Hotărârea nr. 57/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 202/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT, CONSTANȚA”

c0tiSTAWrdROMÂNIA

L JUDEȚUL CONSTANȚA

( MUNICIPIUL CONSTANȚA

4 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l și art.2 din HCL nr.202/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța"

Consiliul local ai municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ......./.02.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr, 34461/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 33380/18.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD/1;

Văzând dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța", în sensul modificării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de investiții, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 3.911.156,08 lei, fără TVA, adică 4.642.899,13 lei (cu TVA), din care C+M: 2.484.946,64 Iei fără TVA, adică 2.957.086,50 lei (cu TVA),

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel; ooj pentru, —. împotrivă, abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                          CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR ^CELA ENACHE

CONSTANȚA

NR. . 5^  /

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA Nr.        /...............

ANEXA nr. 1 IaH.C.L.


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANTA” (DALI, altele - Studiu istoric)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: in anul 1927 a fost construita clădirea Teatrului de Stat, denumita inițial clădirea Teatrului Ligii Culturale (axele 3^-8). Intre anii 1950-1960 clădirea Teatrului de Stat a fost extinsa cu anexele laterale, sala de balet si cabinele de sunet (axele R3, 8-H4, F si I). In anul 1972 clădirea Teatrului a fost completata cu un corp anexe, conform proiectului nr. 542/1972 intocmit de către Institutul Județean de Proiectare Constanta (axele I-RL, 2-H4);

Număr de niveluri: S+P+1E;

Sistem structural: zidărie portanta din cpp, cu schelet de beton armat;

Capacitate, funcțiune: 274 locuri in sala de spectacole, 67 de angajați. Construcția are destinația de teatru.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni: Scenariul 1:

consolidarea fundațiilor existente prin latiri/subbetonari etc. la sala teatrului si anexele laterale (axele A-Kj, 1-H1);

 • -   reparații complete la acoperișuri cu înlocuirea invelitorii si a instalațiilor pluviale, cu realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei către canalizare si nu langa fundații; consolidarea minimala a pereților prin injectarea tuturor fisurilor si crăpăturilor din pereții de zidărie de cpp cu mortar fluid de marca M10, cel puțin;

 • -  termoizolarea pereților exteriori, pe fata exterioara utilizând placi din polistiren expandat de 8 cm grosime + tencuiala subțire de 5 mm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla;

 • -   termoizolarea soclului pereților exteriori, pe fata exterioara, excepție fațada principala, utilizând placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime + tencuiala subțire de 8 mm grosime, dublu armata cu plasa din fibra de sticla;

înlocuirea ușilor si ferestrelor vechi din tamplarie din lemn și 2 foi de sticla obișnuită, cuplate, de la corp CI, cu tamplarie din lemn stratificat la fațada principala si in rest cu tamplarie pentacamerala din PVC, si geamuri termoizolatoare tratate antiemisiv Low-e, grile higroreglabile si glafuri si solbancuri;

termoizolarea planșeului de la pod, la partea superioara a planseului, cu saltele din vata minerală caserata cu folie de Al, in grosime de 15 cm;

 • -  termoizolarea acoperișului terasa necirculabila de la tumul scenei, la partea superioara, cu placi din polistiren expandat de 15 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa;

 • -  termoizolarea conductelor de distribuție instalații de încălzire si a.c.m., din subsol + înlocuire robineti de golire + schimbarea conductelor de distribuție agent termic;

înlocuirea actualului sistem de incalzire (rețea de distribuție + calorifere din fontă, cu calorifere noi cu eficiente performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de incalzire);

 • -  refacerea tubulaturii de ventilație si montarea de echipamente noi; sistemul va fi dotat obligatoriu cu recuperatoare de căldură si pre-incalzire/pre-racire;

 • -   refacerea coloanelor instalațiilor sanitare si dotarea cu robineti de ramificație si golire;

 • -  montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare;

 • -   înlocuirea sistemului electric (conductorii din Al, tablourile electrice, prize, întrerupătoare etc.) cu elemente corespunzătoare normelor actuale;

înlocuirea sistemului de iluminat cu unul corespunzător normelor actuale (montarea de coipuri noi de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat si al becurilor cu incandescenta, cu becuri LED);

montarea de senzori prezenta pe coridoare si in grupurile sanitare;

montarea unui sistem de detectare si avertizare a incendiilor;

refacerea sistemului de iluminat de siguranța;

refacerea instalației de prize de pamant si impamantare; realizarea instalației de paratrăsnet;

implementarea unui sistem de management energetic integrat al clădirii (de tip BMS); montarea unui sistem de generare energie electrice folosind panouri fotovoltaice.

Scenariul 2:

consolidarea fundațiilor existente prin latiri/subbetonari etc. la sala teatrului si anexele laterale (axele A+G, 1+11);

reparații complete la acoperișuri cu înlocuirea invelitorii si a instalațiilor pluviale, cu realizarea unui sistem de colectare si dirijare a apei către canalizare si nu langa fundații; consolidarea minimala a pereților prin injectarea tuturor fisurilor si crăpăturilor din pereții de zidărie de cpp cu mortar fluid de marca M10, cel puțin;

tennoizolarea pereților exteriori, pe fata exterioara, Ia fațadele secundara, laterale stanga si dreapta, de la zona ateliere, utilizând placi din polistiren expandat de 10 cm grosime + tencuiala subțire de 5 mm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla;

teimoizolarea soclului pereților exteriori, pe fata exterioara, excepție fațada principala, utilizând placi din polistiren extrudat de 5 cm grosime + tencuiala subțire de 8 mm grosime, dublu armata cu plasa din fibra de sticla,;

termoizolarea pereților exteriori de la fațadele laterale stanga si dreapta pe zona sala de spectacole + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizând saltele din vata minerala caserata de 10 cm grosime; lucrarea necesita refacerea finisajului interior;

termoizolarea pereților exteriori de la fațada principala încăperi birou, case bilete, camera (intre cotele -0.57 si +3.10) + zone regii (intre cotele +6.30 si +14.40), pe fata interioara, utilizând saltele din vata minerala caserata de 10 cm grosime, mascate cu placi din gips carton;

înlocuirea tuturor ușilor si ferestrelor existente la Corpul CI, cu tamplarie din lemn stratificat la fațada principala si cu tamplarie pentacamerala din PVC si geamuri termoizolatoare tratate antiemisiv Low-e, grile higroreglabile si glafuri si solbancuri, in rest;

termoizolarea planșeului de la pod, la partea superioara a planseului, cu saltele din vata minerală caserata cu folie de Al, in grosime de 20 cm;

termoizolarea acoperișului terasa necirculabila de la tumul scenei, la partea superioara, cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa;

termoizolarea acoperișului terasa circulabila, la partea superioara a planseului, cu placi din polistiren expandat de 20 cm grosime + hidroizolatie bituminoasa + strat circulație;

termoizolarea perimetrala sub placa de pe sol, folosind placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime (ca urmare al desfacerii acestei zone, necesara executării lucrărilor de consolidare a fundațiilor);

termoizolarea conductelor de distribuție instalații de încălzire si a.c.m., din subsol + înlocuire robineti de golire + schimbarea conductelor de distribuție agent termic; înlocuirea actualului sistem de încălzire (rețea de distribuție + calorifere din fontă, cu calorifere noi cu eficiente performante + montarea de corpuri termostatate, pe fiecare corp de incalzire);

refacerea tubulaturii de ventilație si montarea de echipamente noi; sistemul va fi dotat obligatoriu cu recuperatoare de căldură si pre-incalzire/pre-racire;

refacerea coloanelor instalațiilor sanitare si dotarea cu robineti de ramificație si golire; montarea de sisteme cu senzori la lavoarele si pisoarele grupurilor sanitare; înlocuirea sistemului electric (conductorii din Al, tablourile electrice, prize, întrerupătoare etc.) cu elemente corespunzătoare normelor actuale;

înlocuirea sistemului de iluminat cu imul corespunzător normelor actuale (montarea de corpuri noi de iluminat, înlocuirea corpurilor de iluminat si al becurilor cu incandescenta, cu becuri LED);

 • -  montarea de senzori prezenta pe coridoare si in grupurile sanitare;

 • -  montarea unui sistem de detectare si avertizare a incendiilor;

 • -  refacerea sistemului de iluminat de siguranța;

 • -  refacerea instalației de prize de pamant si impamantare;

realizarea instalației de paratrăsnet;

 • -  implementarea unui sistem de management energetic integrat al clădirii (de tip BMS);

 • -  montarea unui sistem de generare energie electrice folosind panouri fotovoltaice.

Analizând cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, intrucat:

se reduce factura energetica (consumul de resurse) cu 89.34% fata de situația actuala;

 • -  clasa energetica a imobilului Teatrul de Stat Constanta va fi “A”;

 • -  indicele de emisii echivalent CO2 (kgco2/m2an) este cel mai scăzut, respectiv 27.30 kgco2/m2an;

se implementează sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice, avand un aport de 13.02% din totalul consumului anual de energie Qan, respectiv 61900 kWh/an.

Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) Indicatori valorici:

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

4.642.899,13 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

3.911.156,08 lei

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M): 353.200,00 lei fara TVA, respectiv 420.308,00 lei cu TVA / din care C+M: 0.00 Iei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA.

Anul II (INV/C+M): 2.039.652,70 lei fara TVA, respectiv 2.427.186,71 lei cu TVA / din care C+M: 1.472.747,39 lei fara TVA, respectiv 1.752.569,40 lei cu TVA.

Anul III (INV/C+M): 1.518.303,39 lei fara TVA, respectiv 1.806.781,03 lei cu TVA/din care C+M: 1.012.199,25 lei fara TVA, respectiv 1.204.517,11 lei cu TVA.

b) Indicatori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

 • c) Cap a cita ti:

Situația existenta:

suprafața teren:         2376.00

suprafața construita:     1726.00

suprafața desfășurată:   2283.00 mp;

 • -  P.O.T.:                72.64%;

 • -  C.U.T.:

Situația propusa:

suprafața teren:

2376.00 mp;

- suprafața construita:

1744.00 mp;

suprafața desfasurata:

2314.80 mp;

-   P.O.T.:

73.40%;

-  C.U.T.:

0.97.

Proiectant,

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

președinte ședință,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE


PROIECTANT: SCHIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, J13/1290/2010, R O27195079

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANTA (DAU, altelc-studiu istoric)”

președinte ședințăNr.crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

ELIGIBILE

NEELIGIBILE

CHELTUIELI TOTALE

Valoare rară TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare Iară TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare rară TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL t

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

-

-

12

Amenajate teren

-

-

1.3

Amenajări pt protecția mediului

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utUrtăților

-

-

TOTAL CAPITOL I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. |Chelruieli cu militat ile

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ți asistenta tehnica

3.1

Studii

36.000.00

.5.415.00

41.415.00

-

-

36.000.00

5.415.00

41.415.00

3.1.1

Studii de teren

19.500.00

2,280.00

21,780.00

-

19500.00

2.280.00

21.780.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

-

-

-

3.13

Alte studii specifice

16.500.00

3.135.00

19,635.00

■-

-

16500.00

3,135.00

19.635.00

3L2

Documentații-supott ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1.000.00

190.00

1,190.00

-

-

1.000.00

190.00

L190.00

33

Expertizare tehnici

8.800.00

8,800.00

-

8,800.00

8.800.00

3.4

Certificarea performanței energetice ți audîtul energetic al clădirilor

16.500.00

285.00

16,785.00

16500.00

285.00

16,785.00

33

Proiectare

70,000.00

13,300.00

83.300.00

214,000.00

40.660.00

254.660.00

284,000.00

53,960.00

337,960.00

3X1

Temă de proiectare

-

- '

-

-

.3.5.2

Studiu de prefewbilitate

-

-

-

-

333

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții fi deviz general

37.000.00

7.030.00

44.030.00

-

37.000.00

7.030.00

44.030.00

3X4

Docuntentnfile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acorduri lor/autoriza fiilor

5.000.00

950.00

5.950.00

-

5,000.00

950.00

5.950.00

355

Verificarea tehnică de calitate a proiectului teluric fi a detaliilor de exectifie

2.000.00

380.00

2380.00

7,900.00

1501.00

9.401.00

9.900.00

1.881.00

11,781.00

3SA

Proiect teluric fi detalii de execute

26.000.00

4.940.00

30.940.00

206.1004»

39.159.00

245.259.00

231100,00

44.099.00

276,199.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

....

-

-

-

3.7

Consultanță

44.700.00

8.493.00

53.193.00

-

44,700.00

8,493,00

53,193,00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investirii

36,300.00

6,897.00

43,197.00

-

36,300.00

6,897.00

43,197.00

3.7.2

Auditul financiar

8,400.00

1596.00

9.996.00

-

8.400.00

1596.00

9,996.00

33

Asistență tehnică

47,600.00

9.044.00

56.644,00

-

47.600.00

9,044.00

56,644,00

3.8.1

Asisten fi tehnică din partea proiectantului

17.000.00

3.230.00

20,230.00

17,000.00

3,230,00

20,230.00

3X1.1

■ pe perioada de exectife a lucrărilor

11000.00

2,280.00

14,280.00

-

12,000.00

2,280.00

14,280.00

35.13

• pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execufie, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

5,000.00

950.00

5,950,00

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.83

Dirigen fie de șantier

30.600.00

5.814.00

36.414.00

30,600.00

5.814.00

36.414.00

3X3

Asigurarea supravegherii arheologice la literari de săpătură

-

-

TOTAL CAPITOL 3

224500.00

36,727.00

261327.00

214,000.00

40,660.00

254,660.00

43X600.00

77387.00

515,987.00

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENASHE

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Constrocfii țî instalații

1,64135432

31139536

1353,449.88

755431.78

143332.04

898363.82

2396,98630

455427.40

2352,413.70

4.1.1

OBIECT l - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

1305,460.06

. 248.037.41

1.553.497.47

-

1,305,460.06

248,037.41

1353,497.47

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

336.094.46

63,857.95

399,952.41

-

-

336,094.46

63.857.95

399,95241

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare • NEELIGIBIL

-

-

755,431.78

143332.04

898.963.82

755,431.78

143332.04

898,96332

4.2

Montaj utilaj tehnologic

80337.91

1520720

95245.11

80337.91

1520720

95245.11

42,1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

80,037.91

15.207.20

95.245.11

-

80.037.91

1520720

95,245.11

422

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

-

-

43.

Utilaje, echipa mente tehnologice ți funcționale care necesiți! montaj

533386.09

10138136

634,96745

-

-

533386.09

10138136

63456745

43.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

. 533386.09

101.381.36

634.96745

533386.09

101381.36

634,967.45

432

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcp’onale care nu necesiți! montaj ți echip de trnnsp.

-

-

-

-

-

-

-

■ 43.

Dotări

175.950.00

3343030

20938030

175,950.00

33.43030

20938030

43.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

-

432

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

■ -

433

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

175,950.00

33,43030

209.38030

175.950.00

33.43030

209.38030

43.

Active nerorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

2255,17832

428483.92

2,683.662.44

931381.78

176.96234

1.10834432

3.18636030

605446.46

3.792,006.76

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de țantier

76351.23

14306.73

90357.96

7635123

14306.73

90357.96

5.1.1

Lucrîri de construcții

7,922.43

1.505.26

9427.69

-

-

7.922.43

1305.26

9.427.69

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

68,428.80

13.001.47

81.430.27

-

68.428.80

13.001.47

81.430.27

53

Comisioane, cote, taxe, rostul creditului

28376.89

-

28.576.89

-

28.576.89

2837639

52.1

Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

-

-

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 03% C+M -cap.( 12+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

12.424.73

-

12.424.73

-

-

12424.73

12.424.73

523

Cota aferentă ISC pentru controlul starului In amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% C+M-cap.f 12+13+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

2.484.95

-

2.484.95

-

-

2,484.95

1484.95

52.4

Coca pentru timbrul arhitectilor(0.05% din C+M)

1242.47

-

1242.47

1242.47

1.242.47

523

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC 03% C+M-cap.(l.2+l.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

12.424.73

-

12,424.73

12,424.73

12.424.73

523

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desfilnțare

-

53.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

159328.02

3027232

189,60034

159328.02

3027232

18930034

53.1

Cheltuieli diverse ți neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

159328.02

30.27232

189,600.34

159,328.02

30272.32

189.600.34

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1396.00

9.996.00

8400.00

1396.00

9.996.00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.400.00

1.596.00

9.996.00

8,400.00

1396.00

9.996.00

TOTAL CAPITOL 5

272,656.13

46375.06

319.031.19

272.656.13

46375.06

319.031.19

CAPITOLUL 6                                                                                                                                                 '■

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare Ia beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

62

Probe tehnologice ;i teste

-

13,339.65

2334.53

15,874.19

13.339.65

233433

15.874.19

TOTAL CAPITOL 6

13339.65

233433

15374.19

13339.65

233433

15374.19

TOTAL GENERAL

2.752.434.65

511385.98

3264320.63

1,158.72143

220.157.07

1378378.50

3,911,156.08

731,743.05

4.642399.13

Din care C + M (12+ 13+ 1.4+ 2+ 4.1 +42+5.1.1)

1.729314.86

328.60732

2358.122.68

755431.78

143332,04

898,96332

2484,946.64

472,13936

2,957,08630

In preturi la data de; 11.02.2019

S.C. 1IIGI1 CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

TVA;


19%


ing. CONSTANTIN Marius TudorclCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAgHE

PROIECT : “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI TEATRUL DE STAT CONSTANTA (DALI, altele-studiu istoric)”

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

NR. CRT.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

3.1.

STUDII

36,000.00

5,415.00

41,415.00

3.1.1.

STUDII DE TEREN

19300.00

2,280.00

21,780.00

3.1.1.1.

STUDIU TOPOGRAFIC

10,000.00

0.00

10,000.00

3.1.1.2.

STUDIU GEOTEHNIC

9,500.00

2,280.00

11,780.00

3.1.2.

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

ALTE STUDII SPECIFICE (studiu istoric)

7300.00

1,425.00

8,925.00

3.1.3.

ALTE STUDII SPECIFICE (supraveghere arheologica)

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.2.

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

8,800.00

0.00

8,800.00

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

16300.00

285.00

16,785.00

3.4.1

AUDITUL ENERGETIC

15,000.00

0.00

15,000.00

3.4.2

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.

PROIECTARE

284,000.00

53,960.00

337,960.00

3.5.1.

TEMA DE PROIECTARE

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

STUDIU DE PREFEZABILITATE

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

STUDIU DE FEZABILITATE/D.A.LI. SI D.G.

37,000.00

7,030.00

44,030.00

3.5.4.

DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATIILOR

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A P.T. SI D.E.

9,900.00

1,881.00

11,781.00

3.5.6

P.T. SI D.E.

232,100.00

44,099.00

276,199.00

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0.00

0.00

3.7.

CONSULTANTA

44,700.00

8,493.00

53,193.00

3.7.1.

MANAGEMENTUL DE PROIECT

36300.00

6,897.00

43,197.00

3.7.2.

AUDITUL FINANCIAR

8,400.00

1,596.00

9,996.00

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

47,600.00

9,044.00

56,644.00

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

17,000.00

3,230.00

20,230.00

3.8.1.1.

PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

12,000.00

2,280.00

14380.00

3.8.1.2.

PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, AVIZAT DE I.S.C.

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.2.

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

30,600.00

5,814.00

36,414.00

TOTAL CAPITOL 3

438,600.00

77387.00

515,987.00

In preturi la data de: 11.02,2019

TVA:        19%


S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

ing, CONSTANTIN Marius Tudorel


REȘEDINȚE ȘEDINȚĂ,

92^CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAC
rMKCTMm sc bor ctrcnuvcT muECT nu« j WMiAK ko» i iso


Oaticul d* E?AMMun a comtsoaa n nuuuag a cmsrrnD «CKSTBkKA ERCUNTll UtZHGSnCX A tAMWUXkAB TBATHUL M STAT CONSTANTA COALA ttafc-Cata HtT

*«n

ACnTÎTATI

tMtl

A

N|

AN*

Tt>I3L

LI

LI

1 “

LT

LI

L*

Lt*

LII

Lll

li -

LI

LA

LT

LA

LD

LI*

li

u

LA

U

L*

L*

L*

LDtfwiTVAJ

STĂM nttEKC&TDAKK EUTLKMXNTAAl! HUJIU.TVUil

R^aa —«Ai Itn (ap J>

1*4*30

1* VMM

tatau E»jotaT<Ua (<W Jj

* r***

-

— TSSHT

t

Uakana DAU țap 1) nftlCTAM M mCEUUti n* *C -vrfrni

l73M.Cn

1

L*wv II TAC- P.T. «DUXfl. n ’»

■Ll.lL»

«UUJJ

!“** ***              icw 1*

Y*^F*Mh*-**°*r" ‘ \     ------

ri* lipi 1 ■ ■** 1—■ »u 1 * KW *

■*** iMn *«aatai taMJitMMd

*3M9

L*B9

l.tna

una

UAL*

1.1*9

' IJIUI

1.1*9

IJOBJA

' UIMO

. i.rota

1.1*9

l.raaoo

l,rt*A»

"1J4UA

IJ99

i.tna

'1.IW

•-■ IJtOOd

1.1*9

1 1*9

| IS9

rin»

1J9B

149*

MWl

i

l

1AU*J

U4XU

JJ<i.n

13*14'

1A4IM

U***l

13*441

13*131

14*4,**

1**UI

13*1,11

, 4J9*

*4*9

MO*

>

EUgUTaUKBUl

• i t

- y

****** -                    Jj

- 7571*1

73J243

. .. J.9I9

7*140

1*144

. 3J41A»

•', 3A0U»

1*1 W

XMI4U

-. 3*t40

• 1*1*

■■■■ JAfllAP

J-fcl»

1*19

19140

6*37 ua

siiou

. ÎU*J5

■ 2Î4*U2

' UJML11

• ^jQțj

TI WlU

• ujun.ii

ÎS-Mfl-U

. .J*4»3i

JloQ-îi

41)41X7*

j»d W m«ki| • aMmwtal U

; M.lU.94

' H.IHW

U1U»

51.111»

sliu.t*

. jliu.n

suim

. fl.lUlt

51.1 tU»

n.l Li.»

JLILtM

Jl |L1W>

' 53111 *

31 lll»

I4M74II.'*''

Wa*j«^iiil* • h<ibrf (^4|

»|*4.1»

. mm ’j

■ JJ.tBI.7l

1110131

Slitil.n

. JLtni.n

Sl.IQi.1J

51,101-7*

. mmj

' JJ.im.u

Sil 0t.U

-|J. 19)31

.Jj.l t||.7J

. 11)0174

■SllQUJ

mm.ii

VJTXTI*

>M4 «Ataatai Atal iw 4>

j

*OAF7,»I

P“ 1 Hi ii.    <«W *i

174.7M3J

IM.MW

«H3MOT

AtaM tatt A       (Op i|

- LfJln*

UJLJ*

UI 13*

Uli-M

*4113*

1*314*

UH3

1411.»

MII.»

U3t4»

UJIl*

U3I36

*4113»

■JJIJ»

■■ UJI.J*

IJ.il »

1933*

**• rh*«*. iWMi, tm cartei*. Wrr^iil rnp 1)

-J44’A»

I4T1JA

1317 4*

|jct*

■ UTr*

|.W3»

ÎMI*

(3*7.9

l.MW

1417 40

•- <41730

lin*

I4TUA

14*’*

- I.SA73Q

••  14*144

..J.V’JO

jum»

1*1*

. *39*

■.ytmț.--

MLWDiBM rVMCTttU

*-

. - -

i

- --

. - J

f*pj

-IJta*

IMffCA

hatil

uutitataimj

<W«

!«•

1.1*9

UAL*

mauo

- LI**

iWtfLII

UALSLLI

imiLii

tflASLU

13LULLI

tsi^JUL

HMIUI

- 1113*131

CILUUI

mm*

Ayjiii

cnjiUB

ftUM*

ClLMJ*

r?i4M37

E7KULM

L.*~~

' UAL*

Mi Li**

PLĂTI UkMUM tai TW

•Mta*

AJAMI

*

lbaaqji

lulbua

MlLlM*

-

1

LHXiwJJ

i^cmxMxmojKcruj

T~1 "Wt7TT*” 1 ~ *

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


CONTRASE^cAZA


SECRETAR,