Hotărârea nr. 75/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+6E - LOCUIRE COLECTIVĂ CU SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI LA PARTER, BD. AUREL VLAICU NR. 315F, INVESTITOR VLĂDOI STANCU


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil 2S+P+6E, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F lot 3-4, investitor Vlădoi Stancu

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de              2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 34315/19.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 25415/19.02.2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 34314/19.02.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Vlădoi Stancu înregistrată sub nr. 99070 / 15.06.2018, completată sub nr. 210164 / 04.12.2018 și nr. 25415 / 07.02.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în bd. Aurel Vlaicu nr. 315F lot 3-4, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil 2S+P+6E care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta, cu următoarele condiții:

 •  obiectul de arhitectură nu va depăși limitele edificabilului propus (inclusiv balcoane, bowindouri, console),

 •  nu vor fi create calcane vizibile din domeniul public.

Terenul reglementat prin PUD, situat în zona Campus, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F lot 3-4, în suprafață de 800 mp mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 246992, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Vlădoi Stancu, conform actului de alipire autentificat sub nr. 729/29.05.2017 la Societatea profesională notarială Botezatu.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Vlădoi Stancu, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

21 pentru, împotrivă, X abțineri.

La data adoptării sunt în funcție^^L consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONSTANȚA

nk. .£</.<?/■    2019

MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

Denumirea lucrării:

Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTUIRE IMOBIL 2S+P+6E -   LOCUINȚE

COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI LA PARTER - B-DUL A. VLAICU, nr. 315F, Parcela Vn 574/1 Lot 3 si lot 4, Zona Campus Universitar

Localitatea: Beneficiar:

CONSTANTA VLADOI STANCU

Forma de deținere:

Act de alipire autentificat sub nr. 729 /2017 la B.N.P. HORIA BOTEZATU

Suprafața terenului:

800 mp

Proiectant:

arh. Camelia Rusu - Birou individual de arhitectura

Data elaborării:

Iunie 2018

1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentație a fost întocmită pentru determinarea condițiilor de realizare pe loturile 3 si 4 situate la intersecția De 573 cu Do 574-(te-d zona Campusului, teren proprietate VLADOI STÂNCII, a unui^pj^^       uuwl

2S+P+6E cu destinația locuințe colective cu spatii comercii ile sVbiroun;^pHurR8Ar'isM • -  dimensionarea si funcționalitatea construcțiilor;

 • -  tipul de proprietate a terenurilor;


 • -  echiparea tehnico-edilitara;

  ARHITECT ȘEF _—;---

  ata-de-faptul-ca prin H.C.L.M. 109/2017 AR", documentație ce cuprinde na le, necesar a fi detaliate ținând


Necesitatea elaborării planului urbanistic reglementările urbanistice pentru întreaga zona (fu fb ACTUALIZARE PUZ - ZONA CAMPUSULUI UN reglementari la nivelul unitarilor si subunităților functi seama de datele specifice amplasamentului studiat.

Opțiunea proprietarului terenului este aceea de a construi un bloc de locuințe cu regim de inaltime 2S+P+6E, ce va ocupa la sol cca 53-54 % din suprafața terenului, asigurând condițiile corespunzătoare de acces pietonal si carosabil, parcare a autoturismelor, retrageri si regim de aliniere pentru imobilul propus .

ÎNCADRAREA IN LOCALITATE

2.1 CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚIILE ELABORATE ANTERIOR

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Constanta, imobilul ce face obiectul prezentei documentații se afla in intravilan, in frontul Nordic al B-dului Aurel Vlaicu, el fiind situat in zona Ia - B-dul Aurel Vlaicu - primul rând de loturi adiacente b-dului Aurel Vlaicu din Zona Campusului Universitar, zona reglementata inițial prin PUZ "Zona Campusului Universitar" aprobat prin HCL 481/2005 si modificat prin HCL nrl09/2017. In perioada 2005-2017 documentația PUZ Campus, aprobata prin HCL 481/2005 a stat la baza emiterii autorizațiilor de construire si a certificatelor de urbanism atat de informare cat si pentru lucrările de construire. Imobilele invecinate stanga dreapta amplasamentului studiat sunt locuințe colective cu regim de inaltime de D+P+4E, respectiv D+P+5Ep

Pentru lotizarea din care face parte terenul d-lui Vladoi, planul urbanistic zonal aprobat prin H.C.L.M. 109/2017, reglementează destinația terenurilor - pentru construirea de locuințe colective cu regim de inaltime maxim de P+6E cu un procent de ocupare a terenului POT max = 60 % si coeficient maxim de ocupare a terenului de CUT max= 4.00.

Amplasamentul studiat - loturile 3 si 4 ale Parcelei Vn 574/1- este situat la intersecția arterei colectoare paralela cu b-dul Aurel Vlaicu cu De 573 (strada Safirului).

In vecinătatea terenului proprietate Vladoi Stancu se afla doua imobile realizate in anii 2014-2015, cu destinația de locuințe colective, a căror amplasare pe loturi a fost determinata de prezenta conductei de aductiune a apei, in cazul imobilului Luchian, aflat vis-a-vis fata de strada Safirului, poziționarea clădirii fiind ulterioara lucrărilor de deviere a conductei.

Din avizele deținătorilor de rețele edilitare, solicitate in baza certificatele emise anterior pentru loturile 3 si 4, proprietarul terenului a luat cunoștința de prezenta unei conducte de aductiune de apa si a unei conducte de descărcare de siguranța existente pe amplasament, in cazul conductei de aductiune dl Vladoi realizând devierea acesteia pe cheltuiala proprie in baza Autorizației de Construire nr. 1457/2015.

CONCLUZn DIN DOCUMENTAȚII ELABORATE CONCOMITENT CU PUD

Cercetarea amplasamentului pentru realizarea studiului geotehnic s-a facut prin intermediul a 5 foraje care au pus in evidenta :

 • -  o structura litologica formata din "a"-pamant cenusiuAțegetal cu grosimi de 0.80 metri -1,10 metri si :"b" -stratul de lo^Matoarvca^niu ce se dezvolta pana la adâncimi de 4,30metri - 6,10 mgtrUaMaWv

 • -  ioessul se incadreaza in grupa A-P.S.UtGr-CMegoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub/inca rea iile transmise de fundații conform Normativ NP 125;

 • -  nivelul pânzei freatice este sub adancimea de 8 metri, cu fluctuații de +lmetru;

 • -  amplasamentul se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT.

 • -  CONDIȚIILE DE FUNDARE pentru construcții cu regim de inaltime P+6E constau în realizarea unei perne de piatra sau deseu de cariera cu grosimea de 1,5 -2,5 metri si evazarea laterala egala cu grosimea.

3.SITUATIA EXISTENTA

Terenul studiat este situat in primul rand de loturi la b-dul Aurel Vlaicu din lotizarea Campus universitar - Parcela VN 574/1 lot 3 si Iot4.

JUDE.7U1 CONSTANȚA

PRIMĂRIA         CONSTANȚA

viza'*

Anexă la svteui wASLiSi

ARHITECT S. F____

Terenul este accesibil din artera colectoare propusa, paralela cu bulevardul si din strada Safirului -De 573. Atât artera colectoare cat si strada Safirului sunt străzi neamenajate in prezent.

Imobilul detinut de dl Vladoi, cu numărul de identificare IE 246992, rezultat din alipirea loturilor 3 si 4, are o suprafața de 800 mp cu o deschidere de 32 la artera colectoare si adâncime de 25 metri paralela cu strada Safirului.

Terenul prezintă o panta de cca 7,5%, evidențiata de ridicarea topografica, este liber de construcții si are următoarele vednatati:

la Nord -Est - De 573

la Sud - Est - B-dul Aurel Vlaicu (artera colectoare)

la Sud - Vest - ELMON COM S R L (IE 239613)

la Nord - Vest - Smeu Ion

Zona s-a dezvoltat in ultimii 10-12 ani cu clădiri preponderent rezidențiale, funcțiunea ce a fost atrasa de poziționarea in cadrul localității, de vecinătatea cu Lacul Siutghiol si de prezenta Campusului Universitar, de relația facila cu restul zonelor municipiului prin intermediul b-dului A. Vlaicu.

Clădirile existente in imediata vecinătate a amplasamentului studiat sunt doua blocuri de locuințe colective cu o arhitectura moderna, realizate in anii 2014-2016.

Analiza contextului urban din care face parte terenul d-lui Vladoi a evidențiat modul de ocupare al terenurilor invecinate, rezultat prin aplicarea reglementarilor PUZ Zona Campus universitar, aprobat prin HCL 481/2005, modul de realizare a acceselor_______

spatnlordg^g^^|j?Â

DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHJ^BARE Anexă la avizul nnffSWs /


auto si pietonale la construcțiile existente, lipsa continuității spatiilor pietonale, suprafețele reduse de teren alocate spatiilor plantțitSRiMARiA municipiului constanța

3.1. REGIMUL JURIDIC

Terenul aferent amplasamentului studiat, in sup afata^î^feT^8ffCfi6F mp—este proprietate privata a domnului Vladoi Stancu, in forma si cu in urma Actului de alipire autentificat sub nr.729/2017 la B.N.P. Horia Botezatu.

suprafața actuala rezOltârftf


3.2. ANALIZA GEOTEHNICA

Pentru determinarea condițiilor de fundare pefifj&2SjMtfura de rezistenta a blocului de locuințe 2S+P+6E propus a fost intgemîtTili^              ce a pus in

evidenta stratificatia terenului studiat, condițiile geofehryce si nivelul pânzei freatice in zona amplasamentului.                              *

Investigarea amplasamentului s-a făcut prin intermediul a 5 foraje 4>3" din care s-au recoltat probe pentru determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământurilor.

Investigațiile au pus in evidenta următoarele:

 • -  o structura litologica formata din ua"-pamant cenușiu vegetal cu grosimi de 0.80 metri -1,10 metri si :"b" -stratul de loess galben cafeniu ce se dezvolta pana la adâncimi de 4,30metri - 6,10 metri in foraje;

 • -  loessul se încadrează in grupa A-P.S.U.C. categoria pământurilor ce prezintă tasari suplimentare in caz de umezire sub încărcările transmise de fundații conform Normativ NP 125;

 • -  nivelul pânzei freatice este sub adancimea de 8 metri, cu fluctuații de +lmetru;

 • -  amplasamentul se incadreaza in CATEGORIA GEOTEHNICA 2, si din punct de vedere al riscului geotehnic RISC GEOTEHNIC MODERAT.

 • -  CONDIȚIILE DE FUNDARE pentru construcții cu regim de inaltime P+6E constau in realizarea unei perne de piatra sau deseu de cariera cu grosimea de 1,5 -2,5 metri si evazarea laterala egala cu grosimea.

3.3. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT

Cadrul construit existent se oompune din doua blocuri de locuințe colective cu o arhitectura moderna care prezintă următoarele particularități:

spre vest -Bloc de locuințe individuale

 • -  regim de inaltie D+P+4E, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasat cu o retragerere cuprinsa intre 9.98 si 9,87 metri fata de limita terenului la artera colectoare;

 • -  retragere de cca 2 metri fata de limita posterioare, construit in regim înșiruit.

 • -  Console spre aleea colectoare cu o adâncime de 1.82 metri

 • -  Număr de locuri de parcare asigurat in limitele lotului - 6 pentru un număr de aprox. 20 de unitati locative;

spre est -Bloc de locuințe individuale cu spatii cu alta destinație la parter

 • -  regim de inaltime D+P+5Ep, cu structura de rezistenta durabila, in stare foarte buna;

 • -  amplasat cu o retragerere cuprinsa intre 4.70 si 4,13 metri fata de limita terenului la artera colectoare;

 • -  retragere de cca 2,10 metri fata de limita posterioare si de 2.47 metri fata de strada Safirului De 573 ;

 • -  amplasat pe limita terenului rezultata prin propunerea de amenajare a străzii Safirului, cu un profil transversal de 9 metri.

 • -  Console spre aleea colectoare cu o adâncime de Ț8g_rnetri si spre str. Satinului de 1.30 metri;

 • -  Număr de locuri de parcare asigurat ipJimit^/olKif - 10 locuri accesibile

direct din artera colectoare;         (

 • -  demisolul clădirii, amenajat pentru accesul s/gararea unui număr de cca 12 autoturisme, cu intrare din strada Safirului;

  JUDEȚUL CONSTANȚA

  d ^Rfa^trotuarpentm'pi^oHtANȚA

  OiPȘCr-XURBAt ISM

  VHAT f P-kE •’« X Hi^BARE Anexă ia

  pe bsttiulTtAur^r Vlaicu, artera, de


 • -  tara spatii plantate amenajate spre bulevar

3.4. CAILE DE COMUNICAȚIE

Circulația principala in zona se desfasoara circulație de categoria a I, cu 3 fire de circulație pe s dul Tomis, pe Strada Safirului, strada proiectata cu sens unic de circulație cu o lățime a carosabilului de 5 metri si trotuare prevăzute pe ambele parti de 2 metri lățime.

Artera colectoare, paralela cu b-dul Aurel Vlaicu va fi cu circulație in ambele sensuri cu cate un fir de circulație pe fiecare sens.

3.5. ECHIPAREA EDILITARA

Teritoriul studiat dispune de rețele de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica, gaze si telecomunicații. Potrivit avizelor obținute in baza certificatului de urbanism, amplasamentul este străbătut de o conducta de descărcare de siguranța, deținuta de RAJA Constanta, fata de care este necesara asigurarea unei zona de protecție de 3 metri stanga-dreapta.

4.1. PROPUNERI

Prezenta documentație conține analize si propuneri de detaliu pentru amenajarea terenului studiat. Propunerile de realizare a construcțiilor sunt in conformitate cu HGR nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si NPSI - P 118/99.

Propunerea cuprinde realizarea unui bloc de locuințe cu regim de inaltime 2S+P+6E, cu o suprafața construita la sol de cca 420 mp. Clădirea este retrasa cu 5.0 m de la hotarul terenului spre artera colectoare paralela cu b-dul Aurel Vlaicu cu 3,15 m fata de limita posterioare a terenului si cu 5,00 metri fata de limita terenului spre Str. Safirului rezultata in urma realizării profilului stradal prevăzut in ACTUALIZARE PUZ ZONA CAMPUSULUI UNIVERSITAR, aprobat prin HCL 109/2017.

Construcția va avea o structura de rezistenta din cadre de beton armat si va dispune de doua subsoluri destinate gararii autoturismelor locatarilor cu o capacitate de 12 locuri SI, respectiv 12 locuri S2, accesibile din strada Safirului.

La subsolul 2 este prevăzut un adapost de protectie civila.

Accesul locatarilor se va realiza prin Subsolul 1, din strada Safirului, aflat la nivelul trotuarului aaestei străzi. Accesul la spațiul comercial si la cele 2 birouri localizate la parter se va realiza din artera colectoare paralela cu b-dul Aurel Vlaicu.

Parterul construcției se va afla la 1,10 metri fata de cota terenului amenajat.

Pe 3 dintre nivelele de locuit (3,4 si 5) se vor amenaja cate 4 apartamente /nivel, pe 2 nivele (etajele 1 si 2) se vor realiza cate 3 apartamente / nivel. La nivelul 6 se vor amenaja 2 apartamente retrase fata de limita sud-vestica a 4 camere, cu o suprafața de pana in 100 mp utili, fiecare.

njștrucțfei, de_2, respectivrter cu o adâncime Safirului si de 1,15 metri


La construcția propusa se vor putea realiza de 1.50 metri spre artera colectoare, 1,30 metri s spre limita posterioare a terenului.

Conform HCL 113/2017 (rectificată prin HCL nr 28/2018) accesul carosabil la locurile de garare/parcare amenajate in limitele lotului se va face din strada Safirului  prin doua accese distincte cu latimea de 3.50 me ’ " -lunarul" bordurii trotuarului. Necesarul de locuri de parcare,


locuri calculat astfel:

'* URBANISM

Anex* la «nul


 • - 20 locuri garare - 20 de unitati locative,

 • - 4 locuri garare - + 20% pentru vizitatori

  - pentru birourile propuse de la pa^r^iCOpstructieU studiat este propusa amenajareâ-unui-numar-totalije


~ 2 lOCUri parcare ' pcnuu uhuuiuc pivpuoc ucp                   ,----

In limitele lotului studiat este propusa amenajaleaamui^umartotal'deM27nocun de parcare - 3 Ia sol si 24 in cele doua subsoluri - 26 asigurând necesarul conform HCJ113/2017 iar 1 loc de parcare fiind rezervat situațiilor de așteptare a efectuării coborârii in subsolul 2 .

Suprafețele de spatii plantate se vor asigura astfel:

 • - spatii plantate la nivelul solului                      - 86 mp

 • - jardiniere balcoane, ferestre si terasa etaj 4,5,6    -102 mp

 • - perdea verde din plante cataratoare              - 52 mp

(pe imprejmuirea spre imobilul prop Smeu Ion)______________________________

Total supraf. plantate imobil Aurel Vlaicu nr. 315 F = 240 mp (30% din supraf.terenuiui)

4.2. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Ținând seama de modul de ocupare a terenului in cazul lotului invecinat spre est-imobilul Luchian- elaboratorul prezentei documentații a apreciat ca retragerea fata de limita la b-dul A. Vlaicu a imobilului 2S+P+6Ep, in scopul realizării profilului stradal propus prin PUZ la acesta artera majora de circulație nu este aplicabila in cazul amplasamentului studiat datorita următoarelor considerente :

 • -  in zona loturilor 3 si 4, deținute de dl Vladoi, b-dul A.Vlaicu are 3 fire de circulație pe sens;

 • -  imobilul Luchian are o retragere de 4.70 metri, respectând culoarul de protecție al conductei de aductiune, deviata pe toata deschiderea la strada a lotului sau;

 • -  Dl Vladoi a deviat pe cheltuiala sa aceeași conducta, in scopul preluării aliniamentului imobilului Luchian si planul anexa la avizul RAJA cu nr 24/797/07.02.2018 confirma ca este respectata zona de protecție a conductei de aductiune a apei;

 • -  Aplicarea profilului stradal propus prin documentația ACTUALIZARE PUZ ZONA CAMPUSULUI UNIVERSITAR, aprobata prin HCL 109/2017, nu este posibila in cazul imobilului Luchian, iar prin realizarea doar in dreptul lotului d-lui Vladoi ar conduce la un traseu sinuos al arterei colectoare, in consecința fara fluenta.

4.3. REGIMUL JURIDIC - CIRCULAȚIA TERENURILOR


mp este rea regimului pToprietate pentru


Terenul studiat in prezenta documentație, in suprafa proprietate privata a domnului Vladoi Stancu, nefiind n juridic pentru realizarea obiectivului propus. Prin retrage realizarea profilului stradal al străzii Safirului, conducța-de-deș^arcare-de-sigerante-va-ft poziționată pe teren ce va trece in domeniul public, in prezenta documentație.


4.4. REGIMUL DE ALINIERE

Edifîcabilul propus pentru Parcela VN 574/1 llot Tsi_lot_4,-leste:fundamentafc pornind de la regulamentul PUZ "ACTUALIZARE ZONA CAMPUS" si de la analiza clădirilor existente, învecinate amplasamentului studiat. Edificatului reprezintă suprafața de teren rezultata in urma retragerilor fata de limitele de proprietate ale parcelei in cadrul careia se va înscrie noua construcție.

A fost propusa o suprafața edificabila determinata astfel:

- 3.50 metri fata de limita terenului la artera colectoare SE, reprezintă preluarea regimul de aliniere al imobilului Luchian, justificat de devierea conductei de aductiune de apa, de către beneficiarul proiectului, care se mărește pe ultima travee a imobilului propus, la 5,0 metri.

 • - la limita de proprietate, in direcția SV - datorita regimului de construire înșiruit prevăzut prin PUZ ;

 • - 2,00 metri fata de limita terenului in direcția NV, prop moștenitori Smeu Ion -reprezintă preluarea regimului de aliniere al imobilului D+P+4E, de care este alipit spre SV;

 • - 6,00 metri fata de limita terenului la De 573 (str. Safirului).

4.5. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME

Prin realizarea lucrărilor propuse, conform opțiunilor beneficiarului, va rezulta o clădire cu regim de inaltime 2S+P+6Ep, cu o înălțime de maxim 26,00 metri fata de cota terenului amenajat.

4.6. MODUL DE UTILIZARE A TERENULUI

Au fost stabilite valorile maxime pentru procentul de ocupare a terenului (POT) si pentru coeficientul de utilizare a terenului (CITT), raportând suprafața ocupata la sol a clădirilor si respectiv suprafața desfasurata, Ea suprafața terenului aferent acestora.

Indicii rezultatii in aceasta varianta de utilizarq a torGnulujrgorGjati cu functiHnca propusa, sunt:

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA WGw-CtPitAUf CONSTANȚA DiF«=(.'P CURBAI !SM

Vf T f      < H&3BÂRE

AnexS- 'a sv.'xuj


POT= 53 % CUT = 4,00 de măsură si protecție trifazat cu protecție diferențiala), amplasat la intrarea in imobil (intrarea locatari). Distribuția electrica in clădire se va face din BMPT, din care se va alimenta un tablou general de distribuție (ȚG). De la acesta se vor prelua circuitele de alimentare a tablourilor secundare de la subsol 1, subsol 2, parter, a tabloului de utiizari comune precum si a firidei de distribuție si contorizare tip FDCP. De la FDCP se vor alimenta, prin coloane individuale, tablourile de distribuție de apartament. Grupurile de măsură a energiei electrice pentru fiecare apartament vor fi inelujein firida FDCP.

4.7 ECHIPAREA EDILITARA


ARHITECT

Alimentarea obiectivului propus cu energie electcica-sejva-face-pi


Puterile instalata si absorbita vor fi Pi = 228,5

Alimentarea cu apa a obiectivului proiectat se^aHre^K^armeteaua existenta in zona, pentru un debit de calcul de 0.861/s, după-obfînerea avizului de racordare. Măsurarea consumului de apa se va face cu un apometr/general, montat in căminul de racord, amplasat la aprox 1 metru de limita proprietății.

Evacuarea apelor uzate -menajere se va face gravitațional, cu tuburi din PVC-KG, montate îngropat, prin cămine de vizitare, in colectorul menajer existent, indicat in avizul de racordare.

Agentul termic utilizat in instalațiile interioare de încălzire este apa calda cu temperatura de 90-70 grade, frnizat de centrale termice proprii cu funcționare cu gaze naturale.

Toate branșamentele se vor realiza îngropat, de către firme autorizate, pe baza unor proiecte de specialitate, realizate la comanda beneficiarului.

CONCLUZII


Realizarea blocului de locuințe propus prin prezentul proi mobilarea frontului nordic al b-dului Aurel Vlaicu si va asigura profilului stradal al străzii Safirului. Prin echiparea si compartimeri răspunde cerințelor actuale in domeniul locuirii.

duce la aplicării sa, blocul va__


ARHITECT ȘEF


Intocripit,

Arh. CameliaRusuR î Ol” liU


. 11

CERTIFICAT DE ^xecfl^ORIZARE

prin P.T1a. Tanft^șg-ghe


CERTIFICAT Oc AUTORIZARE


însoții d


Seria RO-B-J Nr. 582/2214 ^scTâHASE-CAOASTRIJsiu.

,     .......—   :          Constanța

MHWMHE     „..... .r


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE IMOBIL 2S+P+6Ep

LOCUINȚE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE SI BIROURI LA PARTER - B-DUL AUREL VLAICU LOTVN 574/1/3 +574/1/4     


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

MARCELA E-'.'ACHfc


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


BILANȚ TERITOR

AL

FUNCȚIUNEA

mp

%

LOCUINȚE +SPATI

COMEROALE/BIROURI

420

52,50

CIRCULAȚII AUTO

120

15,00

PARCAJE AUTO LA

OL

40

5,00

SPATII PLANTATE

86

10,75

CIRCULAȚII PIETONALE

64

8,00

LOC DE JOACA PEN

TRU COPII

15

w-

CAROSABIL SI TRO

TUARE IN DOM. PUBLIC

6,87

TOTAL SUPRAFAȚA LOT A VLAICU NR 315F
ATEI A NIVELUL SOLULUI

JARDINIERE BALCC

ANE/FERESTRE/TERASA 5-6

102

12,75

PERDEA VERDE DIf

PLANTE CATARATOARE

52

6,50

TOTAL SU

PRAF PLAI

JTATA A VLAICU NR 315F

240

30,00

Cbid

DK.?

017

Denumir


BUHOCIU CÂRME

LOCUINȚE COLECTIVE P+4E

SPATII CU ALTA DESTINAȚIE LA PARTERUL CONSTRUCȚIILOR

CIRCULAȚII CAROSABILE CONF PUZ


CIRCULAȚII PIETONALE

ACCES CAROSABIL LOCURI PARCARE PROPUSE SOL SI SUBSOL

SPATII PLANTATE PROPUSE


TEREN DISPONIBIL SPATII PLANTATE

SPATII PLANTATE AMENAJATE PE TERASA DE DEASUPRA ETAJULUI 5(S=75 MP)

LOC DE JOACA


ACCES PIETONAL BIROU/COMERT/LOCUINTE ALINIAMENT PROPUS


ACCES SUBSOL 1 ( 12 LOCURI)

ACCES SUBSOL 2, PREVĂZUT CU BARIERA

AUTO SI SEMAFOR ( 12 LOCURI)

LOC DE AȘTEPTARE