Hotărârea nr. 90/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 5/2019 PRIVIND STABILIREA PREȚULUI LOCAL PENTRU POPULAȚIE AL ENERGIEI TERMICE FURNIZATĂ ÎN SACET DE CĂTRE RADET CONSTANȚA PENTRU PERIOADA 01.01.2019-30.04.2019 ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA


-JoLA JUDEȚUL CONSTANȚA (1+1 fW MUNICIPIUL CONSTANȚA H CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.5/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019-30.04.2019 în municipiul Constanța

de1


Consiliul Local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 3348/18.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, memoriul justificativ nr. B2665 din 15.02.2019 al R.A.D.E.T. Constanța;

Având în vedere cuprinsul HCL nr.5/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 - 30.04.2019 în municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(3) lit.c), și ale art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată la redactarea art.2 din cuprinsul HCL 5/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța pentru perioada 01.01.2019 - 30.04.2019 în municipiul Constanța, în sensul că subvenția va fi de 259,35 lei/Gcal inclusiv TVA. în loc de 259,35 lei/Mwh inclusiv TVA cum în mod eronat a fost scris.

Art.2 Celelalte prevederi ale HCL 5/2019 rămân neschimbate.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel : caZ? pentru, •— impotrivă. abțineri.

La data adoptării sunt în funcție.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR, MARCELA ENACHE