Hotărârea nr. 9/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 267/2018 DE APROBARE A PARTICIPĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI, DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT, PRECUM ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI A PROTOCOLULUI DE ASOCIERE PRIVIND REALIZAREA ÎN COMUN A UNEI ACHIZIȚII PUBLICE OCAZIONALE PENTRU PROIECTUL „ACHIZIȚIE DE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC – AUTOBUZE ELECTRICE CU LUNGIMEA DE 12 M”


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m "

^orgihulj^c^l^l municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 12994/21.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene nr. 12996/21.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 de servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene, prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de Investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare Obiectiv specific 4.1 -Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă- apelul de proiecte dedicat cererilor de finanțare depuse în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice^, ca lider de parteneriat.

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b)

și art. 115 alin.(l) lit.b) din cu modificările


Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă modificarea și completarea Acordului de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018, aprobat prin HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m", după cum urmează:

 • 1. Se modifică art. 3 alin. (4) privind Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului după cum urmează :

"Lider de parteneriat:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 540.000,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 540.000,00 lei

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %) : 81.000,00 lei

Partener:

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect: 55.244.175,00 lei

Valoare TVA: 10.489.743,25 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %): 0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect: 65.733.918,25 lei Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %): 1.314.678,36 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului".

 • 2.  Se aprobă introducerea ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018 a anexei "Detalierea cheltuielilor proiectului".

 • 3.    Modificările și completările Acordului de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018 se vor efectua prin Act adițional .

AR.T 4. Se împuternicește domnul Făgădău Decebal, primarul municipiului Constanța să semneze Actul Adițional la Acordul de parteneriat 91830/MDRAP/09.08.2018, încheiat în baza HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 5. Celelalte prevederi ale HCL nr. 267/31.07.2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m" rămân neschimbate.

ART 6. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

ART 7. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Constanța și publicarea pe site-ul propriul.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

J? pentru, ~~ împotrivă, ~ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție           consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


CONSTANȚA NR.MARCEi

••A!*.

• • • «

ROMÂNIA

191S-M1B ISiRBiKWMiMPOEUNi

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANȚA

Nr._____________/__________________

Nr.________________/__________________

ACT ADIȚIONAL nr. 1

LA

ACORDUL DE PARTENERIAT

Nr. 91830/MDRAP/09.08.2018

Nr. 127225/UAT CONSTANȚA/31.07.2018

dintre

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

MUNICIPIUL CONSTANȚA

pentru pregătirea și implementarea proiectului „Achiziție de mijloace de transport public autobuze"

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACHE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceROMÂNIA


1916 M181 SAoeAWM ÎMPREUNA


TEMEIUL LEGAL

Prezentul act adițional la acordul de parteneriat, denumit în continuare “ACT ADIȚIONAL”, are în vedere următoarea legislație națională:

 •   Ordonanța de Urgență nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbției fondurilor europene;

 •   Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

 •   Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 •  Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 •  Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

 •  Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 •   Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 •   Ordonanța de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

 •   Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru devoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

 •   Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;

 •   Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

PĂRȚILE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin echipa de implementare a Proiectului desemnată prin Ordin al Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, în calitate de Lider de parteneriat, cu sediul în Bd. Libertății nr. 16, sector 5, București, România, cod poștal 050706, telefon 037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentant legal prin domnul/doamna..................................... viceprim-ministru, ministrul dezvoltării

• •

:: A«-h

*•


• *1 ** ••• :: <•.

••

ROMAN IA

141S3O181 SAPSAlOSKM tMMEUNĂ

regionale și administrației publice, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Conturile de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare1 (FEN):

R014TREZ70020A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent; R058TREZ70020A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii precedenți.

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului București

Și

Unitatea administrativ-teritorială MUNICIPIUL CONSTANȚA, în calitate de Partener, cu sediul în Bd. Tomis, nr. 51, localitatea Constanța, județul Constanța, România, cod poștal 900725, telefon: 0241-488100, fax: 0241-488188, poștă electronică: primaria@primaria-constanta.ro, cod fiscal: 4785631, reprezentat legal prin domnul Decebal FĂGĂDĂU, PR1AAARUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA, având următoarele conturi distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului:

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: R029TREZ231504102X028682

Denumi rea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Constanța

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: R050TREZ23121A480101XXXX

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Constanța

Părțile de comun acord, în conformitate cu prevederile HCL nr. 267/2018 , au convenit modificarea Acordului de Parteneriat nr. 91830/09.08.2018 după cum urmează:

Art. 1 Se modifică art. 3 alin. (4) din Acordul de parteneriat nr. 91830/09.08.2018 și va avea următorul cuprins:

"(4) Contribuția Ia finanțarea cheltuielilor totale ale Proiectului

Liderul de parteneriat va asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 6 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

• «*

ROMÂNIA

191 B-Nia lUnsiracM ImpoeunA

Partenerii vor asigura cuprinderea în bugetul propriu a creditelor de angajament și a creditelor bugetare aferente valorii eligibile pentru activitățile proprii incluse în proiect în conformitate cu art. 7 alin. (1) și art. 8 alin. (1), din OUG nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Rata cofinanțării publice suportate către M.D.R.A.P, în calitate de lider de parteneriat, de la Bugetul de stat, este de minimum 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect, conform Acordului de parteneriat.

în ceea ce privește cheltuielile eligibile ale partenerilor reprezentați de unități administrativ-teritoriale, cofinanțarea proprie a fiecărui partener este de minimum 2% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente activităților proprii din proiect, conform Acordului de parteneriat.

Partener

Contribuția (valoarea estimată a fiecărei activități, defalcată pentru fiecare partener/lider de parteneriat, conform art.34 alin.(4) din H.G. 93/2016)

Lider de parteriat

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect

540.000,00 lei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %)

0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect

540.000,00 lei

Valoarea contribuției liderului de parteneriat la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în tei si %)

81,000,00 lei reprezentând 15% din valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect

Partener

Valoarea totală a activităților proprii incluse în proiect:

55.244.175,00 lei

Valoare TVA:

 • 10.489.743.25 tei

Valoarea corespunzătoare activităților neeligibile proprii din proiect (în lei și %):

0

Valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse din proiect:

 • 65.733.918.25 lei

Valoarea contribuției partenerului la valoarea eligibilă aferentă activităților proprii incluse în proiect (în lei și %):

1.314.678,36 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Ministerul dezvoltării Regionale și Administrației Publice


• •••

*■/•*;*

V- «J.


.•.y

♦ * ' ♦ • ■ # .


ROMAN IA

1«18-K1BI SAflBAroenj ImPOEUnA


Art.2 Se introduce ca anexă la Acordul de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018:

- Anexa "Detalierea cheltuielilor proiectului”

Prezentul Act adițional este întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru cererea de finanțare.

La prezentul Act adițional este anexat următorul document:

Hotărârea de aprobare a modificărilor aduse Acordului de parteneriat nr. 91830/MDRAP/09.08.2018 încheiat între MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Șl ADMINISTRAȚIEI PUBLICE și UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA MUNICIPIUL CONSTANȚA

Semnături

Lider       de

parteneriat

Numele,     prenumele     și     funcția Semnătura    Data și locul

reprezentantului          legal          al                 semnării

organizației/instituției

Ministerul Dezvoltării Regionale    și

Administrației Publice

VICEPRIM-MINISTRU

Partener

Numele,     prenumele     și     funcția Semnătura    Data și locul

reprezentantului          legal          al                 semnării

organizației /insti tuției

MUNICIPIUL BRAȘOV

DECEBAL FĂGĂDĂU

PRIMAR

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


MARCELA ENAQHE

4^
UAT Municipiul Constanța, tip vehicul - autobuze electrice 12m


|                  FĂRĂ TVA (LEI)                  1               TVA (LEI)

UM

Vehicul (autobuz electric/ troleibuz /tramvai)

Categoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Subcategoria (conform Anexei 4.1.4 la Ghidul Solicitantului)

Vehicul (autobuz electri/troleibuz/ tramvai)

51R (se completeazl doar pentru autobuze electricei

SIL (se completează doar pentru autobuze electrice)

Vehicul (autobuz electri / troleibuz / tramvai)

51R (se completeazl doar pentru autobuze electricei

SIL(se completeazl doar pentru autobuze electricei

Total nr. mijloace de transport/nr. total stat)!

buc.

20

5

20

X

X

X

X

X

Preț estimativ/buc. Vehicul (lei) / Preț estlmativ/bue. Stație (lei)

Iei

2,500,000,00

500.000,00

125,000,00

X

X

X

X

X

Preț estimativ total vehicule (lei) / Preț estimativ total stație (lei)

tel

50.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

9.500.000,00

475.000,00

475.000,00

Categoria 5 - pentru vehicule;

Categoria 15 -pentru SiRfl SIL

Subcategoria 14 -pentru vehicule; Subcategoria 54 -jentriLSIRsLSlL

Cheltuieli cu talarlUe

lei

35.000,00

X

Categoria 9

X

- cheltuieli cu salariile pentru persoanele angajate în afara

0,00

X

Categoria 9

Subcategoria 21

- cheltuieli cu salariile pentru personalul angajat în organigrama

35.000,00

X

Categoria 9

Subcategoria 22

Total cheltuieli de informare fl publicitate, din care:

tel

84.175,00

15.993,25

Categoria 8

X

- anunț/comunicat de preț! privind începerea proiectului -obligatoriu

lei

3.000,00

570,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- anunț/comunlcat de presl la flnalliarea proiectului-obligatoriu

tel

3.000,00

570,00

Categoria 8

Subcategoria 17

■ panou de informare temporar pe durata Investiției - obligatoriu

lei

5.000,00

950,00

Categoria 8

Subcategoria 17

- placS permanentă la finalizarea Investiției—obligatorie

lei

5.000,00

950,00

Categoria 8

Subcategoria 17

• autocolante ți plăcuțe pentra mijloacele de transport țî echipamentele achiziționate-oblleatorfl

tel

68.175,00

12.953,25

Categoria 8

Subcategoria 17

-afife

lei

Categoria 8

Subcategoria 18

-bannere

lei

Categoria 8

Subcategoria 18

- spoturi audio

lei

Categoria 8

Subcategoria 18

-spoturi video

lei

Categoria 8

Subcategoria 18

- brasuri

lei

Categoria 8

Subcategoria 18

-pliante

lei

Categoria 8

Subcategoria 18

Cheltuieli cu avize fi acorduri necesare pentru instalarea stațiilor de încărcare. din care:

lei

125.000,00

23.750,00

X

X

- cheltuieli pentru obținerea avizelor fi acordurilor pentru racorduri/branfamente la rețeaua publici de energie electrici pentru Instalarea punetelor/stațlllor de reînclrcarte a autobuzelor electrice

lei

123.577,76

23.479,77

Categoria 14

Subcategoria 43

• alte avize, acorduri fI autorizații

lei

Categoria 14

Subcategoria 43

■ cheltuieli pentru acorduri, avize fl autorizația de construire

lei

1.422,24

270,23

Categoria 17

Subcategoria 59

   TOTAL \

/Iei

55244.175,00

10.489.743,25


ANEXA LA HCLM


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENA£HE1

Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016;