Hotărârea nr. 6/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ÎNCHIRIEREA A TREI LOCUINȚE PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind închirierea a trei locuințe pentru victimele violenței în familie

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

data de


Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr.4303/09.01.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, cel al Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 1820/09.01.2019 cu privire la închirierea de către Direcția generală de asistență socială Constanța a trei locuințe pentru victimele violenței în familie;

Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, ale Ordinului nr. 146/2.578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști, emis de Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Muncii și Justiției Sociale, ale Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr.185/31.08.2015 privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completatările ulterioare și ale H.C.L. nr. 78/2017 privind constituirea unei comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari, precum și alta destinație la nivelul serviciului public de asistență socială Constanța, cu modificările și completatările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(6), lit. a), punctul 2 și art.115 alin.(l) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă închirierea de către Direcția generală de asistență socială Constanța a trei locuințe pentru victimele violenței în familie.

Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției generale de asistență socilă Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru


---împotrivă,__________


abțineri.


La data adoptării sunt în funcție


consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Tl'pcu


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARMARCELA ENAPHE


CONSTANȚA

NR. G /