Hotărârea nr. 65/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA OPORTUNITĂȚII VÂNZĂRII DIRECTE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, STR. LILIACULUI NR. 7, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 50 MP, CĂTRE CIOCÎRLAN DUMITRU-FLORIN ȘI CIOCÎRLAN MIHAELA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA Municipiul Constanța CONSILIUL LOCAL


* YOMIS

^OVSTANTIA**

H OTĂRĂRE privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, către Ciocîrlan Dumitru-FIorin și Ciocîrlan Mihaela

C^|iliul^oca^al^unicipiului Constanța, întrunit în ședința ordinara din data

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 30340/14.02,2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr. 30343/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

  • -  Legii nr. 50/1991 privind executarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

  • - HCL nr. 191/29.07.2013, anexa nr. 6 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

  • - art. 18, alin.(2) din anexa Ia HCL nr. 261/31.07.2017, privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

Având în vedere cererea nr.145548/13.11.2017 depusă de către domnul Ciocîrlan Dumitru-FIorin;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art. 115 aliml, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă oportunitatea vânzării directe, a terenului situat în municipiul Constanța, str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, către domnul Ciocîrlan Dumitru-FIorin și doamna Ciocîrlan Mihaela, conform planului anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul reprezintă diferență din măsurători rezultată ca urmare a întocmirii documentației cadastrale identificată cu numărul cadastral 203503 înscrisă în Cartea funciară nr.203503 a UAT Constanța și constituie proprietate privată a municipiului Constanța.

Reglementările și funcțiunile urbanistice aprobate, sunt cele stabilite prin raportul Direcției urbanism nr. 194687/13.11.2018.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală, Direcției financiare, domnului Ciocîrlan Dumitru-Florin și doamnei Ciocîrlan Mihaela (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

~ -Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

> pentru,    *—împotrivă._______abțineri,

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Anexa 1.35 la regulament |


anexa la

HCLM NR.J%) /JjO/j?


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGKE


Nr. parcelaCategoria   |     Suprafața

de folosința  |        (mp)

Cc      |       250


Mențiuni


TOTALMaterializat cu gard metalic (1-2,5-6 si 6-7), construcție (2-S-4-5 si 7-8-9-10), gard beton (10-11 si 11-12), gard lemn (13-1), nemateriaiizat(12-13).


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200

, cadastral

Suprafața masurata (mp) 1

Adresa imobilului

203 bOi 1

250            .[

Constanta, Str. Liliacului nr. 7

zărte funciara nr.

i UAT |

CONSTANTA

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


CL


Suprafața construita la sol _________(mp)_________ 146


Mențiuni


Locuința +Cabinet medical, Parter (2cam+2ca binețe medicale+dep.)


TOTAL


146


S constr, desf. = 146 mp. Deține certificat energetic.


Suprafața totala masurata a imobilului^ 250 mp Suprafața din act = 250 mp


f

Iz i f.

ț <.

1 1


Executant, S.C. Geocad Urni

Confirmexecutarea masu corectitudinea întocmirii 'icorespbndentăacestei^u realitatșșițdln teren ț \ a ‘; i :■* j'Semnatura șiâtarrijiilâ' O RIZ A R E 11 rn g 2Gria RO-CT-FNr 0097$Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa

PREȘEDINTE.ȘEDINȚĂ/     ' i Data