Hotărârea nr. 84/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA UNOR MĂSURI REFERITOARE LA OCUPAREA UNOR POSTURI VACANTE ȘI TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CONSTANȚA


HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unor posturi vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța

/) Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere:

  • - expunerea de motive înregistrată sub nr. 34741/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău;

  • - referatul înregistrat sub nr. 34720/19.02.2019 al Serviciului resurse umane;

  • - referatul înregistrat sub nr. 1564/19.02.2019 al Serviciului RUNOS - relații cu publicul din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;

  • - raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

  • - raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială;

  • - raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Având în vedere Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății în vederea descentralizării, Legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistență medicală spitalicească, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății Publice nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ordinul nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităților și subunităților sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcții de conducere, precum și funcțiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare față de salariul de bază, Ordin 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare; Ordinul nr.1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursurilor ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu; Ordinul nr.869 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și sef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist șef în unitățile sanitare publice cu paturi.

Luând în considerare Ordinul nr.846/2010 si 1037/2010 privind aprobarea structurii cu paturi a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, modificat de către Ministerul Sănătății, adresa nr.XI/A/60783/CSA/13270/20.12.2010 avizată de Primăria municipiului Constanța, adresa nr.XI/A/42175/CSA/8297/ 26.07.2011;

Având în vedere Protocolul de predare-preluare nr. 91704/07.07.2010, încheiat între DSPJ Constanța și Primăria municipiului Constanța/Consiliul local Constanța;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit."a" și alin. (3), lit."b" și ale art.115, aiin. (1) lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

ART. 1 Se aprobă ocuparea prin concurs a 5 (cinci) posturi vacante și temporar vacante, după cum urmează:

-1 (un) post vacant de șef Secția clinică boli infecțioase copii (poziția 4);

-1 (un) post vacant de șef Secția clinică boli infecțioase I adulți (poziția 50);

-1 (un) post vacant de șef Secția clinică boli infecțioase II adulți (poziția 85);

-1 (un) post temporar vacant de medic specialist specialitatea boli infecțioase-Secția clinică boli infecțioase I adulți (poziția 53);

-1 (un) post vacant de arhivar I- M Serviciul RUNOS-RP (poziția 237);

ART. 2 Se aprobă condițiile specifice de participare la concursul de ocupare a funcției de șef de secție după cum urmează:

-în secțiile clinice funcția de șef de secție se ocupă de către un cadru didactic universitar medical desemnat pe bază de concurs, disciplina de profil boli infecțioase. - medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea boli infecțioase, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al ministrului sănătății publice (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist);

ART. 3 Se aprobă componența comisiilor de examinare pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef Secția clinică boli infecțioase copii, Secția clinică boli infecțioase I adulți și Secția clinică boli infecțioase II adulți, după cum urmează: -pentru proba de interviu - susținerea proiectului de management comisia pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef secție va fi formată din:

Conf.univ.dr.Halichidis Stela - manager

Conf.univ.dr.Cambrea Simona Claudia - director medical

Ec.Popa IMina - director financiar contabil

-pentru proba scrisă, clinică sau practică comisia de examinare pentru funcția vacantă de șef Secția clinică boli infecțioase copii va fi formată din:

-Conf.univ.dr.Cambrea Simona Claudia- director medical Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța- președinte

-Prof.univ.dr.Rugină Sorin- medic primar specialitatea boli infecțioase Secția clinică boli infecțioase II adulți Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța- membru

-Dr.Muja Eugenia- medic primar specialitatea boii infecțioaseclinică boli infecțioase II adulți- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța- membru

-Dr.Ilie Șerban Carmen- medic primar specialitatea boli Infecțioase-reprezentant Colegiul Medicilor Constanța- membru

-                            reprezentant Consiliul local Constanța- membru

Dr.Iancu Ana Maria- medic primar- secretar

-pentru proba scrisă, clinică sau practică comisia de examinare pentru funcțiile vacante de șef Secția clinică boli infecțioase I adulți și Secția clinică boli infecțioase II adulți va fi formată din:

-Conf.univ.dr.Cambrea Simona Claudia- director medical- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța- președinte

-Prof.univ.dr.Rugină Sorin- medic primar specialitatea boli infecțioase Secția clinică boli infecțioase II adulți Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța- membru

-Dr.Diaconu Simona- medic primar specialitatea boli infecțioase Secția clinică boli infecțioase copii- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța- membru

-Dr.Ilie Maria Margareta- medic primar specialitatea boli infecțioase reprezentant Colegiul Medicilor Constanța- membru

-                            reprezentant Consiliul local Constanța- membru

-Dr.Iancu Ana Maria- medic primar- secretar

ART. 4 Ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, se va realiza cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019.

ART. 5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, Serviciului resurse umane și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:


pentru,


împotrivă,

La data adoptării sunt în funcție         consilieri din

abțineri.
CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR, MARCELA ENACHE

CONSTA NR.__/T