Hotărârea nr. 80/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


coNSTANr^ ROMANIA

i W Â JUDEȚUL CONSTANTA

111 iiiT^TnTi 11           * ■MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREprivind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Având în vedere expunerea de motive nr. 34943/20.02.2019 a domnului primar Decebal Fagădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare si dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr.34946/20.02.2019;

Văzând anexa la H.C.L. nr.109/2005 privind centralizarea "Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

în conformitate cu dispozițiile art.8 alin.(l) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, art.2 alin.(3) și ale art.33 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

în temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.c) și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală republicată.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă trecerea unor imobile, situate în municipiul Constanța, din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța conform anexelor nr. 1-nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menținerea valorilor de inventar.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Serviciului juridic, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare și SPIT Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:          pentru. • ~ împotrivă,            abțineri.

La data adoptării sunt în funcție rD<\______consilieri din 27 membri.

CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR.<j? 0 / ^<0^2019


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALElemente identificare bun

Suprafață

Observații

IC Brătianu nr. 61

teren = 1289 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.148/2006, anexa nr.3

Identificare imobil nr.34736/2018 conex cu nr.40904/2016

Certificat urbanism 3215/2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


coHSTAft/rx] ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


MARC^A^JACHE
Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Str. Tulcei, zona biserica de rit vechi

teren = 5351,50 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L. nr.423/2005, anexa nr.95

HCL nr. 109/2005 pagina 34 Identificare imobil nr.207677/2018

Certificate urbanism

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHF

PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

1289

CONSTANTA B-dul IC Bratianu nr. 61

Carte funciara nr.

UAT |

CONSTANTA

ANEXA LA

HCLM NR. 8 O
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA? SERVICIUL CADASTRU '
Data: IANUARIE 2019PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:2000


Scara 1:2000                 ANEXA LA

Str. Tulcei, zona Biserica de rit veci Hclm nr. gQ_ ^2 ST = 8347 mp din care:

ST (S1 +S2)=5351,50 mp domeniul privat Mun. Constanta:

ST (S3+S4)=2995,50 mp domeniul public Mun. Constanta:


Da,^z^f