Hotărârea nr. 60/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 18806/30.01.2019 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STR. INT. SLT. BOGDAN VASILE NR. 11, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 31 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE CREȚU GENOVEVA ȘI NISTOR MIHAELA;

H OTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de evaluare nr.18806/30.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului

Constanța, situat în str. Int. Slt. Bogdan Vasile nr.ll, în suprafață de 31 mp, în vederea vânzării directe către Crețu Genoveva și Nistor Mihaela

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinara din data de _

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.30374/14.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.30375/14.02.2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin. 1'2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.474/29.11.2018 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Int. Slt. Bogdan Vasile nr.ll, în suprafață de 31 mp,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr.281/25.08.2017, anexa nr.2, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat ai municipiului Constanța,

-HCL nr.35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.128711/02.08.2018 depusă de doamnele Crețu Genoveva și Nistor Mihaela,

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art. 115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.18806/30.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 5.839,47 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 31 mp, situat în municipiul Constanța, str. Int. Slt. Bogdan Vasile nr.ll, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanism nr. 176/16.01.2019, în vederea vânzării directe către Crețu Genoveva și Nistor Mihaela.

Raportul de evaluare nr.18806/30.01.2019 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile H.C.L. nr,261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locală-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, doamnelor Crețu Genoveva și Nistor Mihaela (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii Ia îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

S/X pentru,   ■— împotrivă,   ‘— abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAGHE

CONSTANȚAEVALUARETeren intravilan

str. Int. Slt. Bogdan Vasile, nr. 11, zona Kamsas,

oraș Constanta

9


PROPRIETAR:

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE


MUNICIPIUL CONSTANȚA

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

IANUARIE 2019

anexa LA

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în localitatea Constanța, zona Kamsas, str. Int. Slt. Bogdan Vasile, nr. 11, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța

  • ■  Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • ■  Suprafață teren din măsurători: 153,00 mp;

  • ■  Suprafață teren din acte: 122,00 mp

  • ■  Suprafață teren diferență din măsurători: 31,00 mp;

  • ■  Coeficient utilizare teren aprobat: 1,4-2;

  • ■  Procent ocupare teren aprobat: 35 - 50%;

« Regim de înălțime: P+2E+M

  • ■  Acces: str. Int. Slt. Bogdan Vasile.

  • ■  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona Kamsas, str. Int. Slt. Bogdan Vasile, nr. 11.

Destinația (reglementarea și funcțiunea urbanistică) terenului conform certificatului de urbanism nr.176/16.01.2019 este de „locuințe individuale, locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj) și echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie, etc.)”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață în vederea vânzării directe a terenului în suprafață de 31 mp, situat în str. int. slt. Bogdan Vasile, nr. 11.

Data evaluării: 25 Ianuarie 2019.

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

• Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

©SC. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta

Valoarea finală a fost stabilită prin reconcilierea valorilor obținute prin cele două metode de evaluare, considerându-se ca valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică

pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților și a existenței

informațiilor adecvate.

ANEXA LA


nr.£o/


Centralizator cu valori evaluate:

HCLM

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

Suprafață

Valoarea teren comparație

Valoarea prin extracție

teren

mp

EURO /mp

RON

EURO

EURO

/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Int, Slt. Bogdan Vasile, nr. 11, zona Kamsas, oraș Constanta, jud. Constanta

locuințe individuale, locuințe colective mici (maxim apartamente pe etaj) și echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, crcșă, cabinet medical, farmacie, etc.)

31,00

188,37

27.777,77

5.839,47

210,00

30.967,42

6.510,00

Concluzie:

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, zona Kamsas, str, Int, Slt. Bogdan Vasile, nr, 11, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-a ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață.

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt mai puțin relevante deoarece datele utilizate sunt de o acuratețe mai mică decât în metoda comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel iar valoarea finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață a terenului situat in localitatea Constanta,
Str. Int. Slt. Bogdan Vasile, nr. 11, zona Kamsas este:

Nr. crt.

Denumire

Destinație/reglementare urbanistică

Suprafață

Valoarea de piața

teren

mp

EURO/mp

RON

EURO

1

Teren intravilan, str. Int. Slt. Bogdan Vasile, nr. 11, zona Kamsas, oraș Constanta, jud. Constanta

Locuințe individuale, locuințe colective mici (maxim 2 apartamente pe etaj) și echipamente publice de nivel rezidențial (grădiniță, creșă, cabinet medical, farmacie, etc.)

31,00

188,37

27.777,77

5.839,47

5.839,47EURO echivalentul a 27.777,77 RON

fără TVA


-'A

£ MANAGEMENT ț.

2 CONSULTING > SOLUTIONS*, 'X* S.R-L. . h


\\            Raportul d

i S.C. MANAGEMENT

Specializate*.^


©S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta