Hotărârea nr. 86/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA” DOMNIȘOAREI NICOLETA DANIELA SOFRONIEROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnișoarei Nicoleta Daniela Sofronie

a' municiP‘u*ui Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub numărul 33338/18.02.2019, a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 33516/19.02.2019, propunerea primită din partea Clubului Sportiv „Farul" Constanța înregistrată sub nr. 1013/04.01.2019, precum și procesul verbal de avizare a hotărârii privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnișoarei Nicoleta Daniela Sofronie;

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Constanța nr. 629/1995 privind aprobarea Statutului municipiului Constanța și ale HCL nr. 121/2005 privind modificarea și completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alineatul 8 și art. 115, alin 1, litera b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată;

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța" domnișoarei Nicoleta Daniela Sofronie.

Art. 2. Compartimentul relații consiliul local și administrație locală va comunica prezenta hotărâre Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale, și domnișoarei Nicoleta Daniela Sofronie în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru,

' împotrivă, abțineri. p.

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din T7 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONSTANȚA NR.

&?/<£€ -o<2. <&'9

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA ENACH