Hotărârea nr. 83/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ÎN FAVOAREA E– DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 40 MP SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA RESTAURANT AURORA, ÎN VEDEREA REALIZĂRII SERVICIULUI PUBLIC DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE; INIȚIATOR: PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU


ROMÂNIA

l JUDEȚUL CONSTANȚA

I MUNICIPIUL CONSTANȚA

‘ CONSILIUL LOCAL

H OTĂRĂRE privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de jOj,     2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 12007/18.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului precum și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr. 12009/18.01.2019;

Văzând adresa E-Distribuție Dobrogea S.A. nr.233895/18.12.2018, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.220801/18.12.2018, identificarea și localizarea terenului situat în Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora nr.220801/18.01.2019;

în conformitate cu prevederile art. 12-14 și art.26 alin. (4) lit. b din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, Licența pentru distribuția energiei electrice nr.461/29.04.2002 emisă de către ANRE, art.749 și art.755-758 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. c și art.115, alin.(l), lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40mp situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, pentru amplasarea unui post de transformare, pentru realizarea serviciului public de distribuție a energiei electrice, conform planului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Amplasarea postului de transformare se va face în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate.

Art. 3. - Predarea primirea terenului se va face prin proces verbal încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru și E-Distribuție Dobrogea S.A.

Art. 4. - Investitorul are obligația ca după construirea postului de transformare să amenajeze ca spațiu verde un teren în suprafață de 200 mp, aflat în proprietatea municipiului Constanța.

Art. 5. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici și E-Distribuție Dobrogea S.A.-str.Nicolae Iorga nr.89A, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

votată de consilierii locali abțineri.

„consilieri din 27 membri. CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EI^AfHE


Prezenta hotărâre a fost astfel:         pentru.         împotrivă,

La data adoptării sunt în funcție PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ClOS_oq_

I 'Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,l+1)

Nond [m]

Est [m]

1

309184.762

790208.607

8.001

2

309180.843

790201.632

5.000

3

309185.204

790199.186

7.997

4

309189.121

790206.158

5.000