Hotărârea nr. 76/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU TERENUL DELIMITAT DE BD. TOMIS, INCINTA RAJA ȘI DRUMURI DE EXPLOATARE, ZONA PALAZU MARE, INIȚIATOR SC MAS PUBLISHING & PARTNERS SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal

pentru zona delimitată de bd. Tomis, incinta RAJA și drumuri de exploatare, inițiator SC Mas Publishing & Partners SRL

de


■nsiliul local a! municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebai Făgădău înregistrată sub nr. 35467/20.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice șl de arhitectură, referatul Direcției urbanism nr. 35465/20.02.2019, precum și avizul nr. 35462/20.02.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr, 350/2001, privind amenajarea- teritoriulurși^urbânlsmul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru a! planului urbanistic zonal;

Văzând avizul de oportunitate nr. 123120/01.08.2018 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, incinta RAJA și drumuri de exploatare, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în parcela VN 359/2 în suprafață de 1200 mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 248630, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietatea numiților:

 • - soții Maticiuc Ion și Smaranda dețin cota de 1/3 conform contractului de vânzare

 • - cumpărare autentificat sub nr. 878/20.03.2003 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, precum și a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1025/04.04.2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel;

 • - soții Alexa Gheorghe și Elena dețin cota de 1/3 conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 878/20.03.2003 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, precum și a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1025/04.04.2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel;

 • - Husein Ozghen deține cota de 10/16 conform contractului de vânzare -cumpărare autentificat sub nr. 638/05.03.2003 Ia Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, a Certificatului de moștenitor autentificat sub nr. 219/27.10.2005, rectificat sub nr. 283/18.01.2011 și sub nr. 95/29.07.2014 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, precum și a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1025/04.04.2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel;

- Husein Enis și Husein Narcis dețin fiecare cota de 3/16 conform Certificatului de moștenitor autentificat sub nr. 219/27.10.2005, rectificat sub nr. 283/18.01.2011 și sub nr. 95/29.07.2014 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel, precum și a actului de dezmembrare autentificat sub nr. 1025/04.04.2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și Pătrașcu Ioan Gabriel.

Terenul în suprafață de 1200 mp face obiectul contractului de constituire a dreptului de superficie în favoarea SC Mas Publishing & Partners SRL și SC Topocad Serv SRL autentificat sub nr. 1237/25.04.2018 la Biroul notarilor publici asociați Iosif Mariana și și Pătrașcu Ioan Gabriel.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei HCL nr. 385/2006 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire service auto Group Renault zona Palazu Mare parcela A 355/2, teren în suprafață de 3918 mp proprietate SC Rent Car Service Litoral SRL, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Stebingăr Mihai în calitate de reprezentant al SC Mas Publishing & Partners SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inpectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_ pentru,        împotrivă, _Z, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție

consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,/


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J I 3/644/20 1 3 | CUI R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI offîCC0TTiaSStUdio.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1.01 Denumirea obiectului de investiții

“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE DN2A (BD. TOMIS), ZONA RAJA SI DRUMURI DE EXPLOATARE”

I.02 Amplasament obiectiv


Obiectivul propus prin prezentul P.U.Z. este amplasat in județul Constanta, municipiul Constanța, zona PALAZU MARE, Parcela VN 359/2, Număr Cadastral 248630, situat la Bulevardul Tomis (DN2A), in proximitatea complexului comercial TOM, conform Certificatului de Urbanism nr. 2743 din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Constanta

I.03 Beneficiarul lucrărilor

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. prin administrator Stebingar Mihai

S.C. TOPOCAD SERV S.R.L, prin mandatar Cimpeanu Nicolae

1.04 Elaboratorul documentației

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA tel: 0723.171.168

I.05 Proiectant de specialitate


Urb. Alexandru Băjenaru

1.06 Faza proiect

P.U.Z.

1.07 Număr proiect

JUDETUt CONSTANTA”

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA

203/2018

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPUE NESCHIMBARE Anexă la avizul qț. 'jTj/k__

ARHITECT ȘEF

A^E

ISTUDIO

www.masstudlo.ro


S.O. MAS PUBLISH1NG & PARTNERS S.R.L.

JI3/fi44/?.Q1 3 | CUI RQ2632O73D SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! Offîce$ma5StUdfo.ro

legalitate pentru terenul situat în


1. "Prezenta documentație nu are ca scop intrarea în legalitate a unor construcții edificate fără autorizație de construire sau care nu respectă prevederile autorizației de construire.** 2. Inițiator P.U.Z.: S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. prin administrator Stebingar Mihai si S.C. TOPOCAD SERV S.R.L. prin mandatar Cimpeanu Nicolae, inițiatorul documentației de urbanism nu solicită intrarea în

J

intravilanul municipiului Constanța, la Bd. Tomis (DN2^-E87),aJtoypȚU)tnaBkielMrl(i& Carrefoijr și a cartierului rezidențial Tomis Plus.

3. C.U.T.-uI propus este mai mic sau egal decât 4,0.

L.>


PRIMĂRIA MUNICIPIULU CONSTANȚA DIRECȚIA URBAt V12AT SPRE NESCHIW6ARE Anesă le avizul


l1 1' l iL lL- f_C<‘ dCuJuU

 • 1.2.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întrega suprafață a zonei studiate, situată în partea de nord-vest a intravilanului municipiului Constanța, delimitată de bulevardul Tomis (DN2A-E87), zona S.C. R.A.J.A S.A., D.E 305 si drumuri de exploatare..

1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației « PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE DN2A (BD. TOMIS), ZONA RAJA SI DRUMURI DE EXPLOATARE, Aviz de Oportunitate nr. 123120/ 01.08.2018 », avizată și aprobată de către Consiliul local al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.


PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327 din 18.12.2015;


PLANUL URBANISTIC ZONAL PALAZU MARE aprobat prin H.C.L. nr.121/ 2011 al cărui Regulament Local de Urbanism a fost detaliat, actualizat ultima oara in anul 2017 prin Hotarare de Consiliu Local;

PIANUL URBANISTIC DE DETALIU aprobat prin H.C.L. nr.172/ 2013;

Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/ 1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Legea nr.50/ 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr.287/ 2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legea nr.7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificata si completata prin Ordinul 994/2018;

ORDIN M.T. 49/ 1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane;

ORDIN M.L.P.A.T. 176/N/ 2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”;

ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/ 1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

ARHITECTURA [dESIGnJ PEISAGISTICA | URBANISM MAIL'. offîce^TTiaSStudio.rO

H.C.L.M. nr.43/ 2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța;

H.C.L.M. nr.260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

H.C.L. nr.113/ 2017 -Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, actualizat ultima oara in 2018 prin Hotarare de Consiliu Local;

H.C.J.C. nr.152/ 2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța;


 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor si/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții.jljg^ffltitec^Wgp^ațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securi'                .........

  DIRECȚIA URBAl ISM Vr<AT SPRE

  Se introduc interdicții definitive de construire in zon^eM$âPdfSr*d^1 noi dfifWS&țișsFîn aferente eohiparita^iti realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru recla precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.


asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.


2.1.3.

străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor

 • 2.1.4. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 2.1.5.     în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare.

 • 2.1.6.    Prezentul regulament produce efecte și devine obligatoriu după aprobarea documentației de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului Constanța, potrivit


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 1 3/644/20 t 3 | CUI RO2632O7SO SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

tel: 0723.1 71.1 GD

WWW«niBSStUdl0«f0 arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: officeQmasstudio.ro

competențelor pe care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea 215/ 2001, actualizată, privind administrația publică locală.

J l'>_           I'luKj’î            DjL                 &.L.-              "o’jJCSJ

2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIULUL NATURAL ȘI CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de legea si normele in vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

a)


b)


c)


d)


e)


f)


Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora si/sau cu acordul instituțiilor reprezentative de specialitate.

Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele ci^îriter se vp autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr.


260/ 11JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNWrtidJ) CONSTANȚA ----- DiREC URB&.l


2.2.3. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGAjTORI^^*^^ ^Anexă la avizul nrr comandărilor de orie


Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea recomandări de punctele cardinale specificate în anexa 3 la Regulamentul geperal H.G. nr. 525/ 1996, cu modificările ulterioare.


a)


Amplasarea față de drumuri publice. în zona drumului public se/fSot autoriza, avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publice: construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire, de întreținere și exploatare;

parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor


lor deS.C. MAS PUBLISHINC3 & PARTNERS S.R.L.

JI3/644/7.D1 3 | CUI RD2632D75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

TEL; 0723.1 71.1 &□

VJWW»IT13$5tUdiO*F© ARHITECTURA | DES1GN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! offîcegmaSStudlO.rO

transport în comun;

o conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege am priza, fâșiile de siguranță și fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății utilizatorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de-construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea deJrcătre /âqașteana drumuril

jr


publice, se execută în varianta de amplasare subterană, specifice în vigoare.


b) Amplasarea față de aliniament. în sensul prezci înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul putlicaliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă s/ respectă coerența și  caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții/ instalații/ categorii de drumuri;

depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări;

c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

o distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat prin Ordinul nr.994/ 2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:


o distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală (Plan Urbanistic de Detaliu — se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări de la prezentul regulament cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor).

>'          ir -f.»/. au ■/! la tasufiasE&’uauo.'t ©ju

 • a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța.

■STUPID___

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DES1GN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI offîce$maSStudlo.ro

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;

 • b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției.  • a)     Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

  • b)     Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;


  c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;


  d)


  Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente prepuse la1 faza^D.Ț.A--C;cEșțe.penni5ă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea          "T

  prezentului regulament


  3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:


  DIRECȚIA URBAi !$M

  VHAT SPRE NE 'X HimBAFE Anexă la avizul nr.


  a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelei ar edifijffiffffiikfi!^ se către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în  erea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților seinterzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;  vjww.masstudio.ro


J I 3/f>44/?.O , 3 | CUI ROZ632D75O SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILi offîcegmaSStudlo.rO

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

Apele pluviale din lungul drumului național se vor scurge pe la marginea bordurii de incadrare a spațiului verde si vor fi colectate si evacuate prin intermediul unor guri de scurgere ce se vor racorda la rețeaua de canalizare propusa la faza de proiect tehnic si D.T.A.CL

In sens longitudinal amenajarea drumului colector propus prin prezenta documentație, pastreaza declivitatea drumului DN2A.

i t

L ZL         1 lir         a:

WSL -lL.          u... .SePi

/"q j *< * ■ *""■ r\f    r     /

■ -

3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI:

UIRfcUfîA URbAI$pre

Anexă îs avizul nj^

Executarea de noi parcelări (prin operațiunea de dezrhembw^l'®Sir^®ir de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parc accesul carosabil și/sau pietonal la loturi si atunci când se propun art               noî./conform

edtfiea


prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amer^j^rea teritoriului si  urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pfopuse prin prezenta  documentație.

Terenurile ce fac obiectul documentației P.U.Z., vor fi supuse unui schimb de terenuri, prin operațiunea de dezmembrare, in vederea realizării drumului colector, a vegetației de aliniament si a trotuarului si echipamentele aferente, conform documentației tehnice de specialitate -sistematizare verticala infrastructura rutiera. Aceasta documentație de specialitate (sistematizare verticala infrastructura rutiera) se va realiza avand la baza propunerea prezentului P.U.Z., ulterior aprobării acestuia.

De asemenea pentru realizarea de accesuri carosabile si/sau pietonale pe limitele laterale de proprietate se vor avea in vedere propunerile figurate in prezenta documentație, iar in cazul in care este necesar se vor realiza schimburi de terenuri prin operațiunea de dezmembrare.

a) înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii minime și maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament.

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri si/sau demisoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

- pentru zona casei scării și liftului;

■STUPID

www»masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI officegmaSStUdlo.ro

 • -   pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea etajului curent;

 • -   retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

înălțimea nivelurilor aferente construcțiilor se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.


*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor.

*Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

Se exceptează de la regimul minim de inaltime stabilit prin prezentul P.U.Z., construcțiile ce adăpostesc funcțiuni precum: showroom-uri auto, spălătorii auto, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar si funcțiuni complementare acestora (realizate pe același lot). Regimul de inaltime al acestora se va adapta funcție de necesitățile tehnice.

Firmele luminoase/ totem-urile/ reclame iuminoase si alte asemenea, trebuie sa se incadreze in regimul maxim de inaltime admis prin prezenta documentație si sa respecte prevederile legii 185/2013.

b) Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.


JUDEȚUL CONSTANTA


3.3.1. PARCAJE:


Autorizarea executării construcțiilor se emite numsi daoffiW~‘Qs?gffi5

necesare conform destinației și capacității clădirii după cum ăste sptgffiîc               entului

privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de conș/ucții și amenajări  autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat ultima oara prin Hotarare de Consiliu in anul 2018, astfel:

o Art. 13 - locuințe semicolective/ colective

 • ■  1 loc de parcare / unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100,00 mp.;

 • ■  2 locuri de parcare / unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100,00 mp.

o Art. 4 - construcții administrative - 1 loc de parcare la fiecare 80 mp. din S.C.D., pentru funcțiuni care nu generează trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp. din S.C.D., pentru funcțiuni care generează trafic (acces public la ghișee, birouri, relații cu publicul);

o Art. 5 - construcții comerciale

 • ■  min. 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din S.C.D. utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu nr. redus de clienți, pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp.;

J 1 3/644/20 1 3 I CUI RD2632O75O SEDIU SOCIAL; BTR.LAIC VQDA NR.2 1, CONSTANTA

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA j URBANISM MAI LI offîce^maSStUdlo.rO • ■  pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locuri de parcare (așa cum e prevăzut la art.5, lit. b).);

o Art. 6 -construcții cu funcțiunea de alimentație publică

 • ■  1 loc de parcare/ 4 locuri de masă (respectiv 1 loc de parcare la 8 mp. din suprafața utilă a sălii de consumație);

 • ■  Nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp.;

o Art. 8 - construcții culturale

 • ■  nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp.;

 • ■  se va asigura min. 1 loc de parcare pentru spații cu suprafața utilă între 50 mp.-150 mp.;

 • ■  pentru spațiile cu suprafața utilă mai mare de 150 mp. se va asigura min. 1 loc de parcare pentru fiecare 50 mp. din suprafața utilă totală;

o Art. 9 - construcții de învățământ - a) se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre didactice;

o Art. 11 - construcții sportive - conform detalierii aferente H.C.L. 113/ 27.04.2017;

o Art. 23 - pentru toate funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate pentru persoanele cu dezabilități locomotorii, conform prevederilor normelor in vigoare.

 • 3.3.2. SPAȚII VERZI Șl PLANTATE:

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si fiori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta.

3.3.3. ÎMPREJMUIRI:

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:

împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50,00 cm. înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,00 metri

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton-^decorativ” în cnmpnnanța împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din betoâi>DEȚUL constanta PRIMĂRIA MUNICIPIULU- CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAi ISM VrÎAT SPRE

Anesâ ia avizul

ARHITECT

ISTUDIO

vmw.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIEN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ Offîce^maSStudlo.rO

(. \                   i-si<.eîoa'?c.i f:.

 • 4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este determina:

o

o

o

:ă de trei jaaDarnetrâONSTAKTA PRIMĂRIA MUNIClFiVUJ- CONSTANȚA DIRECȚIA URSAl ISM Vî-'AT SPrte NHH . Anexă la av^^-^r'

Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă idouăArcrit&fcTcțsF arilor rnnr ilomAnfi lîi tî"                                                  L


funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări; regimul de construire;

înălțimea maximă admisă.4.1.2. I

prevederilor regulamentului:

o situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone protejate din co arhitectural - urbanistice;


o situarea într-o condiție particulară de zonă protejată - definită conform legjKsau studiilor de specialitate.

Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanism, în suprafață de 46601.64 mp. (4,66 ha.), a fost reglementat, în baza considerentelor mai sus prezentate, în următoarea zona de r reglementare:

• ZE1 - ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE;

Zona studiata prin prezenta documentație cuprinde o parte din U.T.R. 3 - ZONA REȚELELOR SI CONSTRUCȚIILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE - reglementat anterior prin P.U.Z. Palazu Mare, aprobat prin H.C.L. 121/ 2011 al cărui Regulament Local de Urbanism a fost detaliat, actualizat ultima oara in anul 2017 prin Hotarare de Consiliu Local, avand in vedere caracterul acestei zone, aceasta unitate teritoriala de referința SE MENȚINE cu toate prevederile sale conform H.C.L. 121/2011 al cărui Regulament Local de Urbanism a fost detaliat, actualizat ultima oara in anul 2017 prin Hotarare de Consiliu Local.

*** Glosar

Edificabil: edificabilul parcelei este suprafața din parcela in interiorul careia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie sa aiba suprafața construita mai mica sau cel mult egala cu suprafața care rezulta din indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.

*Avand in vedere zonele de proiective (zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. in regim sever, zona de protecție fata de drumul național DN2A, zone de proiecție fata de cai de transport) din cadrul zonei de studiu a prezentului P.U.Z. ce dispun de interdicție de construire, se admite pe latura posterioara de proprietate ieșirea in afara/peste limita edificabilului cu: console, bovindouri, balcoane, terase, de la cota de calcare a etajului 1, dar nu mai puțin de 3,00 metri; de asemenea exclusiv in cazul in care este necesar, cu acordul S.C. R.A.J.A. S.A. se admit construcții in zona de proiecție cu regim sever S.C. R.A.J.A. S.A., după cum este figurat si in planul de reglementari.

De asemenea se evidențiază faptul ca limitele edificabilului se vor stabili funcție de regimul de inaltime admis coroborat cu destinația construcției si specificațiile prezentului regulament referitoare la modul de construire, prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii modificat si completat, Codului Civil, zone de siguranța a diverse cai de comunicație, acces autospeciale, si nu in ultimul rând pentru a se obține o imagine urbana unitara si reprezentativa pentru frontul la bulevardul Tomis/DN2A.

J I 3/64-J/2O1 3 [ CUI RD2632O7S0

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21. CONSTANTA

IST U Dl □ www.masstudlo.ro


ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: Offîce$maS5tudlO.rO

 • -  Regim de construire: modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru imaginea stradală;

 • -  Regim de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;

 • -  Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolate) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală oferă o succesiune de volume construite și spații deschise.
Având in vedere zonele de protecție (zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. in regim sever, zona de protecție fata de drumul național DN2A, zone de protecție fata de cai de transport) existente in cadrul zonei de studiu P.U.Z., si a faptului ca se vor realiza cedări de teren (prin operațiunea de dezmembrare) in vederea realizării circulației carosabile/ pietonale si amenajari aferente propuse, indicatorii urbanistici se vor raporta la intreaga suprafața a terenului inițial, asa cum a fost descris in actele de proprietate.

Astfel aceste terenuri isi vor putea îndeplini rolul de front caracteristic ia bulevard si vor permite realizarea de construcții după cum s-a detaliat in cadrul utilizărilor admise si admise cu condiționări in prezentul P. U.Z. cat si in documentațiile urbanistice anterior aprobate.

5.1.1. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI STUDIATE

Zona ce face obiectul documentației de urbanism «PLAN URBANISTIC ZONAL DELIMITAT DE DN2A (BD. TOMIS), ZONA RAJA SI DRUMURI DE EXPLOATARE, Aviz de Oportunitate nr. 123120/ 01.08.2018 », în suprafață de 46601.64 mp., se afla in intravilanul, municipiului Constanta, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.


în teritoriul ce face obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice cat si terenuri proprietate publica de interes național. Zona studiată este parte dintr-o zonă caracterizată de locuire, comerț și servicii/ echipamente publice.

Amplasamentul este situat în partea de nord a orașului, în zona Palazu Mare, între bulevardul Tomis (Dn2A-E87), zona S.C. R.A.J.A. S.A. si drumuri de exploatare.

Vecinătățile sunt reprezentate de zone caracterizate de locuire (preponderent colectivă), funcțiuni comerciale (super/ hypermarket-uri) și de servicii, situate în proximitatea bulevardului Tomis.

JUDEȚUL CONSTANȚA

5.1.2. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONELOR FUNCȚIONA .PRRâMSIBNICIPtULih CONSTANȚA DIRECȚIA URBAi ISM BLicWZATSPRE

ZE1 - ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PLAnexă la avizul nr

Zona se incadreaza in unele dintre cele mai importante niclee gtoteflicEgig dezvgffi municipiului, situate in afara zonei centrale, care ii vor putea conferi masului prestigiu, echilibru funcțional si noi calitati estetic-figurative in condițiile unei oferte diversificate si imediat accesibila investitorilor.

ISTUDID

vronftMnasstudlo.ro


ARHITECTURA | DES1GN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ cffice^maSStudlO.rO

Zona funcționala ZE1 - zona dotări, servicii, birouri si echipamente publice - se desfasoara de-a lungul arterelor majore de circulație, respectiv DN2A-E87, artera carosabila colectoare din sud/ vest (spra calea ferata), artera de penetrație din direcția Poiana si zona situata la est de sursa de captare ape Caragea Dermeni.

Formată, ca fond construit în mare parte din clădiri medii și înalte, cu caracter de servicii/ birouri si dotări publice zona se prezintă reprezentativa pentru frontul al bulevard si complementara cu vecinătățile sale.

5.2.1. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚĂ PROPUSE ZE1-Z0NA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE:

UTILIZĂRI ADMISE:

 • •  instituții si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

 • •  servicii de sanatate (spitale, cămine de batrani, policlinici, cabinete medicale);

 • •  servicii financiar-bancare si de asigurări, posta/ telecomunicații, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri);

 • •  cercetare/ dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca/ mediateca, activitati asociative diverse;

 • •  servicii hoteliere si/sau comerciale, alimentație publica (restaurant, cofetarii, cafenele, baruri), comerț, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere/ spa, sport in spatii acoperite);

 • •  show-roomuri auto, spălătorii auto, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar;

 • •  parcari multietajate/ la sol/ subterane;

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

• locuințe colective medii si/sau înalte in procent maximum 60% din suprafața construita desfasurata a construcției;

UTILIZĂRI INTERZISE:

orice alte activități care nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomo construcții provizorii/ temporare; depozitare en-gros; depozitări materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane; lucrări de sistematizare verticală de natură să afecteze utilizarea teren urii orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelșfe vecine sau care împiedică colectarea și evacuarea apelor meteorice;

orice alta funcțiune care nu este menționata la utilziari admise si utilizări admise cu condiționări;

ie prin trdfiaHTâfirfeîăls^^TA

PRIMĂRIA           CONSTANȚA

DIRECȚIA      ISM

VIZAT 3PR& 'Ml SC

Anojtă la avizul iinS.C. MAS PUBL.ISHINS & PARTNERS S.R.L. J13/644/2D13 | CUI «026320750

SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.21. CONSTANTA

www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAJLi Offîce£ma$StUdlo.ro

 • 5.2.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE Șl ECHIPARE A CLĂDIRILOR

 • a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

ZE1-Z0NA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE

Executarea de noi parcelări (prin operațiunea de dezmembrare sau alipire) este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil si/sau pietonal la loturi si atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor propuse prin prezenta documentație.


Terenurile ce fac obiectul documentației P.U.Z., vor fi supuse unui schimb de terenuri, prin operațiunea de dezmembrare, in vederea realizării drumului colector, a vegetației de aliniament si a trotuarului si echipamentele aferente, conform documentației tehnice de specialitate -sistematizare verticala infrastructura rutiera. Aceasta documentație de specialitate (sistematizare verticala infrastructura rutiera) se va realiza avand la baza propunerea prezentului P.U.Z., ulterior aprobării acestuia.

De asemenea pentru realizarea de accesuri carosabile si/sau pietonale pe limitele laterale de proprietate se vor avea in vedere propunerile figurate in prezenta documentație, iar in cazul in care este necesar se vor realiza schimburi de terenuri prin operațiunea de dezmembrare.

Totodată, se vor ține cont de următoarele precizări:

 • -  suprafața minimă a terenului/ parcelei construibile este de 1000,00 metri pătrați si deschidere la strada minima de 20,00 metri;

 • -  în funcție de necesități vor putea fi alipite la Bulevardul Tomis, una sau mai multe parcele adiacente;

Prin prezenta documentație regimul de construire in zona studiata P.U.Z. este continuu si/ sau discontinuu.

Predomina construcțiile înșiruite si cuplate, avand in vedere prezenta zonelor de protecție cu interdicție de construire in zona studiata.

Sunt admise construcțiile izolate pe terenuri cu suprafața c e minim          rnstfj-pștfâți.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URSAi ISM VIZAT SPRE NE SC HW6APE


 • b) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PI BU^ la


/.DLIlTfcr>T orr-     > /

Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public. Clădirile vor fi ampl0^tef Ta' limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:


o retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții/ instalații/ categorii de drumuri, altele decât cele identificate in prezenta documentație;

o depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

o retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări;

www»masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN [ PEISAGISTICA | URBANISM MAIU*. office^ni3S5tudiO.rO

Toate construcțiile ce dispun de deschidere la bulevardul Tomis/ DN2A-E87 vor fi retrase de la aliniament cu minimum 20,00 de metri masurati din axul bulevardului Tomis (DN2A-E87) avand in considerare si alte zone de protecție a diferite cai de transport prezente pe teren (conducte alimentare apa/ colectare ape, linii electrice, etc.).

UTR 3 - ZONA REȚELELOR SI CONSTRUCȚIILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE - SE MENȚINE conform H.C.L. 121/2011

c) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERAL FȘI PQȘSER.ipARE-ALȘ PARCELELOR                                       ’

PRIMĂRIA '         '■'STANȚA

DlREl r;        a, -;v<

E VIZAT SPt< ’r. Vk S -i < t,i a fc? E Anexă la avizu


ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICAmplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcții se respectă:

o distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelai? conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014odificat si completat prin Ordinul nr.994/ 2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

o distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

PENTRU CONSTRUIREA IN REGIM DE CONSTRUIRE ÎNȘIRUIT SI/SAU CUPLAT

Pentru retragerea construcțiilor fata de limitele laterale de proprietate:


Avand in vedere zonele de protecție diverse (zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. in regim sever, zona de protecție fata de drumul național DN2A, zone de protecție fata de cai de transport) din cadrul zonei de studiu P.U.Z., ce dispun de interdicție de construire, in privința retragerilor fata de limitele laterale de proprietate se vor aplica prevederile Codului Civil actualizat coroborat cu normele O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat prin Ordinul nr.994/ 2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor, funcție de destinația acestora, impreuna cu distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri. Retragerile fata de limitele laterale de proprietate se vor realiza avand in considerare, daca este cazul, accesuriie/circulatiile prevăzute prin prezenta documentație pe planul de reglementari.

Se adauga mențiunea ca pentru construcțiile ce adăpostesc funcțiuni dedicate activităților turistice sau locuirii se va avea in vedere retragerea cu 1/2 din inaltimea construcției cea mai înaltaJn vederea asigurării unei calitati cat mai ridicata, a locuirii si utilizării spațiului.

Pentru retragerea construcțiilor fata de limita posterioara de proprietate, pe langa prevederile anterior menționate, se adauga următoarele:

 • - pentru toate terenurile ce se situează in zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. cu regim sever de protecție, construcțiile se vor retrage conform limitei zonei de protecție a S.C. RAJA S.A. cu regim sever de protecție.

 • - pentru terenurile ce nu se situează in zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. cu regim sever de protecție, construcțiile se vor retragere minimum 3,00 metri fata de limita de proprietate, avand in

S.C. MAS PUBL1SHING & PARTNERS S.R.L.

■STUPID

www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN ] PEISAGISTICA | URBANISM MAILZ offke£ma$$tudio.ro

considerare alinierea pe fund de lot cu construcțiile vecine, in vederea formarii unei imagine urbane unitara si echilibrata.

* Pentru terenurile situate in zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. cu regim sever de proiecție se admite pe latura posterioara de proprietate ieșirea in afara/peste limita edificabilului cu: console, bovindouri, balcoane, terase, de la cota de calcare a etajului 1, dar nu mai puțin de 3,00 metri; de asemenea exclusiv in cazul in care este necesar, cu acordul S.C. R.A.J.A. S.A. se admit construcții in zona de protecție cu regim sever S.C. R.A.J.A. S.A., după cum este figurat si in planul de reglementari.

PENTRU CONSTRUIREA IN REGIM DE CONSTRUIRE IZOLAT


Având in vedere faptul ca construcțiile izolate sunt admise pe parcele cu suprafața minima de 3000,00 de metri patrati, retragerile fata de limitele laterale si posterioare de proprietate vor fi de minimum 3,00 metri fata de limita de proprietate si/sau daca este cazul fata de accesurile/circulatiile prevăzute prin prezenta documentație pe planul de reglementari, avand in considerare alinierea pe fund de lot cu construcțiile vecine, in vederea formarii unei imagine urbane unitara si echilibrata.

Se adauga mențiunea ca pentru construcțiile ce adăpostesc funcțiuni dedicate activitatilor turistice sau locuirii se va avea in vedere retragerea cu 1/2 din inaltimea construcției cea mai inalta.in vederea asigurării unei calitati cat mai ridicata, a locuirii si utilizării spațiului.

d) AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE

Amplasarea construcțiilor unele fata de altele pe aceeași parcela se vor retrage unele fata de altele cel puțin 5,00 metri avand in vedere prevederile O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat prin Ordinul nr.994/ 2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor, funcție de destinația acestora, împreuna cu distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.


Se adauga mențiunea ca pentru construcțiile ce adăpostesc funcțiuni dedicate activitatilor turistice sau locuirii se va avea in vedere retragerea cu 1/2 din inaltimea construcției cea mai inalta.in vederea asigurării unei calitati cat mai ridicata, a locuirii si utilizării spațiului.

* Calcanele ce pot exista pe o perioadă scurtă/medie de timp prin prezentul proiect, vor fi rezultatul unei etapizări a construirii pe teren. Construcțiile ce vor prezenta calcane vor urma a fi acoperite prin edificarea unei alte construcții ce se va alipi la aceasta, formând un front continuu. La finalizarea întregii dezvoltări propuse prin prezentul proiect nu vor exista calcane vizibile din spațiul public.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele fată de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de

autoritatea publica locală (Plan Urbanistic de Detaliu -- se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări de la prezentul regulament cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei


mnriul rie nnupace-alteFenurilor-):----

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIf^SAf- = Anexă la avizul ni


S.C. MAS PLIBLI5HING 5c PARTNERS S.R.L.

■STUDIO___

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI cffice£maSStudio.rO

 • 5.2.3. CIRCULAȚII Șl ACCESURI

ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE

 • a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare și conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;


Se admit accesuri carosabile ale loturilor direct din drumul de colectare propus, paralel cu DN2A/ Bulevardul Tomis, si/sau prin străzile perpendiculare acestuia reglementate prin documentația urbanistica (foste drumuri de exploatare), astfel incat sa nu incomodeze/ ingreuneze traficul rutier existent si viitor, după cum se va stabilii in baza avizului Inspectoratului Județean de Politie si a Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Constanta .

ACCESUL LA PROPRIETATE - varianta intermediara

Accesul de intrare si ieșire la proprietate se va realiza prin intermediul unui drum colector cu sens unic, latimea de 4,00 m (o singura banda de circulație), delimitat de partea carosabila a drumului național prin intermediul unei benzi de încadrare cu latimea de 0,75 m pe care se vor amplasa stâlpi flexibili din cauciuc pentru delimitare cu înălțimea de 100 cm.

Intrarea la drumul colector se va realiza in dreptul DN 2A km 203+981 - km 204+016 dreapta printr-o pana de racord cu lungimea de 35 m, cu rol de banda de decelerare.

Ieșirea din drumul colector in DN2A se va realiza in dreptul km 204+149 - km 204+184 dreapta printr-o pana de racord cu lungimea de 35 m, cu rol de banda de accelerare, conform planului de situație prezentat.

Drumul colector va fi delimitat de partea carosabila a drurrului naticui^^iftfatemTedîDftunei benzi de încadrare cu latimea de 0,75 m pe care se vor am plase delimitare cu înălțimea de 100 cm.                                  vi7at spre ’*£ «jchwÂare

VIZAT SPRE >*£ HiFfiAARE

t ARHITECT ntermediul iinut-r+m^-ofaț


ACCESUL LA PROPRIETATE - varianta finala

Accesul de intrare si ieșire la proprietate se va realiza prin sens unic, latimea de 4,00 m (o singura banda de circulație), delimitat de partea drumului național prin intermediul unei benzi de încadrare cu latimea de 0,75 m amplasa stâlpi flexibili din cauciuc pentru delimitare cu înălțimea de 100 cm.

Carosabila a care se vor


km 203+733


Intrarea la drumul colector se va realiza in dreptul DN 2A km 203+698 -dreapta printr-o pana de racord cu lungimea de 35 m, cu rol de banda de decelerare.

Ieșirea din drumul colector in DN2A se va realiza in dreptul km 204+350 - km 204+385 dreapta printr-o pana de racord cu lungimea de 35 m, cu rol de banda de accelerare, conform planului de situație prezentat.

Drumul colector va fi delimitat de partea carosabila a drumului național prin intermediul unei benzi de încadrare cu latimea de 0,75 m pe care se vor amplasa stâlpi flexibili din cauciuc pentru delimitare cu înălțimea de 100 cm.

S.C. MAS PLJBLISHING & PARTNER5 S.R.L. <11 3/6<W2.D I 3 [ CLJI RO2632075D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I. CONSTANTA

ISTUPID___

www.masstudlo.ro


arhitectura|design[peisagistica^urbanism mail: offîce£masstudlo.ro

Stâlpii flexibili din cauciuc se vor monta pe banda de încadrare a drumului național, pe o lungime 577 m, din dreptul DN 2A km 203+753 dreapta pana in dreptul DN 2A km 204+330 dreapta si se vor retrage la o distanta de 0,50 m masurata de la marginea pârtii carosabile a drumului național si axul stâlpului.

Spre limita dinspre proprietăți, se vor amenaja trotuare cu latimea de 2,0 m ce vor fi despărțite de drumul colector prin intermediul unui spațiu verde cu latimea de 1,0 m.

Utilizatorii care se deplasează pe direcția Constanta-Ovidiu vor accesa amplasamentul după ce vor întoarce in sensul giratoriu amplasat la intrarea in Cartierele Tomis Plus si Palazu Mare.

ACCESUL IN INCINTA PENTRU INVESTIȚIA CE A GENERAT P.U.Z.

Accesul auto in incinta se va realiza de pe drumul colector, in dreptul DN2A km 204+092 dreapta.

A Se admit accesuri carosabile ale loturilor direct din drumul de colectare propus, paralel cu DN2A/ Bulevardul Tomis, si/sau prin străzile perpendiculare acestuia reglementate prin documentația urbanistica (foste drumuri de exploatare), astfel incat sa nu incomodeze/ increuneze traficul rutier existent si viitor, după cum se va stabilii in baza avizului Inspectoratului Județean de Politie si a Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului Constanta.

 • b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

  ACCESUL IN INCINTA PENTRU INVESTIȚIA CE A GENERAT P.U.Z. ___________

  Accesul pietonal se va realiza de pe trotuarul adiacent drumului coldfi^pIriCdV^TâNIDN 2A km 204+097 dreapta.                                          PkIMARIA MUNiCi^ii-vU CONSTAN


  5.2.4. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR


.................. -vlU. CONSTANȚA DIRECȚIA U«BAi VIZAT SPRE N6.H W3&&ARE ta avizi


ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUfcLICBRHITECT


Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizșfea parcajelor necesare conform destinației Regulamentului privind asigurarea nr. minim de lacuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat.

Pentru soluția propusa pe terenul ce a generat P.U.Z. (identificat cu numărul cadastral 248630), ilustrata in prezenta documentație, necesarul de locuri de parcare este de 35 de locuri de parcare, distribuite astfel: 2 locuri de parcare la exterior si 33 de locuri de parcare la interior prin intermediul parcărilor inteligente.

5.2.5. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii minime și maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament.

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri si/sau demisoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor.


www.mB5studio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA ] URBANISM    MAIL! offîCC^maSStudio.rO


METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona casei scării și liftului;

 • -   pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea etajului curent;

 • -   retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.


înălțimea nivelurilor aferente construcțiilor se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Se va adapta numărul de nivele al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

*Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

Se exceptează de la regimul minim de inaltime stabilit prin prezentul P.U.Z., construcțiile ce adăpostesc funcțiuni precum: showroom-uri auto, spălătorii auto, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul terțiar si funcțiuni complementare acestora (realizate pe același lot). Regimul de inaltime al acestora se va adapta funcție de necesitățile tehnice.

Firmele luminoase/ totem-urile/ reclame luminoase si.


alte asemenea, trebuie sa se—


incadreze in regimul maxim de inaltime admis prin preze nta doct/WS^b,gQftl^^oec/&. prevederile legii 185/2013.                                  PRIMĂRIA mUiTiuiPiMuu i«NȚA

E—      -                                    DIRECȚIA UPB»m IbM


ViZAT SPRE HESC -UM6ARE

ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PI             nr,

arhitect șef

jrii rttT:RT


Regim minim de înălțime/ U.T.R.:

10,00 metri (la nivelul întregii zone studiate si reglementate SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE)Regim maxim de înălțime/ U.T.R.:

39,00 metri (la nivelul întregii zone studiate si reglementate prin U.T.R. ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE)

Se admit accente de inaltime: pana la 45,00 metri (cf. H.C.L. 121/2011), după cum au fost figurate pe planul de reglementari.

 • 5.2.6. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. dl 3/644/20 1 3 | CUI RO2633O75O 9CDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL! 0723.1 7 t. I GQ WWW.maSStUdlO.ro arhitectura|oesign|peisagistica]urbanism mail: offîce^niasstudlo.ro construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative, etc.);

Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atât pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autofîZa cOnfo/ltf ^gulameptulul 'oca* de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010. r------județul constanța


PRIMĂRIA MUNIClPIUUh CONSTANȚA DIRECȚIA VIZAT SPRE -ifMBAPE Anexă la avizul nr. . i

IHITECT ȘEF          '

RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXIST


5.2.7. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ


ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUpUC^


a)b)


c)


d)


Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă exj&ă posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiilecanalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;

Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament.


REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:


a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun.TEL: 0723.1 71.1 60 WWW«RU&StUdlO»ro arhitectura |design[ peisagistica [urbanism mail: officețmasstudlo.ro Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

 • b)         Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

 • c)         Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

Apele pluviale din lungul drumului național se vor scurge pe la marginea bordurii de încadrare a spațiului verde si vor fi colectate si evacuate prin intermediul unor guri de scurgere ce se vor racorda la rețeaua de canalizare propusa la faza de proiect tehnic si D.T.A.C..

In sens longitudinal amenajarea drumului colector prc pusprin^jg^^r^J^gu^entăîîeî pastreaza declivitatea drumului DN2A.                          I

 • 5.2.8. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

  PRIMAR A MUNICIPIUL^. CONSTANȚA DIRECȚIA URBAi ISM Vf’AT SPRE

  Anexă lă avizulZE1-Z0NA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE f 'UBLft^lTECT ȘEF

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzK si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât si de H.C.J.C. 152/2013:

 • •  Este obligatorie realizarea de spații plantate adecvate funcțiunii respective conform actelor normative în vigoare;

 • •  Spațiile plantate trebuie astfel proiectate încât să contribuie la aspectul reprezentativ al spațiilor și construcțiilor;

 • •  Spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi plantate cu gazon și cu un arbore la fiecare 100 mp./ suprafața terenului (neconstruit/ neocupat);

 • •   în grădinile de fațadă ale echipamentelor publice, minimum 40% din suprafață va fi prevăzut cu plantații înalte;

5.2.9. ÎMPREJMUIRI

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri, numai in condițiile în care destinația construcțiilor o impune:

- împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

IsTUDIO

www.masstudlo.ro


J1 3/644/20 1 3 | CUI R03632075C

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffîcețmaSStUdlO.rO

împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50,00 cm. înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,00 metri

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

5.3.1. POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Având in vedere zonele de protecție (zona de protecție S.C. R.A.J.A. S.A. in regim sever, zona de protecție fata de drumul național DN2A, zone de protecție fata de cai de transport) existente in cadrul zonei de studiu P.U.Z., si a faptului ca se vor realiza cedări de teren (prin operațiunea de dezmembrare) in vederea realizării circulației carosabile/ pietonale si amenajari aferente propuse, indicatorii urbanistici se vor raporta la întreaga suprafața a terenului inițial, asa cum a fost descris in actele de proprietate.

Astfel aceste terenuri isi vor putea îndeplini rolul de front caracteristic la bulevard si vor permite realizarea de construcții după cum s-a detaliat in cadrul utilizărilor admise si admise cu condiționări in prezentul P. U.Z. cat si in documentațiile urbanistice anterior aprobate.

ZE1-ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE

’UBLICElUDEȚUL CONSTA*. TA

PRIMĂRIA MUIMICIPJUlU CONSTANȚA DIRECȚIA UR8AI ISM V?‘»AT SPRE MESC


PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.) • P.O.T. maxim admis = 60 % (se menține conform H.C.L.1


COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.) • C.U.T. maxim admis = 3.0 mp./ A.D.C. (se menține conform H.C.L.121/ 20^1)

Edificabilul parcelei este suprafața din parcela in interiorul careia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie sa alba suprafața construita mai mica sau cel mult egala cu suprafața care rezulta din indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.

Având in vedere zonele de protecție existente, ce dispun de interdicție de construire, se admite pe latura posterioara de proprietate ieșirea in afara/peste limita edificabilului cu: console, bovindouri, balcoane, terase, de la cota de calcare a etajului 1, dar nu mai puțin de 3,00 metri; de asemenea exclusiv in cazul in care este necesar, cu acordul S.C. R.A.J.A. S.A. se admit construcții in zona de proiecție cu regim sever S.C. R.A.J.A. S.A., după cum este figurat si in planul de reglementari.

De asemenea se evidențiază faptul ca limitele edificabilului se vor stabili funcție de regimul de inaltime admis coroborat cu destinația construcției si specificațiile prezentului regulament referitoare la modul de construire, prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii modificat si completat, Codului Civil, zone de siguranța a diverse cai de comunicație, acces autospeciale, si nu in ultimul rând pentru a se obține o imagine urbana unitara si reprezentativa pentru frontul la bulevardul Tomis/DN2A.

ISTUDID

vftMWjnasstudio.ro


TEL! C723.1 71.160


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: Offîce$m3SStudl0.rO

Având in vedere amploarea lucrărilor si a tuturor diligentelor ce sunt necesare in vederea unei bune funcționari si utilizări a zonei studiate, se stipulează faptul ca toate demersurile pot fi derulate concomitent (schimburi de terenuri, realizare drumuri, realizare extinderi/ modernizări drumuri, edificare construcții precum investiția ce a generat P.U.Z., etc.), recepția construcțiilor edificate in baza prezentului P.U.Z. fiind condiționată de obținerea recepției pentru restul lucrărilor ce duc la buna funcționare a imobilului.

Glosar termeni:

• edificabil= edificatului parcelei este suprafața din parcela in interiorul careia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie sa aiba suprafața construita mai mica sau cel mult egala cu suprafața care rezulta din indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.

Având in vedere zonele de proiecție existente, ce dispun de interdicție de construire, se admite pe latura posterioara de proprietate ieșirea in afara/peste limita edificabilului cu: console, bovindouri, balcoane, terase, de la cota de calcare a etajului 1, dar nu mai puțin de 3,00 metri; de asemenea exclusiv in cazul in care este necesar, cu acordul S.C. R.A.J.A. S.A. se admit construcții in zona de protecție cu regim sever S.C. R.A.J.A. S.A., după cum este figurat si in planul de reglementari.

De asemenea se evidențiază faptul ca limitele edificabilului se vor stabili funcție de regimul de inaltime admis coroborat cu destinația construcției si specificațiile prezentului regulament referitoare la modul de construire, prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii modificat si completat, Codului Civil, zone de siguranța a diverse cai de comunicație, acces autospeciale, si nu in ultimui rând pentru a se obține o imagine urbana unitara si reprezentativa pentru frontul la bulevardul Tomis/DN2A.

• construcție- clădire executata, pe baza unui proiect, din zidărie, lemn, metal, beton, care servește la adapostirea oamenilor, animalelor, obiectelor, etc.;

lucrare= operație sau ansamblu de operații efectuate cu ajutorul mașinilor, utilajelor, al unor material si al manoperei specifice in vedjerea re;

unui obiect, produs, etc.; proiect executat in vi pentru locuitorii unei aglomerații umane;

jerea reaj^^g^f^ui/aiaiij '(JcfâTeaAtor^aNioiwiiLiTiedlusș^i^rL


• edificare= construire, ridicare (a unor clădiri);


arhitect sef---1


Istudid

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN ] PEISAGISTICA | URBANISM MAILI 0ffîce£maSStudlo.rO


Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și completăriile ulterioarerșrxo            -jrahiriuhy. privind metodologia și

conținutul - cadru al P.U.Z. aprobat de M.UR.A.j!$       IN3OT$176/N7l6 August 2000.

™®ARfA a UNICIPIULU cnNRTANȚA [


nr. 233/2016 pentru privind amenajarea


întocmit,


Urb. Loredana-lonela PĂVĂLUC


Arh. Mihai STEB1NGĂRUNICIPIULU CONSTANTA

¥ DIRECȚIA URBAi !SM T VISAT SPRE N£----

Anexă la avizul nr.

ARHITECT ȘEF


'fȘSHJMBARE
___I Sef proiect,

Urb. Alexandru BÂJENARU

Aloanfu W

Zy/ / 0 E


ZĂ>

/C

f I

%
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL delimitat de DN2A (Bd. Tomis), zona RAJA și drumuri de exploatareLEGENDĂ


)— —Identificare zona propusa spre studiu P.U.Z. S=46601,64 metri palrati

-----------1 Teren ce a general P.U.Z., identificat cu N.C.=248630, ii suprafața ce

—           1200.00 metri patrati


Q \ W Zona de protecție DN2A

(20,00 de metri stonga-dreopta din oxul drumului)

|         { Zona protecție S.C. RAJA SA - regim de restricție

[          | Zona protecție S.C. RAJA S.A. - regim sever


r--------1

l-----J     •

Zonificare propusa
C^culatie carosabila

Circulație DN2a - Bulevardul Tomis existenta


Circulație


si echipamente publice


Conform prezentei documentații se propun următoarele reglementari urbanistice:

ZEI - ZONA DOTĂRI, SERVICII, BIROURI SI ECHIPAMENTE PUBLICE

Utilizări admise

 • - instituții si servicii publice supramunicipale si municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale;

 • - servicii de sanatate (spitale, cămine de batrani, policlinici, cabinete medicale);

 • - servicii financiar-bancare si de asigurări, posta/ telecomunicații, servicii manageriale, tehnice si profesionale (birouri);

 • - cercetare/dezvoltare, edituri, servicii media, centre de informare, biblioteca/ mediateca, activitati asociative diverse;

 • - servicii hoteliere si/sau comerciale, alimentație publica (restaurant,cofetarii,cafenele, baruri), comerț, expoziții, recreere (casino, dans, cinema, centre de recreere/spa, sport in spatii acoperite);

 • - showroom-uri auto, spălătorii auto, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate de polul tertiar;


- parcari multietajate/ la sol/ subterane. Utilizări admise cu condiționăriInventar de coordonate VK 359/2

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

N țtn]

E [mj

1

308258.473

787989.376

59.640

2

308302.612

788029.485

20.164

3

308289.02C

788044.380

59.680

4

308244.920

788004.170

20.064

S-1200.00mp


Inventar de coordonate zona studiata

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

N [m]

E țmj

5

308527.406

787804.066

81.650

6

308465.523

787750.800

545.761

7

308092.082

788148.791

88.32C

8

308154.883

78821C.891

551.616

S«4660L.64mp


DELIMITARE ZONA STUDIATA P.U.Z.:

 • •   NORD-EST: DN2A/Bd. Tomis;

 • •   EST: Strada D.E. 305;

 • •   SUD-VEST: Zona RAJA;

 • •   NORD-VEST: Drum de pamant; • - locuințe colective medii si/ sau înalte.

Utilizări interzise

 • - orice alte activitati care nu corespund caracterului

zonei si prin aceasta prezii........

investitorilor interesați;            e                         ,A.r..v.r». ^.o..                                                                                vw «..»«-—

 • - construcții provizorii de orice natura; ;JI 1     ' - dezvoltarea drumului de exploatare ce delimitează imobilul in discuție pe latura laterala situata in sud-est

Hdepozitareentgroa;, vedele,i f idboiar n Uf Of Ju Astfel consUvcțfe prppușa cygfeșlinalia de incubator de afaceri, se propune a se amplasa pe limita laterala de proprietate

 • - depozitari materiale refolosibile;,                     situata spre nord-vest, pentru a iniția regimul de construire la bulevardul Tomis, si anume - regim de construire predominant

 • - platforme de precolectare a deșeurilor urbane;        înșiruit / cuplat, excepție prin documentația P.U.Z.. pentru parcele mai mari de 3000.00 mp. se admite regimul de construire

 • - lucrări de sistematizare verticala de natura sa afecteze izolat D" 2A Zona r        246^1

utilizarea terenurilor învecinate,i!               23525 Edificarea unei astfel de construcții (incubator de afaceri), ce demareaza realizarea ulterioara a unui front regim de

 • - orice lucrași scurgerea apeic impiedica colectarea si evacuarea apelor meteorice.


Investiția ce se dorește a se realiza, ce a demarat prezenta documentație de tip P.U.Z., vizeaza edificarea unei construcții cu destinația de incubator de afaceri, avand un regim de inaltime D+P+Mz+6E, urmând a fi realizat pe fonduri europene cu măsură POR 2.1.B.. Se au in vedere o serie de constrângeri generate de factorii din meniul extern, a imobilului ce a generat inia tistul jind^p^rț^ji^--. p « |P|U.Z., precum: subtraversarea de către echipamente publice (conducte de apa menajera), situarea in zona de proiecție

S O R.A.J.A. S.A., a zonei de protecție fata de drumul național DN2A si posibilitatea ulterioara de lărgire a amprizei/REGIM DE INALTIME:

R.H.min. = 10,00 metri

R.H.max.= 39,00 metri

Se admit accente de inaltime pana la 45,00 metri (cf. H.C.L. 121/2011)


P.O.T. maxim admis= 60% C.U.T.= 3.0 mp./A.D.C.


qqnstnjife (nsiruțl,/,cuplat la bulevardul Tomis, este o oportunitate de a susține adecvat caracterul zonei din care face parte, dchîlforaridtj-'Vdin punct de vedere funcțional si estetic, zona Palazu Mare fiind considerata un nucleu important de dezvoltare a municipiului Constanta, situat in afara zonei centrale a acestuia.


Se exceptează de la regimul minim do inaltime stabilit prin prezentul P.U.Z., construcțiile ce adăpostesc funcțiuni          procum:

showroom-uri        auto,

spălătorii auto, activitati de manufacturare si depozitare mic-gros legate do polul tertiar si funcțiuni complementare acestora (realizate pe același lot).


Procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului si regimul de inaltime caracterizează construcția. Fiecare dintre aceste valori trebuie sa fie cel mult egala cu valoarea maxima stabilita prin regulamentul de urbanism al P.U Z,.


Nu oste necesar ca valorile maximale stabilite sa conducă la posibilitatea unei construcții de a atinge in mod simultan valorile maxime permise.


chMibrandt


Art. 13 - locuințe semicolective/ colective

 • 1 foc de parcare / unitate locativă cu suprafața utilă de maximum 100.00 mp.;

 • 2 locuri de parcare / unitate locativă cu suprafața utilă mai mare de 100.00 mp.

Art. 4 - construcții administrative - 1 loc de parcare la fiecare 80 mp din S.C.D.. pentru funcțiuni care nu generează trafic de utilizatori sau 1 loc de parcare la 40 mp. din S.C.D., pentru funcțiuni care generează trafic (acces public la ghișee, b'rouri, relații cu publicul);

Art. 5 - construcții comorciale

min. 1 loc de parcare la fiecare 50 mp. din S.C.D. utilă de vânzare, pentru funcțiuni comerciale cu nr. redus de clienți. pentru spații cu suprafața utilă mai mare de 50 mp.;

pentru angajați se va asigura un supliment de 20%, față de numărul total de locun de parcare (așa cum e prevăzut la art.5, Iii. b).);

Art. 6 -construcții cu funcțiunea de alimentație publică

1 foc do parcare.14 locuri de masă (respectiv 1 foc de parcare la 8 mp. din suprafața utilă a sălii de consumație);

Nu este obligatorie asigurarea de tocuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă a sălii de consumație mai mică de 25 mp.;

Art. 8 • construcții culturale

nu este obligatorie asigurarea de locuri de parcare pentru spații cu suprafața utilă mai mică de 50 mp.;

se va asigura min. 1 loc de parcare pentru spații cu suprafața utilă între 50 mp.-150 mp.;

pentru spatiile cu suprafața utilă mai mare de 150 mp. se va asigura min. 1 loc de parcare pentru fiecare 50 mp. din suprafața utilă totală;

Art. 9 - construcții de învățământ - a) se va asigura 1 loc de parcare la trei cadre didactice:

Art. 11 - construcții sportive - conform detalierii aferente H.C.L. 113/27.04.2017;

Art. 23 - pentru toato funcțiunile se vor asigura locuri de parcare rezervate pentru persoanele cu dezabilități locomotorii,


“T


05 0.5 —r—f

km 203*750.00 DN2A

-2.5%

Structura

l“”“

—— .........

•:

1------------------------------------------------------------------------------------------

Planref. 1960

StraMegeotexhî

Cote provei

s cm

8

CM                         CM

§

£

8 R

1

8

s

CM

Cote teren

Q

CM

8                   £?

CM                         CM

«M

8

CM

Distante

s °5>

8            8

K                    <7

3

&

8

8

8

£


h B C D E

F


787255.658

786353.965

785972.955

787795.409 788158.038 788204.340


307119.584

307202.135

307754.586

308630.887

308351.746

308179.767


Edificabilul parcelei este suprafața din parcela in interiorul careia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare,

Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie sa aiba suprafața construita mai mica sau cel mult egala cu suprafața care rezulta din indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.

Avand in vedei protecție S.'d;

protecție fata de (drumul; național DN2A, zone de protecție fat&rtte cai.de.tiiwport) din cadrul zonei de studiu                    interdicție de construire, se

admite pe latura posterioara de proprietate ieșirea in afara/peste 11 limită1 edificabilului cu: console, bovindouri, balcoane, terase, de la cota de calcare a etajului 1, ,țțar            puțin de 3,00 metri; de

asemenea' exclusiv în cazul In care este necesar, cu acordul S.C.‘iR/Ă.tl.iA.'ISjA. se admit construcții in zona de protectorii regim sever S.C. R.A.J.A. S.A., după cum este figurat in planul de reglementari.

BILANȚ TERITORIAL PROPUS

Se; HUfr^widbfchrirbarxstica

ZONIFICARE


extindere.


/ederș zonele de protecție diverse (zona de Sxî R.Ă’j.A. S.A. in regim sever, zona de


Sta»


2

lllKM.'l> i

 • 3

 • 4  l "estrea CbiOigise 0» it.n;

10 Oixirnbi^ 2018 ItRftMIUBfWK

 • 5     CONÎÎRUCTU IN CACftJl

U.TKZEl^OFUS


 • 9

 • 10

11


TOTAL


SUPRAFAȚA %


46601.64


ițy. oitJjtzu * KZ V                                                                    *

yii 350 din.06.p6.2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, articolul 32. punctul (7). "Modificarea prin tice Zonare            zone ale unei unilati teritoriale de referința, stabilite prin reglementari aprobate prin

Planul Urbanistic General, poate fi finanțata de persoane juridice si/ sau fizice.


DATE DE IDENTIFICARE ale terenului ce a demarat P.U.Z.: Terenul ce a demarat P.U.Z. se situează in Cartierul Palazu Mare, Tomis/ 0N2A.

- ■' ■ ------

Ateunăm //,

\ .-nti

Sk / 0

rr
DIREC ■ ■-:>

VIZAT SP«- p

Anexă >a avizul ...'/SSi


r cadastral= 248630 funciara^ 248630 fata= 1200,00 metri patrati ) ii-

tate privata a persoanelor fizice/juridice conform actelor <^e vânzAiflHUîfîfiJare âuten /,20.03.2003 de BNP Mariana losif.


GRAFIC TOPOCAD SERV (ing. Acsinte Aurelian, ing. Serbuta Alina) FICAT


ing. Mazilu Marian100.00


SPECIFICAȚIE


Sef proiect


COLECTIV ElAOQRARE (Proiectat/ Docnat)


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. CONSTANTA


J13/644.-2013

CONSTANTA ROMAKIA


NUME


Beneficiar:

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L prin administrator Stebingar Mihai

S.C. TOPOCAD SERV S.R.L. prin Mazilu Andrei Bogdan Titlu proiect:

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL delimitat de DN2A (Bd. Tomis), zona RAJA și drumuri de exploatare

Titlu planșa:

PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE


203/2018


Faza:P.U.Z.


.BÂJENARU. ALEXANDRU

.PÂVALUC LOREDANA       /

eraatM^ao uiu*t

2/2019

:t este proprietal


URS.I

URB.I

ARH.STttlINGAR_MlHAJ


Planșa nr.

U-04.1


Conform logii dreptului de autor, acest proiect este proprietatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar ranrzviiir*»rM rAfalnsima sau orezentarea sa oublica fara acordul scris al proiectantului este stnct interzisa si se pedepsește conform legii.