Hotărârea nr. 563/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. MUNȚII TATRA, STR. LT. PETRE MĂNDOI, INCINTA LICEULUI CFR ȘI CALEA FERATĂ, INIȚIATOR ARHIEPISCOPIA TOMISULUI


H O T ARARE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. It. Petre Măndoi, incinta Liceului CFR și calea ferată, inițiator Arhiepiscopia Tomisului

ConsiliuLIocal al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de '/y.Zf» 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 236512/05.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 241508/12.12.2019, precum și avizul nr. 236506/05.12.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice.de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Văzând avizul de oportunitate nr. 9013/21.01.2019 al Direcției urbanism;

in temeiul prevederilor art. .129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

1 Art. 1 - Se aprobă Plănui'urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Munții Tatra, str. It. Petre Măndoi,. incinta Liceului CFR și calea ferată, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

; Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Munții Tatra nr. 45 (fost It. Petre Măndioi nr. 6), în suprafață de 3000. mp, identificat cu nr. cadastral 248690, înscris în cartea funciară a UĂT Constanța, aparține domeniului privat al municipiului Constanța atribuit în folosință gratuită Arhiepiscopiei Tomisului conform HCL nr. 415/26.11.2001 și HCL nr. 309/29.09.2017.

Art. 2 - Valabilitatea planului' urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Arhiepiscopia Tomisului - Parohia întâmpinarea Domnului, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul. de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

2 O pentru, ~~ împotrivă,       abțineri.

La data adoptării sur                  consilieri din 27 membri.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

CONSTANȚAREGULAMENT DE URBANISM

AFERENT P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. MUNȚII TATRA, STR. LT. PETRE MĂNOIU, LICEUL C.F.R. SI LINII C.F.R.

■          9                               ’                                                                                        *                     ________ 9


i.


DISPOZIȚII GENERAILEArs


Jl IDEȚUl CONSTANȚA pqîMĂF.IA ?4UN?C,IP1ULUI CONSTANT' fj^cCȚtA URBANISM V.’-AT     NKSCHIKBARE

‘xs ia avizul nr.__f_ / —-

oT'R.1 ARHITECT ȘEF J--


A.ROLUL R.L.U.

Regulamentul explică și                 rma unor prese

Zonal, în vederea urmăririi aplicații      ură./Regulamentul de urbanism cuprinde reguli

specifice de urbanism instituite în teritoriul considerat, care completează sau detaliază regulamentul aferent Planului Urbanistic General.

Regulamentul cuprinde prescripții generale la nivelul zonei studiate, precum și prescripții și recomandări specifice. • B. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

H.G.R. rir. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

Ghidul dej aplicare a R.G.U. aprobat prin Ordinul ML.P.A.T. nr.21/N/2000;

Ghidul privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al planului urbanistic zonal GM-010-2000aprobat de Ordinul MLPAT 176/n/2000;

Metodologia de elaborare și conținutul-cadru al documentațiile de urbanism pentru zone construite protejate (P.U.Z.), aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 562/2003.

> >

 • C. DOMENIUL DE APLICARE

R.L.U. de față este aferent P.U.Z. pentru zona delimitată de str.Munții Tatra, str. Lt.

Petre Mănoiu, Liceul C.F.R. si liniile de cale ferată.. Activitatea de construire în zona studiată se vor desfășura în cadrul următoarelor principale categorii:

- construirea pe teren liber;

- extinderea si/sau modernizarea construcțiilor existente.

1 »

Autorizarea acestor categorii de construcții și amenajări urmează să se supună

procedurilor legale și regulamentului aferent P.U.Z.. în cazul în care terenurile se vor


dezmembra și parcelele obținute nu vor avea acces direct din circulațiile întocmi P.U.D. sau P.U.Z., după caz.

 • D. DEFINIREA TERMENILOR UTILIZA TI ÎN R. L. U.

Zonă de protecție - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrWjnîcrg^stajit natural, al unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi care se instituie servituti de utilitate publică și de construire pentru păstrarea și valorificarea acestor resurse și bunuri de patrimoniu și a cadrului natural aferent.

Indicatori urbanistici - instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectării și al dezvoltării durabile ale zonelor urbane. A|cl2stia^sj^                         terenului

si coeficientui âe- Utiiizare a terenului.          '         direcția urbanism


’                                                    JZA'i' &FRE NESCHI9S3ARE

Coeficientul de utilizare a terenului


desfășurată (suprafața desfășurata ț


^raportul ndintre-^uprafata- construită nș^ffjprjr.șișsFipratata parnplAi incluse în unitatea teritorială de referință. Nu se/iau în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,8 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă- pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției ' civile, suprafața balcoanelor, logilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare, trotuarele de protecție.

Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.) - raportul dintre suprafața construită (amprenta

la sol a clădirii sau proiecția pe sol a perimetrului etajelor superioare) și suprafața parcelei. Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cotă de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. Nu se iau în calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor și demisolurilor care depășesc conturul parterului și

TATIRA, STR. LT. PETRE MĂNOIU, LICEUL C.F.R. Șl LINII C.F.R.

nu depășesc cota de 1,5 metri față de cota terenului amenajat, în cazul în care acoperirea lor se va trata ca o curte de incintă (circulații, grădină, etc.).


II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENU

A. REGULI CU PRIVIRE LA INTEGRITATEA MEDIULUI Șl PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Este necesară respectarea amplasamentelor propuse în planul pentru principalele clădiri și amenajări aferente.

Principalele obiective trebuie să dispună de accesuri carosabile lesnicioase, platforme și spatii de degajare corespunzătoare pentru desfășurarea investițiilor.

Fiecare obiectiv necesită o tratare atentă privind ^[g^ațjș^ întreținerea;:

După firiâlizareaSexecutării lucrărilor, amplasamentul


.................._

0! R Z C'Ț IA U R B A h- i S M VJZÂT «iESCHJBaSARE răFflâ^ ne&ctijSât- de-luc/rărtle----

de construcții șe va reda peisajului urban în condiții corespunzătoaf£?"iiTCCT $EF

Se vor respecta, de asemenea, condițiile puse în avizele Agenției de Protecție a Mediului.si MinisteruluKGulturii si Identității Naționale.


ifectia Județeană

1                                    J


în cazul; descoperirii, unor vestigii arheologice, se

pentru Cultură C onstanța și se va institui zona de protecție core Organizarea de șantier, se va face pe terenul proprietate. Pe suprafețele de teren proprietate privată se vor amenaja spații verzi. Vor fi copertate și refăcute, astfel încât să nu existe spații afectate, altele decât cele prevăzute în proiect. Pentru organizarea de £ șantier se va obține autorizație de construire, conform legii.

B. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

La transportul materialelor de construire, execuția și exploatarea obiectivelor se vor respecta distanțele de protecție și siguranță stabilite prin normele în vigoare și condițiile tehnice prevăzute de furnizorul echipamentelor și materialelor.

în timpul construirii se va avea în vedere neafectarea vecinătăților. în cazul în care este necesară folosirea temporară și a altor terenuri, se va cere acordul proprietarilor acestora.

Se va asigura însorirea clădirilor din zonă și din vecinătăți, corespunzătoare funcțiunilor, conform Ordinului Ministerului Sănătății 119/2014 pentru aprobarea Normelor

de igienă a populației și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, precum și normativelor specifice. Pentru fiecare obiectiv nou sau intervenție pe construcție existentă se va întocmi un studiu de însorire adecvat, care să demonstreze asigurarea însoririi respectivelor construcții și vecinătăților.

Autorizarea construcțiilor se va face cu avizul Sucursalei Regionala C.F. Constanța, al Direcției Județene de Cultură. în prezența unui reprezentant R.A.J.A. se vor identifica eventualele conducte aflate pe amplasament, anterior construirii.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

9

UNITĂTI SI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

f       f                                          f                           >

Pe terenul studiat se vor constitui următoarele zone funcționale de reglementare:

C - centru de cartier, edificii de cult;

V - zona de spații verzi.

Adiacente acestora se află:

circulațiile publice pietonală și carosabilă;

TE - zona construcțiilor tehnico-edil.ităre., ..

Circulațiile se vor supune regi

tehnicoedilitare se va menține constrDct

)                                                           J

intervenție și modernizare. P.U.Z. regi

 • -  C - centru de cartier, edificii de

 • -  V - zona de spații verzi.
$ Ignis Nejia d


,        ,                nstrucțiilor

xisterită, fiind permise numai lucrări deIV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂTlLOR-SI-SUBUNITA-TlLOR-FUNCTIONALE:

9                   9                                      9                                    9


Art. 1. UTILIZĂRI PERMISE

C

clădiri de cult: biserică, clopotniță;

servicii: mici ateliere manufacturiere, cluburi de pensionari, centre de supraveghere a copiilor, vârstnicilor, cantină, servicii sociale;

spații administrative: birouri, săli de întruniri, arhive, etc.;

locuințe: casă parohială, locuințe sociale.

chioșcuri de grădină

amenajări peisagere

circulații pietonale și de biciclete anexe necesare întreținerii spațiilor verzi.

Art.2. UTILIZĂRI PERMISE CU CONDIȚIONĂRI

.... . f

se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coeficientului de utilizare a terenului a unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din ărja ultimului nivel în cazul în care mansardarea se face peste al doilea etaj;

depozitare en gros;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice, carburanți;

depozitării de materiale refolosibile;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

autobazei, stații de întreținere și spălătorii auto;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice;

alte funcțiuni care nu sunt admise sau admise cu condiționări.

1 ’

P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. MUNȚII y

TATRA, STR. LT. PETRE MĂNOIU, LICEUL C.F.R. Șl LINII C.F.R.

Art.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU

>

CONSTRUCȚII

r


Parcelele existente nu se vor dezmembra.

Art. 5. REGIMUL DE ALINIERE A CONSTRUCȚIILOR

c, v

$ Ignis Nejia O.


DUVAGJ


- clădirile se vor retrage cu 8,0 metri de la axul existent al străzi punții 3rfito;

 • - clădirile se vor retrage cu 12,0 metri de la axul existent al străzii

 • - clădirile se vor amplasa în zona de protecție a căii ferate cu avizul S

 • - este interzisă amplasarea construcțiilor în zona de siguranța a căii ferate.

  Art.6. AMPLASAREACLĂDIRILOR FATA DE LIMaELE^A^ERAL^-SL-Pe&FERfOARE

  <■'< • ••                       ’                 JUDEȚUL COLANTA

  ALE,PARCELELOR                         - primă?.*a          constanța

  C'                 | V’»W vt.&C

  i An&xă âvssui nr.---I--

  (țuplat.                                        |

  e (Țte ra l^âiFboltarioara,ale„par£eleJesteClădirile se vor amplasa izolat sau î

Dispunerea construcțiilor admisă dacă acestea nu depășești

țîmeă de.3,0 metri.


Nu sunt permise calcane vizi e din spațiul public.

Față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor, construcțiile se vor retrage minimum 2.0 metri.

Art. 7. AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ f                                                                           >

c.v

Amplasarea și configurarea clădirilor pe parcelă se va face cu asigurarea însoririi corespunzătoare a spațiilor și vecinătăților conform legislației în vigoare. în acest scop se va întocmi la faza P.A.C. un studiu de însorire corespunzător.

Art.8. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESURILOR OBLIGATORII

c.v

Accesurile rutiere la obiectivele propuse se vor prevedea din străzile adiacente parcelelor.

Toate parcelele trebuie să aibă acces auto și pietonal, cu lățimea minimă de 4.5 metri pentru autoturisme și de minimum 1,5 metri pentru pietoni. Se va asigura accesul autospecialelor de pompieri conform normelor.

Se vor aisigura, de asemenea, lățimea și înălțimea de trecere corespunzătoare accesului ambulantelor si autovehiculelor de colectare a deșeurilor - minimum 4,5 metri lățime si 4 metri înălțime liberă.


:      în toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului în

persoanelor cu' handicap, conform normativelor legal aprobate.

Art9. STAȚIOI\IAREA AUTOVEHICULELOR

Staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul

1

circulațiilor publice. Atât spațiul de parcare/garare, cât și cele de circulație și m autovehiculelor, se vor amplasa și dimensiona conform normativelor în vigoare.

Necesan.il locurilor de parcare se va asigura cu respectarea H.C.L.M. 113/2017.

Necesarul locurilor de parcare se va calcula la faza P-A^Gr-oentru-fiecare obiectiv în parte-            ,

' '" ‘ .......... '    xV-

REGIMUL DE ÎNĂLȚIME AL CONSTRUCTIILO ld ’no r~l____Art. 10.

C

 • - conform specificului legat de culte pentru obiectivei

 • - P+2E - maximum 10.0 metri la cornișă pentru celelalte funcțiuni, măsurați de Ia cota  terenului amenajat, dar nu mai mult decât înălțimea la’cornișă a obiectivelor principale

Demisolul este considerat nivelul cu cota pardoselii finite mai jos decât nivelul terenului amenajat (cota finită a trotuarului de gardă) cu cel mult jumătate din înălțimea lui.

Nu se admite crearea de calcane prin diferență de regim de înălțime față de clădiri alăturate.

Se admite mansardarea clădirilor, fără depășirea coeficientului de utilizare a terenului.

V

- parter. Nu sunt permise supraetajări, iar înălțimea maximă la cornișă/atic nu va depăși 4 metri de la cota finisajului trotuarului. Nu sunt permise crearea de calcane vizibile din spațiul public.

P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. MUNȚII f TATRA, STR. LT. PETRE MĂNOIU, LICEUL C.F.R. Șl LINII C.F.R.

Art.11. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR. CA TEGORII DE MA TERI ALE DE CONSTRUCȚIE

c.v

Aspectul clădirilor va oglindi funcțiunea acestora, va ține seama de caracterul zonei și se va armoniza cu construcțiile vecine valoroase din punct de vedere estetic, cu care se află în relații de co-vizibilitate.


1

In acest scop, se va avea în vedere respectarea a cel puțin unei^zafffafiggg^


lig «SMwixgiau.

- utilizarea raportului plin/gol si a cotelor registrelor orizontale ale corțstructiikyvaWe

- utilizarea acelorași materiale de finisaj și a aceleiași cromatici;

 • -  utilizarea aceluiași stil arhitectural, al aceluiași limbaj de exprimare arhitecturală. I De asemenea, se vor urmări:

 • -  evitarea masivității prin propunerea de soluții pavilionare sau prin tratarea fațadelor;


 • -  finisajelor exterioare și .învelitorilor în culori saturate, stridente și strălucitoare;

 • -  firmelor și reclamelor luminoase multicolore.

Garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală.

Se . vor folosi structuri definitive de zidării portante sau cadre de beton armat, structuri metalice sau din lemn.

Pentru circulațiile carosabile se vor folosi îmbrăcăminți asfaltice sau beton rutier pentru accesul la parcări/garaje cu peste 5 locuri de parcare și dale pe pat de nisip pentru celelalte.

Pentru parcări se vor folosi dale înierbate.

Pentru circulațiile pietonale se vor folosi dale sau pavele de beton sau piatră naturală.

Precizări referitoare la iluminatul arhitectural:

'li

- la faza P.A.C:., documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va ' I                                                                            1                                                                                                                                                                                                                            J

II,

cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, va cuprinde:

o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații1; electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitate^ proiectului:

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice o piese desenate:
 • - planuri ;și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere infornMsffi§8ggi*re realizării, acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat^ luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul cle apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient

 • - simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunșă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fa iadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o în cazul Irmelor iluminate amplasatele fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă,, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de. elemente ale construcției sau firmei                         /y s

o firmele iluminate vor fi amplasate Ia mipimum^^^m^ri de~la nivelul solului

o firmele luminoase amplasate la mai puțirTde 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

- proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisieî •tehnice’-de’-tfrbanisrrrst-— r                        JUDEȚUL CCA'STANȚA ’

'afifâ^FJA MUMiCiO'ULUi CONSTANTA ’ DIPSUȚIA (JRW.iSM

VKAT

Ansxâ la avidul nr. /__________

□ Â       O?.

ARHITECT ȘEF ' ________


amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Cons


Art.72.


REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITA


C.V


Toate obiectivele vor avea asigurate accesul la utilități, atât pentru organizarea de șantier, cât și pentru construcții definitive.

Se vor respecta cerințele prevăzute în normele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public. Branșamentele se vor executa îngropat și vor fi autorizate conform legii, cu avizul deținătorilor de rețele.

P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. MUNȚII TATRA, STR. LT. PETRE MĂNOIU, LICEUL C.F.R. Șl LINII C.F.R.

Datorită fluxurilor pietonale importante, racordarea burlanelor la canalizare este

obligatoriu să fie făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea gheții.

Se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare.

J

Amenajările exterioare vor asigura evacuarea apelor meteorice controlat, în spațiul verde propriu Sau în rețeaua de canalizare pluvială publică, acolo unde aceasta e prezehtă. Este interzisă dirijarea acestor ape înspre suprafețele domeniului public sau - spre terenurile vecine. Este interzisă evacuarea apelor uzate contaminate cu hidrocarburi înainte de trecerea lor prin separatoare de hidrocarburi.

Se interzice amplasarea echipamentelor tehnice în locuri vizibile din spațiul public.

Deșeurile se vor depozita pe platforme special amenajate, cu pubele separate pe sortimente de deșeuri, la care pot avea acces autoutilitarele de colectare a acestora. Se va respecta legislăfiTîîTVig^^e^^^^TG^ul deșeurilor și protecția


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAr î».

Art. 13. REGULI                            DE SPA&

Anexă la avizul nr--?1

C v                                            R-' >

’                j ARHITECT ȘEF __L

Se respecta-feglementârite"drn'P.U:G: aprobat și din H. 525/1996, astfel:


spațiile libere vizibile dipcttQu terraâbîlce vor fi tratate ca grădini de fațadă;

pe fiecare parcelă es istorie ^amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 10% din'total suprafața terenului;

se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor arborii importanți

existenți având peste 4,0 m înălțime și diametrul tulpinii peste 15 cm; în cazul tăierii unui arbore (unde este necesar acest lucru), se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul

operațiunii urbanistice, sau pe domeniul public în perimetrul cel mai apropiat;

spațiile neconstruite și neocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor, este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei, trotuare de gardă și

accesuri;

se va recurge la soluții de înverzire a fațadelor și teraselor precum și la dispunerea pe străzile mineralizate, pe trotuarele având peste 3,0 metri lățime, a jardinierelor cu arbuști la intrarea în construcțiile publice și comerciale;

se va urmări amenajarea de spații deschise, sub forma de terase, portice, arcade, către circulațiile publice;

Se pot folosi: gazon decorativ, plante floricole de vară (petunia, dalia, echinops, verbena), salcâmi (robinia), arini (alnus glutinosa), tei; arbuști: liliac (syringa), cătină roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..

Art. 14. REGULI CU PRIVIRE LA ÎMPREJMUIRI

C,V

se vor realiza împrejmuiri din garduri vii de plante specifice sau din plate cățărătoare pe plase metalice;

înălțimea parapetului împrejmuirilor va fi de maximum 40 cm, în care se vor îngloba elemente de mcbiler urban (bănci, jardiniere, etc.)

se interzice deschiderea porților de acces pietonal sau auto pe domeniul public; anexelor gospodărești se vor masca cu împrejmuiri din plasă metalică, suport pentru vegetației permanent verde.

Art. 15.

C


INDICI PRIVIND OCUPAREA SI UTILIZĂREA TERENULUI - P.O.T.

I


Procentul maxim de ocupare a terenului P.O.T. = 50%,


Procentul maxim de ocupare a terenului Pconstanța

PRii<4aR>A MUN!GiP!ULlji CONSTANȚA DIRECȚIA URBAMSM VJZAT .NESCW&S3ARE

Anexă la~avi.zul nr _____ /

4,7^ i

ARHITECT ȘEF


Art. 16.


INDICI PRIVIND OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI - C.U.T.

c

Coeficientul maxim de ocupare a terenului C.U.T. = 1.5

V

Coeficientul maxim de ocupare a terenului C.U.T. = 0.01PLAN DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIILOR PROPUSE PRIN P.U.Z. ÎN VEDEREA REGLEMENTĂRII TERENULUI DELIMITAT DE STR. MUNȚII TATRA, STR. LT. PETRE MĂNOIU, LICEUL C.F.R. SI LINII C.F.R.

Investitor: Parohia „întâmpinarea Domnului”, Arhiepiscopia Tomisului

După aprobarea fazei P.U.Z., investitorul va demara procedurile de realizare a investiției.

0

Lucrare

Perioada estimata de execuție

BesponabiL

JUDEȚUL CGWSTAhȚA

1

Lucrări dePeliberare a terenului de construcțiile

J

informale

11.2019-01.2020

—p-

! :'cd Ap. *** v »»..•      LUi VW > o

ProproetaruLparceleteM

VÎZAT      ^ESCHifiSBAf

nexă ia avizuLnA- —~—J-----

2

Obținere Certificat de Urbanism ,

01.2020-02.2020

PA^Wi^tâTiP^&Feelelef—

Primăria Municipiului

Constanta

3

Obținere avize solicitate prin C.U.

02.2019-03.2020

Proprietarii parcelelor Insitutii avizatoare

4

Obținere autorizație de construire /,

04.2020 - 05.2020

Propriefeârjr pacelelor

Plimajd^/lunffcipiului

5

Executarea lucrărilor de construire și recepția lucrărilor

06.2020 - 06.2022

Proprietarii parcelelor Antreprenorul lucrărilor de construcții

6

Bransarea la utilitati

06.2022 - 08.2022

Proprietarii parcelelor

7

Punerea în funcțiune a obiectivelor

10.2022

Proprietarii parcelelor

8

Amenajarea spațiilor verzi

11.2019-11.2020

P.M.C.

Toate cesturile legate de realizarea investiției voț^fuvâu^ortate^ de investitori. Amenajarea spațiilor verzi pe terenurile aflate în domeniu^a^^^^^rjâ^za din fonduri PUbllCe'                                                                  4


Elaborat, a'/h. Duă/agi Ignis-Nejla18.03.2019:


/////A/////////.

Y//7'Xjfâtem'Ue:

*/ / // /Ax77/// A//


ANEXAJ.A >


HCi.lv,


PLAN URBANISTIC


_____7474

LEGENDA

LIMITA TERITORIULUI STUDIAT


LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT P.U.Z.


LIMITAZONELOR DE REGLEMENTARE


RETRAGERI MINIME CONSTRUCȚII


13

ZRL 2a )


ÎNVĂȚĂMÂNT/CULTE


ZRL 2A - ZONA AFERENTĂ LOCUINȚELOR P, P+1


SPAȚII VERZI AMENAJATE


CIRCULAȚIE CAROSABILA


CIRCULAȚIE PIETONALA


ZT - ZONA DE TRANSPORTURI FEROVIARE


UTILITATI - STATIE DE POMPARE


CULTE


ECHIPAMENTE PUBLICE

LICEUL C.F.R.

ZONA DE SIGURANTA A C.F. - 20M


ZONA DE PROTECȚIE A C.F.


ACCESURI ALEI CAROSABILE INTERIOARE


INDICATORI URBANISTICI


BILANȚ TERITORIAL


ZONE FUNCȚIONALE


ZONA UTILITATI PUBLICE - STATIE DE POMPARE


ZONĂ CIRCULAȚII CAROSABILE


ZONĂ CIRCULAȚII PIETONALE


ZONĂ TRANSPORTURI FEROVIARE


ZONA CULTE


3000


0.04


8.57


5.52


39.61


SPATII VERZI PUBLICE AMENAJATE


TOTAL


3200


7574


42.25


100.00


/• / ■/ >A?>'x               \yvz\'\\A?$<S'\?>:z/>'*X'<z < ’*' •< y 7/ X -z'- ■'-' '■•'V xx'7Z'7'y. XZ'y ywTTTYy''.- V </ •••//✓ V X '7/ ’.<■

y77744x44^i^7xi7yx44ii7>'7SS74377i747<47.i7:' ? * z - . z . <

/" VT* x\ ■;                                                                 >^-~ . j

x; ■ ■

7\

LNVENTARDECOORDONATEALPLNCTELOR ::  .'4 <W^7


Vp.u.z.

preliminar


arh. NARCIS GELAL


arh.IGNIS DUVAGI


X(m)

302685.89

302606.99


Y(m)

786415.47

786435.27


BENEFICIAR Purchaser


PROIECT

Projecl


AMPLASAMENT Sile


28-III

2019


86/

2018


1/500


^T^YiWW/jiW; ÎM», "


Acesi document este proprietatea s,c. ALL AHHITLC lUtM s.r.l..

Orice folosire, roproducere, distribuire, publicare si expunere nu sunt permise fara acordul proprietarului. othV s j5p fftpyh of se iVl WîlfCilfA yl

; fo?. /M&ryW rW 1‘itfr »>’ s ni/ tihnea mite! ‘h c»rtf ’s