Hotărârea nr. 71/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HCL NR. 81/2010 PRIVIND APROBARE PUZ PENTRU TERITORIUL DELIMITAT DE BD. I.G. DUCA, STR. GRIVIȚEI, STR. SABINELOR, STR. AVRAM IANCU ȘI STR. ATELIERELOR


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 81/2010 privind aprobare PUZ pentru


teritoriul delimitat de bd. I.G.Duca, str. Griviței, str. Sabinelor,


HOTĂRÂRE str. Avram Iancu si str. Atelierelor,

în suprafață de 47516 mp, proprietate persoane fizice și juridice

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 95         2019.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 15876/25,01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și referatul Direcției urbanism nr. 15874/25.01,2019,4 precum și adresa nr. 2/15.01.2019 formulată de SC MBV Grup SRL înregistrată sub nr. 11678/18.01.2019.

Având în vedere prevederile Legii nrf 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (5), lit. c) și art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației anexă la HCL nr. 81/2010 privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. I.G.Duca, str. Griviței, str. Sabinelor, str. Avram Iancu si str. Atelierelor, în sensul că prevederile referitoare la utilizarea funcțională a terenurilor precizate în Regulamentul local de urbanism sunt valabile pentru toate subzonele funcționale menționate în planul reglementări urbanistice:

-a-Utilizari admise-ZRCMl (a,b,c,d,e)

-b-Utilizari admise cu condltionari-ZRCMl(a7b,c,d,e)

-c-UtlIlzari interzise-ZRCMi(a,b,c,d,e)

respectiv pentru subzonele a, b, c, d, și e, și nu doar pentru subzonele a, b și c, așa cum eronat era menționat:      |

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 81/2010 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța,. Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție o??5~ consilieri din 27 membri. PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR^

CONSTANȚA /

NR.                   r 2019