Hotărârea nr. 79/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


G0NSTA/V7» ROMÂNIA

.S      a JUDEȚUL CONSTANȚA


de


HOTĂRÂRE privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.34934/20.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor’istorice și de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru înregistrat sub nr.34936/20.02.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Luând în considerare prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c și art. 115 alin.l lit. b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea șl actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri), conform anexelor nr.1-11 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța conform anexei nr.12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu valorile juste de inventar, stabilite pentru terenurile dobândite cu titlu gratuit, inițial inventariate în domeniul privat al municipiului Constanța cu valoare "0".

Art. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.10 la H.C.L.nr.419/2018, în sensul că adresa corectă a imobilului este Aleea Egretei nr.6 în loc de Aleea Egretei nr.40.

Art. 4 - Se aprobă modificarea anexei nr.10 la H.C.L. nr.523/2018 în sensul că și suprafața boxei de 4,12 mp, aferentă imobilului situat în bd.Tomis nr.26, apartament 4, este cuprinsă în suprafața utila totală a apartamentului, astfel că aceasta este de 50,10 mp .

. Art. 5 - Se aprobă completarea poziției privind imobilul situat în str.Ferdinand nr.97, bloc Bl, apartament nr.34 din H.C.L. nr.109/2005, pagina 6, în sensul că se va citi și. apartamentul nr.42.

Art. 6 - Se aprobă completarea poziției privind imobilul situat în Aleea Topolog nr.12, bloc E5, apartament nr.4 din H.C.L. nr.109/2005, pagina 8, în sensul că se va citi și apartamentul nr.146.

Art. 7 - Se aprobă anularea anexei nr.13 la H.C.L. nr.523/2018, poziția privind terenurile situate în Stațiunea Mamaia, zona Caraiman II, deoarece acestea au fost inventariate în mod eronat.

Art. 8 - Se aproba îndreptarea erorii materiale din anexa nr.9 la H.C.L.nr,423/2005, în sensul că în loc de sțr.Ion Andreescu nr.3 se va citi str.Ion Alexandrescu nr.3 cum este corect.

Art. 9 - Se aprobă modificarea poziției nr.14 din anexa nr,12 la H.C.L.nr.11/2019, în sensul că în loc de valoarea justă de 29.000 lei se va citi valoarea justă de 8.500 lei.

Art. IO - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotăiâre Direcției patrimoniu și cadastru, R.A.E.D.P.P. Constanța, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare si S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotăiâre a fost votată de consilierii locali astfel: rjjS pentru. — împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂSECRETAR, MARCELA ENACHE


CONSTANȚA,

NR. <7$  /     <32,2019


/&0I&


- TOUlt ,x

ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Grănicerului nr.19

teren=170 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.420/2001

Teren în indiviziune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=150mp) constituie proprietate privată Identificare imobil

Nr.185767/22.01.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


C07<?@-


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Steagului nr.54

teren -52 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L nr.420/2001, H.C.L.nr.109/2005, pagina 45 (S=7mp)

Identificare imobil nr.105147/22.01.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, t^TOC- MtâG&Mr

"

. “;i N ÎzAZA hAR» ZNACHE


a Bj-m.i'» jLPjh/ rsivjLX                 ji OU HPjLJLdllVjlfl. fi AJKUL A JLM(LPJtΣBjUJLLII

Scara 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

320

Str. Grănicerului, nr. 19, Constanta

Nr. Cartea Funciara

UATMBARE


X- PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CzJjcc. --^^7  —Destinația


Suprafața CmpJ

320


320Mențiuni                *

împrejmuit cu gard


B. Date referitoare la construcții


Suprafața ^onstruita la sol


Mențiuni


86


86


locuința parter cu 3 camere si dependințe, an construire 1960 nu deține certificai de performanta energetica


Suprafața totala masurata a imobilului ~ 320 mp Suprafața din act = 150 mp


Executant, ing. Baiceanu Liliana

lit

’ %

Data:22.10.2018


îl.


•ARd

Nr ( >/} J /’ ■fi-1A


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de Droiectie Stereo 70'

Pct.

Efm)         N(m)

1

789972.295

305545.563

2

789971.097

305546.449

3

789969.657

305548.571

4

789967.689

305551.744

5

789967.423

305553.398

6

789968.065

305554.639

7

789972.273

305560.277

8

7B9978.789

305568.097

9

789981.445

305566.013

10

789990.39

305561.816

11

769984.683

305550.929

12

789985.248

305550.684

13

789983.344

305545.598


ANEXA LA

HCLM NR.      o^Z

PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200

Str.Steagului, colt cu str. Dezrobirii

ST = 59 mp din care: S1=52 mp S2=7 mp


209670-C1


I primăria municipiului constanta

1      SERVICIUL CADASTRU

Nr. '70:5ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în

Str. Ștefan Mihăileanu nr.2bis

teren=219 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.420/2001 Identificare imobil nr.161895/28.01.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

(XL

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


I&019


ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat la intersecția str.Dezrobirii cu str. Fulgerului

teren =1593 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.420/2001

Identificare imobil nr.220283/21.01.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

219

strada Ștefan Mihaileanu nr 2bis municipiul Constanta


Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta


A. Date referiteăre ta teren.                          .......

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

*•     - ,-~irauhi

1

Ce

219

delimitat de construcții intre pet H-9-1-2, neimprejmuit 6-7,

Total

eard ne restul limitei

IT‘*\ A    T" ’ f <■, i    «

B. Date referitoare la construcții

i                              ’j

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol

Mențiuni

SECRETAR,

(mp)

M/■ cmaa'

CI

CL

126

locuința S+P+l - trei apartamente

ill^

Total

Suprafața totala măsurată o imobilului = 219 mp

Suprafața din act =


Nume Punct

CLIORDDNATE STERED'70

XCm)

Y<m)

1 .

303968.19

791634.50

2

303963.72

791638.49

3

303959.78

791641.98

4

303956.35

791637.81

5

303955.12

791638.72

6

303947.60

791629.45

7

303948.87

791627.30

8

303951.56

791624.75

9

303955.94

791620.60


PLAN DE SITUAȚIE A IMOBILULUI

scara 1:500

Suprafața masurata (mp)

1593

CONSTANTA,strada Fulgerului, zona Hotel Pacific

.ciara nr.

UAT

|           CONSTANTA

ANEXA la

HCLMNR.^g./^
VIZAT SPRE NESCHIMBATE i

ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Pescarilor nr.35, bloc FZ14, etaj 4, apartament nr.48

teren=9 mp balcon=10,32 mp utilă totală=38,60mp din care: cameră=22,95 mp hol=3,92 mp bucătărie=7,99 mp baie=3,74 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.109/2005, pagina 18 Teren în indiviziune

Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr. 17010/13.12.2018 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.217059/13.12.2018 Adresă S.C. Proiect S.A. nr.2222/28.11.2018ȘEDINȚA,


coNSTA/v^ ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
’ _ rauis

ANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR._

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Badea Cârțan nr.2, bloc 2C, scara A, etaj 3, apartament nr.14

teren=14 mp balcon=2,94 mp utilă totală=46,71 mp din care: cameră=9,84 mp cameră=16,00 mp cameră=7,33 mp hol=4,85 mp bucătărie=4,08 mp baie=3,38 mp antreu=l,23 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr,109/2005, pagina 8 Teren în indiviziune

Solicitare R.A.E.D.P.P. nr.664/17.01.2019 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.10419/17.01.2019 Adresă S.C. Proiect S.A.

nr.27/11.01.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

QojVt-
> ___________________f

RELEVEU APARTAMENT

ANEXA LA

Scara 1:100

HCLM NR. #9 iSti/ț,

NR. CADASTRAL AL TERENULUI

SUPRAFAȚA

ADRESA IMOBILULUI

Constanta, Str. Pescarilor, Nr. 35, Bl. FZ14, Sc. B, Et 4, Ap. 48

CARTEA FUNCIARĂ COLECTIVĂ NR

UAT

Constanta

COD UNITATE INDIVIDUALĂ (UI)

CF INDIVIDUALĂ

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Q£)yOc. Mfo&OJfâA"


llLUI COh

SERVICIUL


VSZAT SPRE NESCHWftâAiwfE

hir.

———

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

Hol

3.92

2

Bucătărie                                                     ’

7.99

3

Bale

3.74

4

Camera

22.95

Suprafața Utila = 38.60 mp

5

Balcon

10.32


Recepționat,


Data,


RELEVEU APARTAMENT Sc. 1:100

ANEX^

HCLM NR. J!

LA

Adresa imobilului:

Beneficiar:

Constanta,

RAEDPP Constanta

Str. Badea Cartan nr. 2,

Bl. 2C, Sc. A, Et. 3, Ap. 14


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VSZAT SPRE NESCHIMBARE Nr.

Data^?4(       Sarn<

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața (mp)

1

Camera

9.84

2

Camera

16.00

3

Camera

7.33

4

Antreu

1.23

5

Hol

4.85

6

B'.tcatarie

>;

7

Raic*

-an      [

___ - ...,

, ~

•W.   -         --

Suprafața utila - -w,71 mp

. 8

Balcon

2.94

Suprafața totala = 49,63 mp
/ ceKțff'cW

ețj /MANEXA NR. 7,LA H.C.L. NR._ $9 /&GIQ___________

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Răscoalei din 1907 nr.34

teren=405 mp construită la sol=269 mp

Corp Cl-demisol Apartament nr.l

utilă totală=35,46 mp din care: cameră=14,14 mp hol-10,40 mp antreu=2,40 mp debara=l,12 mp boxă=7,40 mp

Legea nr, 213 / 1998 H.C.L.nr.109/2005, pagina 8 Solicitare R.A.E.D.P.P.

nr.16623/21,12.2018 înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.223254/21.12.2018

Corp C2-demisol

Apartament nr.5

utilă totală=66,66 mp din care: cameră=14,14 mp hol=10,40 mp cameră=12,31 mp bucătărie=7,99 mp cămară=6/13mp wc=0,84 mp hol=3,30 mp antreu=2,43 mp antreu=2,40 mp baie=l,12 mp

PREȘEDINTE


ședința,ROMANIA

ANEXA NR. 8 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în

Str.Poporului nr.l67A

teren =32 mp

Legea nr. 213 / 1998

H.C.L.nr.420/2001

Teren în indiviziune

Din suprafață totală de teren măsurată parte (S=102mp) constituie proprietate privată Identificare imobil

Nr.215076/05.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ejOViCQ- A^i2zWe4-RELEVEU APARTAMENT

Sc. 1:100

ANEXA LA

HCLMKR.Supraf. teren

Adresa imobilului

Constanta, Str. Rascoa/a din 1907 nr. 34, Corp C1, Demisol, Ap. 1

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața (mp)

1

Camera

14.14

2

Hol

10.40

3

Antreu

2.40

4

Debara

1.12

Suprafața utila = 28,06 mp

5

Boxa

„ 7.40

Suprafața utila -35,46 mp

/ CERT^iCAI SJ          ^E r-

g autoritare & I Se(1aRO-B-FNUO« §

Ina. OPRIȘ^N ^y V%AS1LE //

,yPRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

V8ZAT SPRE NESCHIMSARE

Nr.


Semnătura


RELEVEU APARTAMENT

Sc. 1:100


ANEXA LA


HCLMNR. . #9


Nr. Cadastral

Supraf. teren

Adresa imobilului

Constanta, Str. Rascoala din 1907 nr. 34, Corp C2, Demisol Ap. 5

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

Constanta

Cod unitate individuala (U)

CF individualaW/7W//MW77777Z


Boxa

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața (mp)

1

Camera

14.14

2

Hol

10.40

3

Camera

12.31

4

Bucătărie

7.99

5

Camara

6.13

6

. WC

0.84

7

Hol

3.30

8

Antreu

2.43

9

Antreu

2.40

10

Bale

1.12

Suprafața utila = 61,06 mp

11

Boxa

5.60

Suprafața totala = 66,66 mp


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

eowe.% Executat. cER^'£'c^'    % lua. Oprisan Vasile

M OPR^H / WS'LE / „.08.2018PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VSZAT SPRE NESCHI^tSÂRE Nr.

INVENTAR COORDONATE STEREO 70

Nr Fel

X[n>]

Y(«n]

Lungimi laturi

1

304463.774

790424243

9.405

2

304460.109

790432.905

4.843

3

304464.601

790434501

14.843

4

304459.064

790448246

1.409

5

304458.566

790449558

6.9B1

6

304452.057

790447.035

1.451

7

304452581

790445582

9.351

8

304456.099

790437518

14.754

9

304461.624

790423.338

2.333

Suprafața măsurată S = 134 mp


55

M ®

30

3

03

xQ

cn

c

>

-t

>ANEXA NR. 9 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafața

Observații

Teren situat în Str.Petre LIciu nr.4C

teren =195 mp

Legea nr. 213 / 1998 H.C.L.nr.420/2001 Solicitare D.A.S.O.E.

Nr.181749/18,02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

/**! ' * * 4*7? /s C *" 1 £ s ? î— A *7 i

SECRETAR,

MARCELA ENAGHE


ANEXA NR. 10 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Teren situat în str.Murelor nr.9 (fost-str.Badea Cârțan Zona blocurilor BC8, BC 10, BC 11 )

teren =3684 mp

Legea nr. 213 / 1998 Solicitare Serviciul juridic Nr.16232/25.01.2019

Sentință civilă nr.146/29.01.2018

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ*PLAN DE SITUAȚIE Scara 1:200UAT Constanta, Mun. Constanta, Str. Petre Liciu, nr. 4


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Inventar coordonate imobil situat in Mun. Constanta, Str. Petre Liciu nr. 4


Nr. Pot.

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

303484.701

788407.659

3.924

2

303488.624

788407.556

7.789

3

303488.699

788399.767

0.618

4

303488.711

788399.149

1.207

5

303487.529

788398.904

2.554

6

303487.430

788396.352

14.944

7

303472.535

788397.565

1.144

8

303471.397

788397.680

3.826

9

303467,590'

788398.062

6.748

10

303470.888

788403.949

4.506

11

303472.927

788407.967

11.778

S(Teren)=195 mp


Sistem de proiecție Stereografic 1970


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA SERVICIUL CADASTRU

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


CC51T:<ASH^EÂZĂ

S.".07<cTAR

MAiîCHLA EH£CHEîntocmit,

S.C. Topo Miniera S.R.L.


"i


anexala ]

hclmnr.


PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1:1000

Str. MURELOR nr.

(zona bloc BC 8, BC10, BC 11) 3684 mp


președinte ședință, OȘ/ec- MfrefoAT&Ar

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 11 LA H.C.L. NR.

Elemente identificare bun

Suprafața

Observații

Construcție-scări situate în zona restaurant Zorile-acces plaja Modern

construită =1054 mp

Legea nr. 213 / 1998

Terenul pe care este amplasată construcția-scări constituie domeniu privat al municipiului Constanța conform

H.C.L.nr.109/2005, pagina nr.3 Adresă Serviciul cadastru

Nr.20357/01,02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,r

(Wce. ^I^CjC^GA'

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

ANEXA NR.12 LA H.C.L.M. NR.

NR.

CRT

H.C.L.

TEREN

SUPRAF.

mp

VALOARE JUSTĂ lei

NR.

RAPORT

DE

EVALUARE

NR/

DATA

A

1.

598/2008

40

nr.crt.

10

Bazar Eliberării

2500

2.253.600

27632/

11.02.2019

2.

419/2018

4

Str.Nehoiului

nr.49

20

11.800

27634/

11.02.2019

3.

350/2018

8

Str. I.L. Caragiale

nr.50

44

44.100

27636/

11.02.2019

4.

419/2018

3

Str.I.C Brătianu

nr.139

101

86.300

27638/

11.02.2019

5.

16/2018

14

Str. Cumpenei, zona OMV

873

256.700

27642/

11.02.2019

6.

109/2005

Pag 6

Str. Ștefan cel

Mare nr.15

171

278.500

27641/

11.02.2019

7.

15

B-dul Tomis

nr.301

8643

7.135.000

27643/

11.02.2019

8.

22

Șos. Mangaliei

nr.93

21,40

12.800

27647/

11.02.2019

9.

16/2018

19

Str.Tudor

Vladimirescu

nr.16

545

886.700

27646/

11.02.2019

10.

23

Str. Mircea cel

Bătrân, zona

Tomis II

150

244.300

27649/

11.02.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA, LA

HCI.MNR.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte saț^în totalitate și nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de^a^feBMSu^r^^ raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. l/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

c

Teren situat în Constanța, Bazar Eliberării, în suprafață de 2500 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

'«ȘTr'Ta..,

Dreptul de proprietate; domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justăData: 08.02.2019


Evaluator, memta^ggANEVAR,

Dr. ec.Tanasă                  ^23

Rezumatul concluziilor importante

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 08.02.2019

C Data raportului de evaluare: 08.02.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 5, (teren), prezentata în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

7. Teren situat în Constanța, Bazar Eliberării, în suprafață de 2500 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV 100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -

Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (08.02.2019): 1 EURO = 4,7445 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

08.02.2019Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Bazar Eliberării, în suprafață de 2500 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

2.253.600

___

r"


ANEXA LA HCLM NR.


k ...      : /

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte saâîi^dțajyațg^^'/^ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de au for asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr.J/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

c

Teren situat în Constanța, str. Nehoiului, nr. 49, în suprafață de 20 mp, în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

'a_

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

C.


Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 08.02.2019Rezumatul concluziilor importante


Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 08.02.2019

C Data raportului de evaluare: 08.02.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 “Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: “Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comanda nr. 5, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, str. Nehoiului, nr. 49, în suprafață de 20 mp, în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 - Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referință a evaluării: (08.02.2019): 1 EURO = 4,7445 LEI

VALOAREA ESTIMATĂ JUSTĂ

Data

08.02.2019Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, str, Nehoiului, nr. 49, în suprafață de 20 mp, în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

11.800


y/7

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte saifîn^^âîifâte^i nu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 3/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

c

Teren situat în Constanța, Str. I.L. Caragiale, nr. 50, în indiviziune, în suprafață de

44 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

coycie.


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 08.02.2019
ANEXAJLA

HCLM NR- J'SL-

Rezumatul concluziilor importante


^|H I Pl         ’                         '

Către:

Primăria Municipiului Constanța, B-dul Tomis, nr. 51, Constanța, Direcția Patrimoniu și cadastru

Stimate client,

PREZENTUL RAPORT DE EVALUARE a fost întocmit de dr. ec. Tanasă Florentin-Emil, evaluator autorizat, membru titular ANEVAR, specializarea EPI (evaluarea proprietăților imobiliare, nr. legitimație 18223) Data de referință a evaluării: 08.02.2019 Data raportului de evaluare: 08.02.2019

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Standardul Internațional de Contabilitate IFRS 13 "Evaluarea la valoarea justă” conține următoarea definiție: £CValoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării”.

RAPORTUL ARE CA OBIECTIV estimarea valorii juste a proprietății imobiliare solicitate prin nota de comandă nr. 5, (teren), prezentată în continuare, în scopul raportării financiare (înregistrării în situațiile financiare).

Bunuri evaluate:

1. Teren situat în Constanța, Str. I.L. Caragiale, nr, 50, în indiviziune, în suprafață de 44 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

Etape parcurse:

 • -  primirea solicitării de evaluarea a proprietății imobiliare;

 • -  inspectarea proprietății pentru obținerea informațiilor necesare evaluării;

 • -  investigarea pieței imobiliare;

 • -  Realizarea raportului pe baza standardelor de evaluare a bunurilor în vigoare și a cadrului de raportare financiară aplicabil;

Metodologia aplicată este conformă cu cerințele de raportare financiară aplicabile (OMFP 1176/2018 și OMFP 3471/2008), Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare: SEV

r-


ANEXA LA

HCLMNR. W./^


100-Cadrul general, SEV 101 - Termenii de referință ai evaluării, SEV 102 — Implementare, SEV 103 - Raportarea evaluării.

Utilizatori desemnați ai raportului de evaluare: Primăria Municipiului Constanța -Direcția Patrimoniu și cadastru și serviciul financiar-contabil.

Inspecția proprietății: s-a realizat de evaluator

Curs de schimb BNR la data de referința a evaluării: (08.02.2019): 1 EURO = 4,7445 LEI


VALOAREA ESTIMATA JUSTA


Denumire bun imobil


Valoare (lei)


7. Teren situat în Constanța, Str. I.L. Caragiale, nr, 50, în suprafață de 44 mp, în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare Justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;


44.100


Data


08.02.2019ANEXA LA

HCLM NR. / o&fc I


;!k, Vfcî'.r,'. rJLftîf ■

\ Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 4/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Str. I,C. Brătianu, nr, 139, în indiviziune, în suprafață de

101 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


cJ2

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Data: 08.02.2019


Evaluator, membru-tițujar ANEVAR.Suprafața

651,00

OPINIE (rotunjit)

€180,0

117.200

854,2

556.100

Teren - domeniu privat

al Municipiului

Constanta            ________101 mp

Valoare                   |         86.300 [ lei


Curs Eur/Ron

4,7445

Data

08.02.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

• Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață.

© Localizare: Comparabila A a fost corectată în sens negativ deoarece din analiza de piață a reieșit că este amplasată într-o zonă mai atractivă decât proprietatea evaluată. Comparabila C a fost corectată în sens pozitiv deoarece din analiza de piață a reieșit că este amplasată într-o zonă mai puțin atractivă decât proprietatea evaluată. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei B deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 101 mp, amplasat în Constanța, Str. I.C. Brătianu, nr. 139 este de 86.300 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.


Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

1. Teren situat în Constanța, Str. LC. Brătianu, nr. 139, în suprafață de 101 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

86.300   -

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

© evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


  Evaluator, membru


Anexe


• Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Consiliuîpi^^^^S^7 Municipiului Constanța)

© Comparabile

ANEXA LA jHCLMNR. ,

î:<


Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau îh;tdfâîităf£'^i'51U; vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 6ZRF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

r

k

Teren situat în Constanța, Str. Cumpenei, zona OMV, în suprafață de 873 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța


Baza de evaluare: valoarea justă


Data: 08.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializareaERI: Dr. ec.Tanasă Florentin-Emil, nr. leg.,48223

— / ...


Suprafața

873,00

OPINIE (rotunjit)

€62,0

54.100

294

256.700

mp eur/mp eur ron/mp ron


Curs Eur/Ron

4,7445

Data

08.02.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

• Tip comparabilă — ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 1$%, marja medie de negociere pe piață.

e Localizare: Comparabilele B și C au fost corectate în sens negativ deoarece din analiza de piață a reieșit că prezintă o amplasare mai atractivă decât proprietatea evaluată. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 873 mp, amplasat în Constanța, Str. Cumpenei, zona OMV este de 256.700 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind (        valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea Întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de incredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

L Teren situat în Constanța, Str. Cumpenei, zona OMV, în suprafață de 873 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

256.700

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

o valoarea este o predictie;

© valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

© valorile nu conțin T.V.A.

ANEXA LA


HCLMNR.            țte&L


'..    <32..

..........., •J.

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în toiălita^f^iw^^'' vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996


Nr. 5/RF/08.02.2019


RAPORT DE EVALUARE


Teren situat în Constanța, Str. Ștefan cel Mare, nr. 15, în suprafață de 171 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ooyo? MtâtweA-


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă


Data: 08.02.2019


Evaluator, membm.titular AN

->..'..spe.Qiali

Dr. ec.Tanasă Fior

îESet^l-8223'


procentuala

Corecție totala pentru Cea mai bună utilizare

€0,00

€0,00

€0,00

Preț corectat

€343,04

€342,85

€343,29

Preț corectat (Eur/m

3)

€343,00

€343,00

€343,00

Corecție totalâ netă

(absolut)

-€34,97

€0,00

-€34,99

(procentual)

-9,3%

0,0%

-9,3%

Corecție totalâ brută

(absolut)

€34,97

€0,00

€34,99

(procentual)

9,3%

0,0%

9,3%

mp eur/mp eur ron/mp ron

Suprafața

171,00

OPINIE (rotunjit)

€343,0

58.700

1628,7

278.500


Curs Eur/Ron

4,7445

Data

08.02.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

• Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de (               oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață pentru

utilizare industrială

© Localizare: Comparabilele A și C au fost corectate în sens negativ deoarece din au un front stradal mic. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date. Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 171 mp, amplasat în Constanța, Str. Ștefan cel Mare, nr. 15 este de 278.500 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea intregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențiala.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren situat în Constanța, Str. Ștefan cel Mare, nr. 15, în suprafață de 171 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

278.500

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

e in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

® valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

« evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


  Evaluator, membru titular ANEVAR,

  spepializareaEPI,


  Dr. ec. Tanâsf . Florentin?


  a

  'M*

  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a


  Anexe

  ® ]

  Municipiului Constanța)

  © Comparabile  ANEXA LA

  A-/  HCLM NR.


r 2o/?."p^.w13j V '"'

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totâlitatejșiiiu-^ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 7/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

Teren situat în Constanța, Bulevardul Tonus, nr. 301, în suprafață de 8643 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare Justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, ciwo rv/jiâoAiă4-


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 08.02.2019

Suprafața

8.643,00

OPINIE (rotunjit)

€174,0

1.503.900

826

7.135.000

mp eur/mp eur ron/mp ron


Curs Eur/Ron

4,7445

Data

08.02.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

© Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piața pentru utilizare industrială

 • • Localizare: Toate comparabilele au fost corectate în sens negativ deoarece din analiza

de piață a reieșit că sunt amplasate în zone mai bune terenul evaluat.

 • • Dimensiune: Toate comparabilele au fost corectate în sens negativ deoarece au o suprafața mica și din analiza de piață a reieșit ca valoarea terenurilor depinde și de suprafață.

Corecțiile au fost estimate pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile, analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 8643 mp, amplasat în Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 301 este de 7.135.000 lei

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii: - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

ANBXA,LA


- valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

7. Teren situat în Constanța, Bulevardul Tomis, nr. 301, în suprafață de 8643 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

7.135.000

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

© evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

  08.02.2019


  Anexe

  o

  Municipiului Constanța)  Dr. ec. Tanasă F10îentiți-Emil


  Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotățare

  &


  9 Comparabile


  I ANE jHCLM nr.Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în paFte^satrfp^^talitâî^Fnu vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de'aMfor^supra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 9/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

(

Teren situat în Constanța, Șos Mangaliei, nr. 93, bL S, în suprafață de 21,40 mp, în indiviziune, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

O&ice..

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța

Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 08.02.2019


Evaluator, membru titular ANEVAR, specializarea BM: Dr. ec.Tanasă FlGrentin-Emiț nr. leg. F8223 ' -• Ar»


U-'-‘ ■(

l.v

AN2XALA

;: xlm nr. j£L./o&2£l

Suprafața

21,40

mp

Curs Eur/Ron

4,7445

€124,0

eur/mp

Data

08.02.2019

OPINIE (rotunjit)

2.700

eur

598,1

ron/mp

12.800

ron

Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

• Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, maija medie de negociere pe piață.

© Localizare: Comparabila A a fost corectată în sens pozitiv deoarece este situată într-o zona mai puțin atractivă decât proprietatea evaluată. Comparabila B a fost corectată în sens negativ deoarece este poziționată într-o zonă mai atractivă decât proprietatea evaluata. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei C deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului — teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață indiviză de 21,40 mp, amplasat în Constanța, Șos Mangaliei, nr. 93, bl. S este de 12.800 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

AbfBXALA

”CLMNR.îtff locOf-

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, strada Nehoiului, nr. 49, în suprafață indiviză de 21,40 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

12.800

 • •  fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

 • •  in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

 • •  valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

« valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

© evaluarea este o opinie asupra unei valori;

 • •  valorile nu conțin T.V.A.

08.02.2019

Evaluator, membru titular ANE VAR, specializare^ EPI, Dr. ec. Tanasă Florentin^
Anexe

o Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre a Municipiului Constanța)

© Comparabile

’ j MM^JSÎtBa £$rî«n -ff< ll

\                               j/f

„ Ă" ■■-■> ^jCk0^:5*-r^*£?î iA>.:^''

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate^•riu^î* vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autor asupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 8/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

(

Teren situat în Constanța, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, în suprafață de 545 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 08.02.2019Dr. ec.Tanas^lorenOHĂiii. n


ANHXALA p/TKjn /fA /CXjj/

Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:                     >-J 1     -   —-

® Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață pentru utilizare industrială

© Dimensiune: Comparabilele A și C au fost corectate în sens negativ deoarece au un front stradal mic. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date.

Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justa (rotunjită) a imobilului - teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 545 mp, amplasat în Constanța, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 16 este de 886.700 lei.

(

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finala asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea '         avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la

judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de

AN3XALA

Eclmnr

alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (Iei)

7. Teren situat în Constanța, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 16, în suprafață de 545 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

886.700

® fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

© in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

© valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

© valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

 • •  evaluarea este o opinie asupra unei valori;

© valorile nu conțin T.V.A.

08.02.2019


Anexe

©Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării

Municipiului Constanța)

Comparabile

ANEXA

NR. 2


<A LA .          r

? LUB2    3UU «1


........UM

Datele, informațiile și conținutul prezentului raport nu vor putea fi copiate în parte sau^în^tttajitate-șkptlî^ vor fi transmise unei terțe părți fără acordul scris și prealabil al evaluatorului. Dreptul de autcfrasupra raportului este recunoscut și garantat în condițiile legii 8/1996

Nr. 10/RF/08.02.2019

RAPORT DE EVALUARE

(

Teren situat în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, zona Tomis II, în suprafață de 150 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare


Dreptul de proprietate: domeniu privat al municipiului Constanța Solicitant evaluare: Primăria municipiului Constanța

Baza de evaluare: valoarea justă

Data: 08.02.2019


AN3XA LA .

(procentual)

-9,3%

0,0%

-9,3%

PnroHio frifalS hnitâ

(absolut)

€34,97

€0,00

€34,99

vuiGv^ic iumid ui uici

(procentual)

9,3%

0,0%

9,3%

mp eur/mp eur ron/mp ron


Suprafața

150,00

€343,0

OPINIE (rotunjit)

51.500

1628,7

244.300


Cura Eur/Ron

4,7445

Data

08.02.2019


Corecțiile cantitative s-au luat în considerare astfel:

0 Tip comparabilă - ofertă: Comparabilele utilizate în analiză sunt reprezentate de oferte. Acestea au fost corectate cu 10%, marja medie de negociere pe piață pentru utilizare industrială

o Dimensiune: Comparabilele A și C au fost corectate în sens negativ deoarece au un front stradal mic. Corecția a fost estimată pe baza analizei pe perechi de date. Comparabilele utilizate au fost selectate de evaluator pe baza raționamentului profesional.

Valoarea pentru imobilul supus evaluării a fost estimată ca fiind asimiliabilă valorii corectate a comparabilei A deoarece acestei proprietăți i-au fost aduse cele mai puține corecții (corecția brută procentuală cea mai mică) având în vedere caracteristicile analizate.

Valoarea justă (rotunjită) a imobilului — teren, domeniu privat al municipiului Constanța, în suprafață de 150 mp, amplasat în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, zona Tomis IIeste de 244.300 lei.

 • 3.2 Abordarea prin cost

Nu este aplicabilă pentru acest tip de bun imobil evaluat.

 • 3.3 Abordarea prin venit.

Abordarea prin venit oferă o indicație asupra valorii prin capitalizarea veniturilor sau prin actualizarea fluxurilor de numerar generate de o proprietate imobiliară.

Abordarea prin venit nu s-a utilizat deoarece nu există suficiente informații credibile privind veniturile generate de astfel de proprietăți pentru a fundamenta o opinie privind valoarea prin utilizarea acestei abordări.

3.4 Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Adecvarea, precizia și cantitatea informațiilor sunt criteriile utilizate pentru formularea unei opinii finale, clare și fundamentate asupra valorii.

Pentru finalizarea raportului s-a procedat la revederea întregii lucrări, pentru a putea avea siguranța ca datele disponibile, tehnicile analitice, raționamentul si logica au condus la judecăți corecte. Datele utilizate sunt pertinente, credibile si relevante, fiind obținute din surse de încredere. In analiza si reconcilierea rezultatelor s-au avut in vedere următoarele principii:

 • - valoarea este o predictie; - valoarea este subiectiva;

 • - valoarea este o comparare; - orientarea spre piața.

ANJXA la

J’KW.NR. W f&P

Pentru terenul evaluat s-a aplicat doar abordarea prin piață. Au fost identificate oferte de vânzare pentru proprietăți similare de pe piața specifică și evaluatorul a putut să își formeze în mod rezonabil o opinie privind valorile de tranzacționare pentru astfel de proprietăți. Abordarea prin piață este cea mai relevanta pentru acest tip de bunuri evaluate deoarece se ține cont de cererea și oferta de pe piață. Prin această abordare se estimează cel mai probabil preț care s-ar obține într-un schimb ipotetic pe o piață liberă și concurențială.

Având in vedere pe de o parte rezultatele obținute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanța acestora și informațiile de piață care au stat la baza aplicării lor si pe de alta parte scopul evaluării și caracteristicile proprietății imobiliare supuse evaluării, pe baza raționamentului profesional, evaluatorul prezintă următoarea indicație a valorii juste (pentru înregistrarea în situațiile financiare) pentru bunul imobil (teren) descris in acest raport:

Denumire bun imobil

Valoare (lei)

1. Teren situat în Constanța, Str. Mircea cel Bătrân, zona Tonus II, în suprafața de 150 mp, domeniu privat al municipiului Constanța, estimare valoare justă pentru înregistrarea în situațiile financiare;

244.300

© fiecare valoare a fost exprimata ținând seama exclusiv de ipotezele si aprecierile exprimate in prezentul raport;

® in estimarea valorilor s-a tinut cont de principiul prudentei,

o valoarea nu tine seama de responsabilitățile de mediu si de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • •  valoarea este o predictie;

 • •  valoarea este subiectiva;

evaluarea este o opinie asupra unei valori; valorile nu conțin T.V.A.

,1-

08.02.2019Evaluator^, membi-uțiti

'Â,

Anexe

® Documente puse la dispoziție de beneficiarul lucării (Hotărâre, a Consiliului local al Municipiului Constanța)


® Comparabile