Hotărârea nr. 73/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - CABINETE MEDICALE, STR. OPALULUI NR. 14, INVESTITOR VASILE OVIDIU ADRIAN


GONSTANr>)

< tj» 1ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -construire imobil P+1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor Vasile Ovidiu Adrian

Cor^iliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de      AtC 2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 29093/13.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr. 29088/13.02.2019 al arhitectului-șef, precum și referatul Direcției urbanism nr. 29092/13.02.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

Văzând solicitarea domnului Vasile Ovidiu Adrian înregistrată sub nr. 166168/02.10.2018, completată sub nr. 211434/05.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5) lit. c) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situat în str. Opalului nr. 14, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării unui imobil P+1E cu funcțiunea de cabinete medicale care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul reglementat prin PUD, situat în zona Campus, str, Opalului nr. 14, în suprafață de 1158 mp mp (potrivit actelor de proprietate și măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 246060, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Vasile Ovidiu Adrian, conform contractului de donație autentificat sub nr. 3106/01.11.2016 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela Lavinia.

Art. 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Art. 3. ~ Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Vasile Ovidiu Adrian, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: jLZ- pentru,       împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


(\oCONTRASEMNEAZĂ,CONSTANȚA

NR.                   2019

MEMORIU JUSTIFICATIV AFERENT PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

PENTRU REALIZARE CABINETE DE CONSULTAȚII DE PSIHIATRIE Șl

PSIHOTERAPIE. REGIM P+1


JUDEȚUL CONSTANȚA poiMftpJA MUNICIPIULUI CONSTANȚA direcția URBANISM

| ARHITECT ȘEF _

Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții: Plan urbanistic de detaliu pentru realiza

consultații psihiatrie si psihoterapie, regim P+1

AMPLASAMENTUL: PARCELA VN566/8-9 lot 1/2, nr cad. 246060, strada Opa

JUDEȚUL CONSTANȚA

Beneficiarul investiției: VASILE OVIDIU-ADRIAN

f

Elaboratorul studiului: WORLD AGORA DESIGN SRL

Coordonator proiect: mașter urbanist MIHAELA PUȘNAVA

Data elaborării: septembrie 2018


0. DATE GENERALE

| 0.1. Denumirea proiectului/ obiectivului de investiții:

Plan urbanistic de detaliu pentru realizare clinică de psihiatrie pedriaticăîn municipiul Constanța, județul Constanta.

9

0.2. Amplasamentul:

Parcela V 566/8-9 lot 1/2, nr. cad. 246060, strada Opalului nr 14, Constanța, județul Constanța.

0.3. Inițiatorul investiției:

I                                     I

Vasile Ovidiu-Adrian

0.4. Elaboratorul studiului:

World Agora Design SRL

Urb. Mihaela Pusnava

9

Urb. Teodor Manea

0.5. Suprafața terenului:

Suprafața de teren care a generat PUD: 1158 mp - conform Extras de Carte Funciară nr. 246060/11.01.2018, nr. cadastral 246060.

Suprafața zonei de studiu este de 6229 mp.

0.6. Situația juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv și/sau temporar - de obiectivul de investiții:

Conform extrasului de carte funicară nr. 246060/11.01.201£L^t£KwL~este~situat în -intravilanul UAT municipiul Constanța.


JUDEȚUL CONSW fft

PRIMĂRIA MUNlCiPHMJ* CONSTANȚA QIP^CTiA URSAr I5M

Imobilul se află în proprietatea privată a persoanei fizice Ovidi J-Adnetn^asileip^                    «

Anexă la ayizul

0.7. Obiectivul lucrăriiPrin tema program se intenționează reali Constanța, într-o zonă reglementată prin PU

trucții P+1 în intravilanul municipiului na Campus Universitar aprobat cu HCL nr 109/


27.04.2017, pentru a desășura activități specifice (jdnei clinici cu cabinete de psihiatrie și psihoterapie, în speță: birouri administrative, cabinete de consultare, sală de așteptare, sală de stimulare senzorială, precum și toate celelalte dotări conexe (spațiu tehnic, chicinetă, grupuri sanitare, depozitare).

Suprafața desfășurată a construcției propuse este de 350 mp, iar prevederile documentației "Actualizare

PUZ- Zona Campus Universitar", aprobată prin HCL 109/ 27.04.2017, prevăd o limită maximă de 250 mp ADC pentru alte funcțiuni decât locuirea individuală. Depășirea aceste suprafețe este permisă prin realizarea unui studiu de urbanism tip PUD.

Prezentul PUD urmărește demonsatrarea compatibilității funcțiunii propuse cu funcțiunea dominantă a zonei și neafectarea condițiilor prevăzute prin PUZ, detalierea retragerilor laterale și posterioară (implicit a edificabiluiui maxim), conformarea volumetrică a viitoarei construcții, stabilirea accesurilor carosabile și pietonale, a numărul și amplasarea locurilor de parcare, conform temei beneficiarului.

Conform conținutului cadru aprobat prin Ghidul Metodologic MLPAT GM-009-2000, cât si în sensul legislației în vigoare. Planul Urbanistic de Detaliu nu reprezintă o fază de investiție, ci o fază premergătoare realizării investițiilor. PUD-ul are caracter de reglementare specifică detaliată pentru un număr limitat de imobile dintr-o zonă din localitate și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile planului urbanistic general al localității din care face parte și a eventualelor planuri urbanistice zonale care îl preced.


Scop/Obiective PUD:

 • - utilizarea rațională a terenului în corelare cu funcțiunile ur

f                                                                                                       J                      J

 • - facilitarea elaborării proiectului de investiții prevăzut prin

 • - valorificarea în scop economic, social sau utilitar a tereru irilnr/ihprp;

 • - Stabilirea limitelor laterale și posterioare pentru construi^

 • - Stabilirea conformării volumetrice a construției propuse:

 • - Stabilirea accesurilor carosabile și pietonale pe lot;

 • - Stabilirea numărului de locuri de parcare necesare funcț unii porpuse; ARHITECT ȘEF

în conținutul PUD se tratează si reglementează în detaliu următoarele categorii generale de probleme:

 • - regimul juridic, economic și tehnic al terenului și construcțiilor;

 • - compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, relații funcționale si estetice cu vecinătatea;

I                                                                              1


~ asigurarea accesibilității și racordarea la rețele edilitare;

 • - permisivități și constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite sau ale amenajărilor;

 • - integrarea noilor construcțiilor și corelarea lor cu cele existente învecinate;

 • - circulația carosabilă și pietonală;

 • - echiparea edilitară

. W2RLD AG2RA DESIGN

1. ÎNCADRAREA ÎN ZONĂ


Terenul se află în partea nordică a municipiului Constanța, în proximitatea lacului Siutghiol, între corpul de apă și bulevardul Aurel Vlaicu. Zona este una predominată de terenuri cu destinație agricolă, construcții puține, aflată într-o etapă incipientă de dezvoltare urbană.


Conform documentației "Actualizare PUZ - Zona Campus Universitar" aprobat cu HCL 109 / 27.04.2017 terenul este încadrat într-o zonă funcțională destinată preponderent locuințelor individuale P+2E-3E.


2. DATE PRIVIND SITUAȚIA EXISTENTĂ


2.1. Evoluția zonei

J


JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIUlU» CONSTANȚA

DlPEC'fHUR^.i !SH

VIZAT SPRE Anexă la avizul nrffioffi /


ARHITECT ȘEF


Date privind evoluția zonei: Imobilul care generează PUD'se’ăfla în zona de N a municipiului Constanța, localizat între malul sudic al Iacului Siutghiol și bulevardul Aurel Valicu, într-o zonă agricolă cu terenuri agricole, preponderent vii.


Zona a fost reglementată prin documentații de urbanism de tip PUZ ca zonă pentru locuințe individuale cu regim mic de înălțime și dispune de o parcelare relativ omogenă și regulată, dar slab ocupată cu construcții la momentul elaborării prezentei documentații. Din punct dde vedere juridic, terenurile din zonă sunt deținute de persoane fizice și/sau juridice, cu excepția drumurilor care fac parte din domeniul


public.șului și în proximitatea lacului Siutghiol, zona are un potențial putut fi valorificat până în prezent din cauza lipsei infrastructurii


Având în vedere pozițienareaJ de dezoltare ridicat, însă &£es edilitare și a rețelei stradale tfn preajma loturilor. Aprobarea PUZ-ului Actualizare - Zona Campus Universitar în anul 2017 reprezintă un stimulent pentru viitoarele intervenții urbane de dezoltare a zonei.


2.2. Accesibilitatea la caile de comunicație

■ - -                                             ■                         F

Terenul de intervenție are deschidere de aproximativ 26 metri la strada Opalului, arteră ce comunică direct cu bulevarul Aurel Vlaicu în partea de sud. Strada Opalului se intersectează în partea de nord cu strada Diamantului, arteră care deservește de-a lungul maului sudic al Iacului Siutghiol.

La momentul elaborării prezentei documentații, strada Opalului se constituie dintr-un drum de pământ cu o lățime de 3,93 m și un acostament pe latura nord-estică de 1,58 metri pe care a crescut vegetație.


I I 1

I I I

I

I I I

i

1

1


c

rtJ

c

JfȘ

o

CL

3

nj

iro

i/>

O -M

ZJ

1— Q

LJ

<rd

in

1 £ ! b

-H- £X ro

i cu

Z) E

1 4-»>

1 ro

£ 2

l OJ

<J "O

' bo

<U

I I


CD w


'x


c CD E ro ’c

7o


3.93m


\1.58m


Secțiune AA - Profil existent strada Opalului

2.3. Suprafața ocupată, limite, vecinătăți

Terenul care a generat PUD are o suprafață de 1158 mp - conform Extras de Carte Funciară nr 246060/11.01.2018, nr. cadastral 246060:

Acesta are o formă regulată, aproximativ dreptunghiulară. Terenul se învecinează cu: - la NV cu parcela V566/ 8-9 lot 1/1;

- la NE cu parcela V 566/8-9 lot 2;

 • - la SE cu parcela cu nr. Cadastral nr. 208947;

 • - La SV cu strada Opalului.

  JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE NESCHIMBARE Anexă la avizul          Ifâ'jPZ'lSLi

  ARHITECT ȘEF___________


Zona de studiu are o suprafață aproximativă de 6200 mp.

Toate parcelele învecinate cu terenul de studiu sunt lipsite de cosntrucți

2.4. Destinația clădirilor


" 1 ~

Imobilele din vecinătate (zona de studiu) nu sunt ocupate de construcții;        2/$^emer,taril°r

urbanistice, zona este una destinată locuințelor individuale cu regim de ătțijjfie P+2E-3E, admițând funcțiuni precum serviciile profesionale și birouri pentru exercitarea profesiunilor liberale, conform PUZ -Actualizare PUZ Zona Campus Universitar, aprobat cu HCL 109/27.04.2017.

2.5. Proprietatea asupra terenurilor

Terenul cu suprafața de 1158 mp este proprietatea persoanei fizice Vasile Adrian-Ovidiu conform Contract de Donație nr 3106 / 01.11.2016. Acesta are o deschidere de aproximativ 25 metri către strada Opalului care este parte a domeniului public al municipiului Constanța.

2,6. Concluziile studiului geotehnic în zonă, terenul prezintă următoarea succesiune litologica:

 • - în suprafață există un strat de pământ vegetal cu o grosime cuprinsă între 0,60 - 0,75 m;

 • - forajele s-au oprit în bolovani de calcar;

în urma studiului geotehnic s-a stabilit că terenul este bun, fără epuismente, iar clasificarea generală încadrează terenul, din punct de vedere al riscului geotehnic, la risc redus, în categoria geotehnică 2.

Recomandările studiului geotehnic:

"Fundația construcției se va face pe stratul de bolovani dt ''Cdltur                       încastrare de

ta^RIMÂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VIZAT SPRE;

Anexă Ia avizul            f 3 -     CJ

ARHITECT ȘEF_________ v


20 cm, după îndepărtarea în totalitate a pământului vege

2.7. Accidente de terenTerenul nu

mai pe teren are cota 8,46m, iar cel mai scăzut 7,58m, înclinarea terenului fiind una


ridicat pu

în lungul laturii lungi a terenului, pe direcția sud-vest - nord-est.

 • 2.8. Adâncimea apei subterane

întrucât după săpături la o adâncime de 0,75 m, în vederea studiului geotehnic, s-au întâlnit bolovani de calcar, acestea nu au continuat. Până la această adâncime nu s-au întâlnit corpuri de apă freatică.

2.9. Parametrii seismici caracteristici zonei

Zona studiată se încadrează din punct de vedere al activității seismice în:

 • - zona seismică C - ag. = 0,20 g, conform P100-1/2013

 • - Perioada de colt Tc = 0,7s, conform P100-1/2013

6/13

Conform SR 11100/1-93, regiunea Constanța este situată în zona cu gradul „7i" de intensitate macroseismică, în care probabilitatea producerii unui seism de grad VII (M5K) este de minim o dată la 50 de ani.

2.10. finaliza fondului construit existent

în prezent, zona este foarte puțin dezvoltată și nu există construcții în imediata vecinătat. Caracterul reglementat pentru zona de studiu prevede construcții relativ mici cu regim de înălțime P+2E

2.11. Echiparea existentă

Infrastructura de circulații este constituită din drumuri din pământ cu lățimea de 4-5 metri, care se descarcă în bulevardul Aurel Valicu. Prin reglementările existente în zonă sunt prevăzute modernizări ale infrastructurii ,de circulație astfel încât arterele locale (asemeni deschidere) să aibă un gabarit de 7 metri parce carosabilă și circula părții carosabile, până la un gabarit total al arterei de 11,5 metri.


străzii Opalului la care parcela are


:ii pietonalg$r4f)£tfl®£&tfJk t&eralele ' PRIMARiA faMNiC'lPIULUI CONSTANȚA DiRECpA URBANISM VI7ATSPRE NESCHIMBARE Anexa la avizul          / p-ffi I*)


Imobilul nu este branșat la utilităti, la momentul elaborării studiulu .

ARHlTrPT srr

Gaze naturale - în zonă există rețea de gaze naturale, pe strada Opalului, cpnțorm ayiz Distrtgaz?


Apă si canalizare - pe strada Opalului există conductă de apă în drextinsă până în dreptul amplasamentului. Pe strada Diamantului &xi siguranță Dn 800 mm PREMO+OL de la SP E20. în zonă nu există colectare menajere.


I de la nr 6 și poate fi o conductă de descărcare deTerenul se află în zona de protecție în regim de restricție, respectiv perimetrul hidrogeoiogic al sursei de apă Cișmea 1C, care asigură alimentarea cu apă a Municipiului Constanța.

Energie electrică - în zonă există rețea de distribuție a energiei electrice.

 • 3. REGLEMENTĂRI PROPUSE

3.1. Obiectivele noi solicitate prin tema program

Investiția presupune realizarea unei clinici de psihiatrie și psihoterapie. Funcțiunea se va desfășura pe două niveluri, urmând a cuprinde cabinete pentru consultații și terapie, birouri administrative, sală de stimulare senzorială și dotări conexe (chicinetă, grupuri sanitare spații tehnice și de depozitare etc.)

în vederea construirii investiției sunt necesare detalieri în ceea ce privește accesurile carosabile și pietonale, ocuparea terenului cu construcții și asigurarea locurilor de parcare necesare investiției.

Conform reglementărilor prevăzute prin PUZ - Zona Campus Universitar, sunt permise funcțiunile precum profesii liberale și servicii profesionale cu condiția ca acestea să nu depășească o suprafață de 250 mp ADC, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme și să nu aibă program prelungit peste orele 22:00. Pentru funcțiuni precum profesii liberale și servicii profesionale, depășirea suprefeței de 250 mp ADC necesită întocmirea unui studiu PUD.

Prin propunerea de mobilare a parcelei prevăzute prin prezentul PUD, se urmărește justificarea unei funcțiuni cu o suprafață de 350 mp ADC, realizată respectând toate condiționările de amplasare în parcelă prevăzuți prin RLU aferent PUZ.

3.2. Funcționalitate, amplasare si conformarea construcțiilor

Destinație propus^ț clinică (n^edicală) de psihiatrie și psihoterapie, în regim izolat.


Construcția s

pe parter și un etaj, aliniată după latura de la strada Opalului și va avea limitele de proprietate:


f

următoarei ret

- 3,3 m în punctijd cel mai apropiat față de limita sud-estică;

 • - 615’metri în'punctul cel mâi apropiat față de aliniamentul de la strada Opalului;

 • - Aproximativ 8,8 metri față de limita laterală nord-vest;

Aproximativ 21 de metri față de limita posterioară;

Prin dispunerea viitoarei construcții se respectă distanțele minime obligatorii reglementate prin PUZ Zona Campus Universitar.

3.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Construcția propusă se desfășoară pe o suprafață la sol de 200 mp, iar suprafața totală desfășurată este de 350 mp. în cadrul suprafeței de 350 mp construiți desfășurați sunt prevăzute săli de terapie ample, amenajate și dotate pentru a pernițe aplicarea ultimelor tehnici și metode de tratare și analiză și, de

asemenea, vor fi realizate spații de birouri, cabinete și spații complementare astfel încât să fie respectate —toate-standardete-prof estcrrraleniattp n al e s i eu ro p en e, în vi go a re.

JUDEȚUL CONSTANTA      '

PRIMĂRIA MUNICIfU’LU CONSTANȚA

DIRECȚIA UfWArISM

VIZAT SPRE mLHINWE

Anexă la avizul

8/13

ARHITECT ȘEF________

Construcțiile se încadrează în categoria de importanță normală „C„ clasa de importanță "II", gradul "III” de rezistență la foc în conformitate cu HG 766/ 1997, P100/1 -2006 și P118/2016, prezentând un risc mijlociu de incendiu.

3.4. Principii de compoziție pentru realizarea obiectivelor noi

Planul clădirii va fi unul neregulat, pentru a realiza curți interioare în sensul creșterii posibilităților de iluminare naturală la interior, iar această abordare va permite și realizarea unor fațade atractive, nemonotone.

Se vor respecta retragerile față de aliniament impuse prin PUZ - Actualizare PUZ Zona Campus Universitar, în vederea asigurării unui spațiu suficient pentru modernizarea și extinderea străzii Opalului. Astfel, construcția va respecta retragerea minimă de 5 metri față de aliniamentul prevăzut în urma lărgirii străzii Opalului.

Acoperișul clădirii va fi unul de tip terasă necirculabilă.

Atât accesul pietonal, cât și cel auto se vor realiza din SV, respectiv din strada Opalului. Accesul utilajelor pentru stingerea incendiilor va fi posibil, de asemenea, tot din strada Opalului, pe zona accesului carosabil pe lot.

3.5. Integrarea si amenajarea noilor construcții

Aspectul exterior al construcției va fi tratatîntr-o manieră modernă, cu finisaje cu plăci din ciment, fațadă ventilată cu placaj din lemn, placări cu sticlă vopsită și vopsitorie, cortină și luminatoare cu ochiuri fixe și mobile.


ir» ir1


Acoperișul clădirii va fi unul de tip terasă necirculabilă.


Iluminarea naturala a spațiilor se va face prin intermediul ferest fațade. Se vor realiza terase exterioare, alei de acces pavate și se v


DIRECȚIA. URBANISM VIZAV îiPRE HESCHJMBARE AnejKâ la avizulplasate pexeie patru, jaspățibl verde.


Orientarea optimă a fațadelor cu suprafețe vitrate către toate punctele cardinale va asigura însori rea 'x corespunzătoare a spațiilor pentru o perioadă cât mai îndelungată pe zi.

3.6. Modalități de organizare si rezolvare a circulațiilor carosabile si pietonale

Având în vedere necesitatea reglementării acceselor în incintă și a realizării circulațiilor pietonale Planul Urbanistic de Detaliu semnalează zonele de acces pietonal și carosabil. Accesurile carosabil și pietonal se vor realiza din strada Opalului, pe latural principală a parcelei.

Imobilul va rezolva necesitățile de garare în interior, în afara circulațiilor publice. Având un acces carosabil cu lățimea de 4,5 metri din strada Opalului, parcarea interioară se va rezolva prin dispunerea locurilor paralel cu latura nord-vestică a parcelei, realizându-se astfel 6 locuri de parcare și un spațiu de întoarcere astfel încât ieșirea de pe lot să se realizeze în condiții de siguranță a circulației.

Accesul pietonal în clădire se va realiza pe latura principală, spre strada Opalului.

Conform "Actualizare PUZ Zona Campus Universitar", strada Opalului va beneficia de un gabarit de 11,5 metri, compus din trotuar de 2 metri pe latura sud-vestică, dublat de o fâșie de spațiu verde cu lățimea de 1 metru, spre stradă, carosabil de 7 metri și un trotuar pietonal de 1,5 metri pe latura nord-estică, pe partea cu parcela de studiu.

>ra E ‘c E e o O)


N [

Z) CL i c}

’C i clj


JUDEȚUL CONSTATA

PJMĂR1A MUNICIPIULUI CONS i-vJȚA

DIRECȚIA URBAi ISM

arhitect șef-----------


E a i 2 E


N Z) Q_

JZ

CL cn

□ CL o

Q.

C (V E ra 'c

75


)rQ ro c o ■ș *Q-.S?

□ u Im

u


rci

c o 4-1 aj 'o.

jo'

□ u

’G


N Z) CL

c

*i_ CL

W

2 CL

E

CL

■w C (D E ro

’c

75


•ra M E Z> C CL E c

O CL o >ro o


3.0m7.Om

11.5m


,   ,   5.0m

-->

Secțiune AA - Profil propus strada Opalului conform PUZ zona Campus Universitar


2.Om ^-'I.Oin/

x-----------------


alități de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a soluțiilor de orgahtzafe la relieful zonei/ Soluții pentru reabilitarea si dezvoltarea spațiilor verzi


Posibilitățile de valorificare a cadru lui'natural, din punct devedere pesiagistic, sunt relevante pentru zona studiată prin PUD, având în vedere faptul că se va dezvolta o zonă rezidențială nouă. Se vor amenaja spații plantate care să reziste condițiilor climaterice specifice zonei (arbori/iarbă deasă).

Suprafețele de teren care nu vor fi amenajate ca parcare, circulații pietonale sau trotuare de gardă, vor fi amenajate astfel încât să permită drenarea naturală a apelor naturale. Se vor asigura un minim de 222 mp spațiu verde, echivalentul a minim 20% din suprafața parcelei în urma lățirii străzii Opalului la gabaritul propus prin PUZ.

3.8. Condiții de instituire a regimului de zonă protejată

Terenul face parte din zona protejată cod LMI 2004 CT-l-s-A-02554, nr.crt. 14, la intersecția bd Tomis cu bd. Aurel Vlaicu și malul de S al lacului Siutghiol, fără interdicții temporare sau definitive de construire.

3.9. Soluții pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluării

Amplasarea noii construcții nu perturbă vecinătățile. Modul de încadrare al construcției în spațiul natural nu perturbă echilibrul natural existent, încadrarea ține cont de vecinătăți. Funcțiunile prevăzute prin PUD nu generează noxe sau alți factori de poluare a mediului.

3.10, Regim juridic si Obiective de utilitate publică

Imobilul care generează PUD este proprietatea privată a persoanei fizice Ovidiu-Adrian Vasile. Imobilele învecinate sunt, de asemenea, proprietatea privată a unor persoane fizice. Strada Opalului se află în domeniul public al Municipiului Constanța. Nu sunt obiective de utilitate publică în zona de studiu a Planului Urbanistic de Detaliu.

în vederea lărgirii străzii Opalului până la un gabarit de 11,5 metri, conform reglementărilor PUZ aprobate, este necesară trecerea din proprietare privată în domeniul public a unei suprafețe de J aproximativ 46 mp, echivalentul unei fâșii de teren cu lungimea deschiderii la stradă a parcelei de 24,86 m si o lățime între 1,79 - 1,82m.

3.11. Lucrări necesare pentru sistematizarea verticală

Se recomandă amenajarea de trotuare pe strada Opalului, asigurarea de rampe pentru persoane cu dizabilități, dar și asfaltarea acesteiapentW"cfesfj|^£(^^^^'ceeâ ce p 'ivește circulația carosabilă,

pietonală sau ocazional velo.


PRIMĂRI MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VHAT £PRE ME&CHIMpARE &nexă la avizul

I

j Arhitect șef


3.12. Regimul de construire


Regimul de construire este izolat.

Se respectă retragerile minime impuse prinb PUZ-ul aprobat prin HCL 109/&L        ■ Adesta prevede:

 • - minim 5 metri față de aliniamentul nou propus la strada Opalului - prin PUD nt prevăzuți 6,3 metri;

 • - Minim 3 metri față de limitele laterale - prin PUD sunt prevăzuți sunt prevăzuți 3,3 metri pe latura

\         SE si 8,8 pe latura I\lV;

 • - Minim 5 metri față de limita posterioară - prin PUD sunt prevăzuți sunt prevăzuți aproximativ 21 metri.

3.13. Coeficientul de utilizare al terenurilor

CUT maxim reglementat prin PUZ Zona Campus Universitar este de 2,5.

Prin propunerea de intervenție se urmărește respectarea unui CUT maxim de 0,35 mp adc/mp teren.

POT maxim reglementat prin PUZ Zona Campus Universitar este de 50%.

Prin propunerea de intervenție se urmărește respectarea unui POT maxim de 20%.

11/13

WORLD AGORA DESIGN

Regimul maxim de înălțime reglementat prin PUZ Zona Campus Universitar este P+3E, cu o înălțime maximă de 17 m.

Regimul de înălțime al intervenției propusă prin PUD este P+1, cu o înălțime maximă de 7 m măsurațî de la cota terenului amenajat si până la cornișă.

3.14. Asigurarea utilităților

[mobilului care a generat PUD i se va asigura accesul la toate tipurile de dotări edilitare, după cum urmează:

 • - alimentare cu apă;

 • - canalizare;

- alimentare cu energie electrică;

- alimentare cu gaze naturale;

-telefonie si internet;

JUDEȚUL CONSTANTA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAkISM VIZAT SPRE NESCHIMBATE * Anexă la avizul

ARHITECT ȘEF___________

- gospodărie comunală (depozitare/colectare

Zona dispune de infrastructură edilitară pentru a satisface necesitățile de branșare.

3.15. Bilanțul teritorial

" 1“ " %----------

a        BILANȚ TERITORIAL PROPUS LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU

II -^****' J                   *

funcțiune

mp

% din total

chimic

A PSIHIATRIE                 ,         ' "

1112

14,1 %

LOCUIRE INDIVIDUALĂ

6623

83,9 %

CIRCULAȚII CAROSABILE f

20

0,3%

CIRCULAȚII PIETONALE

1

135

1,7%

TOTAL

7890

100,0%

BILANȚ TERITORIAL PROPUS LA NIVEL DE PARCELĂ f

UTILIZARE

mp

% din total

CABINETE PSIHOLOGIE Șl PSIHIATRIE

200

17,3%

CIRCULAȚII SI PARCĂRI

f      t

329

28,4 %

TEREN AMENAJAT AFERENT FUNCȚIUNII PRINCIPALE

583

50,3 %

DIN CARE SPAȚIU VERDE MINIM 20%

J

DIN SUPRAFAȚA PARCELEI (1112 mp)

222,4

20,0 %

12/13

TEREN CE URMEAZĂ A FI CEDAT CĂTRE DOMENIUL PUBLIC

46

4,0 %

TOTAL

1158

100,0%

 • 4. CONCLUZII

4.1. Măsuri ce decurg în continuarea PUD-ului

Ulterior aprobării Planului Urbanistic de Detaliu prin Hotărâre de Consiliu Local, beneficiarul va depune spre autorizare Proiectul pentru emiterea Autorizației de Construire (PAC), după obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism specific. După emiterea autorizației de construire, beneficiarul va realiza construcția, împrejmuirea, le va supune procesului de recepție și le va intabula ca atare.

La fazele ulterioare de proiectare și autorizare se vor respec PUD.


JljOEȚVt CONSTA TA ap-^glementăr'ile/propuseCprh^pMO^ti I f i A URfaAi .ISM VIZA’7me&chimbare

4.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției


Anens ’<a ăvtzul


ARHITECT ȘCF J

âdapteaza, na studiată, fără a


Elaboratorul consideră că Planul Urbanistic de Detaliu în discuție eble’iiriut"dții actualizează și detaliază prevederile Regulamentului Local de Urbanism pe aduce atingere calității urbanistice a zonei, răspunzând în mod specific nevoilor și solicitărilor beneficiarului, în vederea construirii clinicii în regim izolat, investiție pe care acesta din urmă dorește să o realizeze.

Solicitarea de realizare a unei suprafețe desfășurate mai mari decât prevederile RLU aferent PUZ Zona Campus Universitar pentru alte funcțiuni decât locuirea individuală (de 350 mp ADC propus față de 250 mp ADC posibili prin autorizare directă în baza PUZ) este justificată în contextul propunerii de edificare mult în limitele posibile prin regulament, care dau posibilitatea unei suprafețe maxime de aproximativ 2900 mp. De asemenea, funcțiunea propusă prin PUD este compatibilă cu cea dominantă din PUZ Zona Campus Universitar și admisă de Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia.

întocmit,


urb. Mihaela Rusn

I J 1


urb. Teodor Manea13/13TERITORIAL PROPUS LA NIVEL DE ZONĂ DE STUDIU

FUNCȚIUNE

mp

% din total

CLINICĂ psihiatrie

1112

14,1 %

LOCUIRE INDIVIDUALĂ

6623

83,9%

CIRCULAȚII CAROSABILE

20

0,3%

CIRCULAȚII PIETONALE

135

1,7%

TOTAL

7890

100,0%

BILANȚ TERITORIAL PROPUS PE PARCELĂ

UTILIZARE

mp

% din total

CABINETE PSIHOLOGIE Șl PSIHIATRIE

200

17,3%

CIRCULARI Șl PARCĂRI

329

28,4%

TEREN AMENAJAT AFERENT FUNCȚIUNII PRINCIPALE

583

50,3%

DIN CARE SPAȚIU VERDE MINIM 20%

DIN SUPRAFAȚA PARCELEI (1112 mp)

222,4

20,0%

TEREN CEDAT CĂTRE DOMENIUL PUBLIC

46

4,0%

TOTAL

1158

100,0%


r- ■

I

iMOST.VASH/WM

I


VNS66/8   |

1


Oul,


O)


ÎNCADRARE ÎN PUZ ZONA CAMPUS UNIVERSITAR


ÎNCADRARE ÎN MUN. CONSTANȚA


PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REALIZARE

CABINETE DE CONSULTAȚII PSIHIATRIE Șl PSIHOTERAPII REGIM P+1, MUNICIPIUL CONSTANTA, jUD. CONSTANTA f '                                           I


LEGENDA


LIMITE


LIMITĂ PUD

LIMITĂ PARCELĂ CARE A GENERAT PUD

LIMITE PROPRIETATE

RETRAGERE MINIMĂ IMPUSĂ PRIN PUZ (MINIM 5M) - ALINIERE ALINIAMENTIMPUS PRIN PUZ

ZONE FUNCȚIONALE

llllllllll ZONĂ MAXIM EDIFICABILĂ

__CLINICĂ PSIHIATRIE Șl PSIHOTERAPIE (PROPUNERE DE MOBILARE) J LOCUIRE INDIVIDUALĂ

____ SPAȚIU VERDE


CIRCULAȚII [


CIRCULAȚIE CAROSABILĂ CIRCULAȚIE PIETONALĂ ALEI ÎN INCINTĂ PRIVATĂ PARCARE ÎN INCINTĂ PRIVATĂ

ACCES CAROSABIL

ACCES PIETONAL


n 1

<

SIMBOLURI

____Ț] PROFIL SECȚIUNE

03 autoturism


președinte ședință,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR.

MARCELA ENACHE


c o. ! E € ! OJ Q-I (D >(U i cn w i s â!


N D O_

c ■c

CL

■5Secțiune AA - Profil propus strada PUZ zona Campus Universitar


JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIJZÂF 'A MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIREC PA URBANISM

VITpgg £

Anexă !|a avidul nr*<


mu


ARHTLCT ȘEF______

! ELABORATOR PLAN URBANISTldDE^tTALIU

TITLU PROIECT

WORLD AGORA DESIGN SRL

PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU REALIZARE CABINETE DE CONSULTAȚII PSIHIATRIE Șl PSIHOTERAPIE, REGIM P+1

DATA

noiembrie 2018

BENEFICIAR

AMPLASAMENT

FAZA

TITLU PLANȘĂ

VASILE OVIDIU-ADRIAN

STRADA OPALULUI NR. 14, MUN. CONSTANȚA

PLAN URBANISTIC DE DETAUU

REGLEMENTĂRI URBANISTICE PROPOUSE

ȘEF PROIECT

PROIECTAT

DESENAT

NR.PLANȘĂ

urb.Mihaela’PUȘNAVA

urb.Teodor MANEA

urb.Teodor MANEA

PL2

I

SCARA

A

1:500