Hotărârea nr. 70/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII CLAUZELOR CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 94901/2001, ADIȚIONAT, ÎNCHEIAT DE MUNICIPIUL CONSTANȚA CU SC PREMIER RESTAURANTS ROMANIA SRL


H OTĂRÂRE

privind aprobarea modificării clauzelor contractului de concesiune nr.94901/13.07,2001, adiționat, încheiat de municipiul Constanța cu S.C.

Premier Restaurants România S.R.L.

Con^li^J toc^l^h^unicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Făgadău Decebal înregistrată sub nr.30713/14.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici nr.30718/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

 • - art.4 din Legea nr.213/1998 "privind bunurile proprietate publică";

 • - art. 15 alin. 1, lit. e, din Legea nr. 50/1991 "privind autorizarea executării lucrărilor de construcții" cu modificările și completările ulterioare;

 • - HCL nr,66/24.04.1997 "privind aprobarea documentației PUD pentru Restaurant Mc Donalds drive- zona Delfinariu" ;

 • -  HCL nr. 150/26.04.2001 "privind aprobare Studiu de oportunitate concesionarea prin licitație publică a terenului cu sarcini în suprafață de 2164 mp și a caietului de sarcini";

 • - HCL nr.741/17.12.2008 "privind modificarea HCLM nr.66/1997 privind aprobare PUD - Mc Donalds drive, zona Delfinariu, teren în suprafață de 2164 mp, domeniu privat al municipiului Constanta, concesionat de S.C. Mc Donalds România SRL

 • - contractului de concesiune nr.94901/13.07.2001, modificat prin actele adiționale nr.82808/06.07.2016 și nr.5463/10.01.2019.

în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. c, alin.5, lit.b, art.115 alin.l, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă modificarea obiectului contractului de concesiune nr.94901/13.07.2001, modificat prin actele adiționale nr.82808/06.07.2016 și nr.5463/10.01.2019, încheiat de Municipiul Constanța cu S.C. Premier Restaurants România S.R.L., pentru terenul în suprafață de 2216 mp, situat în str.Zorelelor (str.Soveja/bd. Mamaia), zona Delfinariu, în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, respectiv, Restaurant Mc Donalds drive în suprafață de 370 mp cu regim de înălțime P+l parțial, POT=16,9 %, CUT=0,22.

Art.2. Consiliul local al municipiului Constanța își însușește raportul de evaluare nr.213702/07.12.2018 privind actualizarea redevenței datorate de titularul contractului de concesiune pentru terenul cu funcțiunea de restaurant P+l parțial, raport ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Valoarea redevenței contractuale, conform raportului de evaluare, este de 20.607,17 euro/an, respectiv 5151,79 euro/an redevență trimestrială.

Art.3. Concesionarul are obligația de a achita contravaloarea diferenței de redevență datorată pentru întreaga suprafață folosită, calculată, conform prevederilor art.2517 Cod civil, pe ultimii trei ani calendaristici.

Art.4. - Se împuternicește executivul prin primar, ca în numele municipiului Constanța, să încheie actul adițional la contractul de concesiune nr.94901/13.07.2001, adiționat, care va stabili noua funcțiune „Restaurant Mc Donalds drive în suprafață de 370 mp cu regim de înălțime P+l parțial" și noua redevență contractuală datorată de concesionar, în conformitate cu prevederile legale.

Art.5. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției administrație publică locală, Direcției urbanism și concesionarului (prin D.A.S.O.E.) în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

92 pentru, ~ împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EJMĂCHE

CONS'

NR.....:

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanța


(Evaluare afaceri, proprietăți, bunuri, Consultanță în management, (Reorganizare și restructurare, Studii defeza6iRtate, . blanuri de afaceri, finanțarea afacerilor


România, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, l^cfon/f(U^Q341/173794, mobil 0745/183221, v^evâluiîffeUieț^mail: dragos.ipate@gmail.com od fiscal: R 15489305CONSTÂbTTfc


JlipMP

fCertRonto

SISTEM DE MANAGEMENT CERTIFICAT ID C121571 ISO 9001


ACTUALIZAREI nAANAGEMENT CONSULTING ■ ■ SOLUTIONS S.R.L !

CONSTANTA ... [

■NTRARE Ur 7 IEȘIRE       ------->

Anin}?.*’ .1™ IX^ZIua Plfcj


EVALUARE


Teren intravilan

oraș Constanța - Str.Soveja/Bd.Mamaia

Zona Delfinariu


(2.216 mp)                ,

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CONSTANȚA'


BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI


ECONOMICI SERVICIUL CONTRACTE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


DECEMBRIE 2018

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării:- teren intravilan situat în1 orașul - Constanța, Str.Soveja/Bd.Mamaia, Zona Delfinariu - ce aparține Municipiului Constanța.          '

■ Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:


 • -  Suprafață teren: -2.216,00 mp;

 • -   Deschidere : - mp; ■ ’ ’

 • -  Folosirea actuala: imobil P+l;

 • -  Acces: str. Soveja și bd. Mamaia;

 • -   Utilități: pe amplasament ( apa, canalizare, energie electrica si termica);

 • -  Topografia: plana;

 • -  Zona inundabila: nu;

"Prin prezentul raport de evaluare s-a actualizat valoarea redeventei datorate de titularul contractului de concesiune nr. 94901/13.07.2001 adiționat, ca urmare a modificărilor aduse construcției edificate in baza AC nr.646/1997, prin obținerea unei autorizații de construire, respectiv extinderea construcției inițiale șr schimbarea regimului de înălțime al acesteia, modificări ce exced prevederilor documentației ce a stat la baza licitației publice în urma căreia a fost adjudecat terenul situat in Constanta, Zona Delfinariu, aferent activ restaurant McDonalds".

Scopul evaluării - actualizarea redeventei datorate de titularul contractului de concesiune nr.94901/13.07.2001 adiționat.

Data evaluării: 07 Decembrie 2018.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin trei tehnici:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Tehnica extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

-4- 1

■ Tehnica reziduală utilizează beneficiile viitoare dintr-o utilizare ipotetica la CMBU a proprietarii, se transforma valoarea construcției prin operațiunea inversa capitalizării într-un venit anual ce se deduce din fluxul aferent întregii proprietăți, iar acesta se capitalizează cu o rata de capitalizare eferentă terenului astfel, obținându-se valoarea terenului. Aplicabilitatea acestei tehnici este limitata deoarece pe piață internă, în prezent, există puține informații despre chirii pentru terenuri și despre rate de capitalizare numai pentru teren și, respectiv, numai pentru clădiri.

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele trei tehnici de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultata din cea mai adecvată tehnică pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, â condițiilor obiective a proprietăți lor șL. ,i p.                  ați î 1 or

adecvate.

Centralizator cu valori evaluat^^^^

Nr. crt.

Denumire

Destinația

Suprafață

Valoarea teren comparație

teren

construita

mp

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren concesionat

Teren intravilan cu destinația restaurant McDonalds - POT 15,3%, CUT-0,15, Hmax=5,60 m)

2.164,00

333,00

450,00

697.641,66

149.850,00

Teren intravilan cu destinația de parcare

300,00

193,47

270,215,68

58.041,00

Teren intravilan cu destinația spatii verzi

600,00

178,59

498.866,16

107.154,00

Teren cu destinație circulație auto, pietonale, terasă

931,00

193,47

838.569,33

180.120,57

Total A

2.164,00

2.164,00

228,819579

. 2.305.292,83

495.165,57

2

Extindere și supraetajare teren concesionat

Extindere și supraetajare spațiu comercial restaurant McDonalds - POT 16,9%, CUT - 0,22, Hmax=7,50 m

2,216,00

370,00

450,00

775.157,40

166.500,00

Teren intravilan cu destinația de parcare, .

300,00

193,47

270.215,68

58.041,00

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi.

'600,00

”, 178,59

498.866,16

107.154,00

Teren cu destinație circulație auto

. 915,00'

■ 193,47

824.157,82

177.025,05

Teren post trafo

31,00

208,36

30.071,27

6.459,16

Total B

2,216,00

2.216,00

232,481592

2.398.468,33

515.179,21

Nr. crt.

Denumire

Destinația

Suprafață

Valoarea prin extracție

teren

construita

mp

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren concesionat

Teren intravilan cu destinația restaurant McDonalds -POT 15,3%, CUT-0,15, Hmax=5,60 m) *

2; 164,00

333,00

454,55

704.695,59

151.365,15

Teren intravilan cu destinația de parcare

300,00

180,00

251.402,40

54.000,00

Teren intravilan cu destinația spatii verzi

. 600,00

160,00

446.937,60

96.000,00

Teren cu destinație circulație auto, pietonale, terasă

931,00

■ 180,00

780.185,45

167.580,00

Total A        . ' .

2.164,00

’ 2,164,00

216,702934

2,183.221,04

468.945,15

2

Extindere ți supraetajare teren concesionat

Extindere ți supraetajare spațiu comercial restaurant McDonalds - POT 16,9%, CUT - 0,22, Hmax=7,5O m

2.216,00

370,00

463,51

798.429,35

171.498,70

Teren intravilan cu destinația de parcare,

300,00

180,00

251.402,40

54.000,00

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi,

600,00

160,00

446.937,60

96.000,00

Teren cu destinație circulație auto

915,00

180,00

766.777,32

164.700,00

Teren post trafo

31,00

200,00

28.864,72

6,200,00

Total B

2.216,00

2,216,00

222,201579

2.292.411,39

492.398,70

Nr. crt.

Denumire

Destinația

Suprafafă

Valoarea teren reziduala

teren

construita

nip

mp

■EURO/inp

' RON

EURO

1

Teren concesionat

Teren intravilan cu destina]ia restaurant McDonalds -POT 15,3%, CUT-0,15, Hniax=5,60 m)

' ■ 2,164,00 ;

333,00

513,15

795.544,04

170.878,95

Teren intravilan cu destinația de parcare

300,00

' ,220,36

307.772,40

66.108,00

Teren intravilan cu destinația spatii verzi

600,00

■ *     J 96,67

549.370,11

118.002,00

Teren cu destinație circulație auto, pietonale, terasă

’ 931,00 .

y J 213,03

923.349,48

198.330,93

Total A

2,164,00

2.164,00

255,693105

2.576.036,03

553.319,88

2

Extindere și supraetajare teren concesionat

Extindere și supraetajare spațiu comercial restaurant McDonalds - POT 16,9%, CUT - 0,22, Hmax=7,5O m

2.216,00

370,00

514,62

886.470,00

190.409,40

Teren intravilan cu destinația de parcare,

300,00

220,36

307.772,40

66.108,00

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi,

600,00

196,67

549.370,11

118.002,00

Teren cu destinație circulație auto

915,00

201,72

859.301,78

184.573,80

Teren post trafo

31,00

229,53

33.126,60

7.115,43

. Total B     .

. 2.216.00

255,509309

2.636.040,90

566.208,63

Concluzie.

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanța — Str.Soveja/BdMamaia,
zona Delfinariu s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin tehnica comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece ș-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a
terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Nr, crt.

Denumire

Destinația

Suprafață

Valoare de piața

teren

construita

mp

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren concesionat

Teren intravilan cu destinația restaurant McDonalds - POT 15,3%, CUT-0,15, Hmax=5,60 m)

2.164,00

333,00

450,00

697.641,66

149.850,00

Teren intravilan cu destinația de parcare

300,00

193,47

270.215.68

58.041,00

Teren intravilan cu destinația spatii verzi.

600,00

178,59

498.866,16

107.154,00

Teren cu destinatie circulatie auto, pietonale, terasă

931,00

193,47

838.569,33

 • 180.120.57

 • 495.165.57

Total A

2,164,00

2.164,00

228,819579

2.305.292,83

2

Extindere și supraetajare teren concesionat

Extindere și supraetajare spațiu comercial ‘ restaurant McDonalds - POT 16,9%, CUT - 0,22, Hmax=7,50 m

2.216,00

370,00

450,00 ‘

775.157,40

166.500,00

Teren intravilan cu destinația de parcare,

300,00

193,47

270.215,68

58.041,00

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi.

600,00

' 178,59

498.866,16

107.154,00

Teren cu destinație circulație auto

915,00

193,47

824.157,82

177.025,05

Teren post trafo                      ...

.31,00

208,36

30.071,27

6.459,16

Total B

2,216;00

2.216,00

232,481592

2,398.468,33

515.179,21

Valoarea de piață a terenului intravilan situat in Constanta, Zona Delfinariu, Str, Soveja/Bd.Mamaia este de;

515.179,21 EURO echivalentul a 2.398.468,33 RON fără TVA

1 EURO, 4,6556 RON 07.12.2018

Nr. Crt.

Denumire

Destinația

Suprafață

Valoare de Piață

Valoare redevență (conform art. 17 Legea nr.50/1991)

teren

construita

anuala

anuala

lunar

. mp ...

mp

Euro

Ron/an

Euro/an

Ron /mp/an

Euro /mp/an

Ron /mp/tuna

Euro /mp/luna

1

Teren concesionat

Teren intravilan cu destinația restaurant McDonalds - POT-15,3%, CUT-0,15,

Hmax=5,60 m)

2.164,00

' 333,00

149.850,00

27.905,67

5.994,00

83,80

18,00

6,98

1,50

Teren intravilan cu destinația de parcare

300,00

58.041,00

10.808,63

2.321,64

36,03

7,74

3,00

0,64

Teren intravilan cu destinația; -spatii verzi            ‘ .

600,00

107.154;00

19,954,65

4.286j 6

33,26 -'

7,14

2,77

0,60

Teren cu destinație circulație auto, pietonale, terasă • -     ..

931,00

180.120,57'

33.542,76

7.204,82

36,03

7,74

2,98

42,60

0,64

9,15

Total A

- 2.164,00

2.164;dd'

."495.165,57,

;.92.21i;7i

19.806,62

42,60

9,15

2

Extindere ți supraetajare teren concesionat

Extindere ți supraetajare ’ -spațiu comercial restaurant . McDonalds - POT 16,9%, -CUT - 0,22, Hmax=7,50in

2.216,00

370,00

166:500,00

31.006,30

J 6 ."660,00 .

■’ ‘83,80

18,00

6,98

1,50

Teren intravilan cu destinația de parcare,

300,00

58.041,00

10.808,63

2.321,64

36,03

7,74

2,98

0,64

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi,

600,00

107.154,00

. 19.954,65

4.286,16

33,24

7,14

2,79

0,60

Teren cu destinație circulație auto

915,00

177.025,05

32,966,30

7.081,00

36,03

7,74

2,98

0,64

Teren post trafo

' 31,00

6.459,16

1.202,87

- 258,37

38,7

43,3

8

8,33

3,21

0,69

Total B

2.216,00

2.216,00

515.179,21

95.938,74

20.607,17

0

9,30

43,30

9,30

ANEXA CA

Nr. crt

Denumire

Destinația ■'

Suprafață ■

MC.

IMK. r    w ș "-"

, v/uoare reaevența/mp- varianta cost istoric

- teren

‘ construita

.        " anuală ’

anuala

lunara

mp

mp

. Ron /an

Euro /ân

, Ron

.. /mp/an

Euro /mp/an

Ron /mp/luna

Euro /mp/luna

1

Teren concesionat

Teren intravilan cu destinația restaurant McDonalds - POT 15,3%, CUT-0,15,   .

Hmax=5,60 m)

2.164,00

333,00 . .

41.583,82

' 8.932,00

. 19,23

4,13

1.58

0,34

Teren intravilan cu destinația de parcare

300,00

Teren intravilan cu destinația de circulații pîetonale si terasa

600,00

Teren cu destinație circulație auto

931,00

Total A '     ,

2.164,00

2.164,00

41.583,82

8.932,00

19,23

4,13

1,58

0,34

> 2

Extindere ți supraetajare teren concesionat

Extindere ți supraetajare spațiu comercial ■ restaurant McDonalds - POT 16,9%, CUT - 0,22, Hmax=7,50 m

2.216,00

370,00 ’

31.006,30

6,660,00

83,80

18,00

6,98

1,50

Teren intravilan cu destinația de parcare,

300,00

10.808,63

2.321,64

36,03

7,74

2,98

0,64

Teren intravilan cu destinația de spatii verzi

600,00

19.954,65 .

4.286,16

33,24

7,14

2,77

0,60

Teren cu destinație circulație auto

915,00   .

32.966,30-

7’081,00

36,03

7,74

2,98

0,64

Teren post trafo

31,00

1.202,87 .

. .258,37

38,78

43,30

8,33

3,21

0,69

Total B        “           -

2.216,00

2.216,00

’ 95.938,74 ‘

' 20.607,17

9,30

18,99

4,08

Valoarea redeventei terenului in suprafața de 2.216 mp mp situat in zona Delfinariu, Str. Soveja/Bd. Mamaia, jud. Constanța este de:

20.607,17 euro/an, respectiv 95.938,74 lei/an

1 EURO 4,6556 RON 07.12.2018

stabilită in conformitate cu prevederile art. 17 din legea nr.50/1991, respectiv amortizarea valorii de piața a terenului in 25 de ani

-7- '     '    ‘

Observații:

"Prin prezentul raport de evaluare s-a actualizat valoarea redeventei datorate de titularul contractului de concesiune nr.94901/13.07.2001 adiționat, ca urmare a modificărilor aduse construcției edificate in baza AC nr.646/1997, prin obținerea unei autorizații de construire, respectiv extinderea construcției inițiale și schimbarea regimului de înălțime al acesteia, modificări ce exced prevederilor documentației ce a stat la baza licitației publice în urmă căreia a fost adjudecat terenul situat in Constanta, Zona Delfînariu, aferent activ restaurant McDonalds".

Raportul de evaluare d fost realizat

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.

-8-