Hotărârea nr. 562/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION RAȚIU, STR. LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN ȘI STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, INIȚIATOR PRICOPIE MARIUS


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str, Mircea cel Bătrân, str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă și str. Petru Vulcan, inițiator Pricopie Marius

/Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de /% ' 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 223432/18.11.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 241509/12.12.2019, precum și avizul nr. 223424/18.11.2019 al arhitectului șef;

( Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice;

(Văzând avizul de oportunitate nr. 1510/06.01.2016 al Direcției urbanism;

(în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr? 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE :

(Art. 1 - Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mircea cel Bătrân, str. Ion Rațiu, str. Laic Vodă și str. Petru Vulcan, conform documentației anexate care face parțe integrantă din prezenta hotărâre.

j' Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Ion Rațiu nr. 123A, în suprafață de 150 mp (potrivit acteloF de proprietate) și 152 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu (nr. cadastral 211944, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Pricopie’ M.a.rius și Pricopie Mihaela Gabriela conform contractului de vânzare cumpărare 'autentificat sub nr. 3068/22.09.2010 la Biroul notarului public Mariana Iosif. ’

Art. 2 - Valabilitatea planului/urbănistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la\data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Pentru terenurile cuprinse în zona de studiu, începând cu data adopțării prezentei, își încetează valabilitatea documentațiile de urbanism aprobate prin HCL nr. 417/2004, .HCL nr. 264/2005, HCL nr. 263/2006, HCL nr. 422/2006 și HCL nr. 454/2008.

I

Art. 4 - Compartimentul' relații consiliul local și administrația locală va comtinica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre, știință Instituției prefecțulîiR județului Constanța, iar către domnul Pricopie Marijus, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației. publice "hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

I Prezenta hotărâre a fost Votata de consilierii locali astfel:

!        pentru,        împotrivă, $ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție /fa consilieri din 27 membri.


www.masstudiK.?©


S.C. MAS FUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 13/644/20 13 | CUI RO2632D75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA TEL: 0723.1 71.1 6S

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 office@maSStudiO.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


 • 1.1.1. Denumirea obiectului de investiții_____________________________________________________

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION RATIU, ȘTR. LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN Șl STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUN. CONSTANTA

9

 • 1.1.2. Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul________________________________________

Teren identificat prin număr cadastral = 211944, cu o suprafață de 152,00 metri pătrați (conform măsurători), situat pe strada Ion Rațiu, nr. 123A;

Zona studiată în cadrul documentației de tip P.U.Z. însumează o suprafață de 29.627,543 metri pătrați.

 • 1.1.3. Titularul investiției

PRICOPIE MARIUS SI PRICOPIE MIHAELA-GABRIELA

 • 1.1.4. Elaboratorul documentației____________________________

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

tel: 07231171.168

1.1.5. Sef de proiect

JuCt i VI. CONSTANTA

1 PRLVAi? IA          ii 11 f’AMarwr*

Urb. Alexandru Băjenaru

0!^ ;! ȚfA UrteAf r.SM

1.1.6. Faza pioiect

—rvrufiu w       nr.---------t-------------

P.U.Z.

ARHITECT SEF '

 • 1.2.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caraWTde/reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare și ocupare a^eren^orși a amenajărilor aferente acestora pe întreaga suprafață a zonei studiate, situată în patrtea centrală a intravilanului municipiului Constanța, delimitată de Str. Ion Ratiu, Str. Mircea cel Bătrân, Str. Laic Vodă și Str. Petru Vulcan.

 • 1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației « PLAN URBANISTIC ZONAL -ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION RATIU(LA NORD), STR. LAIC VODA(LA EST), STR. PETRU VULCAN(LA SUD) SI STR. MIRCEA CEL BATRAN(LA VEST), MUN. CONSTANTA, AVIZ DE

OPORTUNITATE NR. 1510/ 06.01.2016», avizată și aprobată de către Consiliul local aț.mgj|j^țgiylui Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de.^dleme7^^!\ urbanistică al primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a^p^LuliSi^FiMuit^ identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate M . certificatelor dei urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.         UA

deveni instrumentul doffie4femeiffli$^

p/vedeV^re’miițerir

ii«t Zjr/

&S.C. MAS PUBLI5HING & PARTNERS S.R.L. J 13/644/22 13 | CUI RD2632O75D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CDNSTANTA TEL: 0723.17 1.1 68

WWW.SfiâSStUdî©.?© arhitectura |design| peisagistica I urbanism mail: office@masstudio.ro

Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avut la bază următoarele acte normative și documentații de urbanism:

 • - Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare;

 • - Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • - PLANUL URBANISTIC GENERAL al municipiului Constanța și Regulamentul local de urbanism aferent, aprobat prin HCLM nr. 653/25.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013 - Legea nr. 50/ 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, actualizată;

 • - Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • - Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

 • - ORDIN MLPAT 176/ N/ 2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”;

  e auturisme în localități


  • - ORDIN MLPAT 10/ N/ 1993 - Nqrmativ-pentru-proieetarea' parcajelor di urbane ;

  • - HCLM nr.

  nivelul minicipiului Constanța

  • - HCLM 417/2004-P.U.D. aprobat

  spatii comerciale la parter si locuintp la •ef^ț>IITCC'r $EF       _________

  • - HCLM 504/2005 - P.U.D. aprdbarCOI^RUiRE"CLĂDIRE DE BIROURI S+P+4-5E” .

  • - HCLM 264/2005 - P.U:D. aprobat “RECOMPARTIMENTARE, MANSARDARE CQtâST^

  EXISTENTA SI EXTINDERE LOCUINȚA P+M”                            rS*

  • - HCLM 263/2006 - P.U.D. aprobat “EXTINDERE IMOBIL PARTER CU P+1 E’g*

  • -   HCLM 422/2006 - P.U.D. aprobat^ “CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M,

  BIROURI”

  • - HCLM 454/2008 - P.U.D. apr

  Documentația s-a elaborat

  9

  aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, cu

  9                                      9                                         9                                                                        9                                               ’


  JUDgȚUl COK3TAN

  PRIMĂRIA UUNiCiPIL'Ui- CG*..

  260/11.11.2010 privird aprobaKea'lR&gUlăîtiăntiiildii de sigralistică și publicitate la


  aNȚA


  VIZAT             ‘iffc

  Anexă la avizul nr--/--------— I

  P.U.D. - EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINȚA P. (pt  UIRE LOCUINȚA P+1E” speâtarea prevederilor Ordinul nr. 233/modificările și completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.


 • 2.1.1, Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele P.U.Z., până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.

La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 13/644/20 13 | CUI RO2632D75D SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA TEL! 0723.171.165

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0ffice@maSStUdi0.r0

 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu obseivarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc .cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 2.1.3. Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele îri care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de .interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 2.1.5. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții

de fundare dificile ș,i / sau prezintă.risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare. ■


 • 2.1.6. Prezentul regulament produce efi

  LLde.vineuxibligatoriu.^up^â ă documentației competențelor pe an.^ȘjdiiiiAU.qgea 2ț\pi 2001, șctualizată, privind  VLSA'V &PKE NESC       Z j

  Anexă ia avizul nr.                 ‘ /p »


de urbanism aferente de către Consiliul Local a| care le deține în conformitate cu prev^deriîe^ administrația publică locală.


 • 2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI Șl PROTEJAREA PATRIMONIU LUL NATURAL Șl CONSTRUIT

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de lege și de prezentul regulament, precum și cu respectarea normelor stabilite pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Zona studiată,, se încadrează, conform Direcției Județene pentru Cultură și Patrimoniu Național Constanța, în zona construită protejată 5 - Sit Urban: CT-ll-S-B-02821.

 • 2.2.2. REGIJILI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR Șl ARĂ5WEA> INTERESULUI PUBLIC                                     ’       ’

 • a) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele e^misF*l^r^^L naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitareg^edSOT acestora, este interzisă.                                                            \i\


S.C. MAS FUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 13/644/20 13 | CUI RO2632O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA TEL: 0723.1 71.1 68


TUDIO_____________________________________

www.ffiasstudi@'>f@ arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: officeCnnasstudio.ro

 • b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • d) Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism, sau dacă zona are o funcțiune dominantă tradițională caracterizată de țesut urban și conformare spațială proprie.

 • e) Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • f) Lucrări de utilitate publică. Autorizarea executării altor construcții pe terenuri care au fost rezervate în planuri de amenajare a teritoriului, pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă. Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face în baza prezentei documentații de urbanism, aprobată conform legii.

 • g) Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului locaj de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

/&/ —■

xirient

■clelȚJrb|'msrijjj5

ului public se pot autoriză

—-----I


2.2.3. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

9

Autorizarea executării construcțiilor se ț punctele cardinale specificate în ane: H.G. nr. 525/1996, cu modificările ulteribare.


f^ce-^u-resj3e<rtar^                 *


IWr.

are*$


lenit ;

A

uzul


a) Amplasarea față de drumuri pub conform al organelor de specialitate ale

 • ■  construcții și instalații aferente drumurilor pițblice, de deservire, de intreținere și de exploatare;

 • ■   parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de


transport în comun;

■ conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.


în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță si fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și a siguranței și sănătății locuitorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.S.C. MAS PUBLISHINS & PARTNERS S.R.L.

WWW«Hi3SStlidi&»F@i    ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILl 0fHce@maSStudi0.ro

 • b) Amplasarea față de aliniament.

în sensul prezentului regulament, prin aliniament se ințelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

■ pentru zona studiată, având regim de construire predominant compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

 • ■  retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

 • ■  depășirea laliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

 • ■  pentru construcțiile amplasate pe aliniament, se admit conspîeT bâîco^^s^y^^n’^i^i^tre” I domeniul public dacă nu depășesc 1,00 metri de la alinierea de l^î^tdăpșMâsi^r^i&idiStâhi^âyȚA | 4,00 metri pe verticală de la cota drumului sau a trotuarului amenajat.

Anexă !â avizul                        '

c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daca se respecta:                                            I


celei, conform


 • ■  distanțele; minime obligatorii față de limitele laterale și posteri

prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O-B/T— ______14, modificat si

completat prin Ordinul nr.994/ 2018 sau cu acordul proprietarii^/ referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

 • ■  distantele! minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor în interiorul parcelei se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publica locală (Plan Urbanislic de Detaliu - se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modiîl de ocupare al terenurilor, distanța dintre clădirile de pe aceeași parcelă).


 • a) Accesuri carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatjffi^dnst^u^ei^

Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția/ mijlfl stingere a incendiilor.                                                                ItI

i                                                                                             lai

în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndep^ prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.

Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la H.G.R. nr. â^^f^OTcu modificările ulterioare, precum și în baza H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat, privind asigurarea numărului mirțim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.


 • b) Accesuri pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.


  S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.


  www.massîudSe.TO

  ARHITECTURA | DESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officeg1maSStUdio.ro


 • 3.1.1. RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE:

a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

;</. b) Șejvafufmări lițnițarea,lacmăxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

 • c) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor / construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

  prevederilor legale în vigoare.  d) Parcelele vor dispune de o platformă sa menajere, dimensionate pentru a permite drum public. Platformele vor putea deservLuri        ^WUifeciaaji

  de funcțiunea adapostita de acestea.        direc ția ufisahsm

  VUZAT

  3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILII ARE rwn! nr. , /___

  * n. nTrrvr QCJT '    .....


  iu interior destinate colectării deșeurilor felactivă-a-deșeurilcțr și acc^sfcjlsțțjpti^un ai'^Tii^Tîsri funcție

  3 /■?/---fi (JR

  Aieundnj JW «ÂffiNAfiW I


  r/

  [ti

  a) Extinderile de rețele sau măririle dp capâ&i'&t^a'releloredilitare~publice se'^Jize^ă^ investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Li^aW.efe£ indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.


  căi


  I»!


  IC,


Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 13/644/20 13 | CUI RD2632D75D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA TEL: 0723. 1 71.1 68

WWWoî81BSStlldi©tF@ ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0ffice@maSStudi0.r0

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea / extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale / multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii.

Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.


GLL mv'iliL: LA TSteKA ȘL’ GÎDC£C?T<§»LLA             A; ȘL £

AGA

3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI:


Anexă îs avizul

în accepțiunea art. 30 al H.G.R. nr. 525/ 1996, cu modificărilepulterioare. ^parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în miniătarateTFTvedereâ

realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care sa respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.


Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea detaliu(P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul caro și atunci când se propun artere carosabile noi, conform preved

or atr. 32, alin (5), lit. b) din


Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.         ' în cazul parcelărilor, divizarea în mai mult de 3 parcele este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform prevederilor ârt. 4.7, aljn. (3), lit. e) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Prin prezenta documentație se recomandă, în cazul unor noi investiții pe terenuri cu suprafața mai mică de 150,00 metri pătrați și cu front la stradă mai mic de 8,00 metri, să se recurgă la operațiuni de alipire, la lina dintre parcelele învecinate.

a) înălțime» construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise conform prezentului regulament.

Prin derogare,' se pot autoriza lucrări de supraetajare a clădirilor cu încă un nivel, o singură dată, în suprafață de maximum 20% din suprafața construită desfășurată a clădirilor, cu condiția situării acestora în afara zonelor construite protejate sau a zonelor de protecție a monumentelor, conform prevederilor art. 2, alin (4) al legii nr. 50/ 1991, actualizată.                                      -

Se admite mansardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria unui ni^âm^Sî^K^i, condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici valabili peqîra-terenuLH, aferent clădirilor.                                                                r/

I


TUDIC_________

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! office@maSStlldiO.rO în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor.

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulajrfem^^^^^ Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă reali”” etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona casei scării și liftului;

 • -   pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, vi pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitâltFtiEținute aferente prezentei documentații);

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

 • -   retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.


Se permite realizarea de subsol/demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Realizarea de supante se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U. T.

-ului maxim propus prin prezenta documentație.


7în funcție de destinația construcției

< > > > oroborare cu prezentul regulament.


NOTĂ: înălțimea etajului curent se va stabili J astfel încât să fie respectate toate normeleH

Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat,                                 al construcției încât

să nu se depășească regimul maxim de înălți                                     terenul pe

care se propune realizarea construcției.

DIRECȚIA URBV

VIZAT HESC A ? Anexă la avizul nr.___I

b) Aspectul exterior al construcțiilor. arhitect

Autorizarea executării construcțiilor este per ’         : 1           'Ldacă-aspectuLIor-exterior-nu contravine

funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Prevederi suplimentare privind aspectul âxțerior al clădirilor:

 • •  arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • •  nu se va accepta utilizarea în exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a celor specifice pentru interior, sau a unor imitații de materiale naturale (piatra artificială, cărămidă sau lemn fals etc.);

 • •  culorile vor fi pastelate, deschise, apropiate de cele naturale, specifice zonei. Se interzice folosirea culorilor saturate, stridente, închise;

 • •  mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • •  se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;


  I

  I

  i

  lb\S


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J1 3/644/20 1 3 | CUI RO2632D75D SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, CONSTANTA

TEL: 0723. 1 71.1 68

arhitectura|design| peisagistica| urbanism mail: officepmasstudio.ro

 • •  amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

 • •  se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.

*** Glosar

Edificatului parcelei - este suprafața din parcelă în interiorul căreia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie să aibă suprafața construită mai mică sau cel mult egală cu suprafața care rezultă din indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.

- Regim de construire - modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru imaginea stradală;

Regim de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând întreaga lățime a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;                       _____

 • -   Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțrttorȚCi^JațejiȘâu-izolate) se face-1; ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală ofe ăfQ?șț|jBcesiune de volume constfuife i și spații deschise;

CTA - Cota terenului amenajat;


 • -   Locuințe colective medii - locuințe colective cu regim c|e înălțime cupjrin^ între P+3 - P+6 niveluri; în prezenta documentație sunt reglementate locuințele coje^veme^i avahd4M^egim-d& înălțime ce nu va depăși 15,00 metri la cornișă, de la CTA.

3.3.1. PARCAJE:

Autorizarea executării noilor construcții se emite numai dacă se>as
www.masstudie.ra ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: office@masstudio.ro

• împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor. în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 m..

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominant de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmuirilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

 • 4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parajn^r^

 • •  funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

  -RUR.Ț®'

  Akxtndnj m ‘ 15

  WENAtM . . 5


 • •  regimul de construire și modul de utilizare a terenului;

 • •  înălțimea maximă admisă.                                         M

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevede^lpr^^^^^^utar/i deci este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare. 'vX

 • 4.1.2. Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de aff^V^țrere a prevederilor regulamentului:

  protejate din considerente istorice și


  • •  situarea în interiorul sau în exteriorul unei zone arhitectural - urbanistice;

  • •  situarea într-o condiție particulară de zonă protejată specialitate.

  Astfel, în condițiile în care prin schimbare prevederile prezentului regulament și țs^ reglementare, este permisă elaborarea qnei noi d^mentațiiwbâfifetice de tip Plan Urbanistic

  Zonal (P.U.Z.).                                         MeSCHIBSSAKS |

  la avizul nr. _----/ ----------- i

  Teritoriul studiat prin prezenta documentație de u&_a^i§m,<J|aisuprafată de 29.627'1543 metri pătrați, a fost împărțit, în baza considerentelor măijrezefTtate;iiTurmătoarerezone”ae reglementare:

  • - ZR1 - Zona locuințe individuale cu R.H..maxim de 12t00 metri;

  • - ZR2 - Zona locuințe individuale si colective medii cu R.H. maxim de 15,00 metri;

  • - ZR3 - Zona locuințe individuale și colective medii și funcțiuni complementare locuirii cu R.H. maxim de 15,00 metri.  definită conform legii sau studiilor de
Se vor supune prevederilor prezentului regulament odată cu încetarea duratei de funcționare a construcțiilor existente, edificate anterior, în baza altor documentații urbanistice, următoarele:

 • - HCLM 417/2004 -P.U.D. aprobat - P.U.D. - EXTINDERE Șl SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ P. (pentru spații comerciale la parter și locuință la etaj)

 • - HCLM 264/2005 - P.U.D. aprobat “RECOMPARTIMENTARE, MANSARDARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ Șl EXTINDERE LOCUINȚĂ P+M"

 • - HCLM 263/2006 - P.U.D. aprobat “EXTINDERE IMOBIL PARTER CU P+1E”


WWW«nn3SStlldi@aF@ arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officeQmasstudio.ro

 • - HCLM 422/2006 - P.U.D. aprobat “CONSTRUIRE IMOBIL P+1E+M, SEDIU FIRMĂ Șl BIROURI”

 • - HCLM 454/2008 - P.U.D. aprobat CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E”

Zone de regle mentare menținute conform P.U.G și H.C.L.M. aprobate:

ZRE1 - Subzona echipamentelor publice dispersate la nivel de cartier și complex rezidențial, reglementată prin P.U.G.M.C. aprobat

- HCLM 504/ 2005. - P.U.D. aprobat “Construire clădire de birouri S+P+4-5E”


 • 5.1.1. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI

I

Zona ce face obiectul documentației de urbanism « PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONA DELIMITATĂ DE STR. ION RATIU(LA NORD), STR. LAIC VODA(LA EST), STR. PETRU VULCAN(LA ȘUD) SI STR. MIRCEA CEL BATRAN(LA VEST), MUN. CONSTANTA AVIZ DE OPORTUNITATE NR. 1510/06.01.2016 », în suprafață de 29.627,543 metri pătrați, se află în intravilanul municipiului Constanța, stabilit prin avizul MLPAT nr. 76/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanța, extins apoi prin aprobarea HCLM nr. 15/29.01.1993, cu modificările și: actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.

Pe amplasamentul prezentului P.U.Z. se află terenuri aparținând domeniului public și privat al primăriei municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoanelor fizice și juridice. Zona studiată face parte dintr-o zonă preponderent ocupată de locuințe individuale cu un nivel de înălțime mic si1 mediu.

I                                   >

Vecinătățile sunt reprezentate de zone rezidențiale în regim individual și colectiv și spații cu caracter comercial și de servicii, situate de-a lungul străzii Mircea cel Bătrân/ Bulevardul Tomis și strada Ion Ratiu.

>                                                                               r

Terenul ce face obiectul acestei documentații este situat în proximitatea străzji Mircea cel Bătrân, a străzii Ion Ratiu si a bulevardului Tomis......

Terenul ce a inițiat prezentă documentație, este situat la aîn suprafață totală de 152;PQi metri, pătrați (conform măsurători), ide         rin nr. cadastral

211944, fiind în proprietatea privată a lui Pricopie Marius și Pricopie Mihaela-Gabriela conform contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 3068/ 22.09.2010, respectiv contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nft-49-1-07/-09J-2J594,------

'                JUDEȚUL CONSTA*’ ■'

_ PRiMARIA MUNICiFIULU •. :'v/j'Aj

c.2.i.                                -------------------------—'■

__                             | VKĂT

inexă la avizul nr. ______/__

77T?/./o.


5.2.1. UTILIZAREA FUNCȚIONALA Ă UNITATJLORȚERkTORIALE DE REFERINȚA PROPUSE

JRUR

AkwntjruVy

& feiușe^


UTILIZĂRI ADMISE :


kf~~ n locuințe individuale cu maxim 12,00 metri înălțime în regim de construire înșiruit,izolat;            j

- funcțiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerț cu amănuntul, depo&te^ fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatura, arhitecturi etc.), la parter;


ZR1 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE

t


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J13/644/2D13 | CUI RQ2632D7SD

SEDIU SDCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

ISTUDID

TEL: 0723. 171.16B

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILI Office@maSStudio.rO

ZR2 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI - locuințe individuale cu maxim 15,00 metri înălțime, în regim de construire înșiruit, cuplat și/sau izolat;

 • -   locuințe colective medii1 cu maxim 15,00 metri înălțime;

 • -   construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • -   amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, împrejmuiri;

la parterul locuințelor se admit spații comerciale ce nu deranjează funcțiunea de locuire, având programul de funcționare între orele 07:00 - 22:00 și accesul separat de cel al locuințelor.

ZR3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

 • -   locuințe individuale cu maxim 15,00 metri înălțime, în regim de construire înșiruit, cuplat și/sau izolat;


 • -   locuințe colective medii1 cu maxim 15,00 metri înălțime;

 • -   construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

 • -   amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, împrejmuiri;

comerț si servicii comerciale;

birouri;

spații / birouri / cabinete medicale și spații ce servicii de alimentație publică;

sedii bancare (exclusiv pe terenuri de colț)

construcții ce adăpostesc activități educaționale, dee colective medii ca având un regim de

/#-

iSl

ZR1 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI 4

 • -  se admite mansardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria unWnivl condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici valabili pentimeri aferent clădirilor, reglementați prin prezentul regulament.

 • -   anexe aferente locuințelor individuale precum: foișoare, spații de depozitare de tip anexă; ce nu aduc disconfort vizual, olfactiv vecinătăților imediate.


UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI :


MjpNA

,E


J Vlti


■ia» Zy,

ZR2 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

» ’ ’ ’

+

ZR3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

- se admite mansardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria unui nivel curent, cu condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici valabili pentru terenul aferent clădirilor, reglementați prin prezentul regulament.


S.C. MAS FUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J13/6 44/2D13 | CUI RD2632D75D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA TEL; 0723.171.168

vmw.masstndio.re ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MA1L: office0maSStudiO.ro

- se admit echipamente publice sau alte funcțiuni din domeniul medical și/sau al învățământului, complementare locuirii, amenajate la parterul clădirilor de locuit, cu acordul asociațiilor de proprietari, cu următoarele condiții:

• dispensarele, farmaciile, spațiile pentru servicii, vor avea un acces separat de cel al locatarilor;

• creșele și grădinițele vor avea un acces separat de cel al locatarilor și vor dispune în utilizare

J—1          -I_. fl_ J , u      ____

exclusivă de o suprafață plantată minimă de teren de 25 metri pătrați. jucatul CGWSTANtĂ~~ PRIMĂRIA MUN:C-IFIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBAKSM VIZAT NE&CHIKBARE

UTILIZĂRI INTERZISE:

ZR1 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12 I                                       ’

+


ARHITECT ȘEF '________

ZR2 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDiretrRHrMAX1M~B&457O0 METRI-

> » ’ ’


ZR3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI             ’

• se interzic orice alte activități ce nu au fost enunțate la utilizări si utilizări admisjKdj’c^ndiwI^b

-           AIcimiA., ijj '

 • 5.2.2. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE Șl ECHIPARE A CLĂDIRI LO”~ M

 • a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse                            X'

ZR1ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

ZR2 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

ZR3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

se impun următoarele condiții în ceea ce privește caracteristicile parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni):                v’a                              /

în accepțiunea art. 30 al H.G.R. nr. 525/ 1996, cu modifieăftte^u^^^^parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum^7/ouin¥lăturate în vederea realizării de noi construcții. Pentru un număr mai mare de 12 Igturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care sa respecte normele legale de igienă și de protecție a mediului.

Executarea ele noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu(P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/ sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

în cazul parcelărilor, divizarea în mai mult de 3 parcele este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic zonal, conform prevederilor art. 47, alin. (3), lit. e) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Sunt admise construcții pe terenuri cu suprafață de minim 150,00 metri pătrați și cu o deschidere la stradă de minim 8,00 metri.

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNER5 S.R.L.

J 1 3/644/20 1 3 | CUI RD2632O7SO SEDIU SDCIAL: STR.LAID VODĂ NR.2 1. CONSTANTA TEL: 0723.171.1 SS

WWWMfWaSSWdi©»?© arhitectura|design|peisabistica|urbanism mail: office@masstudio.roîn cazul parcelelor cu suprafața mai mică de 150,00 metri pătrați, neconstruite, se recomandă alipirea acestora la una dintre parcelele învecinate. Pentru terenurile cu suprafață mai mică de 150,00 metri pătrați ce dispun în prezent de construcții, reglementările prezentei documentații intră în vigoare odată cu desființarea construcțiilor existente edificate în baza unor documentații urbanistice anterioare.

în prezent, regimul de construire în zona studiată P.U.Z. este discontinuu, prin amplasarea clădirilor pe parcelă izolat și/sau cuplat.

Prin prezenta documentație se propune amplasarea clădirilor pe teren în regim izolat și/sau cuplat.


Conform avizului nr. 1787/U/30.08.2019_emis de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța: se va solicita Avizul Direcției Județene pentru Cultură Constanța pentru documentații în faza PUD, PAC, PAD pe teritoriul ce se încadrează în prezenta documentație.

 • b) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAI

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse . «nexa ia avizul ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI                       t

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEd1lCU^!^^CI^&E45jD.O METRI    ;

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEKOȚARETOeUIRIl


CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI se impun următoarele condiții în ceea ce privește amplasarea clădirilor față de aliniament: în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

 • •  pentru zona studiată, având regim de construire predominant compact, construcțiile vor fi amplasate obligatoriu la aliniamentul clădirilor existente;

 • •  retragerea construcțiilor față de aliniament este perr caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este im| la alte construcții sau instalații;

  Klaraacă se respectă coerența și asigurarea unei zone de protecție


 • •  depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire' rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzisă;

 • •  se admite retragerea construcțiilor de la aliniament doar în condițiile în care aceasta este necesară în vederea accesului carosabil pe lot și nu se depreciază caracterul fondului construit la stradă, din punct de vedere estetic și funcțional de la nivel pietonal, asigurându-se faptul că nu se vor crea calcane vizibile din domeniul public.

 • c) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE.ALE PARCELELOR


ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

+

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15^

Prin prezenta documentație se propune, ținând cont și de forma parcelarului existe^ construire izolat și/sau cuplat.

S.C. MAS PUBLISHINB & PARTNERS S.R.L. J 13/644/20 13 | CUI RD2632D75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA TEL: 0723.1 71.1 6B


ISȚLLJailî__

WWWoRftaSSțlldi©i>B“©    ARHITECTURA | DEStGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAILÎ 0ffice@lmaSStudi0.r0

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:

 • •  distanțele! minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform

prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificat și completat prin; Ordinul 994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a Construcțiilor:                                                                    __

 • •  distantele' minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe^b^^^n^tui unității teritoriale de pompierL

 • •  în cazul clădirilor izolate:                                                    w/

 • -   clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin 3,ohmetrl^J^AiB

 • •  în cazul clădirilor cuplate:                                                    \p\ -

 • -   clădirile vor fi astfel dispuse pe parcelă încât să asigure orientarea ferestrelor locuit către stradă, sau către fundul parcelei astfel încât numărul încăperilor defavorabilă în cadrul parcelei să fie minim;

lungimea calcanului va fi de maxim 25,00 metri, dar nu mai mult de 34 din adâncimea parcelei;

 • -   noua construcție se va alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se va retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin 3,00 metri;

 • • în cazul parcelelor înguste (cu deschiderea la stradă între minim 10,00 metri - maxim 12,00 ... metri)-retragerile laterale pot fi mai mici decât 3,00 metri, în ba^a unui studiucle însorTre?veriticat

AF ci mi rocmiTtoroo Pnrli iii ii Pix/il-                                                 ■■           r. >j Ci'

Oifrxf T'■ \ 1 'P.«v

clădirile amplasate pe parcele de colț vor avea tratate fațadele onppțatpjcajtr^jOeie^froTițuri


AF și cu respectarea Codului Civil;


w te


Wwtniit

HLe .7 icăperjtoffi


$

ilareca fațade principale;                                             Ane"f/S

• retragerea, față de limita posterioară a parcelei va fi egală cei jumățșt^j^în^lțirnea ia cornișă măsurată în punctul cel mai înalt față de CTA, dar nu mai puțirrde-3^)        

mențiuni:

!                                              I

- pentru parcelele situate pe insula delimitată de străzile JVU


Calomfirescu ,și Petru Vulcan, având front la strada Radu Calo irescif, se admit retrageri posterioare de 2,50 metri față de limita posterioară actuală, cu copdiția ca parterul sa fie retras cu minim 7,50 metri față de limita posterioară actuală, avându-se în vedere o viitoare dezvoltare a zonei, detaliată în prezentul regulament, la Subcap. 5.2.3..


• în cazul parcelelor cu adâncimi sub 15,00 metri se acceptă amplasarea clădirilor izolate pe latura posterioară a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul unei clădiri principiile de locuit iar alipirea respectă înălțimea acestuia (nu se iau în considerare garaje sau anexe gospodărești);


 • •  dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioară a parcelei este admisă dacă acestea nu depășesc înălțimea împrejmuirii.

 • •  în cazul parcelelor cu suprafața mai mică de 150,00 metri pătrați, neconstruite, se recomandă alipirea acestora la una dintre parcelele învecinate.

 • •  pentru terenurile cu suprafață mai mică de 150,00 metri pătrați ce dispun în prezent de construcții, reglementările prezentei documentații intră în vigoare odată cu desființarea construcțiilor existente.

!


ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI:

Prin prezenta^ documentație se propune, ținând cont și de forma parcelarului existent, un regim de construire izolat, cuplat și/sau înșiruit.
S.C. MAS PUBLISHINE & PARTNERS S.R.L.


www.massWdio.ro)


ARHITECTURA | DESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: officeQmaSStudiO.ro


Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă:


• distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014 modificat și completat prin Ordinul 994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului


unității teritoriale de pompieri.

 • •    în cazul clădirilor izolate:

 • -   clădirile se vor retrage față de limitele laterale ale parcelei cu cel puțin 3,00 metri?

 • •   . în cazul clădirilor cuplate și/sau înșiruite:                                     UI

  hi

  iiljsSientp^z


 • -   clădirile vor fi astfel dispuse pe parcelă încât să asigure orientarea ferestre^îi locuit către stradă, sau către fundul parcelei astfel încât numărul încăperile^ defavorabilă în cadrul parcelei să fie minim;

lungimea calcanului va fi de maxim 25,00 metri, dar nu mai mult de Vz din adâncimea parcelei;

noua clădire se va alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se va retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren dar nu cu mai puțin de 3,00 metri;

• în cazul parcelelor înguste (cu deschiderea la stradă între minim 10,00 metri - maxim 12.00 metri) retragerile laterale pot fi mai mici decât cele mSnțîor^e^șfe’șpșpînMbaza'iUnui studiu însorire verificat AF.                                   I PRIMĂRIA MUNjCtRiuiAh GONSiANȚA.. •


de


■ ;                        ȚiAURBAr.ISM

clădirile amplasate pe parcele de colț vor avea tratate fațadeJeiori,er>tate'cătrescele2 fromturi 1 Aneâ


ca fațade principale;                                  J Anexă                       -----

• retragerea față de limita posterioară a parcelei va f^eaalăcuiiumătatedin înălțimea la cornișă i*f»uțtrrde~3;00^rn'etrirra~'care se fac


măsurată în punctul cel mai înalt față de CTA, dar nu-următoarele mențiuni:

>

Pentru parcelele situate pe insula delimitată Calomfirescu si Petru Vulcan, având front la str 7,50 metri, iar etajele superioare vor fi retrase la nu/mai puțin de 2,50 față de limita posterioară  actuală, avându-se în vedere o viitoare dezvoltare'â zonei, detaliată în prezentul regulament, lacea cel Bătrân, Ion Rațiu, Radu ătrân, parterul va fi retras cu minim


Subcap. 5.2.3.

- în cazul în care pe limita posterioară există deja calcanul unei clădiri principale de locuit învecinată, noua construcție se poate alipi pe limita de proprietate posterioară, respectând înălțimea construcției existente (nu se iau în considerare garaje sau anexe gospodărești);

 • •   dispunerea anexelor gospodărești pe limita posterioară a parcelei este admisă dacă acestea nu depășesc înălțimea împrejmuirii;

 • •   în cazul parcelelor cu suprafața mai mică de 150,00 metri pătrați, neconstruite, se recomandă alipirea acestora la una dintre parcelele învecinate;

• pentru terenurile cu suprafață mai mică de 150,00 metri pătrați ce dispun în prezent de construcții, reglementările prezentei documentații intră în vigoare odată cu desființarea construcțiilor existente edificate în baza unor documentații urbanistice anterioare.

EXCEPȚII:

/

Pentru terenurile ce dispun de deschidere la strada Mircea cel Bătrân, respectiv Radu Calomfirescu, se admite, pentru modul de construire înșiruit, retragerea noilor construcții față de limita posterioară a parcelei, în baza prevederilor Codului Civil actualizat și a studiului de însorire verificat cu cerința AF, numai în baza unui P. U.D. aprobat conform normelor legislative în vigoare,

16 ’l.


S»C. MAS FUBLISHING & FARTNERS S.R.L.

J I3/644/2D 13 | CUI RO2632D75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

TEL: 0723.171.16B

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI Office^masstudlO.rO

având în vedere strategia de dezvoltare a infrastructurii rutiere și a accesurilor pe lot, propuse prin prezenta documentație.

Pentru terenurile cu deschidere la străzile Mircea cel Bătrân și Ion Rațiu se recomandă ca, pentru o mai bună dezvoltare a zonei, să se urmărească comasarea de terenuri, pentru a fi posibile investiții unitare și mai ample.

 • d) AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse

ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

ZR2 - ZONĂ l.j.OCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

se impun următoarele condiții în ceea ce privește amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă:

• pe o parcelă se pot construi mai multe corpuri de clădire dacă suprafața și dimensiunile acesteia permit dezvoltarea mai multor construcții, iar indicatorii P.O.T. și C.U.T. nu sunt depășiți;

• distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei roai înalte măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 3,00 metri.

Se admit derogări de la prezentul regulament cu privire la amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași paircelă cu condiția ca studiul de însorire aferent proiectului să fie^^^^^^aqnța AF-..... ;.....

 • 5.2.3. CIRCUIAȚII ȘI;ACCESURI

  A/ / 0 E

  Ki™&k5cuirii


ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDII. CU R.H. MAXIM DE^

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, CpLKTiyBMEDU^E^N^ȚÎUNTcOMPLfelV^

PPIMĂR’A JWN'CiPiULU CO

0IF5I.-ȚIA URBA> ‘Sfc

V..-.AÎ 4ARB ?^E                       .

Anexă la avizul nr.       /            / }&,W. t

există posibilități de acces la ției—construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.


CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI       °D!MjC'A       .......


a) Accesuri carosabile


Autorizarea executării construcțiilor iste perț^j drumurile publice, direct sau prin servituter în mod excepțional se poate autoriza executarea construcțiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la paragraful anterior, cu avizul unității teritoriale de pompieri.


Numărul și configurația accesurilor se determină conform H.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Documentația își propune modificarea tramei stradale, iar locurile de parcare se vor asigura cu respectarea I-I.C.L. nr. 113 din 27.04.2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța.


S.C. MAS PUBL1SHING & PARTNERS S.R.L.


wwvi’.masstudie.m

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ 0ffîce@maSStudi0.r0


Propunerea prezentului P.U.Z. reglementează circulațiile în zona studiată și limitrofe acesteia,


după cum urmează:


• străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu și Petru Vulcan își păstrează profilul și caracterul actual;


 • •  strada Laic Vodă își păstrează ampriza actuală și sensul de circulație, însă parcarea va fi posibilă doar pe partea dreaptă a străzii, în sensul de mers;

 • •  strada Mircea cel Bătrân își va păstra ampriza actuală, iar pentru evitarea parcărilor spontane, în dreptul locuințelor colective (bloc nr. poștal 179 și bloc nr. poștal 181) este propus un surplus de 6 locuri de parcare, dispuse paralel cu bordura, fără a afecta circulația pietonală.


în cazul unei dezvoltări ulterioare, în vederea fluidizării traficului de pe strada Mircea cel Bătrân, prezenta documentație a analizat și posibilitatea realizării unei circulații (alee de acces) pe latura posterioară a parcelarului delimitat de străzile Mircea cel Bătrân, Ion Rațiu, Radu Calomfirescu și Petru Vulcan. Următoarea detali^r^^zO|^ci^[3țijJq7În zonă, cu realizarea aleii de accesanterior menționate, in conditii|eiîRca1:eitbWțitb^iiețăiiiî'tȘ^®Ffîâ^'^

își vor exprima acordul:     I'                          bare ;

Anexă la avizul

 • •  străzile Radu Calomfiresqu, Pictor Ion Andreescu și Petru Vuțcan își păș^ează^PJ^SI caracterul actual;

 • •  strada Laic Vodă, își păstrează posibilă doar pe partea dreaptă a

 • •   Mircea cel Bătrân își va păstra aryfpriza actuală, iar pentru evitarea parcărilor  dreptul locuințelor colective (bloc nr. poștal 179 și bloc nr. poștal 181).) este propus un surplus de 6 locuri de parcare, dispuse paralel cu bordura, fără a afecta circulația pietonală.

în cazul unei dezvoltări ulterioare, pentru zona delimitată de străzile Mircea cel Bătrân, Ion Rațiu, Radu Calomfirescu și Petru Vulcan, este propusă o alee ocazional carosabilă, ce se va putea realiza doar cu acordul tuturor proprietarilor terenurilor vizate. Această propunere va presupune proceduri de dezmembrare si/sau alipire prin investiții publice.ală si sensul de circulație, în

I                                                                              1       ’

enâul de mers;


Această alee va fi dedicată exclusiv accesului riveranilor și accesului pentru autospeciale; Vor fi deservite parcelele cu fronturi la străzile Mircea cel Bătrân și Radu Calomfirescu și vor beneficia de acces carosabil pe lot prin această nouă alee propusă, fără incomodarea traficului de pe străzile menționate.

>Aleea propusă va presupune o ampriză carosabilă de 5,00 metri, iar axul acesteia va reprezenta actuala limită de proprietate posterioară comună terenurilor pe care le va deservi. Aceasta se va realiza prin cedări de suprafețe stânga-dreapta față de limita posterioară comună actuală a terenurilor pe care le va deservi.

în consecință, circulația se va desfășura în sens unic, cu acces din strada Radu Calomfirescu fără incomodarea traficului de pe străzile Mircea cel Bătrân și Radu Calomfirescu. Această investiție se va realiza prin operațiuni de dezmembrare și/saui alipire prin investiții publice.

b) Accesuri pietonale

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accesuri pietonale pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

Atât accesul carosabil, cât și accesul pietonal pentru lotul ce a generat prezenta documentație se va realiza din Strada Ion Rațiu, la numărul poștal 123A.S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 13/644/20 13 | CUI RO2632O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA TEL: 0723.171.16S

WWW.mSSStarhitectura |design| peisagistica | urbanism    mail: office@masstudio.ro

 • 5.2.4. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Autorizarea executării noilor construcții se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentul privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/27.04.2017.

 • 5.2.5. ÎNĂLȚIIl/IEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

Hmaxim admis ibil este 12,00 metri

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

Hmaxim admisibil este 15,00 metri

;                                        l                                     <

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII


^©MPEEMENTARE-—i I JL                  X               •'

Tf'X t ?•>■;?■ ”.i :■

Ni. Ns-S


A]


LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

Hmaxim admisibil este 15,00 metri

- „                                                                Anexs 's

înălțimea maxima admisa a clădirilor este măsurată de la CTA la cornișă. .

Se admite mansardarea clădirilor, pe o suprafață de maxim 60% din aria unui nivel curent, cu condiția să nu fie depășită limita superioară a indicatorilor urbanistici valabili pentru terenul aferent clădirilor, reglementați prin prezentul regulament.

în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale alei construcțiilor.


METODĂ DE CALCUL a regimului              US~prin prezentul regulament:

Condiții generale în ceea ce priveste'depăsireaTnăltimii maxime admise:

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona casei scării și liftului;

 • -   pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);


 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent; retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minim

acestuia.                                                                 fâ

Se permite realizarea de subsol/demisol; numărul subsolurilor nu este nd^at: în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Realizarea de, supante este permisă exclusiv în cazul locuințelor individuale, permise pe loturile curpinse în zonele ZR1 și ZR2. în acest caz, realizarea supantelor se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U. T. -ului maxim propus prin prezenta documentație.

AAA5

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 13/6 44/20 13 I CUI RO2632O7SO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 . CONSTANTA

IsTUDIO

TEL: 0723. 171.160

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ OfficeglmaSStudio.ro

NOTĂ: înălțimea etajului curent se va stabili la faza P.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament.

Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

 • 5.2.6. ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse:

ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII

CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

se impun următoarele condiții în ceea ce privește aspectul exterior al clădirilor:

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. Prevederi suplimentare privind aspectul exterior al clădirilor:

 • •  arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • •  nu se va accepta utilizarea îni exterior a unor materiale de calitate îndoielnică, a pentru interior, sau a unor imitații de materiale ^aturale-(piațra;iortificiajă---cărămii'' etc.);

culorile vor fi pastelate, deschi folosirea culorilor saturate, stri


celor specifice ’piatra-artificială-,"cărămidă~saij lemn fals JUDEȚUL CONSTĂNTA       f

PRIMĂRI A M UNIC I PI U LUi -Ț.O N STANȚA i3te de cele%&Mfa'lfe,l'§riecifR3e zonei. Se interzice r VLTAT V?RE 8ESGHI&SAFE

Anexă la avizul nr.__/__

mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concep pentru imaginea urbana a spațiiloru0ublice din zonă: AR‘~ilTl-CT                      /p
STANȚA


it coerent


• se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

• amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.

• se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.


Ulterior aprobării PUZ, la faza PAC, documentația care stă la baza solicitării „autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde: o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implici electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proieq^jrii: AleumiTj

 • - exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice.

o piese desenate:

 • - planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J 13/644/20 13 | CUI RO2632D75D SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

TEL: 0723. 1 71.1 68

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI office@maSStUdiO.rO

energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern si eficient I

>                                                                     I

- simulări 3D (pe zi și pe noapte)

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi

I                                                                                                                »

îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

o în cazi.il firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

o      firmelej iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

o     firmele1 luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi

culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

Proiectul de iluminat arhitectural aferent documentației PAC va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiuluLConstanța.

Jl

PR:;MÂRl<

«ic?


I

I

5.2.7. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse:

ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,C ZR2                               ,

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FII

CU R.H. MAXIM DE 15,00.METRI            \

se impun următoarele condiții în ceea ce privește condițiile de echipare edilitară:


‘S-a

Lunn LUVUin | l. ihui viuuall ia.i i. ivi/azmivi ul ia,<- 0 IO/E^RI'[■).£$ V-T*)

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.HRMAXtM DEF15,OO METRI


j.

RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂ EXISTENTE:

i                                      ' _

ăi dacă există posibilitatea racordării de


 • a) Autorizarea executării Construcțiilor este per

noi consumatori la rețelele existente de ațjă;dă>flsîălațR1e de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu izul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceastaar citatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente^ noi rețele.

Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se s0jâ investitor sau de beneficiar.

i
 • b) Se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate î canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafe materiale impermeabile (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții.

 • c) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea

  IS-TUDID___

  mvw,masstudi©»ro


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J1 3/644/201 3 | CUI RO2632O7SO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.21, CONSTANTA

TEL: 0723.171.16B

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILZ officeglmaSStudio.ro

prevederilor legale în vigoare.


d) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibilei’


drum public. Platformele vor putea deseprun^s^ț^șij^ulțȘj^j^i^^ în funcție dej8 de funcțiune.                           primăria municipiului constanța | ff/L


REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE


DiR’HCȚiA URBANISM

V’.ZAT î- PRE NESCHIKBARE

Anexă la avizul nr, , .     /_______

52.      1 TȘJî- f

lacitai^aiî^eteljBTedilj'


a) Extinderile de rețele sau măririle de caf investitor sau beneficiar, parțial sau în în! indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.


iBacitateiairafteteifflredilitare publice se real

ilm^im^7“daȚ^n&^±;-TfT^<yfTaTțîîfe“regîi7TrucrărTIS'®în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor incintelor / construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.

Pe traseele rețelelor edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru reperarea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilcy de intervenție la acestea.

b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitar^^teoe la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului ele^ricT^plantății de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente / structuri deraceastă natură.

c) Lucrările de construcții pentru realizarea / extinderea rețelelor edilitare se execută, de regulă, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare / extindere / modernizare / reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale / multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate in condițiile legii.'


Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea / extinderea / modernizarea / reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

Noile obiective se yor ,branșa lă rețeaua existentă conform avizelor și specificațiilor instituțiilor de specialitate și a normelor în vigoare.

Conform avizului e-Distribuție Dobrogea nr.156067524/17.03.2016 - "Aviz favorabil cu următoarele condiții: Prezentul aviz nu poate fi folosit pentru faza PAC, Se va reveni la faza PAC cu o noua documentație în vederea obținerii Avizelor de Amplasament pt. fiecare construcție ce se va realiza. Pe planurile de amplasament anexate s-au trasat LES 10kV+PT10/0.4, LES+LEA0.4kV existente în apropierea amplasamentului. în conformitate cu Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferentă capacităților energetice - revizia 1, aprobată cu Ordinul ANRE nr.4/2007 se va păstra față de LES și față de construcțiile ce se vor efectua o distanță de minim 0.6m la paralelism și 0.25m la traversări. în cazul în care vor fi găsite cabluri electrice în teren, care nu sunt figurate în planul anexat, se vor opri lucrările și se va solicita


lumii__

www.masstiidio.re


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 0ffice@maSStudi0.rO


asistența din partea ENEL Distribuție Dobrogea.Dacă va fi necesara devierea instalațiilor electrice


de pe amplasament, se va face de către solicitantul avizului de amplasament pe cheltuiala acestuia cu o societatea atestată ANRE. Nerespectarea acestor prevederi va duce la anularea avizului de amplasament.!'

Aviz DISTRK3AZ SUD REȚELE engie nr.314.331.178/11.09.2019: - "Aviz favorabil cu mențiunile:De;:voltarea rețelei de gaze naturale se va face în funcție de solicitările din zona respectivă, în: conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin'Ordinul 32/2017 publicat în M.O. 344/2018, cu modificările ulterioare, cu Odinul ANR:E nr. 97/2018, publicat în M.O. 447/29.05.2018, Ordinul ANRE nr. 165/2018, publicat în M.O. 769/6.10.2018.

Conform Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 “Art. 190 - pentru protecția obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale se interzice terților:

 • a) ' Să realizeze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod excepțional, este necesar ca pe terenul pe care sunt amplasate acestea să se execute o construcție, solicitantul va suporta toate cheltuielile aferente modificărilor necesare, cu respectarea tuturor prevederilor referitoare la proiectarea și execuția lucrărilor în sectorul gazelor naturale și sub condiția cedării în patrimoniul operatorului a bunului rezultat

 • b) Să efectueze săpături sau lucrări de orice fel în zona de protecție a obiectivelor de gaze naturale fără avizul prealabil al operatorului de sistem

 • c) Să depoziteze materiale pe căile de acces și în zona de protecție a obiectivelor de gaze

naturale                                  '      . ț

 • d) Să intervină în orice mod asupra conductelor, echipamentelor și instalațiilor de gaze naturale. Viitoarele construcții și/sau instalațiile subterane se vor proiecta/monta/amplasa la cel puțin distanța minimă admisă (distanța de siguranță). Distanțele de siguranță, exprimate în metri, se măsoară în proiecție orizontală între limitele exterioare ale conductelor si construcțiile sau instalațiile subterane proiectate și sunt prezentate în Tabelul 1 și 2 in NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.

Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări jie orie rețelelor de distribuție a gazelor naturale, a racordurilor sau instalațiilor d£ utilizare gaze naturale  se realizează1 numai cu respectarea Normelor tehnice pefitru proiectarea, executarea și exploatarea siistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și Ordinul 47/2003 emis de Ministerul Economiei si Comerțului.

Având în vedere că rețeaua de distribuție gaze naturale eșjerfnțțtPfjMjnjipy^-.dezvolt^ Certificatele de Urbanism emise în vederea construir i                .........

1

societății noastre.”

i
^^M^fiaiăfiîtbfeTî^Uiț veți solîdH§P®i|avizul

’               T!A IJRBAj             ’l

VH2Z’ .•’ME

Anexă ia evreul                 , //• A)

Conform avidului S.C. RAJA S.A. nr.395/4797/27.05.2O^|q|yȚg^t^piobilele din aceasta! zona au racorduri cîe canalizare.. Conductele de aIimentare-eu-apa^-presupun-o-presiune-daJL atm. Va atenționăm că, pentru o poziționare cât mai exactă a traseelor conductelor de apă^si de canalizare existente în zona studiată, în fazele de proiectare următoare obținerea autorizației de construire, aveți obligația executării de sondaje’ în^^rp^nța^ reprezentanților SC RAJA SA."                                         W7 ~

&

Vr,


'F2JA,


(Anexa la evreul

5-20Â$fliTle?Wobilele
Ateunrku HÂJENai/


iictWWWqJWaSSÎUdi©»?© arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: office@inasstudio.ro


Aviz S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr.1415 din 22.08.2019 - "Lucrările pentru care s-a solicitat avizul, efectuate în zona instalațiilor de telecomunicații, se vor executa numai sub asistența tehnică a TELEKOM. Pentru aceasta, cu 48 ore înainte de începerea lucrărilor beneficiarul/constructorul va solicita acordarea de asistentă tehnică, telefonic."


5.2.8. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse:

ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 12,00 METRI

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE MEDII, CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII

CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

se impun următoarele condiții în ceea ce privește spațiile libere și spațiile plantate:


Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și a prevederilor H.C.J.C. nr. 152 / 22.05.2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al județului Constanța.Spațiile verzi nou înființate urmează să fie amenajate în funcție de amplasament și de specificul investiției cu tipurile de plante, arbori, arbuști, etc. menționate în Anexa 2 aferentă H.C.J.C nr.152/ 22.05.2013.

Spațiile libere vizibile din circulațiile public Pentru fiecare parcelă se va urmări lirbi rețeaua publică de canalizare. în acest ș6ns, se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe s|bTrbtîTâr^j^:g^H^j^ producerea gheții.

| PRIMĂRIA MUNICIFIUtU CONSTANȚA I DIRECȚIA URBAHSM

• V’TAT SPRE NE3C «S-ARE Anexă la avizul nr. , I ________

3llf-QU.R.H..MAXIM-DE. 15,00 METRIca și grădini de fațadă.

maxim a aportului de ape pluviale evacuate în


5.2.9. ÎMPREJMUIRI

Pentru toate zonele de reglementare nou propuse:

ZR1 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM DE 1^, V|

ZR2 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE Șl COLECTIVE!MEDII^QL|‘rX.Î

ZR3 - ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE, COLECTIVE MEDII Șl FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI

se impun următoarele condiții în ceea ce privește împrejmuirile:


în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:


• împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;


• împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maxim 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în sau al ansamblurilor urbanistice.

V

+ I


înălțimea maximă a imprejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 m..


>    .-n


—\%\

HĂJENato l*ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ office@maSStUdio.ro

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică.

Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigente ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmuirilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

!

5.2.10. POSIB ILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

I

!

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)

ZR1 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM de 12,00 METRI:

P.O.T. maxim " 54%

ZR2 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI:

J

P.O.T. maxim v 54%

ZR3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDII SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 METRI:

P.O.T. maxim :: 54%

I

I

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T.)

ZR1 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE CU R.H. MAXIM de 12,00 METRI:

C.U.T. maxim “ |1.62

ZR2 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECTIVE MEDII CU R.H, MAXIM DE 15,00 METRI: 2 3

1.62

! I

EXCEPȚII: |

Pentru terenurile ce dispun de deschidere la strada Mirce indicatorii urbanistici se vor raporta la suprafața actuală
ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI office@maSStudiO.rO

 • -  Regim de construire discontinuu - amplasarea construcțiilor (cuplate sau izolate) se face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea stradală oferă o succesiune de volume construite și spații deschise;

 • -  CTA - Cota terenului amenajat;

 • -  Locuințe colective medii - locuințe colective cu regim de înălțime cuprins între P+3 - P+6 niveluri; în prezenta documentație sunt reglementate locuințele colective medii având un regim de înălțime ce nu va depăși 15,00 metri la cornișă, de la CTA.  Reglementări propuse pe lotul ce a qener

  • Amplasamentul ce a generat P.U^cl Str. Ion Rațiu, nr. 123A:

  P.O.T. max. propus= 54%

  C.U.T. max. propus= 1.62

  R.H.

  Funcțiuni: mixte - locuințe indivduale, colectixfe^ȚfifîJți^î în prezent terenul este liber de construcții.


  propus= 15,00 metri


  ^fe/rnentatie de tip P.U.Z.:

  1^200 mpsi,uat pe  *■** U         /MV
dl


Ist urnei___

www.massWdiD.r©


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! office@masstudio.ro


PLAN DE ACȚIUNE

>

în vederea implementării investițiilor propuse prin

PLANUL URBANISTIC ZONAL“P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA ION RAȚIU, STR LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN Șl STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUN. CONSTANTA”

în baza Avizului de Oportunitate nr. 1510/ 06.01.2016

1.01 Amplasament obiectiv

Obiectivul propus prin prezentul P.U.Z. este amplasat în județul Constanța, municipiul Constanța, în zona centrală, având adresa la strada Ion Rațiu, nr. 123A,i! identificat prin Număr Cadastral 211944-Terenul are deschidere la strada Ion Ratiu.


»

Documentația s-a elaborat conform Certificatului de Ur 02,04.2018, prelungit prin cererea nr. 53032/14.03: 01.04.2020, emis de Primăria Municipiului Constanța, în bâza Certificatului de Urbanism emis anterior, nr. 613 din 12.02.2016.


JUDEȚUL ppiM? ~  . . a ,

i -

i                                                                       p" v’."/ r ..

PRICOPIE MARIUS SI PRICOPIE MIHAELA - GABRIEL4 Ane U; !a 3


I.02 Beneficiarul lucrărilor


I.03 Elaboratorul documentației

J

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

tel: 0723.171.168

1.04 Proiectant de specialitate - Șef de proiect R.U.R. drept de semnătură DZO

Mșister Urb. Alexandru Băjenaru I.05 Faza proiect

I

P.IJ.Z.

I

I.06 Număr proiect

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 13/644/20 13 | CUI RD2632O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA

www.masstodio»»1©


ARHITECTURA | OESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: Office@maSStudio.ro

CUPRINS

 • 1.1. Obiective operaționale

 • 1.2. Programe

 • 1.3. Proiecte

 • 1.4. Descriere moment de control

 • 1.5. Costul implementării proiectelor propuseObiectivele operaționale fac parte dintr-o strategie de dezvoltare. Acestea servesc scopului și sunt alcătuite din programe și proiecte.

Obiectivele operaționale ale investițiilor propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL “P.U.Z.

- ZONA DELIMITATĂ DE STRADA ION RAȚIU, STR. LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN Șl STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUN. CONSTANȚA” în baza Avizului de Oportunitate nr. 1510/ 06.01.2016, sunt după cum urmează:

 • 1. Imaginea urbană a zonei îmbunătățită, prin realizarea, în timp, a unor fronturi construite omogene.j

 • 2. Calitatea și estetica construcțiilor în zonă, crescută cu cel puțin 30%.

 • 3. Suprafață crescută a spațiilor verzi amenajate cu minimum 20% pentru zona în care se încadrează parcelarul studiat.

 • 4. Fluidizarea traficului în zona din care face parte P.U.Z., prin propunerile rezultate în baza Studiului ele Circulație întocmit de inginer Cristian Căiță, ce implică organizarea circulațiilor și implementarea unor sancțiuni pentru staționarea neregulamentară a autoturismelor, cât și reglementarea profilului străzilor din zona studiată, sau realizarea de noi artere (exclusiv dacă estejcazul).

 • 5. Suprafața crescută a activităților, serviciilor, dotărilor publice cu cel puțin 10% în cadrul teritoriuluiIdin care face parte zona studiată prin P.U.Z..

 • 6. Activități diversificate și coroborate cu caracterul vecinătăților, vizând creșterea numărului de locuri de muncă cu minim 10%.

i


se vor stabili BANISTIC ZONAL , .       Al C VODĂ, STR. PETRU

VULCAN |ȘI STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUN.’ CONS/aNȚA" în baza Avizului de  Oportunitate nr. 1510/ 06.01.2016.

i ■I


Pentru atingerea obiectivelor operaționale propuse se v programe! și proiecte ce vor deservi scopului propusjjri “P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA ION RATIU, STR

i

JUDEȚUL CORSTAb ■ A

I^Int^rde’bdHH^rfiă^nfre' eleJ§F *ANȚA

DiPSCflA UFîti-V

Vf 1 i- NESL

Anexă ia avizulnr. _j___i—x----

ARHITECT ȘEF L__


Programeje vizează 3 paliere distincte ce prezintă o relație anume: :

circulații; funcțiuni; spații verzi.


1 •

! •

\ •

]

i

Programeje sunt subordonate obiectivelor operaționale, iar aplicarea lor implică acțiune concretă clirecționată spre îmbunătățirea situației zonei țintă.

i

Programele aferente investițiilor propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL “P.U.Z. -ZONA DELIMITATĂ DE STRADA ION RAȚIU, STR. LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN Șl STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUN. CONSTANȚA" în baza Avizului de Oportunitate nr. 1510/ 06.01.2016, sunt după cum urmează:

 • 1. Program de creștere a calității și a esteticii fondului construit în zona studiată.

i

I

___L_______nn__

ISTUDID

www.masstudîQ.r©


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffîceglmaSStudiO.rO

 • 2.      Program de diversificare a activităților și a serviciilor in zonă și de creștere a numărului de locuri de muncă.

 • 3.      Program de fluidizare a traficului și de organizare a circulațiilor, cu precădere pe strada Mircea cel Bătrân, respectiv strada Laic Vodă.

 • 4.     Program de evaluare a capacității de trafic pe strada Mircea cel Bătrân în vederea stabilirii necesității de realizare a unei artere paralele cu strada Mircea cel Bătrân, cu rolul de a asigura accesul carosabil pe lot pentru terenurile ce au deschidere la strada anterior menționată.

 • 5.     Program de expropriere în vederea realizării unei artere paralele cu strada Mircea cel Bătrân, cu rolul de a asigura accesul carosabil pe lot pentru terenurile ce au deschidere la strada anterior menționată (exclusiv dacă este cazul).

Proiectul exprimă o acțiune clară, parte a unui program.

Proiectele ce conduc la îndeplinirea scopului viziunii PLANUL URBANISTIC ZONAL “P.U.Z. - ZONA DELIMITATĂ DE STRADA ION RAȚIU, STR. LAIC VODĂ, STR. PETRU VULCAN Șl STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, MUN. CONSTANȚA“în baza Avizului de Oportunitate nr. 1510/06.01.2016, sunt după cum urmează:


 • 1.     Proiect de modificare a modului de staționare a autovehiculelor pe strada Laic Vodă (staționare doar pe partea dreaptă a carosabilului).

 • 2.     Proiect de suplimentare cu locuri de parcare pe strada Mircea cel Bătrân prin amplasarea unui număr de 6 locuri de parcare, paralele cu axul străzii, în dreptul locuințelor colective (blocurile situate pe str. Mircea Cel Batran la nr. poștal 179 și nr. poștal 181).

 • 3.      Proiect de interzicere a staționării autoturismelor pe trotuare, în stațiile de transport public sau în apropierea intersecțiilor, prin amplasarea de indicatoare rutiere si marcaje longitudinale.

 • 4.     Proiect de modernizare a învelișului asfaltic pe străzile cuprinse în zona P.U.Z..

 • 5.     Proiect de modernizare si implementare a elementelor de signalectică (exclusiv dacă și unde este cazul).

 • 6.     Proiect-de modernizare și/sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Mircea cel Bătrân și strada Ion Rațiu, prin imobile de locuințe și servicii complementare, cu regim de înălțime de 15,00 metri.

 • 7.     Proiect de moderniz

Calomfirescu, Pictor Ion ^ndîBi locuințe cu regim de înălțime de

 • 8.     Proiect de modernizare

Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 12,00 metri.

 • 9.     Proiect de am

P.U.Z..
ezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu u Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de ăxim 15,00 metri.

și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu


Lîntreținere a spațiilor verzi publice în zona studiată prin JUDEȚUL CGWSTANȚA       ;

PRIMĂRIA MUNICIPIULU-- CONSTANȚA I DIRECȚIA ISM

VSAT         •’WBARE

Anexă la avizul nr. <____ / . _______

ARHITECT St f _kiuDir.1___

www.massWdio.ro


JI3/64A/JOI3 | GUI RD2632O75O SEDIU social: STR.LAIC VODĂ NR.2 1, constanta

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officegimasstudio.ro

Momentele de control se recomandă a se considera la finalul etapei I, la mijlocul etapei a II-a/ jumătatea perioadei de investiție și la jumătatea și/ sau finalul etapei III.

în prima etapă - etapă prioritară - sunt demarate proiectele care facilitează accesul și circulația lin zonă și anume reglementarea/ modernizarea circulațiilor și fluidizarea traficului rutier și modernizarea/ implementarea elementelor de signalectică, după caz. De asemenea, concomitent, se pot demara și proiectele ce au ca scop îmbunătățirea fondului construit și diversificarea activităților în zonă, prin construirea de noi imobile conform reglementărilor P.U.Z..

în etapa, a doua sunt finalizate proiectele de dezvoltare/ modernizare a circulațiilor și fluidizarea traficului rutier, cât și proiectele ce vizează modernizarea/ implementarea elementelor de signalectică (după caz). Tot în această etapă vor fi demarate și proiectele ce vizează amenajarea și întreținerea spațiilor verzi publice în zona studiată prin P.U.Z..

Cea de-ci treia etapă încheie proiectele ce vizează îmbunătățirea fondului construit și diversificarea activităților în zonă. în această etapă se poate demara programul privind evaluarea; capacității de trafic pe strada Mircea cel Bătrân. Această evaluare are în vedere stabilirea necesității de realizare a unei artere paralele cu strada Mircea cel Bătrân, cu rolul de a asigura accesul carosabil pe lot pentru terenurile ce au deschidere la strada anterior menționată. în funcție de raportul evaluării se vor stabili proiectul/ proiectele necesare implementării programului.

Se preconizează o perioadă de investiție de cca. 6 ani (cca. 2019 - 2025) pentru a se putea realiza toate investițiile prevăzute în documentația urbanistică P.U.Z., luând în considerare faptul că :nu toate lucrările asupra fondului construit vor fi demarate simultan, acestea reprezentând investiții private și se pot desfășura de la aprobarea P.U.Z. până la încheierea valabilității acestuia.

Astfel, peijitru etapa I se preconizează o durată de aproximativ 2 ani, fiind proiecte ce au capacitatea de a îmbunătăți circulația în zonă și care pot genera investiții imobiliare ulterioare, i                                                   /Z #

Etapa a doua are prevăzută o perioadă de aproximativ 1* an, tllroĂQpoy’de lucrări ce sunt coroborate cu alte proiecte/ investiții, unele dintre acssteă^fniiwm^ptne în etapa I. Iar cea de-a treia^etapă prevede o perioadă de aproximativ 3 ani, fiiQjdin principal vorba de proiecte care au ca scop investiții private ale persoanelor fizice și/sau juridice și care s-au derulat pe toată perioada valabilității documentației prezente.

în cadrul etapei 1 se identifică următoarele proiecte (1-2 ani: 2019-2021):

4. Proi'ect de modernizare a învelișului asfaltic pe străzile cuprinse în zona P.U.Z.

 • 6. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Mircea cel Bătrân; și strada Ion Rațiu, prin imobile de locuințe și servicii complementare, cu regim de înălțirne de 15,00 metri.

  f~ județul c' .istak îa

  I PRiMĂRIA MUNICI.••'•JtUi CONSTANȚA

  II          UiRECȚIA >

  V2ZAT SPRE *GH!K3ÂRE

  Anexă ia avizul nr..        /         r—

  r

  ARHITECT ȘEF


■I


\/\AE


J13/644/P.OI3 | CUI RD2632D75O SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VDDA NR.2 1 , CONSTANTA

WWWifraiaSSWdîO.Î’O arhitectura |oesign| peisagistica | urbanism mail: officetȘmasstudio.ro

 • 7. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 12,00 metri.

în cadrul etapei a doua se identifică următoarele proiecte (1 an: 2021-2022):

 • 1. Proiect de modificare a modului de staționare a autovehiculelor pe strada Laic Vodă (staționare doar pe partea dreaptă a carosabilului).

 • 2. Proiect de suplimentare locuri de parcare pe strada Mircea cel Bătrân prin amplasarea unui număr de 6 locuri de parcare, paralele cu bordura, în dreptul locuințelor colective (bloc nr. postai 179 și blocnr. postai 181).

 • 3.  Proiect de interzicere a staționării autoturismelor pe trotuare, în stațiile de transport public sau în apropierea intersecțiilor, prin amplasarea de indicatoare rutiere si marcaje longitudinale.

 • 6.  Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Mircea cel Bătrân și strada Ion Rațiu, prin imobile de locuințe și servicii complementare, cu regim de înălțime de 15,00 metri.

 • 7.  Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 8.  Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 12,00 metri.

 • 9.  Proiect de monitorizare și îngrijire spații verzi publice în zona studiată prin P.U.Z..

în cadrul etapei a treia se identifică următoarele proiecte (2-3 ani: 2022-2025):

 • 6. ProieGLde^^roderazăre și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe strada Mircea cel Bătr^gtsfewOoMîațiu, prin imobile de locuințe și servicii complementare, cu regim de înălțime den 5,00 metri.

 • 7. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 15,00 metri.

 • 8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a fondului construit, pe străzile Radu Calomfirescu, Pictor Ion Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă, prin imobile de locuințe cu regim de înălțime de maxim 12,00 metri.

 • 9. Proiect de monitorizare și îngrijire spații verzi publice în zona studiată prin P.U.Z..

Se recomandă ca, odată cu modernizarea învelișului asfaltic pe străzile cuprinse în zona P.U.Z., să se implementeze și proiecte ce vizează introducerea în subteran a cablurilor de comunicații, pentru o mai bună imagine urbană a zonei.

JUDEȚUL COWSTAN TA PRIMĂRIA MUNtGIFlULU» CONSTANȚA DIRECȚIA URtW ISM

V'ZAT SPRE NESChîKSAPE


avizul nr, __/___
J I 3/644/20 I 3 | CUI RO263207S0 SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VOOA NR.21. CONSTANTA

WWW.if/i355fc'l8liî®»<rO arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

I fCostul implementării proiectelor propuse se identifică ca și costuriscăzute, medii, ridicate și foarte ridicate si sunt prevăzute/ detaliate în tabelul următor:

I                     ’

____________________________________I_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROIECTE

i

COSTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR

ACTORI URBANI

OBSERVAȚII

>

SCĂZUT

MEDIU

RIDICAT

1. j Proiect de modificare a modului     de

staționare     a

autovehiculelor pe strada Laic Vodă' (staționare doar pe .    partea

dreaptă      a

carosabilului).

■I

I

Primăria Mun. Constanta si

J                  1

instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii și circulației rutiere/ pietonale.

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii și circulației.

2 proiect de suplimentare cu locuri        de

parcare     pe

strada Mircea cel Bătrân prin amplasarea unui număr de 6 tocuri de parcare, paralele cu axul străzii,         în

dreptul locuințelor colective (blocurile situațe pe str. Mircea     Cel

Batrsîn la nr. poșteil 179 și nr. postai 181).

Primăria Mun. Constanța, instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/^ coordonarea \“ infrastructurii si circulației si

1 1 persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementarea proiectelor.

// '/

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii șî circulației.

3. Proiect de interzicere    a

staționării autoturismelor pe trotuare, in stațiile        de

-Rn^torun. C6 n stanță; instituțiile publice responsabile de

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanta si

» > după caz de

CoL-- ak rA*~'

PRiMĂR’-A rWi’Cjpn ■

---

anexa .a avizul nr ,    /

ARHITECT ȘEF         '  '


J 1 3/644/20 1 3 | Cili RD2632075D

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ OfficefBmaSStudio.rO

PR!

Am

transport public sau          în

apropierea intersecțiilor, prin amplasarea de indicatoare rutiere         si

marcaje longitudinale.

administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii și circulației rutiere/ pietonale si persoanele,, de specialitate implicate in elaborarea si implementarea proiectelor..

instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației.

> >

4. Proiect de modernizare a învelișului asfaltic       pe

străzile cuprinse     în

zona P.U.Z..

Primăria Mun. Constanța, instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii si circulației

> , rutiere/ pietonale si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementarea proiectelor.

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii și circulației.

5.^R»rf/de 'mgdepipâi’ev si implementare a elementelor de signalectică (exclusiv dacă și unde este ^TuCețul com: V.ĂRIA MUNICIPIUL

DIRECȚIA URI

V’ZAt     NES

ixa 'a avizul nr.

ARHITECT ȘEF '

STANȚA

UI CONSTA-

AMSM SHISOAPE

/ ■

M(.I9 '

^ȚA î

î

1 ■

[

Primăria Mun. Constanța, instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii și circulației si persoanele de specialitate implicate    in

elaborarea si implementarea

Costul suportat de Primăria Municipiului Constanța și după caz de instituțiile publice responsabile de administrarea/ organizarea/ coordonarea infrastructurii și circulației.

6. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare    a

Proprietari persoane fizice/ juridice.

Costul suportat de proprietarii de terenuri

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI 0ffice@maSStudi0.r0

fondului construit,     pe

strada Mircea cel Bătrân și strada      ion

Rațiij,       prin

imobile      de

locuințe       si

»                                >

servicii          ~

complementare, cu regim de înălțime     de

15,00 metri.

persoane fizice/juridice -fiecare proprietar de terenuri va suporta costul investițiilor

1 exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

7. Proiect de modernizare si/

> sau dezvoltare a       fondului

construit,     pe

străzile Radu Calomfirescu, Pictor       Ion

Andreescu, Petrii Vulcan si ! pe strada Laic Vodă,,       prin

imobile      de

locuințe      cu

regim       de

înălțime     de

maxim 15,00 metri.

-

-

Proprietari persoane fizice/juridice.

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice -fiecare proprietar de terenuri va suporta costul investițiilor exclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

7

8. Proiect de modernizare și/ sau dezvoltare a       fondului

construit,     pe

străzile Radu Calomfirescu, Pictor       Ion

Andreescu, Petru Vulcan și pe strada Laic Vodă,      prin

imobile      de

locuințe      cu

regim       de

înălțime     de

maxim 12,00 metri.

PRIMAR

rxtcu».-.o. te

r tX ARHi

IIJDEȚUL CC

l'-

UiRECȚîA U î

avizul iir. .

WW 1

Tl CT ȘEF'

Jizice/juridice.

WSTANta

JLUI CC STANȚA RBANIS^

SCHIBK.- -ij-îE

Costul suportat de proprietarii de terenuri persoane fizice/juridice -"flecare

proprietar de terenuri va Suporta costul i ivestițiilor f xclusiv pentru terenul ce îl deține în proprietate.

9. Proiect de amenajare și întreținere a

Primăria Municipiului Constanța,

Costul suportat de Primăria.J 1 3/64A/2O I 3 I r.lll RD263207SO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CDNSTANTA


www.masstudlo.iro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAU.: OffiCCjBmaSStudio.rO


spațiilor verzi publice în zona studiată P.U.Z..
instituțiile responsabile de administrarea spațiilor verzi si persoanele de specialitate implicate


Municipiului Constanța și instituțiile responsabile de administrarea spațiilor verzi.: | UL vUi'K? LiNiCiPWLUI C ri'.ȚiA

*"«* i3            J/Ț7pr

ARHITECT ȘEF


Arh. Mihai STEBINGĂRȘef proiect,

- Urtr. Alexandru BĂJENARU

i/i ~ ț

BÂJENxim 5


Zy.


io [
1

Locuințe colective medii- locuințe colective c în prezenta documentație sunt reglementate înălțime ce nu va depăși 15,00 metri la cornișă, de

2

ZR3 - ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE SI COLECpVE"'~*MEDy^

COMPLEMENTARE LOCUIRII CU R.H. MAXIM DE 15,00 MEȚRLRi^Ă^SuNseiP^ u

C.U.T. maxim - L62                                            |     ... ,          L‘^i       ‘

a^âvizul^ir._______/

l^cicrCalomfireseu,

erenufilor, chiar și odată cu dezmembrarea acestora în vederea realizării aleii ocazionaî'carosabile menționată în strategia/ propunerile prezentei documentații.

3

Glosar

Edificabilul parcelei - este suprafața din parcelă în interiorul căreia se pot realiza lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere. Construcția/ construcțiile din interiorul edificabilului parcelei trebuie să aibă suprafața construită mai mică sau cel mult egală cu suprafața care rezultă dih indicatorii urbanistici stabiliți prin prezenta documentație.                      _

 • -  Regim de construire - modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă defij^^^^^i

imaginea strac ală;                                                      /' MIJI?

 • -  Regim de construire continuu - amplasarea construcțiilor se face ocupând Oreagăelățiim'a terenului, rezultând o imagine stradală cu front continuu de construcții;Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,1 + 1)

X [}

Y ti

Z

791265. '.'20

305771.612

121.579

ZI

791164.011

305705.0C4

11.366

Z2

791153.367

3C5701.017

57.300

Z3

791135.451

3C5669.596

154.774

Z4

791017.615

3G5797.036

199.650

25

791176.547

3C59CO.513

156.740

Szona3tudiata»29627.543r.p


Coordonate pct.de contur

Est [m]

Nord [m]

791166.324

791173.554

791164.085

791156.297

791166.151

305884.588

305874.095

305867.387

305878.522

305885.104


"'C;
-

%

%

ZR2 •

■ .-4^


BILANȚ TERITORIAL ZONA STUDIU P.U.Z.

PROPUS

ZONIFICARE

SUPRAFAȚA

mp.

%

ZR1

Locuințe Individuale cu H.maxim 12,00 metri

cca.11.223,770

37,882%

ZR2 Locuințe Individuale si colective mici cu H.maxim=15,00 metri

cca.3.295,561

11,123%

ZR3

Zona mixta, locuințe individuale, colective si funcțiuni complementare locuirii

cca.4.619,394

15,591%

ZRE1 - SE MENȚINE

Subzona echipamentelor publice dispersate, la nivel de cartier si complex rezidențial existente

cca.1.937,244

6,538%


CIRCULAȚIE PIETONALÂ

cca. 2.996,057

10,112%

TOTAL

29.627,543

100%


S.c.(mp.) PROPUS

S.d.(mp.)

cf. P.U.G.

S.d.(mp.) PROPUS

8.794.246

5.050.696

26.517.740

15.152.089

31.821,287

18.182,507

1.483,002

4.449,007

5.338.808

2.305.548

6916,644

8.299.972


Beneficiar:

PRICOPIE MARIUS SI PRICOPIE MIHAELA-GABRIELA

Proiect, nr.

123'2017

Titlu proiect:

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA OEL'MITATA DE STR. ION RATIU, STR. LAIC VODĂ. STR PETRU VULCAN.

STR. M IRC EA CEL BATRAN. MUN. CONSTANTA

Faza:

P.U.Z.

Titlu planșa:

PLAN REGLEMENTARI PROPUSE

Planșa nr.

U-03.1