Hotărârea nr. 88/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOAMNEI ELENA BUHAIEV (POST-MORTEM


HOTĂRÂRE privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare post - mortem al municipiului Constanța" doamnei Elena Buhaiev

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de


Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub numărul 3872/09.01.2019, a domnilor consilieri locali Cantaragiu Secii Givan, Papuc Cătălin Florin și Zabara Alexandru, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 33519/19.02.2019, propunerea primită din partea Partidului Mișcarea Populară Constanța, înregistrată sub nr. 3872/09.01.2019, precum și procesul verbal de avizare a hotărârii privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare post - mortem al municipiului Constanța" doamnei Elena Buhaiev;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995 privind aprobarea Statutului municipiului Constanța și ale HCL nr. 121/2005 privind modificarea și completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de „Cetățean de onoare post - mortem al municipiului Constanța" doamnei Elena Buhaiev.


Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

—• împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTANȚA NR. &S