Hotărârea nr. 68/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. SALONIC NR. 12, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 309 MP, CĂTRE PERCSI LETIȚIA LIGIA


ROMÂNIA Judeîul constanța

■fi fn Municipiul Constanța

HOTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr.12, în suprafață de 309 mp, către Percsi Letiția Ligia

Consiliul local a! municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.30320/14.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.30327/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr, 109/28.02,2005, poziția 147 privind centralizarea "inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța";

  • - art. 18, alin.(2) din anexa Ia HCL nr.261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr.57167/24.04.2015 completată prin adresa^nr. 24700/15.02.2018, depusă de către Percsi Letiția Ligia;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr.12, în suprafață de 309 mp, proprietate privată a municipiului Constanța, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Terenul face obiectul contractului de concesiune nr.45063/07.04.2003, modificat prin actele adiționale nr.56573/07.05.2003, nr.119698/28.09.2005 și nr.8562/15.01.2019, încheiat între Municipiul Constanța și Percsi Letiția Ligia.

Terenul este aferent construcției "locuință S+P+1E", edificată în baza autorizației de construire nr.3052/17.10.2003 și a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1010/03.10.2006, deținută în proprietate de către doamna Percsi Letiția Ligia, conform extrasului de carte funciară nr.245641-C159-Cl emisă de OCPI Constanța în data de 24.05.2018.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.R1109/22.01.2019.

Art.2. De Ia data intrării în vigoare a prezentului act administrativ HCL nr.438/28.12.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, Percsi Letiția Ligia (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, // împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR^

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

nr.....


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI--r

SCARA 1:200 Ț ANEXA

Nr. Cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

AdresaiitaHifhfi] jjp ai i Qr>M

245641

309

str. Salonic nr. 12, Constanta, jud. Constanta

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

(4WU/rt.f2J-F€ 1

CONSTANTA


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

4

îs'

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

309

Teren împrejmuit cu garduri din beton.

TOTAL

309

DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

________________B.

Suprafața construita la sol (mp)Destinația110


Mențiuni


Locuința S+P+1E, Sconstruita desfasurata=339mp; Anul construirii: 2003 - 2006;


TOTAL
Suprafața masurata a imobilului =309mp

Suprafața din acte=300.00mp


TANASE-C cert'ficR?^&'A^Confirm executarea m

i Auffiiar"

s SsrfafflWFSI?1

A îAnase

^GHKORGHE,/
■S Seria RO-B-J Nr. 582/2014 1 ^s,lTĂ«ASE-WOA$IRUs.rl & Constanja d


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Inspector, i

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


I™. DE CAOASIWUBUCrrAlț iSlllARÂ cdSw Nume și Prenume* TRUCA JLIOARA Funcții CONSILIER GR.

GM& r 0 8 -Qg-lflffi—/—1