Hotărârea nr. 59/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 190694/06.11.2018 CE STABILEȘTE PREȚUL DE VÂNZARE AL BUNULUI IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CONSTANȚA, SITUAT ÎN STAȚIUNEA MAMAIA, ZONA CĂPITĂNIE, MAL LAC SIUTGHIOL, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 622 MP, ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DIRECTE CĂTRE AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ


qONSTA/VTxj

1 VfKă « ROMÂNIA

JUDEȚUL


H OTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare nr.190694/06.11.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Căpitănie, mal lac Siutghiol, în suprafață de 622 mp, în vederea vânzării directe către AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ

Consiliul local ai municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.30371/14.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte nr.30373/14.02,2019;

Având în vedere prevederile:

-art. 4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,

-art.6, alin.lA2 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

-HCL nr.475/29.11.2018 privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, mal lac Siutghiol, în suprafață de 622 mp,

-HCL nr.261/31.07.2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța,

-HCL nr.25/31.01.2017, anexa nr.3, privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța,

-HCL nr,35/2002 privind organizarea procedurii de achiziție a serviciului de evaluare în vederea stabilirii valoni bunurilor imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța,

Văzând cererea de cumpărare nr.65383/18.04.2018 depusă de către AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ,

în temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.c, alin.5, lit.b, art.123 alin.3 și art. 115 alin.l, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă raportul de evaluare nr.190694/06.11.2018 ce stabilește prețul de vânzare în sumă de 304.039,82 euro, fără TVA, al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, în suprafață de 622 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Căpitănie, mal lac Siutghiol, pentru reglementarea urbanistică prevăzută în certificatul de urbanis^m ^nr.182/16,01,2019, în vederea vânzării directe către AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ.

Raportul de evaluare nr.190694/06.11.2018 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Achitarea prețului de vânzare se va face în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.261/2017, integral, inclusiv TVA datorat conform prevederilor Codului fiscal, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării de către consiliul local a prezentei hotărâri și înainte de semnarea actului juridic în formă autentică.

Art.3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrație publică locaJă-Serviciul juridic, Direcției urbanism, Direcției financiare, AUTORITĂȚII NAVALE ROMÂNE (prin Direcția autorizare și sprijin operatori economici), în vederea aducerii la îndeplinire, precum și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

P/L pentru,  '— împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENAȘHE

CONSTANȚA

Nr. 53

S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L.


Constanța

Evaluare afaceri, proprietăți, Bunuri, Consultanță în management, ^organizare ți restructurare, Studii de fezabilitate, (Planuri de afaceri, Finanțarea afacerilorRomânia, 900190, Constanța, str. C.D. Gherea, nr. 13, SISTEM DE MAHAGEMEHT CERTIFICAT Telefon/fax 0341/173794, mobil 0745/183221,               10 G1215Z1RAPORT


DE

EVALUARE

PREȘEDINTE ședință, Teren intravilan (Soțj&c /wtwM-Stațiunea Mamaia, zona Căpitănie, Mal - Lac Siutghiol, oraș Constanta /

PROPRIETAR:        ............

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA AUTORIZARE ȘI SPRIJIN OPERATORI ECONOMICI

SERVICIUL CONTRACTE

NOIEMBRIE 2018

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

Obiectul evaluării: teren intravilan situat în stațiunea Mamaia, zona Mal Lac - Siutghiol Căpitănie, județul Constanța, care aparține municipiului Constanța.

ANEXA LA

HCLM NR.TO /2Q^


: Terenul intravilan are următoarele caracteristici tehnice:

  • -  Suprafață teren din măsurători: 3622 mp;

  • -  .Suprafață teren din acte: 3000 mp;

  • -  Diferență din măsurători: 622 mp;

. - Regim de înălțime maxim aprobat: se menține P+l;

  • -  POT aprobat maxim: se menține POT existent;

  • -  CUT maxim= 4/UTR;

  • -  Acces: alee/ ;

  • -  Utilități: pe amplasament.

Terenul este situat în localitatea Constanța, zona .Mal Lac Siutghiol - Căpitănie, stațiunea Mamaia.

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică) terenului conform Raportului Direcției Urbanism nr. R65383/26;10;2018 este de „căpitănie, funcțiuni mixte: spații verzi, alei auto și pietonale, parcări, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente, construcții și: instalații demorițabile cu. ocazia unor evenimente, locuri de joacă, Iăcașe de cult, circulații pietonale (alei, platforme și amenajări, inclusiv platforme amenajate ca terase pentru alimentație publică) -conform planșă reglementări urbanistice zona B - aferentă HCL nr. 121/24.05.2013”.

Scopul evaluării: stabilirea valorii de piață a terenului reprezentând diferență de măsurători ■în suprafață de 622 mp, situat în zona Mal Lac Siutghiol - .Căpitănie, stațiunea Mamaia.

■ Data evaluării: 06 Noiembrie 2018.              . *

In prezentul raport, proprietatea a fost evaluată prin două metode:

■ Metoda comparației de piață - se bazează pe comparații cu tranzacții anterioare de proprietăți, fiind utila în situația în care au fost vândute recent mai multe proprietăți imobiliare comparabile. Este cea mai utilizată tehnică pentru evaluarea terenului și cea mai adecvată metodă atunci când există informații disponibile despre tranzacții/oferte comparabile.

■ Metoda extracției este o variantă a tehnicii proporției (alocării), în care valoarea terenului este extrasă din prețul de vânzare al unei proprietăți construite, prin scăderea valorii construcției, estimata prin metoda costului de înlocuire net. Valoarea rămasă reprezintă valoarea terenului. Este concludentă când există tranzacții cu proprietăți tip în zonă cu construcții noi, însă in celelalte situații, când construcțiile sunt vechi sau atipice, este mai puțin relevantă.

©SC. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONSS.R.L. Constanta

Valoarea- finală a .fost stabilită .prin reconcilierea valorilor, obținute prin cele două metode de ■ evaluare, considerându-se că valoare evaluată valoarea rezultată din cea mai adecvată tehnică , pentru caracteristicile fiecărei proprietăți, a condițiilor obiective a proprietăților si a existenței informațiilor adecvate.


ANEXA LA

HCLM NR.șP) _l2®L >


Denumire 7

Destinația (funcțiunea și reglementarea -*   , urbanistică)- -

'Suprafață

Valoarea terenscomparație ■

Valoarea prin extracție

' teren

mp

EURO ■ /mp. *

ron

EURO

EURO /mp

RON

EURO

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, zona-Mal - Lac Siutghiol-Căpitănie, oraș Constanta, jud. ‘ Constanta'       .

Căpitănie, funcțiuni mixte: spații verzi, alei auto șir -pieton ale, parcări, mobilier urban, panouri-       ■,, ■

publicitare, corturi provizorii peritrii diverse j    2.

evenimente, construcții și instalații denioritabile cu ocazia unor evenimente; locuri 'dejoacă, lăcașe de cult, circulații pietonale (alei, platforme ți amenajări, inclusiv platforme amenajate ca terase pentru b alimentație publică) - conform planșă reglementări urbanistice zona B - aferentă HCL rir. . .121/24.0522013 ' •               >

622,00

488,81

1.417.190,41

304.039,82

560,00

1.623.589,18

348.320,00

Concluzie'.            ?       .         .

în evaluarea terenului intravilan, situat în localitatea Constanta, zona Mal - Lac Siutghiol -Căpitănie, stațiunea Mamaia, s-a considerat că valoarea de piață rezultată prin metoda comparației de piață.este cea mai credibilă, relevantă și adecvată, deoarece s-ă ținut cont atât de cea mai buna utilizare a terenului, cât și de ofertele comparabile găsite pe piață. .    *

Valorile rezultate prin aplicarea celeilalte metode sunt tiiăi puțin relevante deoarece datele utilizate suni de o acuratețe mai mică decât în metodă comparației directe de piață.

Valoarea de piață a bunurilor 'imobile a fost calculată cu ajutorul programului Microsoft Excel

iar valoarea


finala a fost stabilită prin rotunjire prin trunchiere la 2 zecimale a valorii reieșită din

calculul valorii de piață și prezentată în tabelul de mai jos.

Valoarea de piață ă terenului situat în localitatea Constanta, \              Stațiunea Mamaia, zona Mal Lac Siutghiol - Căpitănie este:

Denumire

Destinația (funcțiunea și reglementarea urbanistică)

î                                                                                                   1                                     F-*                      ..     *               ■                   *

Suprafață

Valoarea de piața

, ■ teren

mp

EURO

/mp .

RON

EURO

Teren intravilan, stațiunea Mamaia, >• zona Mal - Lac Siutghiol - Căpitănie, oraș Constanta, jud. Constantă

Căpitănie, funcțiuni mixte: spații verzi, alei auto și pietonale, parcări, mobilier urban, panouri publicitare, corturi provizorii pentru diverse evenimente; construcții și instalații demontabile cu ocazia'unor evenimente;locuri dejoacă,, lăcașe de cult, circulații pietonale (alei, platforme și amenajări, inclusiv platforme amenajate ca terase pentru alimentație publică) - conform planșă reglementări urbanistice zona B- aferentă HCLnr. 121/24.0512013.

622,00 1

488,81

1.417.190,41

304.039,82

304.039,82 EURO echivalentul a 1.417.190,41 RON

fără TVA


1 EURO 4,6612 RON 06.11.2018


Raportul de evaluare a fost realizat S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOEL Administrator \ K

. dr. ing. Dragoș Minai IRATfE -5l(\   \ I

. ©S.C. MANAGEMENT CONSULTING SOLUTIONS S.R.L. Constanta