Hotărârea nr. 72/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 230/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE STR. MIORIȚA, STR. NICOLAE GRIGORESCU, STR. PRIMĂVERII, STR. ILEANA COSÎNZEANA

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr, 230/2010 privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de str, Miorița, str. Nicolae Grigorescu, str. Primăverii, str. Ileana Cosînzeana, teren în suprafață de 9660 mp, proprietatea persoanelor fizice și juridice

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 58 .03 .   2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 15875/25.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 15872/25.01.2019, precum și adresa nr. 1/15.01.2019 formulată de SC MBV Grup SRL înregistrată sub nr. 11679/18.01.2019.

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 230/2010, în sensul că formularea din Regulamentul local de urbanism referitoare la tipul clădirilor existente:

-b- Supraetajarea cu un nivel a clădirilor parter existente,cu pastrarea POT existent si CUT max.=1.5

se înlocuiește cu formularea:

-b-Supraetajarea cu un nivel a clădirilor existente,cu pastrarea POT existent si CUT max.=l,5

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 230/2010 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, A abțineri.

La data adoptării sunt în funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA / NR.      / PKxOg, 2019

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,