Hotărârea nr. 66/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. PICTOR NICOLAE GRIGORESCU NR. 88G, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 44 MP, CĂTRE MANIȚIU VICTOR


H OTÂRÂRE

privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.88 G, în suprafață de 44 mp, către Mănițiu Victor

^^nsijk^l        municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr,30332/14,02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 30338/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 194/30.06.2017, anexa nr. 2 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art. 18, alin.(2) din anexa la HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr.138932/22.08.2018 depusă de către domnul Mănițiu Victor;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art,123 alin.3 și art.115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.88G, în suprafață de 44 mp, către domnul Mănițiu Victor, conform planului anexă ce face parteHntegrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reprezintă diferență din măsurători, rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 248262 înscrisă în Cartea funciară nr.248262 a UAT Constanța și constituie proprietate privată a municipiului Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr.205554/16.01.2019.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Mănițiu Victor (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru, împotrivă,        abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .         consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, /

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

—AN-EX-Ă fa a— taîM NR     /M

Scara 1:200               -


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

244

Str Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 88 G Constanta

Nr. Cartea Funciara

UAT

CONSTANTA

305650VIZAT SPRE NESCHIMBATE


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


A. Date referitoare la terengard între punctele 4-5,7-8-9-1-2 construcție pe limita intre punctele 2-3-4,5-6-7


B. Date referitoare la construcții


Destinația


Mențiuni


locuința parter cu 4 camere si dependințe Suprafața construita desfasurata de 96 mp nu deține certificat de performanta energeticamasurata a imobilului = 244 mp Supfe^a^din acte - 244 mp


Data: 21.11.2017

Confirm executarea măsură            ,

corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu realitatea din teren


Inspector,


CADASWS RBUCffAK 5&SUAJUCOTAK] A


unKy&t                1 a zajj ) a    s

Func^jw?4SILieR 61} IA * 9     2111


uîâ.^'â'lluiin l^^Se


Confirm introducere^ iraoM^m         date

integrata si atribuirea numărului cadastral