Hotărârea nr. 69/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA TABĂRĂ NORD, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 149 MP


H OTĂRĂRE privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Tabără Nord, în suprafață de 149 mp

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

de            flpfâLuând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.30347/14.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.30355/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 350/27.09.2018, art.4, anexa 5, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • -  HCL nr. 261/31.07.2017, art.2 și art.3 alin.(l) privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.89584/12.07.2017, depusă de către

f~ > SC OXFIX MARKET SRL;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.l și 2 și art. 115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Tabără Nord, în suprafață de 149 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R89584/18.09.2018 - lot neconstruibil conform HGR 525/1996.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism. Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

„„Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru, ~~ împotrivă,   '— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii,Suprafața măsurată (mp)

Adresa Imobilului

149

Stațiunea Mamaia. Zona Tabara Nord - Butoaie

UAT |            CONSTANTA


Nr.

Coordonate pct.de contur

Lunplml I

Pct

X[m]

Y[m]

I 1

313095.311

789048.012

27.926 1

2

313083.637

789073.739

5.187

3

313081514

789074.552

10.261

4

313082^05

789064.375

15.227

S

313080.262

789049.272

2.572

I 6

313079.882

789048.728

5.475 |


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

149

Teren propus pentru

cumpărare

TOTAL

149