Hotărârea nr. 564/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND VALABILITATEA HCL NR. 95/2008 ȘI HCL NR. 192/2017HOTĂRÂRE

privind valabilitatea' HCL nr.,-95/2008 și HCL nr. 192/2017

CpnsiliuLIocal al municipiului1 Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de ___ZîZ/A 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 230866/28.11.2019. avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor ișțorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 235185/04.12.2019.

Având în vedere prevederile art. 56 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale Ordinului nr. 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu, precum și faptul că în conținutul HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - supraetajare imobil birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr.4, teren în suprafață de 8816.08mp, proprietate SC COMPREST UTIL SRL și HCL 192/2017 privind îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul HCL nr. 95/2008 privind aprobarea PUD - supraetajare imobil birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr.4 nu a fost specificat termenul de valabilitate a documentației mai sus menționate;

Văzând solicitarea formulată de SC COMPREST UTIL SRL -prin administrator, înregistrată sub nr. 22423Î/19-li-201.9; \

în temeiul prevederilor art,; 129 alin.. (2) lit. c), alin. 6 lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


Ar:. 1 - începând cu data adoptării prezentei, se consideră îndeplinit termenul de valabilitate al PUD-ului aprobat prin HCL nr.' 95/2008 - privind aprobarea Planului Urbani.stic de Detaliu - supraetajare irnob.il birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr.4, teren în suprafață de 88Î6.68mp, 'proprietate SC COMPREST UTIL SRL, având în vedere că lucrarea s-a executat.în bâza ÂC.în'r. 1897/2009 și AC nr. 1660/2012.

Arc. 2 - începând cu dată âdbpțăfii prezentei, încetează valabilitatea HCL nr. 192/2017 privind îndreptarea erOr[i materiale‘strecurate în cuprinsul HCL nr. 95/2008 privind| aprobarea PUD - șupraetâj:areimo.biî’birouri P+1E cu 2E+M, str. Interioară nr.4.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul;.de,tștsHnt-cpnstrucții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării ifegioriaie..și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.               -


Prezenta Jiotărâre a fost votată de conșilieriLipcali astfel: y pentru, " împotrivă,        -u*-:

La data adoptării sunt în funcție


CONSTATA

NR. c->CONTRASEMNEAZĂ,■: