Hotărârea nr. 568/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE REGIEI AUTONOME DE DISTRIBUTIE A ENERGIE TERMICE CONSTANTA A RETELEI DE TRANSPORT A ENERGIEI TERMICE A MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CONSTA//^ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE i privind darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuție a Ene giei Termice Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 0J &  2019,

Luând în dezbatere referatul de aprobare a domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr.243460/16.12,2019 avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr, 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea dreptur lor și libertăților cetățeanului, precum și raportul de specialitate al Direcției patrimoniu și cadastru nr.243986/17.12.2019,

Văzând prevederile H.C.L. nr. 320/2019 privind aprobarea cumpărării rețelei de transpol a energiei termice de la Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență),

Luând în considerare contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2383/113.12.2019 prin care s-a transmis municipiului Constanța dreptul de proprietate asupra rețelei de transport a energiei termice cu rezervarea dreptului de uzufruct de către Electrocentrale Constanța S.A., în calitate de vânzător, până la data de 01.01.2020;

Având în vedere că, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/20|06 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile locale au obligația asigurării furnizării serviciului de alimentare cu energie termică în regim continuu,

îri temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 108 lit. a) și art. 362 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuție a Enerciei Termice Constanța a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constaința compusă din elementele descrise și enumerate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în administrare a rețelei de transport a energiei termice a municipiului Constanța prevăzută la alin. (1) operează pe perioadă determinată începând cu data de 01.01.2020 și până la înființarea unui nou operator al serviciului public ele alimentare cu energie termică în sistem centralizat și încredințarea gestiunii serviciului către noul operator.Art. 2 - (1) Procesele verbale de predare-preluare a rețelei de transport a energiei termice se întocmesc la data de 01.01.2020 între reprezentanții societății Electrocentrale SA, ai Primăriei municipiului Constanța și Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța.

i        (2) Reprezentanții Primăriei municipiului Constanța sunt desemnați

prin dispoziția primarului municipiului Constanța.

Art. 3. - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției administrația publică locală, Direcției achiziții și investiții publice, Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța și S.P.I.T.-V.B.L. Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.


F,1 astfel

I


hotărâre a fost votată de consilierii locali pentru,         împotrivă.           abțineri.

La data adoptării sunt în funcțieconsilieri din 27 membri.


i PREȘEDINTE ȘEDIN]fĂ|,CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENACHEc,oNSTA/v?x) ROMANIA

8 JUDEȚUL CONSTANTA

' ‘rt’ roMIS

C<>N57ANT»*»

MUNICIPIUL CONSTANTA

| |( CONSILIUL LOCAL

h

ANEXA

la H.C.L. nr.        fâQfâ_____

Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Data PIF

Cod

Clasificare

Valoare

1

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F6-F13

i

12/31/1970

1.9.2.1.

19,959.65

2

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F13-F20

6/30/1970

1.9.2,1.

4,405.47

3

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F20-C2

1/31/1971

1.9.2.1.

12,355.60

4

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA ST.TRAIAN

1

1/31/1971

1.9.2.1.

5,917.68

5

CONDUCTE DE TERMOFICARE RAMIF. ZONA ABATOR

1/31/1971

1.9.2.1.

9,931.88

6

CONDUCTE DE TERMOFICARE F7-PT CHIMPEX

6/30/1970

1.9.2.1.

977.28

7

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE FIL.SIRBU

10/26/1971

1.9.2.1.

12,675.24

8

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CA-CI CI-

CI 1

i

4/1/1971

1.9.2.1.

10,622.95

9

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CII-CIII

4/1/1971

1.9.2.1.

5,400.27

10

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE RAC.IPMC

4/1/1971

1.9.2.1.

6,008.88

11

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.PORT 1

10/26/1971

1.9.2.1.

7,299.84

12

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.LAPUSN,

1

10/26/1971

1.9.2.1.

8,158.45

13

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.30 DEC'

1

10/26/1971

1.9.2.1.

5,384.23

14

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAGTOMIS II

1

10/26/1971

1.9.2.1.

1,760.21

15

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.CELULOZ

10/26/1971

1.9.2.1.

1,163.67

16

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MG. ENERGIA

12/23/1971

1.9.2.1.

1,320.20

17

COI\ MG.

DUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE LVLAICU

12/23/1971

1.9.2.1.

3,668.11

18

RET

:LE TERMICE IN CANALE OB.23

4/28/1972

1.9.2.1.

3,304.63

19

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C8-C9

10/1/1972

1.9.2.1.

5,229.91

ANEXA LA

20

CONDUCTE TERMOF.IN CA^^Ș^ £$£

10/1/1972

1.9.2.1.

5,487.82

21

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C12-C15

'10/1/1972

1,9.2.1.

3,056.39

22

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C15-C IV C II-C VII

1

10/1/1972

1.9.2.1.

13,172.34

23

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE CIV-CV CV-CVII 1'

10/1/1972

1.9.2.1.

3,042.06

24

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C12-C12A

1

10/1/1972

1.9.2.1.

2,355.39

25

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C2B-CC21 OB 30 1

10/1/1972

1.9.2.1.

8,939.90

26

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE CIO PT 116 OB 36 1

10/1/1972

1.9.2.1.

8,478.09

27

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C7 C7A PT 127 OB 15 1

3/13/1973

1.9.2.1.

30,960.66

28

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE PT 147 146 OB 37 1

3/13/1973

1.9.2.1.

4,304.07

29

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE PT 211 OB 28 1

11/15/1973

1.9.2.1.

951.54

30

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 32

I

11/15/1973

1.9.2.1.

7,706.55

31

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 33

i

11/15/1973

1.9.2.1.

4,436.34

32

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 34 1

11/15/1973

1.9.2.1.

1,495.27

33

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 39 1

11/15/1973

1.9.2.1.

6,576.30

34

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 40

i

11/15/1973

1.9.2.1.

1,050.40

35

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 41 t ■

11/15/1973

1.9.2.1.

4,550.96

36

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 42

1

11/15/1973

1.9.2.1.

4,175.12

37

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 38 SC.NR.22

1

[

2/1/1974

1.9.2.1.

2,064.41

38

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 4A ZONA

CENȚRU

j1

11/21/1974

1.9.2.1.

10,471.95

39

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 6 1

12/27/1974

1.9.2.1.

5,970.60

40

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 26

4/1/1973

1.9.2.1.

10,184.72

41

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 7 1

12/27/1974

1.9.2.1.

3,074.03

42

TRONSON 1-A MG.II INTRE CI SI Fl-2

1

12/20/1975

1.9.2.1.

6,931.71

43

TRONSON 1-B MG.Fl-2 RAMIF.FIL.SIRBU

1

12/20/1976

1.9.2.1.

7,910.45

44

TRONSON 2-A MG.II F1J-C1A C1A-CD4

1

12/20/1974

1.9.2.1.

4,061.59

45

TRONSON 3-A RAMIF.SI RACORD LA GRUP SC.DNM

12/20/1975

1.9.2.1.

1,469.23

46

TRONSON 5-A RAMIF.SI RACORD LA PT.68 POL CFR 1

12/20/1975

1.9.2.1.

616.13

47

TRONSON 8-A RAMIF.SI RACORD LA PT.UM KM 4-5

12/20/1975

1.9.2.1.

8,029.49

48

TRO

'ISON 9-A RAMIF.SI RACORD LA PT.75 Z.OBOR

12/20/1975

1.9.2.1.

3,896.26

49

TRO A.V

'ISON 11-A RAMIF.SI RACORD LA APA CANAL

12/20/1975

1.9.2.1.

5,713.78

50

TRONSON 12-A MAG.II CĂMIN C15C-RAMIF L

i

12/20/1975

1.9.2.1.

3,608.58

51

RAMIF.TERMOF. IN MICRO F6 SI RACORD PT 47+49 1

8/1/1976

1.9.2.1.

1,559.12

52

RACjORD TERMOF PT 59 OB.ll

8/1/1976

1.9.2.1.

1,506.70

53

RACpRD TERMOF PT 17 OB.5B

8/1/1976

1.9.2.1.

2,133.85

54

RACORD TERMOF PT 158 SI 90 OB.14

8/1/1976

1.9.2.1.

2,842.56

ANEXA LA

55

RACORD TERMOF PT                /7M

11/1/1976

1,9.2.1.

2,218.71

56

RACORD TERMOF PT 6 IN ZONA CENTRU OB.9

1

11/1/1976

1.9.2.1.

4,434.13

57

RACORD DE TERMOFICARE IM NAVALA I

12/1/1977

1.9.2.1.

966.98

58

RACORD DE TERMOFICARE PT 49 OB 3 1

12/1/1977

1.9.2.1.

2,019.44

59

RACORD DE TERMOFICARE PT 107 OB.6 1'

12/1/1977

1.9.2.1.

501.50

60

RACORD DE TERMOFICARE PT 66 OB.8

1

12/1/1977

1.9.2.1.

2,216.51

61

MAGISTRALA II INTRE CĂMINUL CIA SI CI5 OB.l

1

9/1/1978

1.9.2.1.

26,623.52

62

MAGISTRALA II INTRE CĂMINUL CI5 SI Cil OB.2 1

12/31/1978

1.9.2.1.

30,734.71

63

RACORD TERMOFICARE LA PT 101 OB.5

1

4/1/1979

1.9.2.1.

554.40

64

RACORD TERMOFICARE LA PT 76 OB.12D [

4/1/1979

1.9.2.1.

1,095.58

65

RACORD TERMOFICARE LA PT 131-132 OB.6

1

3/1/1979

1.9.2.1.

1,341.38

66

RACORD TERMOFICARE LA PT 46 OB.8 |

3/1/1979

1.9.2.1.

2,138.26

67

RACORD TERMOFICARE LA PT 48 OB.9

1

3/1/1979

1.9.2.1.

3,075.13

68

RACORD LA PT 72-73 OB 10 OBOR

ț

12/1/1979

1.9.1.

1,672.03

69

RACORD LA PT 176-178-53

1

1/1/1981

1.9.2.1.

3,346.26

70

RACORD LA PT 183 - 185 [

1/1/1981

1.9.2.1,

6,519.48

71

RACORD LA PT 33

1/1/1981

1.9.2.1.

70,775.24

72

RACORD LA PT 14 - 15

1/1/1981

1.9.2.1.

30,542.92

73

RACORD LA PT 13

1

1/1/1981

1.9.2.1.

6,146.94

74

RACORD LA PT 86

[

1/1/1981

1.9.2.1.

94,751.29

75

RACORD LA PT 54 - 55

1/1/1981

1.9.2.1.

7,016.57

76

RACORD LA PT 126

1/1/1981

1.9.2.1.

2,095.27

77

RACORD TERMOFICARE PT.102

1

7/29/1981

1.9.2.1.

6,045.54

78

RACCIRD TERMOFICARE PT.103

7/29/1981

1.9.2.1.

6,792.83

79

RACORD TERMOFICARE PT.130

6/30/1981

1.9.2,1.

3,011.20

80

RACORD TERMOFICARE PT.177 i'

12/1/1981

1.9.2.1.

6,705.76

81

RACORD TERMOFICARE PT.187

i

i

12/1/1981

1.9.2.1.

11,080.37

82

RACORD TERMOFICARE PT.12

r

12/1/1981

1.9.2.1.

21,314.24

83

RACORD PT 96

1

12/1/1982

1.9.2.1.

25,200.59

84

RACORD PT 104

i

i

12/1/1982

1.9.2.1.

5,404.06

85

RACORD PT 186

12/1/1982

1.9.2.1.

558.81

86

RACORD PT 35

i

12/1/1982

1.9.2.1.

2,592.36

87

RACORD PT 37

1

12/1/1982

1.9.2.1.

32,399.02

88

RACORD PT 38

I

12/1/1982

1.9.2.1.

25,919.21

89

RACORD PT 215

12/1/1982

1.9.2.1.

7,309.76

90

RACORD PT 1 OB 4

9/1/1983

1.9.2.1.

270.03

91

RACORD PT 63 OB 5

9/1/1983

1.9.2.1.

309.71

92

RACORD PT 40  5

A NTT7 Y A TA

11/1/1983

1.9.2.1.

8,134.19

93

RACORD LA PT 108

HCLMNR.$6j? I-2QLC

L

11/1/1983

1.9.2.1,

8,265.36

94

RACORD LA PT 20

1

10/1/1983

1.9.2.1.

8,633.49

95

RACORD LA PT 189

10/1/1983

1.9.2.1.

8,546.42

96

RACORD LA PT 56-108,189,20

11/1/1984

1.9.2.1.

12,605.80

97

RACORD LA PT 57,100

11/1/1984

1.9.2.1.

5,302.66

98

RACORD LA PT 29

1

11/1/1984

1.9.2.1.

4,322.81

99

RACORD LA PT 23

1

11/1/1984

1.9.2.1.

957.81

100

RACORD LA PT 141 i

11/1/1984

1.9.2.1.

12,071.32

101

RACORD LA PT 19 i

1/1/1984

1.9.2.1.

5,019.25

102

RACORD LA PT 22 i

1/1/1984

1.9.2.1,

4,693.15

103

RACORD LA PT 195

1

2/1/1985

1.9.2.1.

25,538.96

104

RACORD LA PT 30

1

6/1/1985

1.9.2.1.

7,859.75

105

RACORD LA PT 188 r

9/1/1985

1.9.2.1.

7,030.90

106

RACORD LA PT 21

9/1/1985

1.9.2,1.

10,661.52

107

RACO RD LA PT 31

I

9/1/1985

1.9.2.1.

33,915.64

108

RACORD LA PT 67 PALAS

3/25/1986

1.9.2.1.

4,139.85

109

RACORD LA PT 172PALAS

1

3/25/1986

1.9.2.1.

2,516.31

110

RACORD LA PT 74 PALAS

I'

5/1/1986

1.9.2.1,

3,927.12

111

RACORD LA PT 115

1

5/1/1986

1.9.2.1.

2,940.66

112

RACORD LA PT 124

i

5/15/1986

1.9.2.1.

998.59

113

RACORD LA PT 24

i

12/25/1986

1.9.2.1.

1,389.87

114

RACORD LA PT 182 OBIECTUL 1

1

1

2/15/1987

1.9.2.1.

8,434.00

115

RACORD LA PT 181 OBIECTUL 2

1

2/15/1987

1.9.2.1.

9,859.13

116

RACORD LA PT 247

1

2/15/1987

1.9.2.1.

2,860.20

117

RACORD LA PT 163

1

11/27/1987

1.9.2.1.

12,461.41

118

RACORD LA PT 65

11/27/1987

1.9.2.1.

10,118.15

119

RACORD LA PT 170

1

11/27/1987

1.9.2.1.

14,274.53

120

RACORD LA PT 25-42

i

i

3/1/1988

1.9.2.1.

2,867.91

121

RACORD LA PT 40

i

i

3/1/1988

1.9.2.1.

8,017.36

122

RACORD LA PT 18

7/1/1988

1.9.2.1.

21,089.40

123

RACORD TERMOFICARE PT 60 j

3/1/1989

1.9.2.1.

48,697.18

124

RACORD TERMOFICARE PT 161

1

3/1/1989

1.9.2.1,

18,317.38

125

RACORD TERMOFICARE PT 175 1.

3/1/1989

1.9.2.1.

9,542.81

126

RACORD TERMOFICARE PT 174

1

3/1/1989

1.9.2.1.

11,633.67

127

RACORD LA PT. 215B

7/15/1991

1.9.2.1.

47,891.48

128

RACORD LA PT. 186-187

7/4/1991

1.9.2.1.

115,253.22

129

DUBLARE RACORDTOMIS I II III

7/9/1991

1.9.2.1.

102,002.63

130

KACp TERMOF.PT. 1|9   anexai

‘ 6/1/1992

1.9.2.1.

9,310.24

131

RACpRD TERMOF. PT. 4|hCLM

6/1/1992

1.9.2.1.

18,037.42

132

DUBLARE RACORD TERMOF. TOMIS V

1. '

6/1/1992

1.9.2.1.

69,407.42

133

DUBLARE RACORD ZONA TOMIS NORD

PT.l|'o,141,142

6/1/1992

1.9.2.1.

59,625.44

134

RACjORD TERMOF. PT. 70

6/1/1992

1.9.2.1.

23,081.06

135

RACORD TERMOFICARE PT.97 KM 4-5

1

6/1/1992

1.9.2.1.

31,786.20

136

CONDUCTA LA PT ANTERIOR TOMIS NORD

1

6/1/1992

1.9.2.1.

3.31

137

DUB

.ARE RACORD PT. 18 SI 60

6/1/1992

1.9.2.1.

1,388.77

138

DUB

.ARE RACORD FALEZA SUD OBOR TOMIS V

6/1/1992

1.9.2.1.

1,157.31

139

DUB

.ARE RACORD PT. 161 SI 175

6/1/1992

1.9.2.1.

1,079.05

140

RAC(

:>RD LA PT39

6/30/1993

1.9.2.1.

57,080.48

141

DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 3 (PT 59)

6/30/1993

1.9.2,1.

39,341.75

142

DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 2 (CC2-N1)

6/30/1993

1.9.2.1.

55,866.96

143

DUBLARE RACORD CENTRU OBOR 5 (PT 16-66)

6/30/1993

1.9.2.1.

59,951.69

144

RAC(

?RD LA PT 44

6/30/1993

1.9.2.1.

2,925.23

145

RACORD PT 171

1

6/30/1993

1.9.2.1.

8,956.44

146

RACORD LA PT 26

1

6/30/1993

1.9.2.1.

7,734.11

147

RACORD LA PT PT 19 BIS

6/30/1993

1.9.2.1.

6,937.22

148

■CONDUCTE TERMOFICARE (RACORD) PT 89

1/1/1995

1.9.2.2.

16,562.69

149

RACORD TERMOFICARE PT 106 (ZONA STADION)

i

1/1/1995

1.9.2.2.

39,051.87

150

CONDUCTE TERMOFICARE MCT ZONA ABATOR F14-

C141

1/1/1995

1.9.2.2.

14,754.97

151

RACORD TERMIC DIN ADUCTIUNEA LA PT 44 CTA

1

1/1/1995

1.9.2.2.

35,935.90

152

RACORD TERMOFICARE LA PT 162

1

12/31/1996

1.9.2.2.

24,192.07

153

RACORD LA PT 136

1

7/12/1991

1.9.2.1.

65,852.84

154

ANSAMBLU DE MĂSURĂ a ENERGIEI TERMICE pt.

APA (FIERBINTE

4/27/2001

2.2.4.2.

241.39

155

ANSAMBLU DE MĂSURĂ a ENERGIEI TERMICE pt.

APA FIERBINTE

4/27/2001

2.2.4.2.

241.39

156

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA (FIERBINTE

4/26/2001

2.2.4,2.

241.39

157

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APAjFIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

158

ANS APA

AMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

159

ANS

APA

AMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

160

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APAj FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

161

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMi APA FIERBINTE

ANEXA LA

.2.4.2.

297.59

5/16/2001

2

162

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt.

APA FIERBINTE

5/16/2001

2,2.4.2.

297.59

163

ANSĂMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2,2.4.2.

297.59

164

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA F-IERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

165

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

166

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4,2.

1,144.08

167

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

I

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

168

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

169

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2,2.4.2.

1,144.08

170

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

171

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

172

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

173

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4,2.

1,144.08

174

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

I

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

175

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU ACCESORII

1

9/14/1998

2.2.4,2.

1,144.08

176

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

177

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

178

ANSĂMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

179

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

180

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2,4,2.

1,144.08

181

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

182

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

183

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

184

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

185

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

186

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERMICA CU

COMPONENTE

9/14/1998

2.2,4.2.

1,144.08

187

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

188

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

189

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

190

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

191

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

192

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

193

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

194

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

195

ANSAMBLU DE MASl

RA EN.T&Wj^Ai^ONENT uri \,i WAM? /PO/f

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

196

ANSA.MBLU DE MASU

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

197

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

i

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

198

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

199

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

200

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

201

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

202

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

203

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

204

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

205

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

206

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

207

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN. TERM. CU COMPONENTE

1

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

208

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

209

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4,2.

1,665.41

210

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

211

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2,2.4.2.

1,665.41

212

ANSA.MBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

213

ANSA.MBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

214

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

215

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

216

ANSA.MBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

217

ANSA.MBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2,2.4.2.

1,665.41

218

ANSA.MBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2,

1,665.41

219

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

220

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

221

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

222

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE i

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

223

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

224

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

225

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

226

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

227

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

228

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE i

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

229

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

230

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4,2.

1,665.41

231

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

232

ANSAMBLU DE MA<

ANEXA LA

TE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

233

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

234

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

235

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2,4.2.

1,665.41

236

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

237

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

238

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

239

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

240

ANSAMBLU DE MASIJRA EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

241

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

242

ANS/j^MBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

243

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

244

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM, CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

245

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

246

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

247

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

248

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

249

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

250

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

251

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

252

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

253

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

254

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

255

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

256

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE i

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

257

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

258

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

259

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

I

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

260

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

261

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2,2.4.2.

1,665.41

262

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

263

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

264

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2,2.4.2.

1,665.41

265

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

266

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

267

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

1

!

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

268

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

ANEXA


269

270"

27?

  • 272

  • 273

  • 274

  • 275

  • 276

  • 277

"278

279


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

i

________________________________________________! •__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

i


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSZxMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


280


281


282


283


284


285


286


28712/31/1997^


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE ______________________________I___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

_____________________________I____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE


Totali

I


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997


12/31/1997
PREȘEDINTE ȘEDItyȚ


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.


2.2.4.2.
1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


1,665.41


2,232,373.64


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHt