Hotărârea nr. 566/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU MODIFICAREA ART. 4 DIN HCL NR. 222/2017 PRIVIND ORGANIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SC CONFORT URBAN SRL CONSTANȚAHOTĂRÂRE

privind modificarea art. 4 din HCL nr. 222/2017 privind organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară la data de VW, JQl0) ;

I

Luând în dezbatere referatul de arobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 237493/06.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l de i^tudii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Compartimentului monitorizare întreprinderi publice și ADI-uri nr. 239482/1Q. 12.2019.

Potrivit prevederilor art.8 alin.(2) și art.37 alin.(2), alin.(3) și alin.(5) din O.U.G. nr'.. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

Având în vedere adresa nr. 17149/06.12.2019 a S.C. Confort Urban S.R.L, înregistrată la Compartimentul monitorizare întreprinderi puplice și ADI-uri sub nr.237487/06.12.2019, privind .analiza rezultatelor financiar-contabile obținute în perioada 2016-2019 și Decizia nr. 269/06.12.2019 a Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Văzând adresea nr.2024/27.11.2019 transmisă de către Direcția Județeană de Statistică Constanța înregistrată sub nr.231238/28.11.2019 la Primăria municipiului Constanța;

în temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.(a); alin.3 lit.(d) și art.196 alin.l lit.(a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administr<:|tiv,

HOTĂRĂȘTE

I

Art.:l . Se aprobă modificarea art. 4 din HCL nr. 222/2017 astfel că aceasta va avea | următorul conținut: ,,Se aprobă indemnizația acordată membrilor Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța în cuantum de 3.826,5 lei brut/lună."

(;

Art.X La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitcitea prevederile art. 1 din HCL nr.422/2017 privind stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de administrație ale societăților comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța în ceea ce privește membri Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.

Art.:-:. Art.3. Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, să semneze actele adiționale la contractele de mandat.

i

va prezenta hotărâre, Compartimentului monitorizare întreprinderi ADI-uri, Serviciului juridic și către S.C. Confort Urban S.R.L. în


Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală comunica publice ș vederea aducerii la îndeplinire precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

; pentru,    —'    împotrivă^ 1 ______abțineri.

La data adoptării sunt în funcție             consilieri din 27 membri.

I


PREȘEDINTE ȘEDIN1JÂ

'T'eofeOf- fW


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr.,5GG MO J-3'2019