Hotărârea nr. 565/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. NICOLAE IORGA, AL. CRIZANTEMELOR, AL. LĂCRĂMIOAREI ȘI BLOC J2, INIȚIATOR SC SIGMA PREMIUM SA


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, al. Crizantemelor, al. Lăcrămioarei și bloc J2, inițiator SC Sigma Premium SA

. -Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de\0\V?y 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgedău înregistrat sub nr. 236620/05.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. .?. de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism . nr. 241503/12.12.2019, precum și avizul nr. 236619/05.12.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

Văzând avizul de oportunitate nr. 174705/06.11.2018 al Direcției urbanism;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Plahul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, al. Crizantemelor, al.' Lăcrămioarei și bloc J2, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul care a inițiat PUZ-UÎ, sitOat în str. Nicolae Iorga nr. 20, în suprafață de 1303,22 mp (potrivit"actelor fde proprietate) și 1329 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 201547, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate' SC Sigma Premium SA conform contractului de vânzare autentificat sub. nr. 523/26.07,2017 la Biroul individual notarial Berevoianu Radu-Costin.

Art. 2 - Valabilitatea planuiuTurbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de Ic data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

:Art. 3 - începând cu data adoptării prezentei își încetează valabilitatea documentația de urbanism aprobată prin HCL nr. 489/2005 privind aprobare PUD - Reparații capitale, construire, etaj intermediar, recompartimentare și reamenajare imobil birouri S+P+3E cu locuință de serviciu la ultimul etaj,

amenajare parcare, str. Nicolae Iorga nr. 20, teren în suprafață de 1303,22 mp, proprietate SC Torent International SRL.

Art. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Sigma Premium SA,'Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean .Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea.va fi’ comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost v'Qțâtă'de consilierii locali astfel:

6?^ pentru, ^împotrivă,.      abțineri.

1 La data adoptării sunt în functie o?C consilieri din T7 membri.


IA, v


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR^

CONSTANȚA

NR.


'2019

P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. NICOLAE

IORGA, AL. CRIZANTEMELOR, AL. LĂCRĂMIOAREI SI BLOC J2

------------------------------------------------------------------------’__________________________________________________________________l________________________________


REGULAMENT DE URBANISM


... •

AFERENT P.IJZ. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. NICOLAE IORGA, AL. CRIZANTEMELOR, AL. LĂCRĂMIOAREI ȘlJUDEȚUL CONSTANȚA


I.


A.VP’AT SPRE NESCHi.'-' 3ARE

ARHITECT ȘEF -----------

"forma unor prescripții Plan plicării acestuia. Regulamentul de urbanism cuprinde reguliROLUL R.L.U.

Regulamentul

Zonal, în vederi

specifice de urbanism instituite în teritoriul considerat, care completează sau detaliază regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

Regulamentul cuprinde prescripții generale la nivelul zonei studiate, precum și prescripții și recomandări specifice.


B. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

H.G.R. ri.r. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Ghidul de aplicare a R.G.U. aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr.21/N/2000;

Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al planului urbanistic zonal GM-010-2000aprobat de Ordinul M.L.P.A.T. 176/n/2000;

Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiile de urbanism pentru /l

zone construite; protejate (P.U.Z.), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 562/2003.

J                         >            I

C. DOMENIUL DE APLICARE

R.L.U. de față este aferent P.U.Z. pentru zona delimitată de str. Nicolae lorga, aleea Crizantemelor, aleea Lăcrămioarei și Bloc J2. Activitatea de construire în zona studiată se va desfășura în cadrul următoarelor principale categorii:

- construirea pe teren liber;

- extinderea și/sau modernizarea construcțiilor existente.

Autorizarea acestor categorii de construcții și amenajări urmează să se supună procedurilor legale și regulamentului aferent P.U.Z.. în cazul în care tereny£^ dezmembra și parcelele obținute nu vor avea acces direct din circulațiil întocmi P.U.D. sau P.U.Z., după caz.S *gnis Nejia O


D. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZA TI ÎN R.L. U.

>

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimor^^oy^yi natural, ăl unor.resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apă, etc. și în care se instituie servituti de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent. Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de I și al dezvoltării durabile ale zonelor i și coeficientul de utilizare a terenului, j Coeficientul de utilizare a terenului desfășurată (suprafața desfășde


controlul proiectării cupare a terenului


~su Drafata construită

9

ța parcelei incluse în unitatea teritorială de referință. Nu^se iau în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,8 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției


civile, suprafața balcoanelor, logilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafața construită (amprenta la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. Nu se iau în calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor și demisolurilor care depășesc conturul parterului și nu depășesc cota de 1,5 metri față de cota terenului amenajat, în cazul în care acoperirea lor se va trata ca o curte de incintă (circulații, grădină, etc.).

Locuințe unifamiliale (individuale) - clădiri de locuințe pentru o familie (o locuință)

Locuințe semicolective - clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces propriu și lot folosit în comun.


Locuințe colective - clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuinț acces si lot folos.it în comun.

>

Clădiri izolate - clădiri de locuințe amplasate izolat pe un lot

Clădiri cuplate clădiri de locuințe cuplate câte două, pe limita dintre două Io

Clădiri înșiruite clădiri de locuințe amplasate pe întreaga lățime a parcelei


Clădiri covor - clădiri de locuințe (de forma L sau U) amplasate în (rețea) lot, pe două sau trei laturi, cuplate sau nu cu clădirile vecine.

II.   REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

JUDF


A. REGULI CU PRIVIRE LA

PATRIMONIULUI NATURAL Șl CONSTRUIT


ța ”    ~1

INTEGRITA TEAWJWEDIULUI SI ^PRO^AREA

DIA-rpA ..•.•76,.;

Anexă ta avuuș nr.                 /"? '

Este necesară respectarea amplasamentelor propuse în planul urbanistic :onalpentru principalele clădiri și amenajări aferente.

Principalele- obiective trebuie să dispun^fc           j/carosabile lesnicioase,

platforme și spații de degajare corespunzătoare pentru ^desfășurarea investițiilor.

Fiecare obiectiv necesită o tratare atentă privind circulația, exploatarea și întreținerea.

După finalizarea executării lucrărilor, amplasamentul rămas neocupat de lucrările de construcții se va reda peisajului urban în condiții corespunzătoare.

Se vor respecta, de asemenea, condițiile puse în avizele Agenției de Protecție a Mediului si Ministerului Culturii si Identității Naționale.

I                                                                                                  J                                        J                     J

în cazul ^descoperirii unor vestigii arheologice, se va anunța Direcția Județeană pentru Cultură Constanța și se va institui zona de protecție corespunzătoare.

Organizarea de șantier se va face pe terenul proprietate. Pe suprafețele de teren proprietate privaită se vor amenaja spații verzi. Vor fi copertate și refăcute, astfel încât să nu existe spații afectate, altele decât cele prevăzute în proiect. Pentru organizarea de șantier se va obține autorizație de construire, conform legii.

B. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA

J                                                    >                          >

INTERESULUI PUBLIC

La transportul materialelor de construire, execuția și exploatarea obiectivelor se vor respecta distanțele de protecție și siguranță stabilite prin normele în vigoare și condițiile tehnice prevăzute de furnizorul echipamentelor și materialelor.

în timpul construirii se va avea în vedere neafectarea vecinătăților. în cazul în care este necâșară folosirea temporară și a altor terenuri, se va cere acordul proprietarilor acestora.

Z3 '■ ■'

Se va asigura înșorirea clădirilor din zonă și din vecinătăți, corespunzătoare funcțiunilor, conform Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor de "igienă a populației și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, precum și normativelor specifice. Pentru fiecare obiectiv nou sau intervenție pe construcție existentă

se va întocmi un studiu de însorire adecvat, care să demonstreze respectivelor construcții și vecinătăților.


III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

9

UNITĂTI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

Pe teritoriul studiat se identifica trei zone funcționale:

1

M - funcțiuni mixte: locuirerindividu-aFă^semicolectivă-și-colectivă, comerț, servicii, turism, sănătate;


î v JUDtȚUL CONSTANȚA

| PRiMAR’A MUNICIPIULUI CONSTANȚA j

:         DIRtCȚIA URBANISM

VIZAT &PRE NE®CHH»BARE

Anexă la avizul nr. _     /

arnpnlujEâe^urbHnism aferent prezentului P.U.Z. este


circulația pietonală;

circulația carosabilă.

»

Zona reglementată cea de funcțiuni mixte - M!

J                                        /

V

Celelalte zone vor respecta prevederile P.U.G. și R.L.U. aferent acestuia.

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR SI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE: ZM

9                   9                                      9                                    9

Art.1. UTILIZĂRI PERMISE

comerț: alimentație publică, comerț cu amănuntul, galerii comerciale, spații comerciale alimentare și nealimentare, etc.;

servicii: spa, proiectare, mici ateliere manufacturiere, cluburi de pensionari, centre de supraveghere a copiilor, vârstnicilor, poștă, internet, birouri de relații cu publicul, etc.;

I

spații administrative și financiar-bancare: birouri, sedii de societăți comerciale, bănci sau organizații, btc.;

sănătate;!- centre de tratament, centre de recuperare medicală, farmacii, cabinete medicale, laboratoare, centre de analize medicale, etc.;

locuire: locuințe individuale, colective sau semicolective cu reqimul de înălțime P+4

1                 >                                               '                                                                      LIII! ■ ll« Mit I IWI                                                                                                         1depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

construcții provizorii de orice natură;

depozitare en-gros; , \

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice, carburanți;

depozitări de materiale refolosibile;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități 'productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

I {

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau carȘîîmpiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice;

alte funcțiuni care nu sunt menționate în art. 1 si 2.

>1                                                                                               J                                                                    >

Art.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU

f

CONSTRUCȚII

f

Se admit alipiri sau dezmembrări, cu următoarele condiții:

 • - dimensiunile și forma terenurilor pe care se vor realiza obiectivele vor urmări necesitățile funcțiunilor respective, cu mențiunea că, în cazul dezmembrării, indicatorii urbanistici raportați la parcela inițială să se mențină;

 • - se consideră construibile terenurile cu minimum 3 metri deschidere la circulația publică sau la aleile de servitute.

  - pe terenurile pe care indicatorii urbanistici specificați sunt depășiți, nu se admit decât lucrări de reparații, consolidări, îmbunătățire a nivelului de echipare t


  Art5. REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCȚIILOR

  • - în cazul parcelelor aliniate la str. Nicolae lorga, construcțiile î^

  j; • •              > ■                                                    f

  existentă; ,.r  • - față de aleea Lăcrămioarei, construcțiile nu vor depăși spre alee distanța minimă dată de amplasarea bocului J4 existent, inclusiv cu balcoanele închise și zona de acces;

  • - față de aleea Crizantemelor, zona edificabilă se va extinde până pe aliniament, cu condiția să nu lase calcane vizibile difi^soatiuLpublic;  - '   ’I n v           CONSTANTA

  • - cornișele vor depăși aliniamentul |cu%^iTi!Mi/^moLdj^ț^^totre|aliniamente, dar nu

  - DIRECȚIA urbanism

  mai mult de 1,2 metri;                 vizat spre nesch^bare- [

  a la avizul                       •/-? .

  ifcarea de trepte si/sau rafnpe-ae acces in clădire sau arhitect șef                 I

  -3.0-metiiJfe la uuta-țrotuarlilui este interzisă.


  - depășirea aliniamentulnt^Ț  alte reliefuri pe fațadă până/â înălțArt.6. AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATĂ DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE f                                                                                                 >

ALE PARCELELOR

Față de limitele laterale și posterioare, construcțiile se vor dispune respectând codul civil și legislația în vigoare referitoare la cerințele de calitate ale construcțiilor.

Față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor, construcțiile se vor retrage astfel încât să se asigure respectarea prevederilor privitoare la însorire și iluminat natural, din O.M.S. 119 /2014 și normelor specifice, atât pentru construcțiile propuse, cât și pentru cele existente.

Față de terenurile proprietate privată a persoanelor fizice și juridice cu servituti de trecere, construcțiile se pot amplasa pe limita proprietății și vor întoarce spre circulația respectivă o fațadă tratată arhitectural, fără calcan.

Pe parcelele cu numarele cadastrale 221429, 248429 și 221429 se va construi în regim cuplat sau covor.

Arf.7. AMPLASAREA ,CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

■ Amplasarea și Configurarea clădirilor pe parcelă se va face cu asigurarea însoririi coreșpunzătoare a spațiilor și vecinătăților conform legislației în vigoare, va întocmi la 'autorizare un studiu de însorire.


Art.8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII           I


Accesurile rutiere la obiectivele propuse se vor prevedea din străzqfe ad^c^nte parcelelor sau din terenurile cu servituti de trecere.

Toate parcelele trebuie să aibă acces auto și pietonal, cu lățimea minimă de 3.5 metri pentru autoturisme și minimum 1,5 metri pentru pietoni. Se va asigura accesul autospecialelor de pompieri pe cel puțin o fațadă a construcțiilor, și pe două fațade, dacă funcțiunea o cere.                                          -.......

1

Se vor asigura, de asemenea, lățimea și înălțimea de trecere corespunzătoare accesului ambulantelor si autovehiculelor de colectare a deșeurilor - minimum 3,5 metri lățime si 4 metri înălțime liberă.

în toate cazurile este obligatorie asigurarea c ccesuluiivmrTspațiH^TxpqHlice a „  ■                          ,      PRIMĂM           CONSTANT/

persoanelor cu handicap, conform normativelor legal apro oate.            <‘^3ai îsm


Art.9. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

f                                                                                    .. ,

Staționarea autovehiculelor se admite numai

J

circulațiilor publice. Atât spațiul de parcare/garare, cât și cele de circulație și manevrare a autovehiculelor se vor amplasa și dimensiona conform normativelor în vigoare.

în cazul în care pe un teren cu construcție existentă care se menține nu există spațiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare conform normelor legal aprobate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare, ori concesionarea locurilor necesare într-un parcaj colectiv; aceste parcaje vor fi situate la distanță de maxim 500 metri de accesul principal în clădire.

Necesarul locurilor de parcare se va asigura cu respectarea H.C.L.M. 113/2017, cu completările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. 28/2017.

Necesarul locurilor de parcare se va calcula la faza P.A.C. pentru fiecare obiectiv în parte.

Art. 10. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME A CONSTRUCȚIILOR f                                                                1

 • - pentru parcela cu nr. cad. 201547:

Regimul de înălțime maxim propus = P+3-4E, maximum 20,

 • - pentru parcela cu nr. cad. 208580:

-Regimul de înălțime maxim propus = P+4E, maximum 20,0


r pentru parcelele cu numerele cadastrale 221429, 248129 și 221429:^Regimul de înălțime maxim propus = se menține.

- pentru parcâla de la nordul zonei studiate, aflate la intersecția aleilor Lăcrămioarei și Crizantemelor:

Regimul de înălțime maxim propus = P+4E, maximum 20,0 metri.

Demisolul este considerat nivelul cu cota pardoselii finite mai jos decât nivelul terenului amenajat (cota finită a trotuarului de gardă) cu cel mult jumătate din înălțimea lui.

Nu se admite crearea de calcane prin diferență de regim de înălțime față de clădiri alăturate,mai-mari de 1,50 metri, atunci cârfiTăCest^^^^          și se mențin sau

au atins nivelul maxim admisibil în cadrul zcn§PiM^R!^.^P^c.ipiyLui constanta j

5 a

Anexă la avizul nr.                    - / 3


CONSTANȚA


. .                               DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE Anexă la avizul nr.                     [6

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. CATEGORII DE'MATERIALE DE


Art.11.

CONSTRUCȚIE

Aspectul clădirilor va og+i si se va armoniza cu construcțiile află în relații de co-vizibilitate!

J

în acest scop, se va avea în vedere respectarea a cel puțin uneia din condițiile următoare:ARHITECT ȘEF


fiunea acestora, va tine seama de caracterul zonei J                                                                  ’                  J

ecihe valoroase din punct de vedere estetic, cu care se


utilizarea raportului plin/gol și a cotelor registrelor orizontale ale construcțiilor aflate în vecinătate (brâuri, cornișe, soclu);

utilizarea acelorași materiale de finisaj și a aceleiași cromatici;

utilizarea aceluiași stil arhitectural, al aceluiași limbaj de exprimare arhitecturală; De asemenea, se vor urmări:


 • -  evitarea masivității la nivelul percepției pietonale, prin propunerea de soluții pavilionare sau prin tratarea fațadei;

 • -  folosirea acoperișurilor, teraselor și/sau pereților verzi în scopul îmbunătățirii microclimatului;amplasarea firmelor și reclamelor, cu lumină puternică sau intermitentă

care să deranjeze locuitorii din vecinătate.

Sunt interzise folosirea la exterior a:

materialelor de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru intețfer, imitații de materiale naturale (piatră artificială, cărămidă sau lemn fals^etcPj^** finisajelor exterioare și învelitorilor în culori saturate, stridente și străluci

- cu excepția locuințelor individuale este interzisă acoperirea cu șarpantă.

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

Se vor folosi structuri definitive de zidării portante sau cadre de beton armat, £ structuri metalice sau din lemn.


Pentru circulațiile carosabile se vor folosi îmbrăcăminți asfalțj pentru accesul la parcări/garaje cu peste 5 locuri de parcare și dalș/^e pat de nisip pentru celelalte. Pentru, parcări se .vor folosi dale înierbate.


Pentru- circulațiile.'pietonale se vor folosi dale

. -vMuLUi CONSTANTA

VV:a»' ,«.H Hf^BARE Anexa 3V)2t)i             /ST'

construire va


naturală, precum și îmbrăcăminți asfaltice.

Precizări referitoare la iluminatul arhitectural:

- la faza P.A.C., documentația care stă la baza solicitării              d<

cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, va cuprinde:


o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice

o piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi

J                                                                                                                                            J

îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face-un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

6 în cazul' firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu . deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor

folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

- proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării ComisL^^^g^£| amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constduvagi


rbanism si

I


Art. 12. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILIT

Toate obiectivele vor avea asigurate accesul la utilități,

șantier, cât și pentru construcții definitive.

Investitorul va respecta cerințele prevăzute în normele tehnice de racordare Ia rețelele electrice de interes public. Branșamentele se vor executa îngropat și vor fi autorizate conform legii, cu avizul deținătorilor de rețele.

Datorită fluxurilor pietonale importante, racordarea burlanelor la canalizare este obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare, peTrtnra^s^evita-pfoekKseFea-gtetiu^ j „ . JUDE-fUrCONSTANȚA^n

Se va asigura în mod special evâcu‘ârd^hâiWăW!băptârs®W!ștor T       DIRECȚIA URBANISM

rețeaua de canalizare.                     vkat spre neschjkbare

eită la avizul vacuarea apelor meteorice controlat, în spațiul ARHITECT ȘEF ________ cănălizafe-pluvială-puhlica. ~acoto unge aceasta e


Amenajările exterioare vmeteorice în


verde propriu sau în rețeaua" d

prezentă. Este interzisă dirijare acestor ape înspre suprafețele domeniului public sau spre terenurile vecine. Este interzisă evacuarea apelor uzate contaminate cu hidrocarburi înainte de trecerea lor prin separatoare de hidrocarburi.


Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice în locuri vizibile din spațiul public.

Deșeurile se vor depozita pe platforme special amenajate, cu pubele separate pe sortimente de deșeuri, la care pot avea acces autoutilitarele de colectare a acestora. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor și protecția mediului.

P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. NICOLAE

IORGA, AL. CRIZANTEMELOR, AL. LĂCRĂMIOAREI SI BLOC J2

-2

Art. 13. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPA Tll VERZI


Se respeictă reglementările din P.U.G. aprobat si din H.C.J.C. 152/2QO; a

’                      H *

spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini da/^ pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate și de protecție d'e minim 10% din total suprafața terenului;

I

se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii*? , existenți având .peste 4,0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15 cm; în cazul tăierii unui arbore (unde este necesar acest lucru), se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul operațiunii urbanistice, sau pe domeniul public în perimetrul cel mai apropiat; spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor, este interzisă impermeabilizafea terenului peste minimum necesar pentru alei, trotuare de gardă și accesuri;


ii

se va recurge la, soluții de înverzire a fațadelor și t pe străzile mineralizate,?pe trotuarele având peste 3,0 arbuști la intrarea în construcțiile publice și comerciale;

șe va urmări amenajarea de spații deschise, sub t3r^âAd^Wă^eYpertiee/-afGadeT.

| AftHfrroT șef                  > 5.


către circulațiile publice;I            qț ștf

pentrulbiiuințe-individuale, se vor asigura spații verzi și plantate de minim 25%; pentru locuințe colective se vor asigura spații verzi și plantate pe minim 30% din

I                                                                                                                                             ..

suprafața lotului;

pentru funcțiuni mixte se va respecta, și H.G.R. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului igeneral de urbanism - anexa 6.- -

' ■ ' -

Art. 14.     REGULI CU PRIVIRE LA ÎMPREJMUIRI

I

se va asigura realizarea unei imagini unitare la nivelul circulațiilor publice prin

i

autorizarea de împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul i

dominant la nivelul zonei după material, culoare, rezistență, etc.;

pentru locuințe individuale, gardurile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 1,80 metri din care un soclu opac de 0,50 metri și o parte transparentă din metal sau lemn dublată eventual de gard viu;

pentru lopuințe colective și funcțiuni publice, gardurile spre spațiile publice pot să nu fie prevăzute, sau vor avea înălțimea de maxim 1.00 metri, cu condiția ca să fie

transparent minim 70% din suprafață, astfel încât să permită vederea, dar să blocheze curenții de aer, daca este necesar;

se interzice deschiderea porților de acces pietonal sau auto pe domeniul public;

în cazul în care nu sunt prevăzute împrejmuiri spre domeniul public, indicarea limitelor "de;'proprietate poate fi realizată prin diferențierea tratării pavajelor față de trotuarele publice și prin plantații, jardiniere, elemente decorative;

mascarea unor obiecte care țin de utilități (platforme gospodărești, puncte de transformare, branșamente, etc., se va face cu împrejmuiri înalte, îmbrăcate în vegetație;

gardurile spre proprietățile private învecinate pot fi maxim 2,0 metri față de cota terenului amenajat, dublate de gard viu sau plante agățătoare pe părțile vizibile din spațiul public.

Art. 15. INDICA TORI PRIVIND OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI - P. O. T.

>

 • - pentru parcela cu nr. cad. 201547:

P.O.T. maxim = 60%

 • - pentru parcela cu nr. cad. 208580:

P.O.T. maxim = 60%


- pentru parcelele cu numerele cadastrale 221429, 248129 și 2429:


P.O.T. maxim = 45%

Acesta se va calcula raportat la suprafața totală a celor trei pâ

- pentru parcela de la nordul zonei studiaie^,a,f|ate!LEWeFăei§tTâ^feilor Lăcrămioarei si r r                               | PRIMĂRIA municipiului constata î

Crizantemelor:

P.O.T. = 50%

Dacă o construcție esteiri


...........lAMUNT^fP!ULUTG6^SWn,\ I

DIRECȚIA URBANISM ' I

VIZAT SPRE NESCHiaeBARE

Anexă la avizul nr. >    /__________

o pai-teiTtetsnen dezmembrată diptr-un teren


deja construit, P.O.T. se calc âzj^ in raport cu ansamblul terenului inițial, adăugându-se suprafața desfășurată existentă la'cea a noii construcții.


Art. 16.     INDICATORI PRIVIND OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI - C. U. T.

!

 • - pentru parcela cu nr. cad. 201547 se menține C.U.T. aprobat:

C.U.T. maxim = 1,94

 • - pentru parcela cu nr. cad. 208580 se menține C.U.T. existent

 • - pentru parcelele cu numerele cadastrale 221429, 248129 și 221429, se va majora C.U.T. aprobat prin P.U.G. cu 20%:

C.U.T. maxim = 1,8

Acesta se va calcula raportat la suprafața totală a celor trei parcele.        _____________

- pentru parcela de la nordul zonei studiate, aflate la


Crizantemelor, se va majora C.U.T. aprobat prin P.U.G. cu 20°/p;,

C.U.T. = 1,62                                         A...

Dacă o construcție este edificată pe o parte de teren de;


deja construit, C.U.T. se calculează în raport cu ansamblul terenulj/i inițial, adăugându-se suprafața desfășurată existentă la cea a noii construcții.


Elaborat: arh. Ignis Duvagi
PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z. PENTRU TERENUL DELIMITAT DE STR. NICOLAE IORGA, AL. CRIZANTEMELOR, AL. LACRAMlSAREI

Investitor: Sigma Premium s.a.

După aprobarea fazei P.U.Z., investitorul va demara procedurile de realizare <i

------------investiției.

0

Lucrare

Perioada estimata de execuție

Responabil

1

Eventuale lucrări cadastrale de alipire/^ezmembrare

11.2019-01.2020

Proprietarii parcelelor

2

Obținere Certificat de Urbanism

01.2020-02.2020

Proprietarii parcelelor Primăria Municipiului Constarrt^^—-fi-----

3

Obținere avize solicitate prin C.U.

02.2019-03.2020       <

5pp£^^4fcelelor

Insitujn avizatoare

4

Obținere autorizație de

1 >

construire

04.2020 - 05.2020

Proprietarii parcelelor Primăria Municipiului Constanta

5

Executarea lucrărilor de construire și recepția lucrărilor

06.2020 - 06.2022

Proprietarii parcelelor Antreprenorul lucrărilor de construcții

6

Bransarea :1a utilitati

06.2022 - 08.2022

Proprietarii parcelelor

7

Punerea în funcțiune a obiectivelor

10.2022

Proprietarii parcelelor

Toate costurile legate de realizarea investiției vor fi suportate de investitori. Nu sunt estimate lucrări.care sa fie realizate din fonduri publice.

fFcrtll    ZONE FUNCȚIONALE

ir

mp ||

%

1. || M-ZONĂ DE FUNCȚIUNI MIXTE

ir

3782

84 |

2. || ZONĂ CIRCULAȚIE CAROSABILĂ

ii

474 ||

11 I

3. || ZONA CIRCULAȚIE PIETONALA MAJORA

ii

244 II

5 I

TOTAL

ii

4500 ir

100 |