Hotărârea nr. 82/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA RAEDPP CONSTANȚA ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA ȘI TRANSMITEREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A SURZILOR DIN ROMÂNIA ASUPRA IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. GRIVIȚEI NR. 56


HOTĂRÂRE

privind preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea dreptului de folosință gratuită Asociației Naționale a Surzilor din România asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Griviței nr.56

ConsîliuL local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de                  ___________2019.

Având în vedere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 34981/20.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.34986/20.20.2019;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.903/09.11.2018 privind recunoașterea Asociației Naționale a Surzilor din România ca fiind de utilitate publică;

Văzând adresa R.A.E.D.P.P. Constanța nr.620/21.01.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.12671/21.01.2019 și adresa Asociației Naționale a Surzilor din România nr.5/09.01.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.3888/09.01.2019;

Luând în considerare H.C.L. nr.332/1996 de înființare a R.A.E.D.P.P Constanța, H.C.L. nr.85/2008 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al R.A.E.D.P.P Constanța, H.C.L. nr.296/2001 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit. c, art.124 și art. 115, alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă preluarea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța imobilul în suprafață de 125,99mp, având beci în suprafață de 68,87 mp și teren aferent în suprafață de 59,06mp, situat în municipiul Constanța, str.Griviței nr.56.

Art. 2 - Se aprobă transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, Asociației Naționale a Surzilor din România-Filiala Constanța, asupra bunului descris la art.l din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Predarea - primirea bunului prevăzut la art.l se va face prin proces verbal de predare primire încheiat între Serviciul cadastru din cadrul Direcției patrimoniu și cadastru, R.A.E.D.P.P. Constanța și Asociația Națională a Surzilor din România-Filiala Constanța.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre R.A.E.D.P.P. Constanța, Asociației Naționale a Surzilor din România-Filiala Constanța, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciului juridic, Direcției tehnic admnistrativ, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

* Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru,     <=—împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,