Hotărârea nr. 74/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-4E, STR. EUGEN LOVINESCU NR. 21, INVESTITOR SC STROLZ DRILLING SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil D+P+2-4E - locuire colectivă, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz Drilling SRL

de


:onsiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data


2019.


Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 32721/18.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr, 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr, 32718/18.02,2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 32720/18.02.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Gologan Costel în calitate de reprezentant al SC Strolz Drilling SRL înregistrată sub nr. 93387/06.05.2018, completată sub nr. 149236/07.09.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin, (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

H OTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Eugen Lovinescu nr. 21, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil D+P+2-4E cu funcțiunea de locuire colectivă care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în zona Palazu Mare, str. Eugen Lovinescu nr. 21, în suprafață de 1050 mp mp (potrivit actelor de proprietate) și 959 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr, cadastral 231135, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Strolz Drilling SRL, conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 929/16.06.2017 la Biroul individual notarial Cristina Baturi.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Gologan Costel, în calitate de reprezentant al SC Strolz Drilling SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARA


NR.M0 DIN 20.12.2002 - ORDINUL ARI nTF.CTII.OR DIN ROM ANI A - FILIALA DOB ROG EA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143-A ETAJ 2 CANL204 , TEL/FAX 0241/6641 81 MOBIL: 0723 509375 E-mail: rnnarian@yahoo.com

MEMORIU JUSTIFICATIV

CAPITOLUL 1 -INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

DENUMIREA OBIECTIVULUI:

„ PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-4E -LOCUINȚE COLECTIVE "

AMPLASAMENT:

CONSTANTA, CARTIER PALAZU MARE , STR. E.LOVINESCU NR.21 BENEFICIAR:

SC STROLZ DRILLING S.R.L.

PROIECTANT :

ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIV

PRIMĂRIA MUNWHJUj! CONSTANȚA

DIR£<         Aul 1SM

vizat

Anexe la avizul w-Zt&il&L /

ARHITECT ȘtF-----------


DATA ELABORĂRII:

FEBRUARIE 2017

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII


Amplasamentul studiat prin PUD este situat in Municipiul Constanta , cartier Palazu Mare, strada Eugen Lovinescu , nr. 21, județul Constanta .

Reglementările urbanistice pentru zona studiata au fost aprobate prin PUZ -Palazu Mare, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 121/16.05.11.

Destinația terenului stabilita prin planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate :UTR1 -zona instituții,servicii,birouri,comerț,dotări urbane la nivel supramunicipal si municipal, locuințe si echipamente publice.

Reglementari extrase din documentațiile de urbanism aprobate :

- Zone protejate : NU. ^J-rrîf—•

Conform RegulamentiriuKBU^j^lazu Mare, sunt reglementate distantele fata de proprietățile vecincpeițfru clădiri publice, clădiri ce alcătuiesc fronturi continui si fronturi discontiunui, dar nu sunt reglementate clădirile independente ca in cazul propus , fapt pentru care este necesar întocmirea de Plan Urbanistic de Detaliu care sa stabilească distantele fata de vecini.

Conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism din 26.02.2016 , Secțiunea a-7-a , articolul 19 :

„(l)Planul Urbanistic de Detaliu (PUD)are exclusiv caracter de reglementare specifica pentru o parcela in relație cu parcelele învecinate . Planul detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate specific de construire in raport cu funcționarea zonei si cu identi a acesteia , in baza unui studiu de specialitate .


Rică Marian Șt,


-1-

NR.040 DIN 20.12.2002-ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DLJL TOM1S NR. 143-A ETAJ 2 CAM.204 , TEL / FAX 0241/66 41 81

MOBIL: 0723 509375 E-mail: innarian@yahoo.ccm

(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbana care ,


in limita indicatorilor urbanistici stabiliți de documentațiile de urbanism de rang superior, reglementează retragerile fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei procentul de ocupare a terenului, accese auto si pietonale, conformarea arhitectural -volumetrica in raport cu funcționarea zonei si cu identitatea arhitecturala a acesteia , in baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea zonei edificabile , conformarea spatiilor publice.

(3) Planul urbanistic de detaliu trebuie sa cuprindă reglementari urbanistice privind

 • a) asigurarea accesibilității pietonale si auto la noul obiectiv si racordarea la rețelele edilitare existente / propuse .

 • b) permisîbilitati si/sau constrângeri urbanistice (densități , distante, retrageri aliniamente 9alinierea construcțiilor ,suprafete maxim edificabile ,regim de înălțime, volumetrie, etc.) privind volumele construite si amenajările acestora .

 • c) relațiile funcționale si estetice cu vecinătatea , respectiv inscrierea obiectivului si tratarea lui arhitecturala in raport cu cadrul construit si natural învecinat.

 • d) designul spatiilor publice.

 • e) compatibilitatea funcțiilor si conformarea construcțiilor, amenajărilor si

plantaților, prin continuitatea funcțiunilor sau inscrierea obiectivului intr-o funcțiune compatibila .     JJL—-r----

 • f) regimul juridic a^pro^^filor si circulația terenurilor.

 • g) ilustrarea urbanistica a soluției propuse.

(4) Planul Urbanistic de Detaliu se elaborează in format analog si digital (piese scrise si desenate ) pe suport topografic actualizat, realizat in sistem de proiecție stereografica

Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu preia si detaliaza reglementările urbanistice aprobate pentru amplasasmentul studiat.

Proiectul are la baza Certificatul de TTrhsiiiiMii îir. 2562-din 73 0K-2017,

„ JUDEȚUL COM-STU TA PTOARIAMUN-';-:. j r w


eliberat de Primăria Municipiului Constant

CAPITOLUL • 2.1. SITUAREA OBIECTIVULUI IN CADRUL LOCALITĂȚII

Amplasamentul studiat prin PUD este situat in Constanta, Cartier Palazu Mare, Str. E.Lovinescu , nr.21 .

Terenul a fost obtinut de beneficiarul S.C. Strolz Drilling SRL, conform Contract de Vanzare- Cumparera ,avand încheiere de Autt 16.06.2017 si are suprafața de 1050 mp conform acte si de 9' Terenul este înscris in Cartea funciara cu numărul 231135 cadastral 231135.


Terenul este liber de construcții si are vecinătățile :

-La nord : Prop. Sufaru Victor

NR.040 DIN 20.122002 - ORDINUL ARIIITECTILORDINROMANIA-FILIALADOBROGEA

CONSTANTA - B-DULTOMIS NR. 143 -A ETAJ 2 CAM204 , TEL / FAX 0241/66 41 81 MOBIL: 0723 509375 F-mail: mnarian@yahoo.com

-La est: Prop. Dobre Nicolae IE 214610

- La sud : Prop. Pitu Nicolae - La vest: Srada Eugen Lovinescu

Terenul este situat in zona C de impozitare , conf. HCLM nr. 236/ 25.05.05.

Amplasamentul are interdicție de construire pana la întocmirea si aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu .

2.2 STUDII DE FUNDAMENTARE

Analiza situației existente si formularea propunerilor si a reglementarilor au avut la baza :

 • - PUZ PALAZU MARE , aprobat prin

 • - Planul topografic al zonei

 • - Studiul Istoric al zonei

 • - Studiul geotehnic

 • - Observații efectuate in terenPRIMĂRIA MUNCIIP.U- CONSTANȚA DIRECȚIA L-'SAi VIZAT SPrtfc               7)9 re

Anexa la avizul nr.              ----


ARHITECT ȘEF__


2.3. PRESCRIPȚII SI REGLEMENTARI DIN DOCUMENTAȚII DE URBANISM APROBATE           ---

Reglementările urbanisticFp^oW^Iazu Mare- au fost aprobate prin PUZ -Palazu Mare , aprobat prîrfTÎCLM nr. 121 din 16.05.2011. Conform PUZ zona studiata si amplasamentul studiat fac parte din Zona UTR1 : Pentru amplasamentul in studiu ,PUZ-ul Palazu Mare recomanda realizarea unui Plan Urbanistic de Detaliu .

Regimul de inaltime recomandat este de P+4E.

Regulamentul PUZ-ului Palazu Mare stabilește următoarele : -Circulația auto se va realiza pe strada Eugen Lovinescu , iar cea pietonala pe trotuarele aferente.

Parcările se vor realiza in terenul proprietate , conform HCL 113/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare la nivelul Municipiului Constanta .

Alinierea construcțiilor fata de străzile adiacente,conform Regulament PUZ: „daca inaltimea clădirii in planul aliniamentului depășește distanta dintre aliniamente ,clădirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala cu plusul de inaltime al clădirii fata de distanta dintre aliniamentele străzii ,dar nu mai puțin de 4,0 m, cu condiția sa nu fie lasate vizibile calcane de pe parcelele alaturate " (H bloc propus = 16 m) .

Distantele construcțiilor fata de proprietățile vecine sunt reglementate pentru construcții ce alcătuiesc fronturi continui sau construcții ce alcătuiesc fronturi

discontinui, avand intr-o parte construcții cu calcan si in cealalta parte construcție cu ferestre pe fațada laterala , dar cazul studiat in studiul de fata - imobil izolat -NU se regăsește in Rgulamentul PUZ Palazul Mare, fapt pentru care întocmirea prezentului P.U.D.


Funcțiunea este de imobil locuințe colective .

Procentul de ocupare al terenului ( POT ) aprobat 60 % Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) aprobat: 3,0 J -3-

Marian


NR.040 DIN 20.12.2002- ORDINUL ARHTEECT1LOR DIN ROM ANI A-FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143-A ETAJ 2 CAM204, TEL / FAX 0241 / 66 41 81

MOBIL: 0723 509375 E-tnaîl: mnarian@yahoo.com

CAPITOLUL 3


3.1. ACCESIBILITATEA LA CAILE DE COMUNICAȚII


In cartierul Palazu Mare , principala artera de circulație este B-dul Tomis , care face legătură intre partea centrala a Constantei, in partea de est si se continua cu DN .

Accesul auto la amplasamentul studiat se face astfel din b-dul Tomis ,venind dinspre Constanta , apoi pe strada Dumbrăveni, strada Corneliu Baba si strada Eugen Lovinescu.

Accesul pietonal se face prin trotuarele adiacente arterelor carosabile .

3.2. SUPRAFAȚA OCUPATA, LIMITE SI VECINĂTĂȚI, INDICI DE OCUPARE AI TERENULUI.


Amplasamentul studiat estț liber de construcții, conform actului de Vanzare Cumpărare.

Terenul are 4 laturi,

(vest) , latura de la sud de

Suprafața terenului este^din acte de 1050-mp^i-de-959-mp prin cedarea suprafeței din latura vest pentru realizarea                               •

DIRECȚIA \; A. kSW ' î VIZAT SPRE

Anexă ta avizul                         ■

ARHITECT ȘEF________ada Eugen Lovinescu fiind de 21,56 m m , Ia est este de 21,25 m si la nord de 46,92 m.


Suprafața construita existenta = 0

Aria desfasurata existenta = 0

POT existent = 0

CUT existent = 0

Pe amplasament, la limita străzii E.Lovinescu s-a autorizat un post trafo cu A.C. 1151 din 17.08.2017 ce va deservi si imobilelel învecinate .


3.3. CARACTERUL ZONEI SI FUNCȚIUNILE CLĂDIRILOR


Palazu Mare reprezintă cartierul de locuințe a Municipiului Constanta care a cunoscut cea mai mare dezvoltare in ultimii ani.

Zona studiata in Planul Urbanistic de Detaliu este alcatuita din imobile locuințe individuale in regim P+M sau P+2E si imobile locuințe colective , in regim P+4E .


3.4. REGIMUL JURIDIC AL TERENURILOR


Terenul studiat aparține proprietarului S.C. STROLZ DR1LLING se învecinează pe laturi cu terenuri proprietate privata a unor perso ______

juridice sau aparțin domeniului public al Municipiului Constanta^^raS^EJR


-4-câ Marian Șt


ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.M0 DIN 20.12.2002-ORDINUL ARHITECT] LOR DIN ROMANIA - FILIALA DOBROG EA CONSTANTA - B-DUI. TOM1S NR. 143 -A ETAJ 2 CAM.204 , TEL / FAX 0241/6641 81 MOBIL: 0723 509375 E-mml: nmarian@yahoo.com

 • 3.5. CONCLUZIILE STUDIULUI GEOTEHNIC PRIVIND CONDIȚIILE DE FUNDARE

Clădirea propusa va avea regimul de inaltime de D+P+2-4E si structura de rezistenta din cadre si diafragme B.A. cu zidărie din BCA de 25 cm cu termosistem de 10 cm .

In zona nu se semnalizează fenomene fizico-geologice active ( posibile alunecări sau prăbușiri) care sa pericliteze stabilitatea construcției.

Adâncimea maxima de inghet este de 0,80 cm conform STAS 6054/77.

Din puct de vedere seismic , zona amplasamentului se incadreaza astfel: -conform Codului de proiectare seismica „Prevederi de proiectare pentru clădiri P100-1/2013 , terenul se incadreaza in zona cu valoarea accelerației terenului pentru proiectare a/g= 0,2g pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani si in zona cu perioada de colt Tc= 0,7 sec.

Climatologic, Dobrogea prezintă arealul din tara cu cea mai arida clima (temperat continentala excesiva), avand ca principali parametrii cu influenta asupra constructilor:

- temperatura medie a aerului

-temperatura maxima anuala a aerului

-precipitații medii anuale

vânturi dominante

Pe amplasament se gase

 • - La suprafața , pe o grosime

 • - pana la adancimea de 4,90 m lo consistenta plastic-vartoasa. -De la 4,50-4,80m de la nivelul solului se afla bolovani de calcar. Nivelul hidrostatic nu s-a depistat. Se va funda direct pe stratul de calcar.+11,2 C +37,5 C 347,8 n


forajelor : ^11,60 m strat vegets 1. s de culoare gălbuie,


JUO t TVI. C•jNSI* [A

PRIMARA           CONSTANȚA

m/mp 0-PA' 'l* URB«M -ISM

Anexă îe &viiul nrSOîA I

,   ARHITt CT Șf F------


umed , de


 • 3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT EXISTENT (INALTIME , STRUCTURA, STARE )

Construcțiile existente in zona studiata au următoarele caracteristici: La nord : vecin Sufaru Victor, imobil locuința unifamiliara , regim P+M , stare - foarte buna buna , realizata după anul 2000 , arhitectura moderna.

La est, imobil locuințe colectiv P+4E , finalizat 2017 , stare foarte buna , arhitectura moderna , proprietar IE 214610 .

La sud de amplasament se afla imobilul - locuințe colective P+4E , a fost finalizata in 2017, stare foarte buna , proprietar Pitu Nicola

La vest ,vis-a-vis de amplasament,locuința individuali i arhitectura moderna , stare buna .


NR.040 DIN 20.12.2002 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA - FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR. 143 -A ETAJ 2 CAM.204 , TEL / FAX 0241/6641 81

MOBIL: 0723 509375 F-mail; nrnarian@yahoo.com

 • 3.7. ECHIPARE EDILITARA EXISTENTA

In zona exista rețele de utilitari : alimentare cu apa , canalizare, energie electrica , gaze si telecomunicații:

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

In strada E. Lovinescu exista conducta de distribuție apa .

In vecinătatea lotului exista colector menajer .

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

In zona exista rețele de alimentare cu energie electrica si in teren se va executa un Post Trafo conform Autorizației de Construire nr. 1151/17.08.17

ALIMENTARE CU GAZE NATURA! Exista rețea de distribuție gaze natura

DIRE’ UKt'AkISM VIZAT

Ansxă la avizui


REȚELE DE TELECOMUNICATH

In strada E. Lovinescu , exista rețele d|e telefonie, Romtelekom.

ARHITECT ȘLF____


CAPITOLUL 4


REGLEMENTARI


 • 4.1. OBIECTIVE SOLICITATE PRIN TEMA PROGRAM Beneficiarul propune realizarea unui imobil in regim D+P+2-4E , cu funcțiunea locuințe colective, avand 18 apartamente .

 • 4.2. FUNCȚIONALITATEA, AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR       //Z---

Funcțiunea propusa de beneficiaT^^Mocuinte colective.

Scopul documentației in fasgaJ^KZD. este acela de a stabili distantele imobilului propus fata de laturile lotului, imru-cat in Regulametul PUZ Palazu Mare, cazul construcțiilor izolate nu sunt stabilite pentru UTR1.

Imobilul se va amplasa in interiorul lotului, distantele fata de laturi:

- Fata de limita de vest, strada Eugen Lovinescu , imobilul se va amplasa conform Regulament PUZ ( celelate cazuri), la 11,Om fata de axul străzii (latimea străzii este de 10 m) si de 6,0 m fata de aliniament, reprezentând diferența intre inaltimea imobilului (16,0 m) si distanta intre aliniamente (10,Om).

-Fata de limita de sud se propune o distanta de 5,30 m reprezentând 1/3 din inaltimea de 16,0 m.

- Fata de limita de vest ( spate), se propune o distanta conform PUZ Palazu Mare , reprezentând 1/2 din inaltime, dar nu mai puțin de 5, astfel vom avea trei retrageri =D+P+2E (inaltime 10 m) distanta 5 ,0m , apoi S+P+ 3E , distanta este de 6,50m la o inaltime de ^3, final S+P+4E ,retras la 8,Om reprezentând 1/2 h de 16,0 m.


Rică Marian Șt 1 RADU ariiîtsct d~


-6-

ARH. RADU MARIAN - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA NR.MO DIN 20.12.2002 - ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA-FILIALA DOBROGEA CONSTANTA-B-DULTOMISNR. 143-A ETAJ 2 CAM.204 , TEL/FAX 0241/66 41 81 MOBIL: 0723 509375 E-mail: rnnarian@yahoo.com

- Fata de limita de nord, imobilul se va amplasa la o distanta minima de 2 metri daca fațada nu va avea ferestre a unor camere de locuit. In situația in care vor fi prevăzute, pe fațada, ferestre a unor camere de locuit ,se va aplica RLU aferent PUZ aprobat cu HCL 121/2011.


Funcțiuni propuse :

DEMISOL : in suprafața de 390,10 mp , are fui pentru 14 mașini, in sistem Klaus independent, cu g parterul se va face prin scara inchisa .       1

PRIMĂRIA           CONâîANȚA

_______

maLmare-de 2-10

ARHITEC            __


Accesul se va face prin rampa de un flux ( mașini) cu panta de 18% , dinspre strada si m si anume 2,50 m.                            _  ___

PARTERUL , va avea suprafața de 390,10 mp (cu-proieetia- etajului-1) va avea hol, casa scării si 2 apartamente, unul de 2 camere si unul de 3 camere, avand AU de 56,77mp , respectiv 85,90 mp .

La parter se vor realiza 8 locuri de parcare , la cota +0,00 , cu o rampa de acces dinspre strada de un flux, cu panta de 18 % si inaltimea golului de 2,45 m ( mai mare de 2,10 m) .

Se va realiza un acces pietonal, din strada , pe axul central, si un acces auto din strada , cu poarta auto de 3,25 m si alee carosabila din dale inierbate.

Restul terenului se va planta cu gazon , flori decorative , arbori si arbuști. Pe imprejmuirile din partea de vest si parțial nord si sud , se vor planta plante cataratoare.

Se va realiza platforma pentru pubele gunoi, inspre strada , la o distanta mai mare de 10 m .

înspre strada nu se va realiza împrejmuire dar se va marca limita proprietății, prin dalaje.

împrejmuirile laterale si posterioare se vor realiza din zidărie cărămidă cu fundații beton , sâmburi si centura beton armat, de 2,20 m, pentru a nu permite vederea in curțile vecine.

Se va realiza in incinta , spre strada ,unPost Trafo ( A.C.1151/17.08.17) ETAJ 1 Etajul 1 va avea suprafața de 390,10 mp , casa scării, lift persoane,

si 4 apartamente : 1 apartament de 2 camere cu AU=56,77 mp si trei apartamente de 3 camere , avand AU de 71,29 mp , 85,70 mp si 92,55 mp.

ETAJ 2 este identic cu etaj 1

ETAJUL 3 va avea suprafața de 370,30mp ,4 apartamente : 1 apt. de 2camere , cu AU= 49,28 mp , 3 apartamente de 3 camere cu AU= 71,29 mp , 85,70 mp si 82,32 mp .

ETAJUL 4 are suprafața de 350,39 mp si 4 apartamente ,o garsoniera de 41,41 mp , si 3 apartamente de 3 camere, avand AU= 71,29 m mp si 72,34 mp .


La flecare apartament se vor realiza balcoane , iar pe 1 retrageri se vor amenaja terase circulabile.

-7-

NR.040 DIN 20.12.2002-ORDINUL ARIHTECTILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOM1S NR. 143 -A ETAJ 2 CAM.204 , TEL / FAX 0241/6641 81

MOBIL: 0723 509375 E-mail: mnarian@yahoo.com

TERASA peste etajul 4 va fi necirculabila .

Structura se va realiza din cadre din beton armat, zidărie BCA ,cu termosistem de 10 cm , tamplarie PVC armat , plansee beton armat , invelitoare terasa necirculabila , instalații electrica , sanitara - apa si canalizare , instalație termica - centrale proprii pe gaze la fiecare apt, curenti slabi, telefonie , internet .

4.3. CAPACITATEA, SUPRAFAȚA DESFASURATAIndicatorii de ocupare propuși sunt:

SUPRAFAȚA TEREN : 1050 mp acte si 959,0 mp fara SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROPUSA : 390,10 mp SUPRAFAȚA DESFASURATA : 2 281,09 mp

POT propus = 40,68 %

CUT propus = 2,37

Indicatori urbanistici aprobați prin PUZ POT = 60 %

aproba           1/2011 :

PRIMĂRIA ît->u .u CONSTANȚACUT-3,00

Regim de inaltime : P+4E

4.4. PRINCIPII DE


ARHITECT F _


DISTANTE FATA DE CONSTRUCȚII EXISTENTE

Imobilul propus are următoarele distante fata de construcțiile vecine:

 • - La nord , fata de imobilul P+M :

  6,75 m 8,30-13,35 m 32,95 m

  10,30 m


 • - La est, fata de imobilul P+4E :

 • - La vest, fata de imobilul P+M : -La sud , fata de imobilul P+4E:

ACCESE AUTO SI PIETONALE

Accesul auto la amplasament se face din strada E.Lovinescu . Accesul pietonal este din trotuarul pietonal al străzii.

ACCESE PENTRU UTILAJELE DE STINGERE A INCENDIILOR Utilajele pentru stingerea incendiilor au acces la amplasamentul studiat din strada E.Lovinescu pentru fațada vest si parțial nord , iar pentru fațada sud si est, din aleea carosabila interioara.

4.5. INTEGRAREA SI AMENAJAREA NOILOR CONSTRUCȚII SI ARMONIZAREA CU CELE EXISTENTE MENȚINUTE

Imobilul propus , in regim D+P+2-4E cu funcțiunea de lociy colective, se amplaseaza in structura urbanistica existenta , as se încadreze:


- volumetric , ca regim de inaltime, aliniament fata de

-8-

NR.M0 DIN 2O.I2.2OO2- ORDINUL ARIHTECTILOR DIN ROMANI A- FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DULTOMIS NR. 143 -A ETAJ 2 CAM.204 , TEL / FAX 0241/6641 81 MOBIL : 0723 509375 E-mail: nmarian@yahoo.com

celelalte imobile existente.


- aspect arhitectural, conform PUZ Palazu Mare , se recomanda ca arhitectura imobilului propus sa fie moderna , cu invelitoare terasa , materiale de calitate si culori deschise , pastelate , in armonie cu cele a clădirilor existente ( alb , ocru deschis , placaje piatra , tamplarie lemn stratificat sau PVC armat)

Construcțiile aflate la nord si vest au o arhitectura moderna ,fiind locuințe individuale in regim P+M , cu șarpanta si invelitoare țigla , iar construcțiile amplasate la sud si est, locuințe colective in regim P+4E au arhitectura moderna , cu invelitori terase, fiind realizate recent.

Postul Trafo autorizat cu AC 1151/17.08.2017 se va acoperi cu folii autocolante -reprezentând plante- iedera-si imprejmuirea din plasa jse va acoperi cu plante agatatoare si se vor planta tuja-'^pernrrcțj

PRIMĂtfA CONST VIV.r

Anexs ia 3X// CONSTANȚA


4.6. PRINCIPII DE INTERVENȚIE ASUPRA EXISTENTE

Nu se propun intervenții asupra construcțiilor existpnțec

4.7. PRINCIPII SI MODALITATI DE TNTEC^^ÎtE.^LVAJXLRIEI CARE A CADRULUI NATURAL SI DE ADAPTARE A SOLUȚIILOR DE ORGANIZARE LA RELIEFUL ZONEI


LESE


Relieful zonei este plat, cadrul natural nuare o valoare deosebita , astfel ca propus imobilul se integrează in cadrul natural existent


4.8. CONDIȚIE DE INSTITUIRE A REGIMULUI D PROTEJATA SI CONDIȚIONĂRI IMPUSE


Amplasamentul nu se afla in zona protejata si nu se i condiționări specifice.


4.9 SOLUȚII PENTRU REABILITATEA ECOLOGICA DIMINUAREA POLUĂRIIPropunerile prevăd protejarea mediului natural, astfel:

- Protecția apei, prin utilizarea sistemului de canalizare existent, apele pluviale nu se vor descarcă in colectorul menajer.

-Protecția aerului - încălzirea imobilului se va realiza cu centrale


proprii pe gaze care sa respecte condițiile actuale privind interdicția de emisii de noxe, acestea urmând a se încadra in limite prevăzute de lege.

-Protecția împotriva zgomotului si vibrații - prin funcțiunea de imobil locuințe colective , investiția propusa nu este prevăzută cu utilaje care sa producă zgomote sau vibrații peste limita normala .

-Protecția împotriva radiațiilor - nu exista surse de radiații

 • - Protecția solului si subsolului - va fi asigurata de racord la colector de canalizare si se va planta terenul ramas liber după construirea investiției

 • - Protecția ecosistemelor terestre si acvatice - se va realiza prin durata cat mai scurta a execuției, pentru evitarea impacului utilajelor de transport


NR.040 DIN 20.12.2002- ORDINUL ARHITECT! LOR DIN ROMANIA- FILIALA DOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOMIS NR 143-A ETAJ 2 CAM.204 , TEL/FAX 0241/66 41 81

MOBIL: 0723 509375 E-mafl: rnnarian@yahoo.coni

si de execuție fata de mediul existent si asigurarea tuturor masurilor privind organizarea de șantier referitoare la protecția mediului.

Menegementul deșeurilor - deseurile menajere se vor depozita in containere tip europubele , amplasate pe platforma pubele si vor fi preluate de serviciul de salubrizare local, in baza de contract servicii si vor fi transportate la rampa de gunoi a orașului.

 • 4.10 PREVEDEREA UNOR OBIECTIVE PUBEK5E.IN3VEOINA-

TATEA AMPLASAMENTULUI         rpR,MĂRIA mu- <uu consîa


Nu se propun obiective de utilitate publica . vîza

Anexă la


 • 4.11 SOLUȚII PENTRU REABILITAREA SI®BZVm SPATIILOR VERZI                  -------------

Pe amplasament nu exista spatii verzi care sa necesit conservarea spatiilor verzi, dar se prevăd a se realiza spații verzi noi, in suprafața impusa de reglementările in vigoare.

Se vor realiza spatii verzi atat in curte cat si pe terasa necirculabila , dar se vor planta plante cataratoare si pe suprafața împrejmuirii latura sud 9est si nord .

 • 4.12 PROFILURI TRANSVERSALE CARACTERISTICE Amplasamentul studiat se afla pe strada E.Lovinescu , care asigura

acces carosabil si pietonal:

Strada are latimea de 10 m si doua benzi de circulație , cate una pe sens de circulație.

Trotuarele are latimea de 2 m iar carosabilul 6,0 m .

 • 4.13 LUCRĂRI DE SISTEMATIZARE VERTICALA PROPUSE Nu se propun lucrări de sistematizare pe verticala .

 • 4.14 REGIMUL DE CONSTRUIRE

Înălțimea maxima admisa este P+4E ,respectiv H maxim= 19,10 m.

Conform RLU aferent PUZ aprobat cu HCL 121/2011 inaltimea maxima se calculează astfel: demisol: 1,50 m fata de trotuarul de garda, fiecare nivel - parter si etajele 1-4 cate 3,30m (finit-finit) si 1,10 m pentru atic / cornișa.

Se propune retragerea etajelor 3 si 4 pe latura posterioara ,astfel ca regimul de inaltime va fi D+P+2-4E .


 • 4.15 BILANȚ TERITORIAL AMPLASAMENT STUDIA __ Suprafața teren : 1050 mp conform acte si 959,0 mp fara^otij^țjj^ Suprafața construita propusa : 390,10 mp              *


-10-

NR.040 DIN 20.12.2002 * ORDINUL ARHITECTILOR DINROMANIA-FIL1ALADOBROGEA

CONSTANTA - B-DUL TOM1S NR. 143-A ETAJ 2 CAM.204 , TEL / FAX 0241/66 41 81

MOBIL: 0723 509375 E-mail: rȚiariarr'Ștvahoo.com


JI30ET:’l. COWSTAh ÎA

PRIMĂRI MUH       CONSTANȚA

v î ? «*         !SM

(Xa la atS2:ul nr3Z?73//& .04.


D'f-


Suprafața desfasurata propusa : 2 281,09 md'

P.O.T. propus = 40,68 %               An5"“

C.U.T. propus = 2,37

Indicatorii urbanistici aprobați prin PUZ -a probâfcuHCL "12172011— POT maxim = 60 %

CUT maxim = 3,00

Propunerile făcute in Planul Urbanistic de Det^Ii tema beneficiarului, se incadreaza in reglementările PU^lPalazu Mare,  aprobat cu HCLM 121/16.05.2011 si completează acelei/teglementari care nu au fost prevaqzute in Regulamentul PUZ-ului in același spirit si pastrand principiile generale ale acestuia .


ARHIT'Cr 5- cormitate cu

PUD


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU IMOBIL D+P+2-3-4E LOCUINȚE COLECTIVE


Total


B de folosința

S.teren 2ono studiota(mp)

CC

9997      imobil

9997

c^trD«»linotio Suproloto conjlrvto Io sol


B. Date refcritoore la


INVENTAR DE COORDONATE

IMOBIL CU IE: 231135 S.slem de proiecte Slereogreftc 1970

Nr.

X

Y

Pct.

|mj

|ml

1

3087B6537

787707.325

2

308765.351 ’

787742385

3

300745.060

787736.1CO

4

308777.645'

767699.218

5

308798.775 i

787705479

S.t<rron-950nin


INVENTAR DE COORDONATE-ZONA STUDIATA Silicon de proiecție Stereograme 1970

Y fmj 787703.284 787676.451 787658.870 787685.703 787681.040' 767728.971 787773.952 ,   ---------- 7B779L350'

18     308822.092 ^  787708.650

S.teron 2ona studiata=Q997rr>;i


Nr.

X

Pct

10

303805.072

11

308830.285

12

308779.210

13

303754.740

14 .

308739.649

15

300697.299

16

300697.197

17

305750.716


Totol

Sistem de Proiecție Stereografic 1970 Plan de referința Marea Neaaru 1975

Exsculant,   . ,. vf

aSexwsW'u ,

Ț-c'"22^. '/

% »

_______• /• ____


inc. Dote.CONSTANTA - PALAZU MARE - STR. EUGEN LOVINESCU NR.21


REGLEMENTARI URBANISTICE


PROFIL CARACTERISTIC A-A STR. E.LOVINESCU


IUDEȚUL|CONSTANȚA

PIlILUi CONSTANȚA

■Vi                 JE . f


ANEXA LA

’HCLM NR


teren proprietate privata


EXISTENT


PROPUNERE


Ofcidrdir.Cadastru ii Puetleale Imobtaă


Constanta ~

Mențiuni


PrerartU dccument recepționat esfc

valabil însoțit procesul veruul nc

Inspector,_______'         __


2017


cacsic uuw^rajTOe«auBio>WMf*

Nunw și !*;■ j.Lne: C3EȚA ZOiȚA ! Puiwțir GONSiUtFl fe*?. IA !


_________________________ ____________ ___ '

NOTA iPREZENTA DOCUMENTAȚIE NU ARE CA SCOP INTRAREA IN LEGALITATE A UNOR CONSTRUCȚII EDIFICATE FARA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE SAU CARE NU RESPECTA PREVEDERILE AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE . PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILA . PRECUM SI CONDIȚIILE IMPUSE PRIN AVIZELE SAU ACORDURILE EMISE DE INSTITUȚIILE AVIZATOARE, ASTFEL CUM AU FOST SOLICITATE PRIN CERTIFICAT DE URBANISM


LEGENDA


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

RicA Marian Șt.


LIMITA ZONEI MĂSURATE- ridicare topografica

S=9997 mp

LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

S= 1050mp conf. acte si 959,Omp conf. măsurători

LIMITE DE PROPRIETATE


CONSTRUCȚII EXISTENTE


CONSTRUCȚIE PROPUSA CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+2-3-4E


ACCESE AUTO


ALINIAMENT CLĂDIRI EXISTENTE 11 m din ax str. conform PUZ PALAZU MARE aprobat cu HCL 121/16.05.2011

[


CIRCULAȚII AUTO


ACCESE PIETONALE |     | CIRCULAȚII PIETONALE

PARCARI LA NIVELUL PARTERULUI = 8 LOCURI 14 LOCURI PROPUSE IN DEMISOL IN SISTEM KLAUS INDEPENDENT ,TOTALj22 LOC I PARCARE LA 18 AP. SPATII VERZI EXISTENTE IN RENURILE PROPRIETATE

REN STUDIU


i SPAȚIU VERDE PR

J 290 mp (inBILANȚ TERITORIAL />= 1050mp conf. acte si 959,Omp conf. măsurători

EXISTENT

APROBAȚI IN PUZ

PROPUNERE PUD

AC

0

575,40 mp

390,10 mp

ADC

0

2 877,0 mp

2281,10 mp

POT

0

60%

40,68%

CUT

0

3,0

2,37ARH. RADU MARIAN

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR. 040 DINDENUMIRE „ÎNTOCMIRE PUD PENTRU IMOBIL D+P+2-3-4E - LOCUINȚE COLECTIVE"

BENEFICIAR SC STROLZ DRILLING SRL LOCALITATE CONSTANTA, STR,EUGEN LOVINESCU


PROECT


ÎNTOCMIT

ARH. RADU MARIAN

\// /'•i

DESENAT

ARH.RADU MARIAN/

x/fi

SEF PROECT

ARH. RADU MARIAN)

SURA

z1;.500

DATA 05.2018


REGLEMENTARI URBANISTICE


260/2017

NR.21

FAZA

PUD

A