Hotărârea nr. 67/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, ZONA PERLA – CHIOȘC POLIEDRAL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 22 MP, CĂTRE CUȘU TĂNASE ȘI CUȘU TRAIANA

c0NSTAA/r

£ ® 6 ROMÂNIA


Jfcwraisrdfc JUDEȚUL CONSTANȚA

(f| Kjtl H7 Municipiul Constanța

CONSILIUL LOCAL

H OTĂRÂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla - chioșc poliedral Felix, în suprafață de 22 mp, către Cușu Tănase și doamna Cușu Traiana


municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.30309/14.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.30313/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 350/27.09.2018, anexa nr. 1 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art. 18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea de cumpărare nr. 155145/06.12.2017 depusă de către domnul Cușu Tănase;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art.115 alin. 1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Perla - chioșc poliedral Felix, în suprafață de 22 mp, către domnul Cușu Tănase și doamna Cușu Traiana, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul constituie proprietate privată a municipiului Constanța și reprezintă singura cale de acces spre imobilul deținut în proprietate de către domnul Cușu Tănase și doamna Cușu Traiana.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. 155145/11.12.2018.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Cușu Tănase și doamnei Cușu Traiana (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

„ Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru, ~~ împotrivă,   r abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

nr.....

al


PLAN de SITUAȚIE

Scara 1:200


anexă la

HCLM NR,_


imobilului situat în Stațiunea Mamaia, Chioșc poliedral Felix, Mun. Constanța


Numele proprietarului:

  • 1. CUȘU TĂNASE

  • 2. CUȘU TRAIANA


Suprafața din măsurători:

S(scari)=22m.p.Nr. Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

, Ylm)

1

308928.560'

' 790485.860

6 024

2

308923.070

^790488.340

2.195

3

308920.950

.‘ 790488.910

4.327

A

308916.770;

' 790490.030

1.967

5

308914 840

' 790490.410

0.319

6

308915.077

790490.196

3.567

7

308918.463

790489.073

1.562

8

308917.956

790487.696

0.976

9

308918.681

K 790486.943

0.539

10

308918.895

790487.438

2.977

11

308921.626

790486.254

2.306

12

308923.735

790485.321

1.580

13

308925.081

790484.494

1.800

14

308926.024

790486.027

1.799

15

308927.557

790485.085

1.268

S=22mp

" r