Hotărârea nr. 92/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DETALIERII PREVEDERILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 36/2015

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea detalierii prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 36/2015

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data Ja-OX ■    2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 38857/25.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 38856/25.02.2019, adresa nr. 01/27.02.2019 a SC Usonia SRL, în calitate de elaborator PUZ;

Având în vedere prevederile art. 27 al Ordinului MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 36/2015, în sensul că: pentru toate subzonele mixte Ml - M5 este valabilă detalierea serviciilor prevăzută la subzona Ml, astfel:

M1

- funcțiuni comerciale si servicii compatibile cu zona de locuit adiacenta: comerț cu amănuntul alimentar si nealimentar, cabinete medicale, cabinete si birouri individuale pentru exercitarea de profesiuni liberale, saloane de întreținere corporala, frizerie, coafor, cosmetica, masaj, fitness, sauna, solar, etc.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 36/2015 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

dO^QQ. M Mv'OJrM—

2f11,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,