Hotărârea nr. 77/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+2E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN, BD. TOMIS NR. 97, INVESTITOR CETI NICOLAE


cONSTAN^
HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor Ceti Nicolae

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de Za "0Z . 2018.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 139311/22.08.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 139308/22.08.2018 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 139310/22.08.2018.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare, prevederile art. I pct. 7-8 din OUG nr. 100/2016 modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, precum și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Ceti Nicoiae înregistrată sub nr. 57428/03.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu - construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reglementat prin PUD, situat în bd. Tomis nr. 97, în suprafață de 238 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 239658, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Ceti Nicolae, Cacenco Aurelian și Cacenco Angelica, Dobre Mario-Iuliu și Dobre Simona-Cristina conform actului de alipire autentificat sub nr. 172/30.01.2014 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, precum și contractului de vânzare autentificat sub nr. 1810/07.10.2016 la Biroul individual notarial Cristina Baturi.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, domnului Ceti Nicolae la domiciliul


aducerii la îndeplinire și, spre știință, Oficiului de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectorâtului de stat în construcții Constanța, Consiliului județean Constanța, Ministerului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, precum și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezerjia hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: Xp pentru,       împotrivă, o abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,
CONSTANȚA

NR.       / Xf, 91. 2018

MEMORIU TEHNIC


CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

CAPITOLUL 2 -STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

CAPITOLUL 3 -PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

CAPITOLUL 4 -CONCLUZII Șl MĂSURI ÎN CONTINUARE


CAPITOLUL 1


INTRODUCERE


I11.OBIEGTUUDQCUMENTATIEI|DE(URBANISMI

Prezenta documentație de urbanism se realizează in vederea obținerii autorizației de construire pentru un imobil P+2E cu destinația de locuința individuala.Terenul pe care se realizează construcția are 238mp,fiind rezultat din alipirea a doua loturi cu reglementari urbanistice diferite.

Documentația de urbanism se corelează cu prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în concordanta cu funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației,reglementând amanuntit prevederile stabilite prin PUZ aprobat cu HCLM nr. 51/30.01.2012,conform legii 350/2001,art.32(1),d),(5),b),(6A1),art.48 si prin Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001,art.19.

Conținutul documentației de urbanism răspunde cerințelor din Ordinul GM 009-2000 al MLPAT, precum și Legii 350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • - circulațiile auto si pietonale

 • - organizarea urbanistic-arhitecturalăîn funcție de caracteristicile zonei urbane

 • - indici și indicatori urbanistici (retrageri.regim de aliniere, regim de înălțime, POT, CUT etc.)

 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare

 • - statutul juridic și circulația terenurilor

 • - actualizarea planurilor topografice

Documentația de urbanism PUD avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit din zona studiată.

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avut la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

-Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare

-Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare șl actualizare a documentațiilor de urbanism

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, mnrfffîrărite ulterioare precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor Io


  le de urbaniMIDEȚUL CONSTANȚA oaffldStoteWliâWCIPlULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

  VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizuLnr., >     /

  tcșompfetarea "195/2005 privind


 • - Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,cu

 • - Legea nr. 10/1991 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată

 • - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările ulterioare

 • - Legea nr. 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru protecția mediului

  private asupra mediului


 • - HG nr. 445/2009, privind evaluarea impactului anumitor prai


 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

 • - ORDIN MLPAT GM 009-2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu"

 • - ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme in localitati urbane

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013

 • - HCLM nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța

- HCLM nr. 51/30.01.2012 PUZzona delimitate de str.Sarmisegetuza.str.Răscoalei 1907,str.Stefan cel Mare.Bd.Tomis

CAPITOLUL 2


STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRIIZona ce face obiectul documentației de urbanism«PLAN URBANISTIC DETALIU-CONSTRUIRE IMOBIL P+2E-LOCUINTA INDIVIDUALA» în suprafață de 238 mp, se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin HCLM nr. 31/01.04.1997, HCLM nr. 144/08.04.2004 și HCLM nr. 196/07.04.2005.
în vecinătatea terenului care face obiectul PUD se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.Zona studiată este parte dintr-o zona mixta, cu funcțiuni de locuire colectiva si individuala, completate de funcțiuni comerciale si servicii.

Amplasamentul este situat în spatele blocurilor de pe Bd.Tomis.cu acces de pe strada C.Bratescu. Zona beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă:

■ Pe bd.Tomis si pe Str.Rascoalei 1907.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual (ZRL 2 cu imobile P-P+2E), colectiv (in imobile cu regim de inaltime P+4E, care urmăresc traseul Bd.Tomis) si zone de servicii si comertfcladirea Poștei,zone de servicii si comerț la parterul locuințelor colective).

Amplasamentul studiat se gaseste in zona centrala a Constantei, mai exact pe b-dul Tomis nr.97. Terenul are o suprafața totala de 238,00 mp rezultata prin alipirea a 2 loturi cu suprafața de 133,00 mp, respectiv 105,00 mp.

Clima municipiului Constanța evoluează pe fondul general al climatului temperat continental cu influențe marine, prezentând anumite particularități legate de poziția geografică și de componentele fizico-geografice ale teritoriului. Vecinătatea Mării Negre și a lacului Siutghiol asigură umiditatea aerului și reglează încălzirea acestuia.

Regiunea se caracterizează printr-un climat secetos, cu precipitații atmosferice rare, dar înseminate cantitativ. Volumul precipitațiilor anuale este cuprins între 300 și 400 mm/an.

Vântul predominant este cel care bate din direcția N-NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusă vara și un aport important de zăpezi și temperaturi scăzute iama. Municipiul Constanța se afiăîn zona cu viteza maximă anuală, la 10 m deasupra solului, cu 50 ani interval mediu de recurență, având valoarea Uk = 29 m/s, căreia ii corespunde o presiune a vântului Qk = 0,5 kPa.

Temperaturile medii anuale se înscriu cu valori superioare mediei naționale, de 11,2°C. Temperatura medie iama este apropiată de 0°C, dar pozitivă, iar vara depășește 25°C. Adâncimea de îngheț se situează la -0,90 m.

Din punct de vedere seismic, Constanța se încadreazăîn zona seismica cu ag = 0,20 g exprimatăîn termeni ai accelerației de vârf pentru cutremure cu perioada de revenire de 225 ani, respectiv în zona cu perioada de colț a spectrului de răspuns ai zonei respective Tc = 0,7 secunde.


Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat este denivelat, cu o diferență de nivel pe direcția SE-NV. coborând către lac; nu se semnalează fenomene de alunecare sau prăbușire c ire să peri(Jiț®g-pJflbij]^gTĂtQ^lor construcții.                                                                                            I....................... ::


Studiul geotehnic afost intocmit de SC TG5 PROIECT SRL, ing. Moga Dragos si Moga Liliw Din punct de vedere geologic, amplasamentul studiat face parte din podișul Dobroqei de Sw


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM -

Anexă la avizul nr.. f

hitect șef Z


Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul cercetat nu este d sau prăbușire care sa pericliteze stabilitatea viitoarelor construcții.

Din punct de vedere geotehnic terenul studiat se caracterize loessuri, macroporice de origine eoliana, prafuri-prafuri argiloa prafoasa + argila. Stratificatia terenului evidențiază următoarea succesjJ ne: Beton, platforma de 0,20 m si umplutura neomogena pe o grosime de 1,30 m Umplutura din diverse pământuri cenisii-galbul pana la adancimea de cca. 2,80 m


formațiunilor cuatemare reprezentate de sdb care urmeaza complexul argilos - argila • ■   loess galben-cafeniu, plastic vârtos pana la adancimea de 7,20 m

 • ■   complex argilos cafeniu, plastic vârtos pana la adancimea de 8,50 m (adâncime la care s-a oprit forajul)

 • ■   complex de argila cafeniu-roscata pana la adancimea de cca 15 m (din alte studii efectuate in zona)

Nivelul pânzei freatice nu s-a întâlnit in foraj la adancimea investigata. In zona nivelul pânzei freatice este sub adancimea de 11 m.

Amplasamentul cercetat se incadreaza, in funcție de statul de fundare, in categoria terenurilor de fundare medii, in condițiile unei stratificări practice uniforme si orizontale - teren dificil de fundare, categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Se recomanda fundarea construcției direct pe stratul de loess galben-cafeniu, plastic vârtos, la o adâncime de fundare de cca 4 m de la cota teren, aceeași adâncime de fundare ca si a clădirii Învecinate P+4E. Se vor face sprijiniri cu ecrane de minipiloti forați înglobați in pereți pe toate laturile imobilului.

Recomandări suplimentare:

 • - protejarea terenului de fundare împotriva umezirii in perioada execuției si in timpul exploatării, prin îndepărtarea apelor de suprafața si înlăturarea unor eventualepierderi de apa din conducte

 • - nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafața

 • - in jurul construcției se vor prevedea trotuare impermeabile de protecție, cu panta de pana la 5% spre exterior, cu latimea de minimum 1m lățime, in limita terenului proprietate.


  -r»., A»' t-i


Amplasamentul care a generat PUD beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă :Bd.Tomis,str.Rascoalei 19O7.Accesul la teren se face din strada C.Bratescu,pe o alee de acces cu latimea minima de 4.02m si maxima de 4.7m.

Teritoriul studiat prin PUD și zonele învecinate sunt caracterizate de existența unor funcțiuni diverse, care nu se incomodează reciproc, fiind compatibile:

 • ■   Locuire în regim individual și colectiv

 • ■   Comerț, servicii.

în ceea ce privește calitatea fondului construit, aceasta este medie spre bună.La imobilele de locuit mai vechi au fost efectuate lucrări de reabilitare termică a fațadelor.

Terenul studiat are, conform cadastrului, categoria de folosința curți - construcții si,in urma alipirii celor doua loturi de teren intr-unui singur, este parțial ocupat de un imobil de birouri S+P+4E cu suprafața de 138 mp.Zona studiată dispune de rețele de utilități: alimentare cu apă, canalizare și alimentare cu energie electric și termică, gaze naturale și telefonie.

Zona studiată nu ridică probleme de mediu, fiind situata în afara arealelor protejate, iar lucrările propuse,respectiv locuința individuala cu dotările aferente, nu impun adoptarea unor măsuri speciale de protecție a mediului, ele constând în măsurile obișnuite ce trebuie avute în vedere la autorizare: măsuri de protecție a mediului în ceea ce privește protejarea împotriva poluării, reducerea riscurilor naturale, realizarea de spații verzi, măsuri Se vor amenaja spatii plantate sub forma de spatii verzi cu rol de locatari in imobil pentru care sunt amenajați 15mp spatii verzi I Toate amenajările de spatii plantate se vor realiza in incinta ter studiat si terenuri vecine;erDrotedtia muncii etc.

HCJ 152 /22.05.2013,astfel vom avea 3


Udiat.fara afectarea limitai de proprietate ințrn tnrnn ț JUDETL‘1 CONSTANȚASe vor amenaja/planta spatii verzi compuse din plante decorative si flori.Se vor prfși^ainstalatiiJautdmâte1 pfenftWfrig^^A Proprietarii sunt obligați sa asigure:

-lucrările de amenajare.plantare,udare,întreținere a spatiilor verzi

-lucrările necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetației

-drenarea apelor in exces de pe spatiile verzi                                 .n„rrZ*Tcw7

-orice alte lucrări legate de admnistrarea si gospodărirea spațiului verde aferent imolSlElul țrana la nmita znnA! rip^igiîrânia. a rețelei de circulație.                                                                                                     ‘    ‘


DIRECȚIA URBAi iSM

VPAT     MESCHIMBARE

Anexă la
Pe terenul ce a inițiat elaborarea PUD-ului se dorește studierea oportunității edificării unui imobil cu funcțiunea de locuire individuala, cu regim de înălțime asemanator celor din insula studiata, respectiv P+2E. Pe terenul rezultat in urma alipirii a doua loturi,din care unul construit, mai exista o construcție cu destinația birouri S+P+4E.


Kl^DlSF.UNCTONagHM


Suprafața de teren 105mp ce a generat PUD,fiind un teren viran,neurbanizat,este in acest moment acoperit de vegetație spontana crescută haotic.Zona studiata nu are construcții si mobilier urban amenajate corespunzător.


CAPITOLUL 3


PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ


Având în vedere tendințele de dezvoltare ale zonei, dar și condițiile impuse prin certificatul de urbanism, prezenta documentație de urbanism analizează oportunitatea mobilării urbane a terenului studiat în concordanță cu respectarea prevederilor legale referitoare la:

o compatibilitatea funcțiunilor în zona studiată, conform art. 14 al GHR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare si PUZ aprobat,

o asigurarea însoririi clădirilor conform OMS nr. 119/2014,

o asigurarea acceselor obligatorii la lot,

o asigurarea locurilor de parcare necesare;

o respectarea retragerilor laterale si posterioare

o amenajarea spatiilor verzi necesare


l'ăîapREVEDERIMRByNISTICElINiVIGOAREl


Conform prevederilor PUG Constanta si a regulamentului de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/1999, a cărui valabilitate a fost prelungita prin HCLM nr. 81/2013, amplasamentul face parte din UTR 2, ZRCM1. Ulterior, zona delimitate de str. Sarmizegetusa, bd. Tomis, str. Ștefan cel Mare si str. Rascoala din 1907, din care face parte si terenul studiat, a făcut obiectul unei documentații de urbanism - PUZ - aprobata prin HCLM nr. 51/30.01.2012, iar reglementările urbanistice in vigoare la aceasta data pentru amplasamentul studiat sunt următoarele:

-zona de reglementare ZRL2(pentru terenul in suprafața de 105mp pe care se dorește edificare construcției) ■

 • ■   funcțiuni - locuințe cu regim de înălțime maxim P+2E cu destinații admise-locuinte si funcțiuni complementare

 • ■   regimul de înălțime: P+2E

 • ■  POT maxim 50%


 • ■  CUT maxim 2.

- zona de reglementare ZRCMflotul cu suprafața de 133,00 mp construit deja)

 • ■   zona mixta, cu destinații admise: locuințe, instituții, servicii si echtp


profesionale, sociale, comerț, hoteluri, birouri, alimentație piblica. loisinl4f^Tâ/L S®W^AHujb4iri, activitati productive mici nepoluante                               PRIMARlA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


regim de inaltime:P+4E POTmaxim 100% CUT maxim 4.DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE An&xă la avizul nr.__


Având în vedere vecinătățile amplasamentului și caracteriș propusă prin prezenta documentație de urbanism se încadr unei imagini unitare de cartier rezidențial a zonei studiate, cu dotării^ aferente.

Amplasamentul beneficiază de acces facil din arterele importante de circulație din zonă:Bd.Tomis,str.Rascoalei 1907, str.C, Bratescu. Accesul carosabil la teren se va face prin intermediul aleii carosabile de acces existente (alee /prelungire aferenta str. Constantin Bratescu (care are o deschidere variabila intre 4.02-4,70m-cf.plan de situație anexat), aflata in legătură directa cu strada Constantin Bratescu (strada cu doua sensuri.fiecare cu cate o banda de mers pe fiecare sens cu lățime de 3,75ml) si b-dul.Tomis(cu sens unic format din 3 benzi de circulație .fiecare cu 3,50ml lățime).

Conform HCL 113/2017, necesarul de locuri de parcare auto este de 1 loc de parcare auto pentru imobil cu funcțiune de locuința unifamiliala avand suprafața utila mai mica de 100mp,care se va asigura astfel:

-1 loc de parcare auto va fi asigurat pe terenul proprietate a beneficiarului.Acesta va avea dimensiunea de 2.3m x5m fiecare.ln incinta este prevăzută si o zona de circulații pentru ieșirea si intrarea autoturismului.avand latimea pârtii carosabile de minim 5m.


3.5.1. ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE

Proiectul a fost întocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularităților terenului din punct de vedere al vecinătăților si condițiilor geotehnice, dar si a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism nr. 1058/27.04.2017.

 • 3.5.2. SOLUȚII DE CONSOLIDARE Șl / S Nu este cazul.

 • 3.5.3. CARACTERISTICI TEHNICE ALE C

A) raportate la suprafața de 105,00mp a

AU RECONFIGURARE

CONSTRUCȚIEI PROP

erenta edificării cons

USE tructi ei P+2E

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE Anexă la avizul nr. ---/ _— ---

o-2* ARHITECT ȘEF z

REGLEMENTARI existente

REGLEM conf. PUZ a HCLM nr.

ENWI— probat prin 51/2012

----REGLEMENTARI propuse spre autorizare prin prezentul proiect

POT(suprafata construita /suprafața terenului)

0,00%

50%

47.6%

CUT(suprafata desfășurată / suprafața terenului)

0,00

2,00

1,43

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P+2E (10m)

P+2E (10m)

S construita la sol/Sproiectata la sol

Omp

-

31mp/50mp

Suprafața desfășurată

Omp

-

150mp

BJraportate la suprafața totala a terenului de 238mp,aferent celor doua construcții amplasate in doua zone diferite de reglementare urbanistica:

REGLEMENTARI existente

REGLEMENTARI propuse spre autorizare prin prezentul proiect

POTfsuprafata construita /suprafața terenului)

60%

79%

CUT(suprafata desfășurată /suprafața terenului)

3,24

3,86

Regim de înălțime - Hmax (nr. niveluri / metri)

P+4E

P+2E(10m)propus P+4E existent

Sconstruita(proiectata la sol)

138mp

188mp

Suprafața desfășurată

770mp

920mp

NOTA:


IE INI VIGOARE -CF.LEGIl 50/1991,LEGII 350/2001 SI


irii Ia cota +0,00,măsurată pe contur pereți proiecția etajelor si suprafața parceleCALCULUL INDICATORILOR URBANISTICI S-A EFECTUAT CF.LEGI STAS 4908-85:

P.O.T.-raportul dintre suprafața construita (aria secțiunii ori/fon exteriorizare terase descoperite,platforme si scări acces exterioa C.U.T.-raportul dintre suprafața construita desfășurată si suprafața p

Trotuarul va fi fara denivelări sau rosturi, cota amenajata a acestuia fiind la cota parterului, iar bordura va fi coborâta pe toata latimea accesului, pentru facilitarea circularii persoanelor cu handicap (conf. Normativ privind adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, Indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000).

3.5.4.RELATIA CU CONSTRUCȚIILE ÎNVECINATE

Terenul are următoarele vecinătăți:

 • •   La nord-est:      proprietate privata Ceti Nicolae si Dobre Mario-luliu, sediu banca (birouri) P+3E; imobil locuire

colectiva P+4E-bl. S1;

domeniu public-alee acces carosabila din str. Constantin Bratescu;

 • •   La sud-vest:      proprietate private;

 • •   La nord-vest:     proprietate privata -teren liber de construcții;

domeniu public-alee acces carosabila din str. Constantin Bratescu

 • •   La sud-est:      domeniu public Municipiu Constanta - parcare cu acces din bd. Tomis.

Distanțe față de construcțiile vecine:

-la nord-est:constructie parter garaj auto situat la o distanta de 2.58ml fata de construcția proiectata;garaj auto fara ferestre,imobil propus cu ferestre;imobil locuire colectiva P+4E - bl. S1,situat la o distanta de 6.07ml fata de construcția proiectatajfatada bloc cu ferestre;

-la sud-vest :constructie P+1E situata pe limita de proprietate,fata de imobilul proiectat;constructie vecina fara ferestre-perete calcan;fatada construcție propusa fara ferestre-perete calcan;

-la nord-vest proprietate privata -teren liber de construcții .situat la o distant de 2,54m fata de construcția proiectata; domeniu public-alee acces carosabila (deschidere minim 4.02ml) din str. Constantin Bratescu;

-la sud-est :imobilul se alipește clădirii existente pe terenul rezultat in urma alipirii S+P+4E;fatada imobil existent cu ferestre pe aceasta latura,fațada clădire proiectata fara ferestre.

Se va respecta insorirea camerelor de locuit ale construcțiilor invecinate,conform OMS 119/2014.

3.5.5. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

Proiectul s-a întocmit in vederea satisfacerii exigentelor minimale prevăzute in anexa 1 G la Legea nr. 114/1996,


privind locuințele, cu modificările si actualizările ulterioare si a OMS 119/2014 astfel, se asigura pentru locatari:

i exclusive ^^yțyLcțegiqy^^ o alta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIW1BARE

Anexă la avizul nr./ffi%*/


 • - acces liber individual la spațiul locuibil, fara tulburarea posesiei si a folosintdi ”                    “

persoana sau familie;

 • - spațiu pentru odihna;

 • - spațiu pentru prepararea hranei;

 • - grup sanitar;

 • - acces la energia electrica si apa potabila, evacuarea controlata a apelor uzdte si a reziduurilor menajere;

 • - suprafețele minimale ale camerelor de locuit si dependințelor precum si dori rea si                 dinurma-in------

conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • - Spații pentru depozitarea combustibililor solizi sau lichizi, în situațiile în care nu se pot asigura încălzirea centrală și/sau gaze la bucătărie.

Construcțiile se vor amplasa ținând seama de studiul de insorire întocmit conform legislației in vigoare,de OMS 119/2014,dar si de HGR 525/1996,ANEXA 3.10.

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de către investitori sau beneficiari, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legislației în vigoare.

Rețelele noi sau extinderea rețelelor existente precum și racordurile la acestea vor fi amplasate în subteran, în conformitate cu prevederile art. 18, alin (2A1) al Regulamentului General de Urbarusm afirobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.Actualizarea prevederilor urbanistice ale zonei va pemjitO           de utilități să-și revizuiască și să-și

actualizeze studiile și strategiile de dezvoltare și modernizare ate=t^®m jjconcordanță cu caracteristicile țesutului urban propus.Zona dispune de ratele tehnico-edilitare de alimentare_cufâpa?canalizare menajera, energie electrica, energie termica, gaze naturale si telefoniecare nu afecteaza amplasamentul studiat.

Soluțiile de racordare a noilor construcții la utilitari vor face obiectul unul proiect separat care se va intocmi la cererea beneficiarului, de către firme agrementate de deținătorii de ratele si vor respecta condițiile impuse de aceștia si de legislația

in vigoare.


Teritoriul studiat de prezenta documentație de urbanism aparține persoanelor fizice private.

CAPITOLUL 4


CONCLUZII SI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Reglementările propuse prin prezenta documentație de urbanism se înscriu în prevederile art. 32, alin. (1), lît. b) al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare, ele detaliază reglementările aprobate prin PUZ.

Funcțiunea propusa este compatibila cu funcțiunea predominantă a zonei și respecta principalele obiective ale activității de urbanism:

 • - îmbunătățirea condițiilor de viața prin eliminarea disfuncționalităților, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice

și locuințe convenabile pentru toți locuitorii;                                        1         *

 • - utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinâereaEgniiotetă a zonelor construite

 • - asigurarea calității cadrului construit, amenajat și plantat.

Reglementările urbanistice propuse prin prezenta documentație, neces^re-d^d^ani dezvoltării urbanistice viitoare a terenului, contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția iretffltfofmilui natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale, respectând /prevederile art. 2 al Legii nr. 350/2001, cu modificările ulterioare.

JUDEȚUL CONS? ȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUL^ CONSTANȚA DIRECȚIA U«WI$M

VIZAT SPRE M K

Anexă la avizul nr..______„ /----------

ARHITECT ȘEF____

ÎNTOCMIT,

URBANIST ROXANA MARCULESCU(TANASE)
Limite si parcelar


.Imita amplasament ce a generat PUD S« 238 mp


-------Limite de proprietate


..... Contur indicativ al construcțiilor


Teren liber de construcții


Indicativ zona de reglementare existenta


Funcțiuni existente sl propuse


Construcții existente,loculnte*comert,blrourl,servicii


Garaje

Limita etaj 1,etaj 2 locuința propusa,inaltime maxim 10metr

■ ■li Limita parter-31mp


Spatii verzi propuse In incinta


Circulații pietonale


Circulații carosabile


Circulații pietonale in Incinta


Circulații carosabile in incinta


Conform HCLM rr. 51/30.01.2012,terenul itudiat se afla in d reglementare,datorita alipirii T1 si T2:

• T1-zona de reglementare ZRCM(lotu                   __

mixta, cu destinații admise: locuințe, insfltuJj^Mcii SI echipamente, publice: manageriale, tehnice, profesionale, socia' loislr, prestări ser/icli, cluburi, activitati

- T2-zona de reglementare ZR regim de înălțime maxim P+2E cu destin Indicatori urbanlsici maximi aprobați: LOTUL T1:

 • •  regimul de inaltime maxim: P+4E

 • • POT maxim 100%

 • ■  CUT maxim 4.

LOTUL T2:

 • •  regimul de inaltime maxim: P+2E \Xi

 • • POT maxim 50%

 • ■  CUT maxim 2.

Conform HCL 113/ 2017 s-a amenajat in irteriorul ietentĂn cfsțțotâlHte i la sol,pentru locunla individuala cu suprafEta utila mai mica'de -lObin ‘mise-locuint^Șifi^jli^i|.coniplementare,

MARCULESCU

u?banis^Aip|otnat


BILANȚ TERITORIAL PROPUS


Sistem de proiecție Stereografic 1970 "Pian Se referinfa Mărea Neăgră”lS75 ~


ZRCM


Suprafața construita : ; la sol

i Circulații


SUPRAFAȚA I (mp)


PROCENT din suprafața teren (%)


169 mp


64%


29,6%


SUPRAFAȚA TEREN 238 mp


100%


COEFICIENȚI URBANISTICI - AMPLASAMENT STUDIAT VIZAT


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, |
Nr

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

X(m)

Y [m)

1

304455.724

791864.508

10.239

2

304461.491

701872.969

8.310

3

304455.031

791878.197

1.475

4

304453.884

791879.125

4.646

I

5

304456.760

791882.774

9.110

6

304449.465

791888.230

13.340

7

304441.179

791877 776

1.437

8

304441.203

791876.339

7.585

9

304447.083

791871.547

0.300

10

304446.893

791871.315

11.150

S =238mp


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NR.99 ROXANA MARCULESCU CONSTANTA

CUI R033379491


BENEFICIAR:


CETI NICOLAE, CACENCO AURELIAN Sl ANGELICA,


PROIECTANT GENERAL: BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA MARCULESCU ROXANA


SEF DE PROIECT:

Urb.Roxana Marculescu


PROIECTAT/DESENAT j Urb.Roxana Marculescu


OBSERVAȚII


Nr. Proiect:9/Faza:PUD/ Data:2017


REVIZIA:


TITLU PROIECT


^■SFRIMA^ MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE noxă la avizul nr,,,     : /_______


105.00 mpSC(proiectata

l


EXISTENT


ARHITECT ȘEF

-XcnstTia...........................la sol)

SD


0%


Prezentul document recepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr.......3....../ data .1.Î..4Ț-.


. OW.» CADASTRU $l WCfTATE IMOfil _ -Nutue »iPWname-TRUeÂ-tll


.

LZZ Z^rC0NsILIER GR. IACOEFICIENȚI URBANISTICI - AMPLASAMENT STUbLAT TbTĂL- •


238,00 mpj

_____L

EXISTENT

PROPUS

SC

138,00 mp

188 mp

SD

770,00 mp

920 mp

P.O.T.

60 %

79%

C.U.T.

3,24

3,86

INVENTAR DE COORDONATE " Sistem de proiecție Stereografic 1970 Plan de referința Marea Neagra 1975


MUNICIPIUL CONSTANTA

BD.T0MIS,NR.97- ,, Executant c S.C. Geoca,d Limițs

Dr Ing. Dospinescu-Dantela/Râmona- 1JZAR

■ Data: Octombrie ?0T6 Seria B A/r. 3696


Coordonate pct.de contur


V [m]


Lungimi laturi


TITLUL PLANURILOR


PLAN REGLEMENTARI PROPUSE-


CC i Kp

\ <4z \ r /


"vtV

rvS.HV3^ DOSPINESCU DANIELA-RAMONA


791864.508

791872.969

791878.197 791879.125 791882.774 791888.230 791877.776 791876.339 791871.547 791871 .315


S =238mp


10.239

8.310

1 .475

4.646

9.1 10

13.340

1 .437

7 585

0.300

1 1 .150


SCARA 1:200


U03