Hotărârea nr. 8/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 DIN HCL NR. 337/2017 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA LICEULUI TEHNOLOGIC DIMITRIE LEONIDA, CONSTANȚA”HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l din HCL nr.337/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.7021/14.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri |          europene înregistrat sub nr.7028/14.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l

de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 4, Prioritatea de investiții 4.4, Obiectivul specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă;

,        Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele

publice locale;

în temeiul-prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d), art. 44 alin.(l) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

(

HOTĂRĂȘTE

/

ART.l Se /aprobă modificarea art.l din HCL nr.337/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța", în sensul modificării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de investiții, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 7.384.511,39 lei, TVA inclus, 6.211.514,48 fără TVA, din care C+M: 4.025.047,20 lei, TVA inclus, 3.382.392,61 fără TVA.

ART.2 Celelalte dispoziții ale HCL nr.337/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța", rămân neschimbate,

ART.4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța.

PrezentaJiotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

2 O pentru, ~~~ • împotriva.         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție /f- consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MAR^LA^ENACHE


CONSTANTA

NR. n

ANEXA LA

HCLMNR.X^^-

(denumirea persoaneijuridice șl datele de Identificare}


Data; 15.11.2018 curseuro BNR: 4,6635 lei


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonlda, Constanta"- Corp Ateliere

CotaTVA=           19% /2017-2018

CotaTVA=          20% /2016


Cota TVA-           24% /201S

Nr.crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

36.900,00

7.011,00

43.911,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea Inițială

10.764,00

2.045,16

12.809,16

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Totalcapltoll î          "                                  Z ' Z.L.Z.Zi'                        .Z .

47.664,00

9.056,16

56.720,16

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Total capitol 2 *                                                 'ZZ;'zz1-/-";;-                      -‘ZT,. T/'z/Ț

Z 310.729,86

59333,671     359.768,53

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnici

3.1

Studii

10.000,00

2.400,00

12400,00

3.1.1. Studii de teren

10.000,00

2.400,00

12.400,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentațil-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri șl autorizații -FAZA DALI

21.337,00

4.054,03

25.391,03

3.3

Expertiza re tehnică

14.800,00

3.552,00

18352,00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

7.400,00

1.651,00

9.051,00

3.5

Proiectare

284.50030

54.055,00

338.555,00

3.5.1. Te mă de p rolecta re

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabllltate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.1 Studiu de fezabllitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții ți deviz general

100.000,00

19.000,00

119.000,00

3.53.1 Studiu de fezabllitate/documentație de avizarea lucrărilor de Intervenții șl deviz general -actualizare

60.000,00

11.400,00

71.400,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizebr/acordurlior/autorizațlllar-FAZA PT

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ți a detaliilor de execuție

9.500,00

1.805,00

11305,00

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

110.000,00

20.900,00

.130.900,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

1491815,13

28.464,87

178.280,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

112000,00

21.280,00

133.280,00

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.7.1.2 Management de proiect

100.000,00

19.000,00

*119.000,00

3.7.2. Audltul Financiar

37.815,13

7.184,87

45.000,00

3.8

Asistență tehnică

69.624,98

13.228,75

82.853,73

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

23.208,33

4.409,59

27.617,92

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

18.566,66

3.527,67

22.09433

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele Incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

4.641,67

881,92

5.523,59

3.8.2. Dirigenție de șantier

46.416,65

8.819,16

55.235,81

Tctalcapitol3 >.     '                   , Zi/ , . '       ..          -        ./ "     /F. -                       .......

557.477,11

107405.65

654.882,76

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții ți Instalații

2.869.177,73

545.143,77

3.414.32130

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice ;i funcționale

104.834,92

19.918,63

124.75335

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

698.899,49

132.790,90

831.69039

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șl echipamente de transport

549.463,50

104398,07

653.85137

4.5

Dotări

419.28930

79.665,01

498.95431

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4        ......... '....           ......î-:.-.. ■ -                                                        ,/:/:.7;;//;s./. ,/

4.641.665,14

881.916,38

5.52338132

CAPITOLUL 5 AHe cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

83310,17

15.828,93

99.139,10

5.1.1. Lucrări de construcții șl Instalații aferente organizării de șantier

49.986,10

9.497,36

59.483,46

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

33.324,07

6331,57

39.655,64

5.2

Comisioane,cote, taxe, costulcreditului                                                                  ■,

45.66230

0,00

45.662.30

5.2.1. Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16.911,96

0,00

16.911,96

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statuluiîn amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

338239

0,00

3.382,39

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16.911,96

0,00

16.911,96

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construlre/desființare

8.455,98

0,00

8.455,98

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10 %)

500.005,90

95.001,12

595.00732

54Z :

Cheltuieli pentru informare șl publicitate        î                     ! . ■;           '

16.000,00

'  ■ 3.040,00

19.040,00

Total capitol 5.          .......'„?<  .......z ..... ...      V ” V " -  '          .     > :   ...  .

644.978,37

113370,05

.  758.848,42

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice $1 teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

9.000,00

1.710,00

10.710,00

Total capitol 6                    .. '                                      ..         Z L                                   .....t.......Z/

9300,00

1.710,00

10.710,00

TOTAL GENERAL                                    "    .? .. .Z ii />  ..' Z . Z.-.                                            ..

.  6211.514,48

1.172.996,91

7.38431139

dlrt care:

C+M (1.2 +13+1.4 + 2+ 4.1+ 4.2+ 5.1.1)          '/        "7 . F       ......... '■ V ' '

3.33239261

"642.654j.59

4325347,20

BENEFICIAR UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l

la H.C.L. nr.________/..........

Descrierea investiției si

prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta” -Corp Ateliere

Obiectivul general al proiectului ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanta”- corp ateliere este reabilitarea, modernizarea precum si echiparea/dotarea cu necesarul desfășurării activitatilor educaționale in condiții optime, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • 1  Transformarea fimctionala a corpului de clădire Cantina in Ateliere Tehnologice, complet

echipate si dotate pentru funcțiunea aferenta.

  • 2  Echiparea clădirii cu facilitați pentru persoanele cu dizabilitati (rampe, grupuri sanitare,

ascensoare).

  • 3  Amenajare incinta in proximitatea clădirii prin:

Realizarea unor alei pietonale pentru preluarea fluxului in/dinspre corpul de clădire

  • -   Plantari de spatii verzi

  • -  Realizarea unui sistem de iluminat de incinta cu corpuri de iluminat tip LED

Situația existenta a obiectivului de investiții


Clădire Cantina

Anul construirii: intre anii 1964-1970

Regim de inaltime: P+E

Construcția are destinația de cantina.

Situația propusa a obiectivului de investiții

In urma lucrărilor de desființare, construire, consolidare, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilanț teritorial:

i COEFICIENȚI URBANISTICI PENTRU AMPLASAMENTUL STUDIAT

S teren

Din acte-

Din masuratori=

21090,00

mp

21090,00

mp

EXISTENT

PROPUS

Sc

4009,33

mp

3955,33

mp

Sc CI Liceu

2449,00

mp

2449,00

mp

ScC2 Internat

713,33        ,

* - mp

713,33

-mp

din care

1 Sc C3 Cantina / Ateliere 1

. 745,00

mp

691,00 .

11 mp J

Sc C4 Atelier

79,00

mp

79,00

mp

Sc C5 Cabina paza

7,00

mp

7,00

mp

Sc C6 Sp. Comercial

16,00

mp

16,00

mp

Sd

10009,23         mp 9948,87          mp

Sd CI Liceu

5651,00

mp

5651,00

mp

' Sd C2 Internat

2813,87

mp

2813,87

mp

din care

: Sd C3 Cantina / Ateliere

144236

mp

1382,00

mp

Sd C4 Atelier

79,00

mp

79,00

mp

Sd C5 Cabina paza

7,00

mp

7,00

mp

Sd C6 Sp. Comercial

16,00

mp

16,00

mp

POT

19,01

%

18,75

%

CUT                                         0,47                    0,47

Suprafața teren

21090,00

mp

100,00

%

Suprafața construcții

395533

mp

18,75

%

Suprafața circulații auto

940,00

mp

4,46

%

Suprafața circulații pietonale

5653,00

mp

26,80

%

Suprafața spatii vezi

10541,67

mp

49,98

%

Clădire Cantina (propunere spre refunctionalizare in clădire Ateliere)

Din punct de vedere funcțional:

Din punct de vedere funcțional clădirea se va recompartimenta in întregime si se va converti din cantina din corp pentru ateliere, de asemenea se va desființa corpul anexa atașat in prezent de clădire.

Accesul in clădire se realizează la nivelul Parterului prin intermediul a patru intrări. Intrarea principala se afla pe latura de Sud-Vest, care se acceseaza prin intermediul unui podest, la cota ±0.00, la 0.45m fata de cota terenului amenajat. Tot aici se gaseste si accesul pentru personane cu dizabilitati, asistat cu ajutorul unei rampe. Din windfangul de la intrare se face trecerea către zona de coridor a Parterului de unde se distribuie circulația către principalele zone ale corpului ateliere: cele trei noduri de circulație verticala, ascensor si doua scări, grup sanitar persoane cu dizabilitati, atelier mecanic-auto, atelier sudura, atelier mecanic motoare, birou, vestiar fete, vestiar băieți si vestiar profesori. Tot in zona de accesului principal se gaseste si accesul pentru elevi si profesori, intr-ul hol de unde se distribuie către vestiarele corespunzătoare, dotate cu spatii de schimb si bai (WC, lavoare si dusuri), ce deservesc ca filtru, înainte de începerea orelor de atelier. Din cele 3 zone de vestiare se face trecerea către zona principala de distribuție, menționata anterior.

Pe latura de Nord-vest se afla un al doilea acces in clădire de unde se pot accesa: al patrulea nod de circulație verticala (scara), camera tehnica si atelierul de tinichigerie, care are legătură directa cu atelierul mecanic auto, pentru accesul automobilelor. De asemenea, atelierul mecanic auto are un acces direct din exterior, tot pentru automobile, dotat cu rampa, spațiul interior fiind prevăzut cu un gol in pardoseala pentru automobile.

Cum s-a precizat si anterior, clădirea va beneficia de patru noduri de circulație verticala: un ascesor pentru 7 persoane si trei scări: doua in doua rampe drepte in forma de L cu lățime de 170cm, pozionate in aceeași casa de scara si o a treia scara in forma de U, in doua rampe drepte cu lățime de 142.5cm.

Prin intermediul acestor patru noduri se face accesul către singurul nivel superior, care va deservi exclusiv atelierelor. Prin intermediul casei de scara principala si a ascesorului se face distribuția către doua coridoare. Din coridorul din partea de Nord-Vest a clădirii se face distribuția către atelierul electro-mecanica, atelierul electronica si electrotehnica, laboratorul multimedia, grup sanitar fete, grup sanitar băieți, dar si către cel de-al patrulea nord de circulația verticala (scara). Din coridorul din partea de Sud-Est a clădirii se face distribuția către atelierul mecanic, atelierul desen tehnic si atelier lacatuserie.

Toate atelierele si laboratoarele nou create vor avea o zona separata pentru profesori.

Spatiile vor fi dimensionate si luminate corespunzător, prin practicarea unor goluri in fațade, de asemenea se vor dota si echipa cu mobilier si echipamente corespunzătoare cu destinația pe care o au.

Clădirea va fi conformată pentru a putea deservi si persoanelor cu dizabilitati, se vor realiza rampe in dreptul acceselor cu inclinatie maxima de 8%, se va amenaja un grup sanitar special echipat, litful propus va putea deservi pentru a fi accesibil etajul 1, iar ca adaptare suplimentara fata de cerințele minime cu privire la persoanele cu dizabilitati, se propune dotarea laboratorului multimedia cu o tableta adjuvanta in vederea accesului la mijloacele de infomare si comunicare.

Toate spatiile interioare vor fi echipate cu instalații noi (echipamente si trasee), din materiale modeme si rezistente la exploatare intensiva.

Din punct de vedere constructiv:

Se va avea in vedere pastrarea imaginii arhitecturale existente si punerea sa in valoare prin intermediul finisajelor ori intervențiilor propuse. Se vor păstră (ori reface) toate ornamentele existente, toate ancadramentele si elementele decorative din zona golurilor pentru ferestre/usi.

Construcția are ca structura de rezistenta cadre ortogonale de b.a. prefabricat si pereți structurali (panouri de fațada) tot din b.a. prefabricat.

Planseul de peste parter, cat si cel de peste etajul 1, sunt realizate in varianta integral prefabricata (placi prefabricate de planseu peste care probabil s-a turnat o suprabetonare de 6cm).

Acoperișul este de tip terasa necirculabila, termo si hidroizolata.

Fundațiile sunt izolate (sub stâlpi) de tip pahar din b.a. prefabricat. Panourile de fațada sunt sprijinite pe grinzi de fundații perimetrale, amplasate intre stâlpii marginali.

Conform cu cerințele Expertizei Tehnice se vor consolida in întregime elementele componente ale structurii de rezistenta, prin prin camasuiri, suprabetonari si refacere in întregime a elementelor in stare grava.

închiderile perimetrale sunt realizate din panouri prefabricate din beton armat (grosime 30,00cm), iar compartimentările interioare vor fi realizate din zidărie BCA sau pereți ușori din gips-carton (normal, rezistent la umezeala ori foc, funcție de destinația spatiilor).

Finisajele interioare se vor corela cu funcțiunile spatiilor nou create: pentru pardoseli se vor utiliza rășini epoxidice in toate spatiile cu excepția grupurilor sanitare si a vestiarelor - unde se va monta gresie. Pentru pereți si tavane se vor utiliza vopsitorii lavabile, respectiv faianța in grupurile sanitare si vestiare. Se vor executa plafoane false casetate in toate spatiile de la etaj sî doar pe coridoare la parter.

Totodată, întreaga tamplarie exterioara va fi tamplarie eficienta energetic, pentacamerala cu geam tip “tripan”. Tamplaria interioara va fi din PVC si/sau metalica funcție de specificul spatiilor interioare.

Exteriorul clădirii va fi termoizolat cu vata bazaltica in grosime de 8/10 cm, peste care va fi aplicata o tencuiala structurata, colorata in masa, alb si gri deschis/inchis. Acoperișul se va păstră de tip terasa necirculabila, pentru a se păstră specificul zonei si se va termo si hidroizolata corespuzator.

Sc (suprafața construita)

691}00 mp

1.382,00 mp

1.211,10 mp


Sd (suprafața desfasurata)

Su (suprafața utila)


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


1. Indicatori valorici:


Valoarea totala (INV):

7.384.511,39 lei (inclusiv TVA)


din care C+M:


6.211.515,48 lei (exclusiv TVA)


4.025.047,20 lei (inclusiv TVA)


3.382.392,61 lei (exclusiv TVA)


Durata de realizare (luni) 12 luni

2. Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Obiect 1 - Consolidare, refunctionalizare, reabilitare si modernizare corp C3 (Cantina/Ateliere)

Sd (suprafața desfasurata) rezultat = 1.382,00 mp

Valoare de investiție = 4.641.665,15 lei (exclusiv TVA)■o iectant, LȚSRL