Hotărârea nr. 567/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 112/2013 PRIVIND SUBVENȚIONAREA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A CAMPUSULUI DE UNITĂȚI LOCATIVE MODULARE HENRI COANDĂ


gonstaa/^, românia

1       ilf JUDEȚUL CONSTANȚA

JlMUNICIPIUL constanța ^CONSILIUL LOCAL


m

C°MSTT°ANTlfrwh

|,                       HOTĂRÂRE

privind completarea HCL nr. 112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă II

'Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de             GljJ_______

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 242284/13.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățeanului precum și raportul rk 20354/16.12.2019 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat" (Constanța;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009, privind Codul civil, Capitolul V, Contractul de închiriere, Legea nr. 15/1990, privind reorganizarea unităților economic!:; de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Guvern nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prevederile HCL nr. 65/2011 privind aprobarea Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și inico-edilitare aferente" - Campusul Social Henri Coandă - str. Ștefănița modificările și completările ulterioare aduse prin HCL nr. 183/2012, HCL 1.3, HCL nr. 299/2012, HCL nr. 463/2018 și HCL nr. 223/2019, ale HCL nr.

"I lucrări te Vodă, cu nr. 79/20 150/201T privind aprobarea transferului "programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico edilitare aferente Campusujlui Social Henri Coandă" către RAEDPP Constanța, ale HCL nr. 145/2012 privind stabilirea nivelului chiriei pentru unitățile locative modulare din Campusul social Henri Coandă, ale HCL nr. 353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța, modificată și completată prin HCL nr.155/2013, HCL nr. 233/2013 și HCL nr. 136/2014, ale HCL nr. 85/2018 privind transmiterea în administrarea RAEDPP jconstanța a unor imobile aflate in domeniul privat al Municipiului Constanța situate în campusul social Henri Coandă, str. Zmeurei nr. 3, Lot 2, precum !și prevederile HCL nr.112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului de locuințe sociale „Henri Coandă", cu modificările și completăirile ulterioare, HCL nr. 60/2013 privind finanțarea de la bugetul local a unor facilități acordate în Campusul social Henri Coandă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. ,d și art. 196, alin. 1, lit. adin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

i'


HOTĂRĂȘTE:


ART. 1. Se aprobă completarea HCL nr. 112/2013 prin introducerea unui nou articol, astfel:

Art.41-"Cheltuielile ce intră în sarcina comodatarului sau chiriașului și nu

pot fi recuperate de la acesta, în caz de deces, evacuarea imobilului sau părăsirea domiciliului, vor fi solicitate de la bugetul local.

Sumele vor fi acceptate la decontare numai în' situația în care e legale efectuate de RAEDPP Constanța în vederea, recuperării nu au


demersuri(e legale efectuate de RAEDPP Constanța in vederea, recuperării nu au avut final tate în termen de 3 luni, RAEDPP Constanța având obligația să-l urmărească în continuare în cadrul termenului de prescripție, parcurgând toate etapele legale în interiorul acestui termen.

||ln situația în care nu se face dovada acestor demersuri, sumele nu pot fi recuperate de la bugetul local, ele fiind suportate integral din veniturile proprii ale RAEDPP Constanța."

ART. 2. Celelalte dispoziții ale HCL nr. 112/2013 rămân neschimbate.

ART. 3. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și instanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre 111 ii îi              111 ii f”"

comunica Privat" Ca știință Instituției prefectului județului Constanța.


’rezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, --împotrivă, ----- abțineri.

_a data adoptării sunt în funcție        consilieri din 27 membri.

i


I

i

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


I

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR /

MARCELA ENACHE


imr.....AQ_'