Hotărârea nr. 91/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 40030/26.02.2019 CE STABILEȘTE DIFERENȚA DE PREȚ REZULTATĂ CA URMARE A MODIFICĂRII REGLEMENTĂRILOR URBANISTICE ALE TERENULUI CE A FĂCUT OBIECTUL CONTRACTELOR DE VÂNZARE-CUMPĂRARE AUTENTIFICATE SUB NR.3160/18.11.2003 ȘI NR. 1130/12.06.2006


^OWSTAft/r^ rqmânia

JUDEȚUL CONSTANȚA


fim MUNICIPIUL CONSTANȚA sflH CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.40090/26.02.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.3160/18.11.2003 și sub nr.1130/12.06.2006

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr,40158/26.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.40187/26,02.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.22 și art.23 din HCL nr.261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

 • - HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

 • - contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.3160/18.11.2003 și sub nr.1130/12.06.2006,

Văzând cererea înregistrată sub nr. 14760/23.01.2019, completată cu memoriul de arhitectură nr.37110/22.02.2019, prin care SC TENIS CLUB IDU SRL solicită emiterea avizului Direcției autorizare și sprijin operatori economici,

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. c), art.115 alin.(l) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.40090/26.02.2019 întocmit pentru terenul în suprafață de 5.240 mp (4.881 mp+358,57 mp) ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr.3160/18.11.2003 și nr.1130/12.06.2006, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, baza sportivă tenis club Idu, ce stabilește diferența de preț în sumă de 12.874,22 euro, fără TVA, rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice din "complex sportiv/bază sportivă cejnclude și spațiu alimentație publică" prin "extindere și modernizare restaurant. închidere și extindere terasă exterioară - cu încadrarea în reglementările urbanistice și indicatorii urbanistici aprobați" conform certificatului de urbanism nr.4154/08.11.2018.

Raportul de evaluare nr.40090/26.02.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea diferenței de preț se va face în conformitate cu prevederile HCL nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, SC TENIS CLUB IDU SRL (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

a_ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru


împotrivă,


abțineri.


La data adoptării sunt în funcțiePREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHECONSTANȚA


S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.


Constanța (Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, _________(planuri de afaceri, Finanțarea afacerilor_________ România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221, www.evaluare.net, e-mail: dragos.ipate@gmail.com RC: J 13/1792/2003, Cod fiscal: R 15489305ISO 9001


XC


ITANEXA LA HCLMNR.


nWKNAGEMENT CONSULT^?

. SOLUTIONS S.R.L J * CONSTANTA Mî ” î          / ?£> W/

I ,NTRARE_ Mj.          tnwin««:»y f

J IEȘIRE _        0/ 4


iNTRARE Nr

1 ir-OlOCEVALUARE

Teren intravilan

Stațiunea Mamaia, Baza Sportivă Club Idu 5.240 mp (4.881 mp+358,57 mp)

PROPRIETAR:

S.C. TENIS CLUB IDU S.R.L.

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

președintesedinȘ^R^ICIUL CONTRACTE

OoHjdq. AAonO*-nJ-—

CONTRASEMNEAZĂFEBRUARIE 2019


SECRETAR,


MARCELAENACHESINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, Stațiunea Mamaia, Zona Baza sportivă tenis club Idu, județul Constanța, care aparține S.C. TENIS CLUB IDU S.R.L.

■Terenul intravilan este compus din două Ioturi de teren alipite, care au următoarele caracteristici tehnice:

 • -  Suprafață teren: 5240 mp (4881 mp+358,57 mp);

 • -  Coeficient utilizare teren existent: maxim 4;

 • -  Coeficient utilizare teren aprobat: raportat la POT si regimul de inaltime;

 • -  Procent ocupare teren existent: 40-70%;

 • -  Regim de înălțime: P+1E (conform planșă reglementări zona B);

 • -  Acces: Bd. Mamaia.

 • -  Utilități: pe amplasament.

 • -  Terenul este situat în Stațiunea Mamaia, Zona Baza sportivă Tenis Club Idu.

Prin prezentul raport de evaluare s-a stabilit diferența de preț rezultata ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului intravilan in suprafața de 5.240 mp, situat in Stațiunea Mamaia, Baza Sportivă Club Idu, ca urmare a emiterii Certificatului de Urbanism nr. 4154/08.11.2018 pentru "Extindere și modernizare restaurant, închidere și extindere terasă exterioară — cu încadrare în reglementările urbanistice și indicatorii urbanistici aprobați".

Scopul evaluării: stabilirea diferenței de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare încheiate cu municipiul Constanța.

Data evaluării: 25 Februarie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când exista informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă

-4-valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței informațiilor adecvate.                                        I ANEXA LA


. V             jHCLMNR

Centralizator cu valori evaluate:----

Nr. crt.

Denumire

Dcstinatie/fu noțiune urbanistica

Suprafață

teren

Valoarea teren comparație

mp

EURO/mp

RON

EURO

I

Teren Mamaia, zona Club IDU, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Complex Sportiv/Bază sportivă

5.119,60

418,93

10.213.104,21

2.144.754,028

Alimentație publică

. 120,40

470,68

269.856,26

56.669,872

total 1

5.240,00

420,119064

10.482.960,47

2.201.423,9

2

Teren Mamaia, zona Club IDU, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Complex Sportiv/Bază sportivă

4.819,60

418,38

9.602.010,63

2.016.424,248

Alimentație publică

120,40

470,68

269.856,26

56.669,872

Extindere ți modernizare restaurant

300,00

470,68

672.399,33

141.204

total 2

5.240,00

422,575977

10.544.266,22

2.214.298,12

Diferența de preț (2-1)

5.240,00

2,456913

61.305,75

12.874,22

Nr. crt.

Denumire

Destînatie/functiune urbanistica

Suprafață

teren

Valoarea prin extracție

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren Mamaia, zona Club IDU, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Complex Sportiv/Bază sportivă

5.119,60

439,49

10.714.336,90

2.250.013

Alimentație publică

120,40

477,57

273.806,54

57.499,43

total 1

5.240,00

440364967

10.988.143,44

2.307.512,43

Teren Mamaia, zona Club IDU, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Complex Sportiv/Bază sportivă

4.819,60

440,91

10.119.084,34

2.125.009,836

Alimentație publică

120,40

477,57

273.806,54

57.499,43

Extindere și modernizare restaurant

300,00

483,33

690.470,74

144.999

total 2

5.240,00

444,180966

11.083361,62

2.327.508,266

Diferența de preț (2-1)

5.240,00

3,816793

95.238

20.000

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, Stațiunea Mamaia, Zona Baza sportivă Tenis Club Idu, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață,

-5-

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii

reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jor!    ANEXA LA |

IHCLMNR .0/

Nr. crt.

Denumire

Destinatie/functiune urbanistica

Suprafață teren

Valoarea de piața

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren Mamaia, zona Club IDU, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Complex Sportiv/Bază sportivă

5.119,60

418,93

10.213.104,21

2.144.754,028

Alimentație publică

120,40

470,68

269.856,26

56,669,872

total 1

5.240,00

420,119064

10.482.960,47

2.201.423,9

2

Teren Mamaia, zona Club IDU, stațiunea Mamaia, oraș Constanta, jud. Constanta

Complex Sportiv/Bază sportivă

4.819,60

418,38

9.602.010,63

2.016.424,248

Alimentație publică

120,40

470,68

269.856,26

56.669,872

Extindere și modernizare restaurant

300,00

470,68

672.399,33

141.204

total 2

5.240,00

422375977

10.544.266,22

2.214.298,12

Diferența de preț (2-1)

5.240,00

2,456913

61.305,75

12.874,22

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta, Stațiunea Mamaia, zona Bază Sportivă Tenis Club IDU este:
12.874,22 EURO echivalentul a 61.305,75 RON

fără TVA

1 EURO 4,7619 RON 25.02.2019

Observații: Valoarea de piață a terenului intravilan, stabilită în acest raport este valabilă numai în ipoteza în care bunul imobil este folosit conform Certificatului de Urbanism nr. 4154/08.11.2018, în scopul declarat: „Extindere și modernizare restuarant. închidere și extindere terasă exterioară — cu încadrarea în reglementările urbanistice și indicatorii urbanistici aprobați” și memoriului general nr. 37110/22.02.2019 (atașat la documentație) , în caz contrar acesta valoare nu este valabilă, necesitând un alt raport de evaluare./^Raportul de evaluare a fost realjzpț^^ C. MÂN^^MENT CONSULTING S