Hotărârea nr. 58/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT AMICII, CONSTANȚA”


ROMÂNIA

^fJfA JUDEȚUL CONSTANȚA initllji MUNICIPIUL CONSTANȚA

J TOUIt


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanța"

Co^li^Hoc^l^nunicipiuIui Constanța întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere expunerea de motive nr. 34463/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 33395/18.02,2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte șî protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020-Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 -Investițiile în educație și formare,inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 4.4 - Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă, precum și cu cerințele Ghidului solicitantului - condiții generale de accesare a fondurilor;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) iit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanța", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valoarea totală estimativă a investiției:

-5.066.368,18 lei fără TVA, adică 6.019.619,76 lei (cu TVA) total investiție. -3.648.482,21 lei fără TVA, adică 4.341.693,83 lei (cu TVA),„construcții și montaj.

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției dezvoltare și fonduri europene, Direcției achiziții și investiții publice, Direcției financiare pentru aducerea la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel:

_____ _ pentru, împotrivă,   *—  abțineri.

La data adoptării sunt în funcție .          . consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

(W.

CONSTANJANfR._______/

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR


MARCELA ENAQHE


(denumirea persoanei juridice șl datele de identificare)


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de Investiții


anexă la j

HCLM NR._/)XReabilitarea, modernizarea si datarea Grădiniței cu program preiungit "Amicii", Constanta

CotaTVA=

19»

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

185.031,93

35.156,07

220.188,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului ta starea Inițiată

49.193,82

9.346,83

58.540,65

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

Total capitol 1              . ■.          - ■'■■■l: .      ■„ .           ' - < * IL "                 .           ..... .. \ >

234.225,75

44302,89

278.728,64

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

Total capitol 2        >                                                      j                   ......

38.384,82

7.293,12

45.677,94

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1

Studii

8.400,00

1.596,00

9.996,00

3.1.1. Studii de teren

8.400,00

1.596,00

9.996,00

3.1.2. Raport privind Impactul asupra mediului

0,00

D,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

1.000,00

190,00

1.190,00

3.3

Expertiza re tehnică

15.100,00

2.869,00

17.969,00

3.4

Certificarea performanței energetice al clădirilor

8.800,00

1.672,00

10.472,00

3.S

Proiectare

125.700,00

23.883,00

149.583,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilltate

0,00

0,00

0,00

3.5,3. Studiu de fezabilltate/documentație de avizare a lucrărilor de Intervenții șl deviz general

33.700,00

6.403,00

40.103,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avlzelor/acordurilor/autorizațiilor

5.000,00

950,00

5.950,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic șl a detaliilor de execuție

7.000,00

1.330,00

8.330,00

3.5.6. Proiect tehnic șl detalii de execuție

80.000,00

15.200,00

95.200,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

141.300,00

26.847,00

16a 147,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

95.100,00

18.069,00

113.169,00

3.7.1.1 Elaborarea cererii de finanțare si a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia

10.100,00

1.919,00

12.019,00

3.7.1.2 Management de proiect

85.000,00

16.150,00

101.150,00

3.7.2. Auditui financiar

46.200,00

8.778,00

54.978,00

3.8

Asistență tehnică

105.556,92

20.055,80

125.612,72

3.8,1, Asistență tehnică din partea proiectantului                                             .

24.556,92

4.665,81

29.222,73

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

16.371,28

3.110,54

19.481,82

3.3.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele induse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

ai 85,64

1.555,27

9.740,91

3.8.2. Dlrigenție de șantier

81.000,00

15.390,00

96.389,99

Total capitol 3                 ...             Lî'                                  ;..ișs‘i;               -                                   .          ;       - - -

1 . -   405.856,92

773.12,80

... 482.969,72

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții șl Instalații

3.291.456,19

625.376,68

3.916.832,87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

30.496,99

5.794,43

36.291,42

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

229.659,00

43.635,21

273.294,21

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

126.287,60

23.994,64

150.282,24

4.5

Dotări

414.919,40

78.834,69

493.754,09

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4 ‘       .ii                                                              .....,B         .........

4.092.819,18

777.635,65

4.870.454,83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

89.85439

17.074,17

106.938,26

5.1,1. Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

53.918,46

10.244,51

64.162,95

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

35.945,64

6.829,67

42.775,31

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

49.254,52

0,00

49.254,52

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă 15C pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18.242,41

0,00

18.242,41

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3.648,48

0,00

3.648,48

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18.242,41

0,00

18.242,41

5,2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de co n st rulre/de știința re

9.121,21

0,00

9.121,21

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 3K*(cap.l+cap.2+cap,4)

130.962,89

24.882,95

155.845,84

514

Cheltuieli pentru Informare ;1 publicitate

.. 16.000,00

3.040,00

" 19.04030

Total capitol 5         ‘           r

286.08131

44.997,12

331.078,62

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

9.000,00

1.710,00

10.710,00

Total capitol 6                                                   .....‘      L      .     .,

9.000,00

1.710,00

10.71030

TOTAL GENERAL                                        1                                             .   ’

5.066368,18

953.251,59

6.019.619,76

din care:

C+M (1.2+ 1.3+1.4+2+4.1+ 4.2+ 5.1.1)                   '

3.6481482,21

693.211,62

4.341.693,83


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAJ3HE


BENEFICIAR

UAT MUNICIPIUL CONSTANTA


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONSILIUL LOCAL CONSTANTA


Anexa nr.l _ la H.C.L. nr. O

Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Grădiniței cu program prelungit "Amicii", Constanta este reabilitarea, modernizarea precum si echiparea/dotarea cu necesarul desfășurării activitatilor educaționale in condiții optime, creând in același timp condiții de invatamant specifice nivelului Uniunii Europene.

Obiectivul specific al proiectului este crearea de spatii adecvate, necesare derulării activitatii educaționale in instituția de invatamant pentru imbunatatirea infrastructurii de educație la nivelul Municipiului Constanta si implicit a procesului educațional.

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1975

Regim de înălțime: P+1E

Construcția are destinația de grădiniță.

Având in vedere lunga perioada de exploatare a acesteia, se constata un grad avansat de uzura fizica, de unde rezulta necesitatea reabilitării si dotării corpului de clădire.

Situația propusa a obiectivului de investiții

Coeficienții urbanistici nu se modifica, astfel ca, din acest punct de vedere situația existenta este identica cu cea propusa.

Sc CI (grădiniță) = 943,OOmp

Sc C2 (anexa) = 248,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sc total (Cl+C2)= 1.191,OOmp

Sd CI (grădiniță) = 1.886,OOmp

Sd C2 (anexa) = 248,00mp - nu face obiectul prezentului proiect

Sd total (C1+C2) = 2.134,OOmp

In urma lucrărilor de desființare, construire, consolidare, reabilitare si modernizare va rezulta următorul bilanț teritorial:

Bilanț teritorial

Suprafața teren: 5.900,00 mp

EXISTENT

PROPUS

TOTAL

Suprafața construita (C1+C2)

1.191,OOmp

0,00mp

1.191,OOmp

Suprafața desfasurata(Cl+C2)

2.134,OOmp

0,00mp

2.134,OOmp

POT

20,18%

0,00%

20,18 %

CUT

0,36

0,00

0,36

Mod de utilizare al terenului:

S teren

S construcții

S circulații pietonale /rutiere

S podeste/trepte

S spatii verzi


= 5.900,OOmp

= 1.191,OOmp

= 759,16mp


= 100%, din care:


= 80,20mp = 3.869,64mp


= 20,18%

= 12,86%

= 1,35%

= 75,61%


Din punct de vedere funcțional, pentru a corespunde legislației in vigoare (mai ales exigente ISU si DSP), se propun cateva recompartimentari interioare:

 • - închiderea tuturor caselor de scara;

 • - realizarea unei scări noi - scara metalica exterioara;

 • - recompartimentarea grupurilor sanitare si asigurarea accesului facil pentru persoanele cu dizabilitati (grup sanitar separat creat, ce corespunde nevoilor speciale ale acestora);

 • - realizarea unei încăperi speciale pentru echipament CSI (Control si Semnalizare incendiu) / supraveghere;

 • - desființarea unor pereți in vederea obținerii unor spatii de invatat (săli de grupa, sala de mese) adecvate, respectiv: 6 săli de grupa la parter si 6 săli de la etaj;

 • - recompartimentarea zonei de bucătărie si sala de mese;

 • - crearea de spatii pentru dulapuri-vestiare pe coridoare;

 • - crearea unui izolator dotat cu grup sanitar in imediata apropiere a accesului in clădire (la parter);

 • - recompartimentarea zonei de spalatorie/uscatorie/calcatorie si birouri pentru personal (la etaj);

 • - amplasarea de rampe in doua dintre zonele de acces in clădire spre a facilita exploatarea acesteia de către persoanele cu dizabilitati;

Din punct de vedere constructiv, soluțiile tehnice de intervenție propuse:

 • - termoizolarea soclului clădirii cu polistiren extrudat cu grosime de 8 cm, care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • - termoizolare pereților exteriori si a aticului cu vata minerala bazaltica de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a pereților;

 • - reabilitarea terasei, prin decopertarea tuturor straturilor existente pana Ia betonul de panta si înlocuirea sistemului prin introducerea de polistiren expandat de 15 cm grosime, montat pe fata exterioara a terasei;

 • - înlocuirea tamplariei exterioare (usi si ferestre) existente aflata in stare buna, dar neetansa, cu o tamplarie performanta din punct de vedere energetic din P.V.C., cu geam tripan si acoperire selectiva cu 3 garnituri de etansare;

 • - refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat pentru elementele de construcție, cat si pentru instalații;

 • - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă pericol de desprindere si/sau afecteaza funcționalitatea clădirii;

 • - repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

 • - demontarea instalatiillor si a echipamentelor montate aparent pe fațade le/terasa clădirii, precum si montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • - crearea/adaptarea intrărilor pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati si alte masuri de dezvoltare durabila;

 • - refacerea hidro izolației perimetrele;

 • - înlocuirea instalației de iluminat interior;

 • - lucrări de creștere a performantei energetice aferente instalațiilor termice si sanitare;

 • - instalare sistem de climatizare si ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • - înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • - repararea/inlocuirea instalației de distribuție a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si pluviala din canalul tehnic al clădirii pana la căminul de branșament.

In plus fata de acestea, pentru a realiza recompartimentarile interioare menționate anterior, se vor efectua operațiuni de:

 • - desființare pereți existenti fara rol structural;

 • - desfiintare/demontare tamplarie pentru construcțiile provizorii;

 • - înlocuirea finisajelor interioare sî exterioare si a tamplariei existente;

 • - dotarea cu mobilier si echipamente necesare in procesul de invatare;

 • - prevederea de usi/dispozitive/compartimentari ce vor satisface cerințele legate de securitatea la incendiu.

Principalii indicatori tehnico-economici

1. Indicatori valorici:

Valoare totala a obiectivului de investiții:

6.019.619,76 lei (cu TVA) / 5.066.368,18 lei (fara TVA) din care: Valoarea constructii-montaj (C+M):

4.341.693,83 lei (cu TVA) / 3.648.482,21 lei (fara TVA)

Durata de realizare (luni) 18 luni

2.  Capacitati (in unitati fizice si valorice):

Suprafața construita studiata (grădiniță) - 943,00 mp

Suprafața desfasurata studiata (grădiniță) - 1.886,00 mp

Cost unitar investiție de baza - 2.170,11 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost unitar C+I - 1.745,20 lei/mp (exclusiv TVA)

Cost investiție:

 • - Valoarea construcții + instalații: 3.291.456,19 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea montaj utilaje: 30.496,99 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje cu montaj: 229.659,00 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoarea Utilaje fara montaj: 126.287,60 lei (exclusiv TVA)

 • - Valoare dotări: 414.919,40 lei (exclusiv TVA)

Cost total investiție de baza: 4.092.819,18 lei (exclusiv TVA)


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


Proiectant,

ONSULT SRL


contrasemnează secretar, marcela ENAC1JE