Hotărârea nr. 561/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, PLAJĂ ȘI STR. CAȘIN, INIȚIATOR PUFLEANU DUMITRU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pescarilor, plajă și str. Cașin, inițiator Pufleanu Dumitru

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de      fir 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 237429/06.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 dei organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 241710/13.12.2019, precum și avizul nr. 237347/06.12.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile;.Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul dezvoltării regionale si administrației publice;

:Văzând avizul de oportunitate nr. 117295/01.08.2018 al Direcției urbanism; lîn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 1.96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

I

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Plănui urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Pescarilor, plajă și str. Cașin, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre. \

; Terenul care ă inițiat PUZ-ul, șițuât în str. Pescarilor nr. 35A, în suprafață de 463,63 mp (potrivit actelor de proprietate) și 465 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 207233, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietăți ■PUfieanu'/Dumitru și Pufleanu Mariana conform contractului de vânzare autentificat 'sub' nr. 244/13.03.2018 la Biroul individual notarial Ghica Livia.

Art. 2 - Valabilitatea plahdlui'urbăh.istic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la.data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

IjArt. 3 - Pentru terenurile! cuprinse' în zona de studiu, începând cu data adoptării prezentei, își încetează valabilitatea documentațiile de urbanism aprobate prin HCL nr. 539/2006, HCL nr. 540/2006, HCL nr. 353/2007, HCL nr. 383/2007 si HCL nr. 138/2009.

Art. 4 - Compartimentul -relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Pufleanu Dumitru, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat îp construcții Constanța, Conșiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: pentru,        împotrivă. /?•' abțineri.

l.a data adoptării sunt în.funcție consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ \             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,


CONSTANȚA

NR. I /        /^>2019-- ;


ÎE.R&LT


MASSTUDID S.R.L. J13/24BB/1 1.D7.2O17| CUI: RO 37943519 sediul social: str. theddor burada, nr. 3BA, etaj 2, Jud. constanta

Tel: 0723. 17 1»! 65

ARHITECTURA | DESIBN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: offfce@masstudio.ro

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM


________________________________________;j_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 • 1.1.1. Denumirea obiectului de investiții


1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației „ELABO ZONAL - ZOh'IÂ FALEZA NORD_DELIMITATĂ DE STR. PESC 227574, IE 281:198 SI TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA” către Consiliulqlocal al municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul (ie reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare ) a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările!]aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.


URBANISTIC IE 227571, IE vizată' și aprobată deAnaliza situației existente si formularea propunerilor au avut la ba?ă^jSSÎL2g*^ PLANIJL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Co^sT^^^' Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999 , a cărui valăbifîtâte|O3§ prin H.C.L. nr.429 din 31.10.2018;

i

I

i

j
ARHITECTURA | DESIGN j PEISAGISTICA | URBANISM


mail: offfce0masstudio.ro


H.C.L. nr. 292/2005;

H.C.L. nr. 539/2006;

H.C.L. nr. 353/2007;

H.C.L nr. 383/2007;

H.C.L. nr. 393/2007;

H.C.L. nr. 138/2009;

H.C.L. nr. 45/2011;                                ____________________

Regulamentul general de urbanism aprobat prin HGR nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000-Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

Legea nr.7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, modificat si completat prin ordinul nr. 994/2018;

ORDIN MT 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane; .

ORDIN MLPAT 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”;

ORDIN MLPAT 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

HCLM nr.43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul municipiului Constanța;

HCLM nr.260/11.11.2010 privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

HCL nr.113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții si amenajari autorizate, pe raza municipiului Constanta, actualizat ultima dată în aprilie 2018;

HCJC nr.152/ 2013 - Regulamentului privind stabilirea suprafețelor minime de spatii verzi si a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative si flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al jud. Constanta;

HOTĂRÂRE Nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, actualizată;

Legea privind protecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. 195/2005, actualizată;

ORDIN Nr.117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național -. Secțiunea a lll-a - zone protejate;

C Ordonanțâ'.de. Guvern Nr.57/29.06.2007 - Regimul ariilor naturale protejate, conservarea le, a flprei si faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare,


w JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMaRîA

LAnexă îa avizul nr.       /

arhitect se/          


habitatelor natur actualizată. HOTĂRÂRE de mediu-d^ntrE Legea actualizată;iii 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării si programe, actualizată;

rotecția mediului 265/2006 pentru aprobarea O.^ ORDIN Nr.117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului/^fiviîS procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programdg/I           w.                        rwnuW          yi r. W^l Wll I iw£i       T rCVJ

Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teițȘqriuluP'gați Secțiunea a IIl-a - zone protejate; Ordonanța de Guvern Nr.57/29.06.2007 - Regimul ariilor naturale proteji habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și complet actualizată;


IsTUDIO___


VJWW.ntaSS'lUtliO.r©    arhitectura |design| peisagistica | urbanism    mail: offfcc@masstudio.ro

Legea: 185/2013 (*republicată*)privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate.

Documentația s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șilurbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificările și completările ulterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conținutul - cadru al P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August 2000.


 • 2.1.1.  Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele planului urbanistic zonal (P.U;Z.), contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire.La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament local de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 2.1.2.  Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului urbanistic zonal (P.U.Z.), conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiile r de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc jeerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor de construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 2.1.3.  Se intpoduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în zonele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4. Se introduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de'punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.

 • 2.1.5. în toate unitățile teritoriale de referință ale prezentului regulament se va ține seama de condiționările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcțiile situate în zonele care au condiții de fundare dificile și/sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin certificatul de urbanism studii suplimentare care să stabilească riscurile de alunecare,A măsurije tehnice de fundare.

 • 2.1.6. Prezeritul regulament produce efecte și devine obligatoriu după

de urbanism aferente de către Consiliul Local al municipiului                         n          _

care le deține în conformitate cu prevederile art. 49 din Lsgeaj^^/ZQ^ra&tiiaiizatățMțjrÂtiiȚiA administrația publică locală.


i


documentației Wnp<ețțițelor pe


entru toate irnpțrșe de legea r stabilite cu rețele e aferente


I                      ’                                                         Ai"xhi i cu 1 9Îii- ~

2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂfunVÎEDÎULUrșTPRdTEJAREA PATRIMONIULUL NATURAL Șl CONSTRUIT

i

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile agricole din intra^rjgi tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea si normele in .vigoare și de prezentul regulament, precum și cA pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenuril tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lud^iloi; acestora în ansambluri compacte.

I


WWW.m3SStudiO.fiO arhitectura |oesign| peisagistica | urbanism mail: officeQmasstudio.ro

Având la baza avizul Agenției pentru Protecția Mediului Constanta nr.8958RP/ 26.09.2018, reemis prin avizul NR.8790rp DIN 23.10.2019, in conformitate cu prevederile HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe, in urma analizării documentației in ședința Comitetului Special Constituit din cadrul APM Constanta din data de 14.08.2018, respectiv în data de 10.09.2019, proiectul nu necesita evaluare de mediu, urmând a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.

Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost următoarele:

Zona studiata in cadrul planului menționat nu intra sub incidența art. 28 din OUG 57/2007 privind regimului ariilor natural protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare;

Pe suprafața care a generat planul se propun proiecte care intra sub incidența HG 445/2009, anexa 2, pct. 10, lit. b (proiecte de dezvoltare urbana)

In conformitate cu HG 1076/2004, art. 11 si luând in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului prevăzute in Anexa 1, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protecției mnediului prevăzute in Anexa 1, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protecției mediului si nu prezintă efecte probabile asupra zonei din vecinătatea amplasamentului studiat.

2.2.2. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC
 • a)    Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale (alunecări de teren etc.), ce probează lucrări de consolidare prin studii geotehnice, cu excepția acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

 • b)     Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • c) ,  : Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile

și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • d)     Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • e)     Procentul de ocupare a terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI officc^masstudio.ro

parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regim de taxi, inclusiv funcțiunile lor complementare - aparate de taxare pentru parcaje, spațiile comerciale aferente stațiilor de transport în comun;

conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petroliere, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.

în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță si fâșiile de protecție.

în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății utilizatorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.

c) Amplasarea față de aliniament. In sensul prezentului regulament, prin aliniament se ințelege limita dintre! domeniul privat si domeniul public. Clădirile vor fi amplasate la limita aliniamentului jsau retrase față de acesta, după cum urmează:

confori.Ti caracterului zonei studiate, construcțiile sunt retrase față de aliniament; depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de acces la garaje sau alte reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota trotuarului amenajat este interzică;

retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări;

în cazi.il amplasării clădirilor pe aliniament se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public dacă nu depășesc 1,00 m. de la alinierea de la stradă și asigură o distantă de 4,00 m. pe verticală de la cota drumului sau trotuarului amenajatr?- â

PRIMĂRIA            CONSTANȚA

;onsl

I

d) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării

dacă se respectă:

distanțele minime obligatorii față de limitele laterale realiza.'conform Codului Civil actualizat si conform p

vedere respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, modificat și completat prin Ordin 994/2018,sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.


An


itrurtirîbi^esle!spferrrfisăsrfumai

VIZAT        SC HtîOARE

lexăflia avizwl n r X             && -    •


î                 parcelei, se vor

SenttwiWLffutarnent^^vand-irr-—->

I

a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor dej stingere a incendiilor. Numărul și configurația acceșuț-j        etermină conform

anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.GgR ulterioare si conform H.C.L. 113/2017 - Regulamentului privind4sfio


cu modificările de locuri de i Constanta, orm avizului


ulterioare și conform H.C.L. 113/2017 - Regulamentului privind , parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate,/®^ articolul 19 - articolul 20 - articolul 21. Orice acces la drumurileiSiublic^ și autorizației speciale de construire, eliberate de administrato


ISTUDID

www.massnidlo.ro


MASSTUDIO S.R.L. J 1 3/24BB/1 1.D7.2D17| CUI: RD 37943B19 sediul social: str. theodor burada, nr. 3 ba, etaj 2, jud. constanta tel: 0723.1 71.1 68 ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA [ URBANISM    MAIL! offfCC0maSStUdiO.rO


b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru fiecare construcție, potrivit importanței și destinației construcției.3.1.1. RACORDAREA LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPARE EDILITARĂEXISTENTE:

a)


b)


c)


d)


Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele;

Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte invelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;

Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate înrptanu1“fațadeirprin“elemente---pr-epușe la faza


D.T.A.C./P.A.C.. i prevederilor legale în vigoare.


Este permisă amplasare^ ^jj^’^^^^^i^^rdspectarea

DIP£i ȚIA URBAh iSM VÎZAT

Anexă la avizul ne. ____/._

rjgjlitare public


3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:      _______________,. ,______

a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a^ețet^QȚ tgjlitare publice se rea către investitor sau beneficiar, parțial sau înWregimerdttpă-'Gazv-în-Gondițiile4egi


izează de . Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea-operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

b) Se interzice ampla^rș public și dș^dițelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat rentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobileloTbri pș alte elbmente/ structuri de această natură. _  Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor ed^țâ^ concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/zr' conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților condițiile legii.ță, anterior sau i stradale, în aprobate in3.2.1 .FORMAȘI DIMENSIUNILE TERENULUI:

11

a) Executarea de noi parcelări este condiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.), atunci când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la loturi și atunci când se propun artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. I Pentru divizarea in mai mult de 3 parcele este necesara elaborarea unei documentații urbanistice de tip Plan Urbanistic Zonal.


b) înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament. în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.


Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ale construcțiilor ținând cont de prevederile studiului qeotehnic aferent fiecărui teren in parte ce face obiectul unei noi investiții.,                                                     „ JUDEȚUL         ta

I                                                         PRIMĂRIA MliNiCi'-i.U.u ; '

Prevederi cu privire la regimul de înălțime propus prin pre^entulregdiărrie;nt: :   *

’                                               v '•“o ’• ■’t-tE

Anexă Is avj.w» n>-

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxim? admise:

'                                                 arhitect ȘEF V


INSTANȚA

i S* ?

^unuiui generate in ceea ce privește gepasirea inaiumii maxime aur ruse, Qț

■                             ’           ’            | ARHITECT ȘEF '                ’

Peste; regimul j de înălțime maxim admis prin prezenta documentatîerse~~acceptă-reetizarea-urii ij etaj tehnic în următoarele condiții: pentru zona casei scării și liftului;

pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent;

retragerea, față de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia. 1ul nr.


Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T. -uliji maxim propus prin prezenta documentație.          .

înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C./P.A.C. în funGOdejabstinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în <?6roBor^M’UX(prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul <ae niveluri al construcției încât să nu se depi-ișească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.


d) Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul' lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin intra în contradicție cu aspectul general al zonei și urbanismului ții arhitecturii, este interzisă.

•I                                                ’A/VS

ISTUDIO

www.masstudlo.ro


3.3.1.PARCAJE:

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentului privind asigurarea nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, cf. H.C.L. 113/27.04.2017,actualizat.

3.3.2.SPAȚII VERZI Șl PLANTATE:

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013 - privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbuști, arbori, plante decorative și flori aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al județului Constanța.

3.3.3.ÎMPREJMUIRI: în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

împrejmuiri transparente, decorative sau din gard-viu^-cu-soclu-opac-de^maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/șau^ritegPătiCcIădîriloirÂn caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.                 P.mMARîa munîciphjl.us constanța ;

|         U i K t ȚIA U R 8 A M S M         I

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 metri Anexăla Uhu)

,79

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschipe sp^inTefiorffixerenului sau paralel aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta ae~scur^eT6~^e”va~orienta-spfe-paf€

cu •e"^e‘va'orienta-spfe-parciela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).
 • 4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este determinată de trei parametri:

■ funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări; - '   regimul-de construire si modul de utilizare al terenului;

îijțălțimeș, maximă admisă.

Schimb         a dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului și

țjjvj^adrarea terenului în altă zonă de reglementare.

rnbteohdiții în care prin schimbarea unuia dintre cei parametri, în urma căreia se modifică prevederile prezentului regulament și este necesară încadrarea-rjțgneroul^^jn altă zonă de reglementare, este permisă elaborarea unei noi documentații u/z'* "     ' ' ' ''lan Urbanistic

Zonal (P.U.Z.).

l^f

I / Conform Legii 350 din 06.06.2001 privind amenajarea teritoriullffsi urfaanjș Modificarea prin planuri urbanistice zonale de zone ale stabilite prin reglementari aprobate prin Planul Urbanistic persoane juridice si/sau fizice. In aceasta situație, coeficientul'^


132, alin. (7) de referința, Tăoatefâj'finanțata de laKilui (C.U.T.)


MASSTUDID S.R.L.

fcrujaiia___


J13/24BB/1 1.07.20171 CUC RQ 379438 19 SEDIUL SOCIAL: STR. THEDDDR BURADA, NR. 3BA, ETAJ 2, JUD. CONSTANTA

TEL: D723.171.16B www.massjudlo.ro ARHITECTURA | DESIBn) PEISAGISTICA | URBANISM MAILI 0ffîce(țmaSStUdiO.rO

I

i

propus de noua reglementare nu il va putea depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singura data.

J

Conform avizului de oportunitate nr. 117295 din 01.08.2018 și a adresei modificatoare nr.R198960 din 27.11.20113, în zona studiată în cadrul prezentei documentații de tip P.U.Z. sunt prevăzute reglementări conform următoarelor unități teritoriale de referință:

ZRB3 - S JBZONA DE PLAJĂ (se menține conf. P.U.G. Municipiul Constanța aprobat; în cadrul reglementărilor aferente Subzonei de plajă au fost prezentate si prevederile privind Șoseaua de! coastă Constanța Faza 1, aprobata prin H.C.L. 292/2005).

CIRCULAȚIE PUBLICA PROPUSA prin P.U.G., neidentificată in cadrul R.G.U. și a suprapunerilor zonei studiate cu carourile reglementate conform P.U.G. - în zona de studiată nu există zone rezervate pentru extinderi ulterioare ale infrastructurii rutiere.

In cadrul prezentei documentații, se mențin zonele de reglementare conform P.U.G. Municipiul Constanta aprobat prin H.C.L. nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. 429/2018, cu excepția zonei de reglementare ZRL4 - SUBZONA LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE prezenta pe cvartalul din care face parte terenul ce a generat P.U.Z., ce va fi impartit in următoarele doua zone de reglementare, după cum urmează:

i

ZLM - ZONĂ LOCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

VC - ZiDNA AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTA
5.1.1. GENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI STUDIATE

J

Zona ce face obiectul documentației de urbanism documentației „„ELABORARE PLAN URBANISTIC izONAL - ZONĂ FALEZA NORD_DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 SI TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA”,în suprafață de|15.722,30mp., se afla in intravilanul Municipiului Constanta, stabilit prin avizul MLPAT nr. 7(5/1991, decizia nr. 76/1991 a Prefecturii Județului Constanta, extins apoi prin aprobarea H.C.L.M. nr. 15/29.01.1993, cu modificările și actualizările ulterioare aprobate prin H.C.L.M. nr. 31/01.04.1997, H.C.L.M. nr. 144/08.04.2004 și H.C.L.M. nr. 196/07.04.2005.

Amplasamentul studiat este situat in zona Faleză Nord,în proximitatea plajei 3 Papuci, în imediata vecinătate a restaurantului Reyna, cu deschidere directă la Str. Pescarilor, legătură cu str. Unirii, ce facilitează accesul către Bd. Mamaia.

în teritoriul ce țace obiectul P.U.Z. se află terenuri aparținând do municipiului Constanța, terenuri proprietate privată a persoan reglementate jiupă cum urmează:

i

ZLM -ikonă locuire si funcțiuni mixte complement

Zona este alcătuită din terenuri cu funcțiunea de locuireJrrcfi cu standard rjjiediu și ridicat și funcțiunilor complemen/__

îi/ansambluri


irii, prăcumTsefvicH,“alimentație publică, comerț cu amănuntul, birouri, amplasate în proximitatea zonei de coastă. In cadrul acestei zone de reglementare se admit construcții reali; discontinuu (iinsiruit, cuplat, izolat), avand in vedere construcții) prezenta calai il are zona de 202/ 2002 art. metri masurati


.   .       ..                             upȘ

inelor vizibile din domeniul public, dimensiunea si,wm neconstruibilitate fata de creasta taluzului falezMa® 6 alin. 1), lit. d) se interzice orice construcție pegpsia de la creasta falezei spre uscat”).             Lcontinuu si/sau itanga-dreapta, toactul pe care Kpnform OUG îmea de 10,00www.masstudle.rc»


ARHITECTURA | OESIGn) PEISAGISTICA | URBANISM    MAILI OfffCCgmaSStudiO.fO


VC - Zonă aferenta vegetației de coastă

Zona este reprezentată de suprafețele de teren cuprinse între limita de proprietate a terenurilor din zona de studiu si creasta taluzului falezei.

>

5.1.2. UTILIZARE FUNCȚIONALA UNITĂȚILOR TERITORIALE DE REFERINȚA PROPUSE

UTILIZĂRI ADMISE:

ZLM - ZONĂ LOCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

locuințe individuale în proprietate privată de standard mediu și ridicat, prin depășirea suprafețelor minime ale locuințelor conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

locuințe colective în proprietate privată de standard mediu și ridicat, prin depășirea suprafețelor minime ale locuințelor conform Legii locuinței 114/1996, actualizată în 2019 și/sau utilizarea materialelor contemporane de calitate superioară, atât la exterior, cât și la interior;

funcțiuni complementare locuirii: servicii, alimentație publică, comerț cu amănuntul, birouri; funcțiuni turistice (aparthotel - ce nu vor suferi dezmembrări interioare, ulterioare; vila turistica; hotel etc.);

construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri dejoacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

VC - ZONĂ AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTĂ

plantații și vegetație specifică climatului Mării Negre, în vederea constituirii în timp a unui peisaj natural verde pe taluzul falezei;

circulații pietonale, alei de acces către plajă;

intervenții tehnice, consolidare/ reconsolidare a taluzului.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

ZLM - ZONĂ LOCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

birourile si sau cabinetele pentru profesiuni liberale se vor realiza exclusiv la parterul construcțiilor, cu amplasarea acestora către strada si cu condiția sa nu ingreuneaze traficul in zona și sa isi asigure necesarul minim de locuri de parcare pe proprietate privata;

VC - ZONĂ AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTĂ

amenajări aferente circulațiilor pietonale, mobilier urban;

orice intervenție necesita documentații specifice aprobate de organele competente in conformitate cu prevederile legislației in vigoare (sțudiHezabHitaterdocumentatie^tehnica de amenajare .peisagistica, documentație^„.„țeh’WfâiT^drfăH^o^TA aferenta ...... - . J         r 9      >                   » P5?        Ml JJMJCfDII II I» mMCTAMVr.

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate dinVJZAT SPRE NESCHiEKBARE

Anexă ia avizul nr__/______

RE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLER


IENTĂREtL0WIR11

erclale si servicii profesionale care genereâzâTjîTtrafrcTmpoTtăhrd§TP®r§Oane bri '(de necesită transportarea lor prin autovehicule de gabarite ridicate căror stațjonare nu poate fi asigurată în interiorul terenului și care ău "      " **'


orele 22.00, produc poluare; activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin .fâficiJ; _ 5 autovehicule pe zi, sau transport greu, și ale căror staționări nu poflîf realist terenului), prin utilizarea incintei pentru depozitare si producție, pri prin programul de activitate; depozitari de materiale refolosibile si platforme de pre-colectare a de


MASSTUDID S.R.L.

J13/24BB/I 1.07.2017] CUI: RD 379438 19

SEDIUL SOCIALI STR. THEODOR BURADA, NR. 3BA, ETAJ 2, JUD, CONSTANTA TEL: 0723.1 71.1 68 www.mass'tudio.ro ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffiCCfmaSStUdiO.rO

autobaze si statii de întreținere auto, inclusiv spălătorii; lucrări ide terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care iippiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice;

orice alte funcțiuni ce nu au fost prevăzute în articolele Utilizări admise, sau Utilizări admise cu condiționări.

I          I

VC - ZONĂ AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTĂ

se interzic orice intervenții care contravin legilor si normelor in vigoare;

nu se admit nici un fel de intervenții care depreciaza caracterul zonei pe suprafețele de teren destinate amenajărilor de spații verzi și accesuri pietonale;

Pe fâșia de protecție a crestei taluzului este interzisa amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare asupra vegetației si amenajarillor;

se interzice taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale, legal abilitate.

orice alte funcțiuni ce nu au fost specificate la articolele Utilizări admise, sau Utilizări admisîî cu condiționări;

I

5.1.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

i’

a) CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

i

Având in vedere necesitatea modificării profilului de strada a arterei carosabile strada Pescarilor, prin prezenta documentație este necesar a se realiza un schimb de terenuri intre domeniul public si domeniul privat in vederea configurării profilului stradal.

Aceste schimburi se vor executa ulterior aprobării P.U.Z. prin operațiuni de dezemembrare si/sau alipire fara restricții, avand la baza prezenta documentație de urbanism.

Schimbul de terenuri se va realiza avand la baza propunerea din cadrul documentației prezente (asa cum este figurat in planșa de proprietate asupra terenurilor - situație propusa) si conform planului de sistematizare privind circulația terenurilor, realizat de către o persoana de specialitate avizata (elaborat ulterior P.U.Z.).

Modalități de amplasare a construcțiilor pe teren pentru imobilele neconstruite la momentul elaborării prezentei documentații:                          >---------—--------.------------

Cele 4 imobile neconstruite din zona studiată în cadrul prezentului UjZPvo'rS răspecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. și să ilustrat, conform planului alăturai, la care se adaugă următoarele urmează:

An9X3          i'W. ______ / ___


- Pentru terenul, identificat prin N.C. 1077873, conform ridicării topografice,HyîifdareăFconstrucție va e*srnd“(teren*‘h&


acoperi calcanul construcției P+6E, cu care aceasta se învecineaZă"Ț 215934). •


în cazul construirii pe limita de proprietate, prin prezenta doc

mite pentru terenul :tOT|.maxim admis prin


N.C. 1077873, realizarea unui nivel complet suplime prezenta documentație;■< o singură dată, în cazul necesității cestuia pentru închiderea calcanului, j

Alipirea pe' limita de proprietate sudică și implicit realizarea unui etaj suplimentar sunt condiționate de realizarea circulației pietonale publice către zona de plajă          ' anterior


menționat. ^Circulația pietonală se va realiza sub forma unui pasaj cpțO*'*'' deschidere jde minim 3,00 m lățime și 4,50 m înălțime, cu spații copier^'afe acces din interiorul acestuia.                                       /i/S—

în cazul în 'care structura, fundațiile, piloții, palplanșele, pereții mulațgptc. VdWPjg distanță de1 minim 2,00 m față de limita de proprietate, construcția v


www.masstudio.iro


MASSTUDIO S.R.L. J13/24B8/1 1.D7.2D17| CUI! RO 379438 19 Sediul Social: str. theodor burada, nr. 3BA, etaj 2, Jud. constanta tel: 0723.1 7 1.1 6B

ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM


mail: offîccfmasstudio.ro

etajele superioare, peste parter, în consolă, în vederea închiderii calcanului vizibil, necondiționată de obținerea acordului vecinului.

NOTA: Din suprafața de teren a N.C. 1077873 va fi cedată către domeniul public o suprafață de 107,74 de metri pătrați, dinspre limita de proprietate din sud, în vederea realizării circulației pietonale către plajă, printr-un gang de acces. Ca urmare a acestei cedări, se va permite ca etajele superioare parterului construcției viitoare pe acest teren să depășească limita de proprietate din sud cu 3,00 metri, în vederea acoperirii calcanului construcției de pe terenul I.E.215934.

Reglementările anterior menționate rămân valabile și în cazul alipirii terenului cu imobilele I.E. 206490 (est) și I.E. 228653 (nord), în vederea modificării acestora în imobile construibile si a realizării unei dezvoltări coerente, ce vor pune în valoare elementele cadrului natural, valorificând înălțimea taluzului și amplasamentul în raport cu zona de plajă și de acces către aceasta.

- Terenul identificat prin I.E. 228653 este străbătut de fâșia de protecție cu interdicție de construire de 10 metri, dar, conform planului anexat, edificabilul se poate extinde peste această zonă, pe fâșia ce se întoarce către uscat (pe direcția V-E) datorită reducerii declivității pantei, astfel putând a fi redat caracterul cadrului natural prin arhitectura viitoarei clădiri, totodată, putând a fi conectată aleea carosabilă din zona Santa Maria Bay cu zona de studiu. Pentru creșterea gradului de atractivitate a zonei și a funcțiunilor turistice, pentru edificarea unei construcții și/sau a unui complex de acest tip, imobilul mai sus menționat se poate alipi cu imobilul identificat prin N.C. 1077873.

- Terenul identificat prin I.E. 206490 este neconstruibil în momentul actual, acesta nu dispune de acces dintr-o circulație publică si este stăbătut în proporție de 49% de Fâșie de protecție cu interdicție de construire, 10 metri de la creasta taluzului spre uscat. Din suprafața de 288 mp. a terenului, 142 mp. sunt parte a fâșiei de protecție, iar 26 mp. sunt situați în spatele fâșiei de protecție, către mare, pe panta taluzului, rămânând aproximativ 120 mp. construibili. De asemenea, din suprafața totală a acestuia se vor ceda arpoximativ 21,15 metri pătrați către domeniul public, în vederea realizării realizării circulației pietonale către plajă, printr-un gang de acces, menționat mai sus, în cazul terenului N.C. 1077873. Pentru a putea fi construibil terenul trebuie alipit unui alt imobil cu posibilitate de asigurare a accesului carosabil și a suprafeței minime construibile, astfel se recomandă alipirea imobilului de față identificat prin I.E. 206490 cu imobilul cu care acesta se învecinează pe latura de S-V, identificat prin N.C 1077873, conform ridicării topografice.


- Terenul identificat prin I.E. 207233, teren ce a generat prezenta documentație de urbanism, își va majora suprafața prin prezenta documentație, prin operațiuni funciare de modificare a limitei proprietății asupra terenului (din proprietatea Mun. Constanța în proprietatea privată a beneficiarului Pufleanu Dumitru). Astfel, suprafața terenului ce a generat prezenta documentație va fi majorată de la 465 mp., conform măsurători cadastpăRTl^^fj^               terenurile

învecinate în suprafață cumulată de 139 mp. (70 mp. vestp^iȚjp!.2hs)td)iCiFIULUI CONSTANȚA

’                                    ’ DIRECȚIA URBANISM

b) AMPț_ASAf?EA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT V’-W SPRE ?^ESCHSK3ARE


.                   *■*« ia

de aliniament. In sensul prezentului requIameRfarbrtEkialjniament se înțelege I               omeniul privat si domeniul publicL-Clădirile—vor-fi—amplasate—la- limita

aliniamentului sau retrase față de acesta, cu excepția VC - Subzonă aferenta vegetației de coastă,  după cum urmează:


conform caracterului zonei studiate, construcțiile sunt retrase fațg d^fir depășirea aliniamentului cu trepte de acces în clădire, rampe de âcced reliefuri ale fațadelor până la înălțimea de 3,00 metri de la cota W interzisă;

amplasarea pe aliniament se va evita dacă se lasă aparent cal stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condițio


www.massfludlo.ro ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0fflceQmaSStUdi0.ro

La care se adaugă următoarele prevederi: ZLM - Zonă locuire si funcțiuni mixte complementare locuirii

I

I

se vor .avea în vedere distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri;

retragerea de la aliniament se va realiza în condițiile în care nu contravine caracteristicilor parcelarului existent și va fi de minimum 3,00 metri;

c) AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

I J

Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor, pentru toate zonele de reglementare, [cu excepția VC - Subzonă aferenta vegetației de coastă, este permisă numai dacă se respectă: j

■i

distantele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, se vor realiza i conform Codului Civil actualizat si conform prezentului regulament, avand in vedere'respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2014, modificat și completat prin Ordin 994/20|18, sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

Pentru zona ce reglementare ZLM - Zonă locuire si funcțiuni mixte complementare locuirii se adaugă următoarele prevederi:

! i

retragerea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor se va realiza conform Cod Civil, ăf/ând coroborate prevederile O.M.S. nr. 119/2014, modificat si completat prin Ordinul nr.994/2018.

1

de asemenea fata de limita posterioara de proprietate se impun următoarele prescripții de către a'vizele emise de Zona de Coasta si A.B.A.D.-L. : „se interzice orice construcție pe fasia de teren cu latimea de 10 metri masurati de la creasta falezei spre uscat, care potrivit art. 6, alin. 1), lit. d) din OUG nr. 202/2002 privind aospodartrea-inteqcate.a-zonei costiere: “apartiip domeniului public al statului falezele care sunt ^.ț^tâdPicD.;smaFe9TȘg^Acu proprietatea publica a statului, pana la 10,00 metri in spatele crest^L/fâi!6^ei’’!:,^îi !J CONSTANTA

Se admite construirea in regim continuu - insiruit sau diseoRHoy^ ;s’^yplat, tirtalnV'd^'ril^d^

---------1------------- T

următoarele aspecte:                                   i

acoperirea calcanelor vizibile din domeniul public, de pe ^rcelâAțrarcefel^dnvecinate pe o adâncime de maximum 15,00 metri, cu excepția celor de coTfcafe~vOT ambele străzi;

forma |j si dimensiunea terenului construibil rezultat in neconșkruibilitate fata de creasta taluzului falezei (conform


oarqe-fatade-spre.
rii zonei de art. 6 alin. 1), lit. d) se interzice orice construcție pe fasia de teren cu latimea de 10,00 mefri masurati de ... la creaista falezei spre uscat”);

Se vor aplica exclusiv prevederile Codului Civil actualizat in vederea amplasării construcțiilor pe limita de proprietate, avand in vedere coroborat legislati^M ’ are cu privire'ța realizarea construcțiilor.                                              —

i

5.1.4. CIRCULAȚII Șl ACCESURI

a) Acces urile carosabile

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există p drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției.

, I


wwiv.massWdio.ro

ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAI LI OfficcQmaSStudiO.rO


Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Numărul și configurația accesurilor se determină conform H.C.L. 113/ 2017 - Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, actualizat.

Conform studiului de circulație si trafic, elaborat de specialist atestat R.U.R. (F1 ,F4, G1, G3, G7) inginer Caita Cristian, aferent documentației prezente, se fac următoarele condiționări:

traficul înregistrat in prezent cat si cel simulate in prognoza nu depășește capacitatea de preluare a traficului;

terenul studiat prin P.U.Z. va genera un maxim de 4 vehicule pe ora. Aceasta valoare este redusa raportata la capacitatea de preluare a străzii si nu va avea un impact major asupra circulației din zona;

pentru terenul studiat prin P.U.Z. amenajarea de parcari in incinta terenului studiat prin P.U.Z., dimensionate conform cu prevederile de urbanism si hotărârilor de consiliu local valabile pentru municipiul Constanta.

pentru rezolvarea parcărilor din zona studiata se propune amenajarea de parcari de capacitate medie si mare pentru blocurile din zona;

sancționare (si/ sau ridicare autovehiculelor) in mod active si constant a conducătorilor auto ca stationeaza pe trotuare.

Se propune prin prezenta documentație, modificarea profilui străzii Pescarilor si limitarea pe lungimea acesteia in zona studiata la viteza de 30km/h si modificare tipologiei în shared-space (arteră de circulație la același nivel, ce reduce segregarea între tipurile de deplasare (pietonal/ carosabil): ce nu ține cont de delimitarea materializată pe înălțime între trotuar și calea de rulare, ale cărei zone pot fi materializate prin pavaje, coloristică și texturi diferite; unde pietonii pot folosi întreaga lățime a arterei, având prioritate de trecere).

b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru circulația pietonala se vor asigura accesuri corespunzătoare din spațiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activitatilor desfășurate in construcții.

De asemenea se propune reglementarea aleei de acces către plaja, ce in prezent dispune de un traseu nefavorabil, spontan, ce traversează o proprietate privată. Circulația pietonală și accesul către plajă vor fi proiectate, conform prezentei documentații, sub forma unui pasaj comercial: gang cu o deschidere de minim 3,00 m lățime și 4,50 m înălțime, cu spații comerciale și de servicii cu

acces din interior - conform modalității de amplapTe^^oj^f^fjîlȘ^g^Ș^rpShfftrțmobilele neconstruite la momentul elaborării P.U.Z. corcbț^ji^^ilț*șj(Kar)^YiaIșinș§L^)^(^glementări urbanistice


5.1.5. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

ARHITECT ȘEF '____________

Autoriz c


tării construcțiilor, in cadrul U.TrR:EM^SttbzorTăHotxtire-șHtmctiuni mixte cuirii se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației și capacității clădirii după cum este specificat în Regulamentului priyijcwi^jG area nr. minim de locuri de parcare pt. lucrările de construcții și amenajări autorizatei^ Constanța, cf. H.C.L. 113/ 27.04.2017, actualizat.                      '


Pentru zona de reglementare VC - Zonă aferenta vegetației de coasi

5.1.6. ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A CLĂDIRILOR

MASSTUDIO S.R.L. J13/24BB/1 l.D7.2O17| CUI: RD 37943B1B sediul social: Str. Theodor Burada, nr. 3BA, Stau 2, Jud. Cdnstanta tel: 0723.1 7I.16B www.ma55ludlb.ro ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA [ URBANISM MAI LI offîcețmasstudio.ro

'I

înălțimea coiristrucțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament. în condițiile în care caracteristicile' geotehnice o permit, este admisă realizarea de subsoluri.

Numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționale ah-i construcțiilor ținând cont de prevederile studiului qeotehnic aferent fiecărui teren in parte ce face obiectul unei noi investiții.

Prevederi cu privire la regimul de înălțime propus prin prezentul regulament:

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise-.

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții: pentru zona casei scării și liftului;

pentru echipamente, dotări tehnice (de exemplu: instalații de climatizare, ventilație, baterii, pompe și alte echipamente asemănătoare ce nu contravin cu avizele de specialitate obținute aferente prezentei documentații);

înălțimea maximă a etajului tehnic va fi egală cu înălțimea etajului curent; retragerea, fertă de aticul etajului inferior, a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

Realizarea de jsupante sau mezanin este permisă în cazul realizării locuințelor individuale și se se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație.

I

înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C./P.A.C. în funcție de destinația construcției astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

j

Se vor respecta următoarele prevederi in ceea ce privește regimul maxim de inaltime admis:

ZLM - ZONĂ I.OCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

P+2E (12,00 metri) - pentru locuințe individuale, unități t$i ..decaz^e;          '

P+4E-i-5/6Eretras (24,00 metri) etajele superioare "vor $ etajuluj anterior (etaj 5 - 75% din etaj 4; etaj 6 -unități ii uristice și de cazare de capacitațexidicată^Luaităti


tice $u mai puțin de 4 unități


în/ la parterul construcțiilor;

VC - ZONĂ VEGETAȚIE DE COASTĂ nu este cazul.

I

1 j

5.1.7. ASPECȚUL EXTERIOR AL CLĂDIRIL


ZLM - ZONĂ LOCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRÎP^^
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor/fxt§n^^’^6rr|rayiw funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea fâqecut^i^^mj^țiilroj care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intra în contradicție cCi\.as^e^|mea^ral/âi zonei și deprebiază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii^ste’inf^z&ă■ yy/

.i                                                                                                r îs i

Z\Z^NEE IsTLlDIO www.masstudio.ro


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM    MAIl.: offîccțmasstudio.rd

 • -  Arhitectura clădirilor va exprima caracterulzonei și al funcțiunilor adăpostite;

 • -   Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative etc.);

 • -   Mobilierul urban va fi integrat proiectului arhitectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • -   Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

 • -  Amplasarea panourilor de afisaj publicitar, atât pe domeniul public, cat si pe proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Legii 185/2013.

La faza D.T.A.C./P.A.C., documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • -  exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • -  descrierea modului de implementare a soluției tehnice.

o piese desenate:

 • -  planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare realizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și corpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem de iluminat arhitectural modern și eficient;

 • -  simulări 3D (pe zi și pe noapte).

o rețeaua electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropată/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale;

o pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă;

o în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;

firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului;

firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi ........- i- ii 11 J

JUDEȚUL CONSTANȚA       j

PRIMĂRIA MUNÎC4PH3LU; Cptoitob j '            MESCHIIOARE j

Anexă la avizul pr —-     ------ •

ARHITECT ȘEF-----------

)ILITARAEX1STENTE: '" tijjtatea racordării i^^j^de energie iței publice ra aceasta


0 -

culorile specifice acestora și nici lumină intermițentăr-—njDEȚuT^G^ST^TAVC - ZONĂ AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTĂ ^iu

;exă la avizul pr--


5.1.8. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂRACORDA


EȚELELE PUBLICE DE ECHIP

^Uecutării construcțiilor este permisă numai dacă exiș^ă-ogsi nopconsumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile^âj^njSg elect^că. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizulzor|pli^țaM locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua^isț^ataratt are capacitatea necesară, sau se obligă fie să măreaschfeapa'cît^fgg existente, fie să construiască noi rețele;                    r y ’

b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluvialele;

de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limro


;ă~ab®i


inis^ wFci


^reț< erireă!


ețsrj publice

$tra publică SuprafețelorMASSTUDIO S.R.L.

J13/248B/1 1.D7.2O17| CUI: RO 37943B19 SEDIUL SOCIAL: STR. THEDDDR BURADA, NR. 3BA, ETAJ Z, JUD. CONSTANTA

TEL: 0723.1 7 1.1 6B www.massludio.ro ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OfficegmaSStUdiO.ro

,1

strictulinecesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuarjpentru a se evita producerea gheții;

 • c) Terenurile pe care se vor edifica construcțiile, vor dispune de o platformă sau de un spațiu interiori destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectiv/ă a deșeurilor și accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune;

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurillor și antenelor TV sau de satelitla nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C./P.A.C.. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.


REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:

I I

Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără (afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane.Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/modernizare/reabilitare a rețelei stradal’e, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice!, aprobate in condițiile legii. Documentațiile tehnideneîâbQT^n^nțroTpbieetive-de-investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ — prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vede^a șmpl edilitare.

i

Alimentare cu energie electrică:

Conform avizului de amplasament nr. 227580090 din 01.08.26l8, ,,'Âfr afectează instalațiile SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA”; „î          â^rtinere“a-’nouîuF

obiectiv există rețea electrică de distribuție”, iar noul obiectiv „poate fi racordat la rețeaua existentă",reiripit prin avizul de amplasament nr. 2733380845 din 01.08.2019 "Prezentul aviz este valabil doar pPntru fază PUZ, pentru celelalte faze se va reveni cu o noua documentație pentru fiecare construcție in parte".

Se menționează ca in planurile anexa a avizelor emise, dar nu sunt figurateje^țg^^țimentare cu energie electrica.

Alimentare cu gaze:                                            '

Conform avizului favorabil nr. 312.910.265 din 25.07.2018 au fost tra^ie^^^tErfîVjypțeli distribuție gaze, conform planului anexa. Prin reinoirea avizului OstrigșgX^âr " nr.314.208.81,8/14.08.2019, "Având in vedere ca rețeaua de distributie\oaze^ ' continua dezvoltare, prin Certificatele de Urbanism emise in vedereaxeons


a)


b)


c)talwusJZ ‘


R6tel

arneț


de cu :r-o ^jarii


V7ww.masstudlo.ro ARHITECTURA | DF.SIGN j PEISAGISTICA | URBANISM    MAIL! OfffcegmaSStUdiO.rO

teritoriului, veți solicita si avizul societății noastre", "Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii, numai pentru elaborarea PUZ".

Alimentare cu energie termică:

Conform avizului nr. B11812 din 30.08.2018 în zona studiată nu există rețele termice în administrarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice.

Alimentare cu apă și canalizare:

Conform avizului nr. 545/13990 din 28.09.2018, emis de SC RAJA SA „pe str. Pescarilor, în dreptul imobilului, SC RAJA SA nu deține rețele de alimentare cu apă și canalizare”, de asemenea in vecinătate "exista conducta de distribuție apa DN110mm PEHD, conducta magistrala de apa Dn 600mm PREMO, colectoare menajare Dn 250mm B, colectoare pluviale Dn300mm B, in care sunt racordate imobilele existente in zona amplasamentului".

Se menționează ca in planul anexa a avizului emis, rețele figurate pe plan, nu sunt in proximitatea zonei studiate ci a plajei modern, in consecința nu s-au figurat pe planul de rețele tehnico-edilitare a prezentului P.U.Z..

Având in vedere ca exista rețele in zona si vecinătate, viitoarele investii se vor racorda la rețeaua existenta.

Documentația prezenta P.U.Z. dispune de un breviar de calcul cu debitele de apa/ apa uzata ale viitoarelor obiective din zona, elaborat de S.C. Magic Proiect S.R.L. prin ing. Ștefan Curutz.

Telefonie:

Conform avizului nr. 1169 din 18.07.2018, reinoit prin avizul nr. 1284/19.07.2019, emis de SC TELEKOM ROMANIA SA „pe amplasamentul propus, pe care urmează să se construiască obiectivul menționat, ROMTELECOM nu are amplasamente rețele și echipamente de comunicații electronice care să fie afectate de lucrările de construire".

Toate branșamentele se vor realiza ulterior conform avizelor institutiiLQLautorizatearerfunctîș de investiția propusa pe fiecare teren in parte, in baza prezentului RiljfcEcUlGOHSTANJA

— ----- ---- T

5.1.9. SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE. ApoCâ ta șvizul nrrtSSâ.^Ț Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate! în funcție de destinația si de capacitatea construcției, c nform anexet^mr -^la-Reqalămen'tul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, 4 ificăriie Ulterioare.

ZLM lZONĂ LOCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII patii verzi se va calcula în funcție de destinația construcției conform H.C.J.C. 152/ tabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de spații verzi și a constrpcțiilor realizate pe teritoriul administrative al județului Constanța.

Spațiile verzi nou înființate urmează să fie amenajate în funcție de amplasament și de specificul investiției cu tipurile de plante, arbori, arbuști etc., conform anexei 2 aferentă H.C.J.C. 152/22.05.2013. Spațile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca și grădini de fațadă. Pentru fiecare parcei se va urmări limitarea la maxim a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare. în acest sens se recomandă limitarea sigilării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare, sau alte învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural.


VC - ZONĂ VEGETAȚIE DE COASTĂ:


I

ifnp a unui


Plantații și vegetație specifică climatului Mării Negre, în v|flere£i peisaj natural verde pe taluzul falezei;                    y 1

Toate plantațiile și/sau amenajările se vor realiza confoȘ vigoare si in baza studiilor de specialitate.

zv\^s

ISTUDI3___

ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffiCe0maSStUdiO.rO


www.massludlo.ro

 • 5.2. ÎMPREJMUIRI:

ZLM - ZONĂ jl.OCUIRE SI FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

în condițiile împrejmuiri:

prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de

î

împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 1,80 metri.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul terenului sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului ijnprejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat :de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ" în componența împrejmurilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).

VC - ZONĂ VEGETAȚIE DE COASTĂ - nu este cazul

5.2.1 POSIBII.'ITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

I -

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T.)
www.masstudlo.r6


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI Offfce@maSStlldiO.rO


MAS5TUDID S.R.L.

J 1 3/24SB/1 1.07.201 7 | CUI: RC 37943S1 9 Sediul Social: Str« theddor burada, nr. 3BA, etaj 2, jud. constanta tel: 0723. 1 7 1.1 68 arhitectura |design| peisagistica (urbanism    mail: officefmasstudio.ro

PLAN DE ACȚIUNE în vederea implementării investițiilor propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL “P.U.Z. - ZONĂ FALEZA NORD_DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 Șl TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

1                     CONSTANȚA”

! în baza Avizului de Oportunitate nr. 117295/ 01.08.2018Obiectivele operaționale fac parte dintr-o strategie de dezvoltare. Acestea servesc scopului si sunt alcătuite din programe și proiecte.

Obiectivele operaționale ale investițiilor propuse prin “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ FALEZA NORD_DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 Șl TEFIEN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA” sirâdTpS^i^.'^^^rpiur

Constanta, suni: după cum urmează:                          | PRJMĂRSA MUNICiPÎU’.1 j. CONSTANȚA

Ș          DIRECȚIA UFtSA.r ,SW

 • 1. Omogenizarea zonei aflate în imediata apropriere a zonei de IpcuintbTdb'lecăi^etBiSdiijȘi iriăltfeW.^

zonei de coasta.                                         j Ane^Jqewzul nr -----/--

 • 2. Crearea uncup servicii complementare zonei de locuit.         î                             (aC

 • 3. Creșterea locurilor de munca in zona cu minim 10%, prin diverjsificai^I^SÎ$t&§feir in zona:------

 • 4. încurajarea realizării construcțiilor si amenajărilor durabild si suștenabile, având" in vedere


5.


6.


7.


încurajarea 'realizării construcțiilor si amenajărilor durabil^ si sușfenabile, având" in vedere protejarea mediului natural si a peisajului natural.

Realizarea de zone verzi reprezentative intre creasta suprafetelorițde spații verzi amenajate cu cca. 9% p

Completare^ țesutului urban in zona din care face parte zoha studiăta P.U.Z., avand in vedere investițiile din ultima perioada de timp si creșterea gradului de atractivitate pentru investiții ulterioare intona.

Fluidizarea traficului in zona din care face parte zona studiata a P.U.Z., prin modernizarea si/sau dezvoltarea (infrastructurii rutiere existenta.

Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii pentru circulații ușoare (circulații velo si pietonale). Reconfigurar'ea cadastrala a terenurilor (unde este cazul conform prevederilor P.U.Z.);8.

9.

10. Sistematizarea circulației pietonale ce facilitează accesul către plaja, ținând cont de traseul existent si proprietățile private din zona, prin documentații specifice de specialitate.


Pentru atingerea obiectivelor operaționale propuse se vor identifica și stabili programe și proiecte ce vor deservi scopului propus prin “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ FALEZA NORD_DELIMIȚATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 Șl TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA” strada Pescarilor nr. 35A, municipiul Constanta.www.masstudlo.ro


Programele vizează 4 paliere distincte ce prezintă o relație de interdependență între ele și anume:

 • 1.  reconfigurare cadastrală a terenurilor (unde este cazul conform prevederilor P.U.Z.);

 • 2.  circulații;

 • 3.  funcțiuni;

 • 4.  spații verzi si/sau publice.

Programele sunt subordonate obiectivelor operaționale, iar aplicarea lor implică acțiune concretă direcționată spre îmbunătățirea situației zonei țintă.

Programele aferente propunerilor prezentate prin “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ FALEZA NORD_DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 Șl TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA” strada Pescarilor nr. 35A, municipiul Constanta, sunt după cum urmează:


 • 1.  Program de reconfigurare a parcelarului, unde este cazul, pentru o dezvoltare coerentă și echilibrată a zonei studiate în legătură cu vecinătățile, in primul rând din punct de vedere al infrastructurii. :

 • 2.  Program de dezvoltare/ modernizare a infrastructurii rutiere si pietonale si a amenajărilor aferente acesteia din zona studiata.

 • 3. Program de dezvoltare, configurare și modernizare a circulației pietonale ce facilitează accesul

  către plaja.

  4. Program de amenajare spatii verzi din punct de vedere peisagistic pentru spatiile verzi situate in

  zona funcționala VC-zona vegetație de coasta.       i

  5. Program de diversificare a funcțiunilor in zona.        I

  JUDEȚUL. CONSTANȚA

  PRIMĂRIA MUN'.GiPi’JLU) CONSTANȚA DiRȚCȚiA URBANISM

  Proiectul exprimă o acțiune clară, parte a unui program.

  arhitect șef

  Proiectele ce conduc la îndeplinirea scopului viziunii “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ FALEZA NORD_DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 Șl TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA” strada Pescarilor nr. 35A, sunt după cum urmează*1. zonei in ve 2.zare a unui schimb de terenuri între domeniul privat și domeniul public în cadrul îjUldiv unde este cazul, după cum a fost figurat in prezenta documentație urbanistica, edlementerii profilului străzii Pescarilor.

Proiect de dezvoltare/ modernizare a străzii Pescarilor.

 • 3.      Proiect de realizare a circulației pietonale ce facilitează accesul către zona de plaja.

 • 4.     Proiect de realizare a investiei ce a generat P.U.Z. in vederea completării fondului construit in zona studiata, adăpostind de funcțiuni ce se incadreaza in contextul zonei si al vecinătăților.

 • 5.     Proiect de inserare si/ sau modernizare a mobilierului urban (stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, locuri de stat, etc.) pe strada Pescarilor, odata cu modernizarea/ dezvoltarea acesteia (sistematizare, asfaltare, etc.).

 • 6.      Proiect de inserare a elementelor de signalectică la nivelul străzii Pescarilor astfel incat sa devină zona 30km/h, de tip sharedspace, pe lungimea zonei studiate, odata cu modernizarea/ dezvoltarea acesteia (sistematizare, asfaltare, etc.).

I


MAS5TUDIO S.R.L.

J 1 3/Z4BB/1 1 .07.20 1 7| CUI: RO 37943819

I                               SEDIUL SOCIAL: STR. THEDDQR BURADA, NR. 38A| ETAJ 2, JUD. CONSTANTA

iuduc;____________________________________________ Tel: 0723. 1 71,1 6B

www.masstiidlo.ro arhitectura |oesign| PEtSAGtsTicA(urbanism maili officeQmasstudio.ro

 • I

 • 7.     Proiect de amenajare peisagistica a vegetației in zona VC-zona vegetație de coasta, ce se situează intre creasta falezei si limita proprietăților private ale persoanelor fizice/ juridice din zona studiata. ;

 • 8.     Proiect de consolidare/ amenajare a taluzului.

 • II

  Având in vedei’e amploarea lucrărilor si a tuturor diligentelor ce sunt necesare in vederea unei bune funcționari si utilizări a zonei studiate si a terenului ce face obiectul investiei P.U.Z. se stipulează urniatoarele:

  - toate demersurile pot fi derulate concomitent (schimburi de terenuri, realizare/ modernizare circulații, edificare construcții precum investiția ce a generat P.U.Z., etc.);

  I

  Momentele de!control pentru urmărirea îndeplinirii tuturor obiectțvdlOli.^p^^^^^b'L'pfdz^pjpi.^ documentații urbanistice, se recomandă a se considera la finalul e apei I, la ftiijlscqlLetapeb.a jumătatea perioadei de investiție și la jumătatea și/ sau finalul etapei III


  JUDEȚUL  URE

  .              ■ z ,                   —

  In prima etapă - etapă prioritară - sunt demarate proiectele cu impact majot.lșHanWT^jeconfigurarea cadastrala a terenurilor (schimb terenuri privat-public) in vederea~3ezvdttarii/"modernîzarii_străzîf Pescarilor (pe lungimea zonei studiate) si demararea lucrărilor pentru realizarea investiei ce a generat P.U.Z. in vederea întregirii fondului construit existent.


  i

  ict majoft!șHanw7^[Eeconf  In cea de-a doua etapa se vor realiza lucrările cu privire la inserarea/ mo (stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, locuri de stat, etc.) pe strada implementarea elementelor de signalectică la nivelul străzii Pescârituf si lucrările cu plivire la realizarea circulației pietonale ce facilitează accesful către zona de plaja.

  Astfel la finalul celei de-a doua etape se vor încheia proiectele ce vizeaza buna funcționare a investiei ce a generat P.U.Z. din punct de vedere al infrastructurii si a fondului construit.

  I

  Cea de-a treia etapă vizeaza si încheie proiectele ce au ca scop amenajarea peisagistica a zonei VC-zona vegetație, de coasta si lucrările cu privire la amenajarea/ consolidarea taluzului, conform recomandărilor studiului geotehnic.


  obilierului urban oiectul ce vizeaza asemeriea se vor demara


Este posibil in funcție de formele de finanțare ca investițiile sa se realizeze simultan, in sensul ca toate proiectele ce vizeaza taluzul, creasta falezei, strada Pescarilor, acces plaja pot sa se desfasoare concomitent cil proiectele ce vizeaza realizarea de noi investiții, imobile pe terenurile libere de construcții in prezent.

Se preconizează o perioada de investiție de cca. 3-5 ani (2019 - 2022/ 2019-2024) pentru a se putea realiza toate investițiile prevăzute in documentația urbanistica P.U.Z., luând in considerare atat scenariile optime cat si cele mai puțin favorabile.

Astfel pentru etapa 1 se preconizează o durata de aproximativ 1-2 ani, fiind proiecte ce au capacitatea de a creste atrâ’ctivitatea zonei si pot genera investiții ulterioare.

Etapa a doua are prevăzută o perioada de aproximativ 1 ani, fiind vorba de lucrări ce sunt coroborate dpdv funcțional cu cele din etapa anterioara iar fondurile necesare investițiilor sunt publice. Iar cea de-a treia etapa prevede o perioada de aproximativ 1-2 ani, fiind in principal vorba de proiecte ce


ARHITECTURA |oESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAILI OffiCC#maSStudi0.rO

necesita perioade de execuție si implementare mai îndelungate, proiectele vizând amenajarea peisagistica a crestei falezei si amenajarea/ consolidarea taluzului.

In funcție de investițiile ce se vor elabora in baza P.U.Z., proiectele etapizate in perioada 2019 - 2022/ 2019-2024, pot dispune de timp de realizare extins pe intervalele stabilite (etapa 1, etapa 2, etapa 3), cu condiția ca acestea sa se execute in perioada de valabilitate a prezentului P.U.Z..

In cadrul etapei 1 se identifica următoarele proiecte (cca. 1-2 ani):

 • 1. Proiect de realizare a unui schimb de terenuri între domeniul privat și domeniul public în cadrul zonei studiate, exclusiv unde este cazul, după cum a fost figurat in prezenta documentație urbanistica, in vederea reglementarii profilului străzii Pescarilor.

 • 2. Proiect de dezvoltare/ modernizare a străzii Pescarilor.

 • 4. Proiect de realizare a investiei ce a generat P.U.Z. in vederea completării fondului construit in zona studiata, adăpostind de funcțiuni ce se incadreaza in contextul zonei si al vecinătăților.

8. Proiect de consolidare/ amenajare a taluzului.

In cadrul etapei a doua se identifica următoarele proiecte (cca. 1 an):

 • 3. Proiect de realizare a circulației pietonale ce facilitează accesul către zona de plaja.

 • 5. Proiect de inserare si/sau modernizare a mobilierului urban (stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, locuri de stat, etc.) pe strada Pescarilor, odata cu modernizarea/ dezvoltarea acesteia (sistematizare, asfaltare, etc.).

  6. Proiect de inserare a elementelor, de signalecțică la nivelul străzii Pescarilor astfel incat sa

  a/


  devină zona 30kmZh, de tip sharedspace, pe lungimea^nerstadi dezvoltare^ acesteia/                            v          JUDr.
  O       1*^.    y v             **     " ■ 1

  __, ..     . .          JUDEȚUL CONSTANȚA

  ematizare, asfaltare, etc.).            MUNICIPIULUI CONSTANȚA


  DIRECȚIA URBANISM VIZAT VPRE NESCHIB&BARE .                                   z , Anexă la avizul nr--/-------

  In cadrul etapei a treia se identifica următoarele proiecte (coa. 1-2 ani):<^3^37^/ oc, | ARHITECT ȘEF ,____________

  7. Proiect de amenajare peisagistica a vegetației in zona VC-zona vegetație de coasta, ce se situează intre creasta falezei si limita proprietăților private ale persoanelor fizice/juridice din zona studiata.


  cl

8; Proiect de consolidare/ amenajare a taluzului.


www.masstuidlo.ro ARHITECTURA | OESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL: offfccțmasstlldio.ro


Costul implementării proiectelor propuse se identifică ca și costuri scăzute, medii, ridicate și foarte ridicate, și sunt finanțate de mediul privat si public in funcție de tipul de investiție după cum sunt detaliate in tabelul următor:


PROIECTE


SCĂZUT


COSTUL IMPLEMENTĂRII

PROIECTELOR


MEDIU


1. Proiect de realizare a unui schimb terenuri


de între


domeniul privat și domeniul public în cadrul zonei studiate, exclusiv unde este     cazul,

după cum a fost figurat in prezenta documentație urbanistica, in vederea reglementarii profilului străzii Pescarilor.2. Proiect de dezvoltare/ modernizare străzii Pescarilor.
ACTORI URBANI IMPLICAT! Proprietari terenuri persoane fizice/ juridice, Primăria Mun. Constanta si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementa rea "proiectblor. ÎANȚA


REPrimăria Mun. Constanta, organele competente privind circulația rutiera si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementa rea proiectelor.


OBSERVAȚII


Proprietarii ceda către suprafețele destinate


de terenuri vor domeniul public de terenuri reglementarii Pescarilor


profilului străzii după cum a fost figurat in prezentul P.U.Z., iar cotatia financiara a acestor suprafețe de terenuri o reprezintă participatia financiara a personalor fizice/ juridice in acest proiect.

Documentațiile de specialitate si procedura de realizare a schimburilor de terenuri reprezintă costuri suportate de primăria          municipiului

Constanta.

Suprafețele exacte ce necesita a fi supuse schimbului intre domeniul privat si public vor fi estimate odata cu sistematizarea          străzii

Pescarilor de către o persoana atestat^ dq, specialitate.
jf suportate de /^Constanta prin formqf de finanțare disponibile , fonduriwww.masstudio.ro

MASSTUDIO S.R.L.

J 1 3/248B/1 1 .07.201 7) CUI: RD 37943B 1 9 sediul Social: str. thedddr burada, nr. 3ba, etaj z, jud. conbtanta tel: 0723.1 71.1 ea ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! offiCCfmaSStudiO.rO


3. Proiect de realizare a circulației pietonale    ce

facilitează accesul către zona de plaja.


4. Proiect de realizare a investiei ce a generat P.U.Z. in vederea completării fondului construit in zona studiata, adăpostind de funcțiuni ce se ( incadreaza in contextul zonei si               al

vecinătăților.
5. Proiect de inserare si/ sau modernizare a mobilierului urban (stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi, locuri de stat, etc.) pe strada Pescarilor, odata cu modernizarea/


Primăria

Costurile vor fi suportate de

Mun.

Primăria Mun. Constanta prin

Constanta,

forme de finanțare disponibile

organele

(buget      local,      fonduri

competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de

europene).

specialitate implicate in elaborarea si implementa rea proiectelor.Proprietarul terenului ce a generat ce generat P.U.Z. persoanele"! de y ' • ș^dcîaliiEâfe ’ț* implicate, djf-.

implemerttal rea-—— proiectelor. Primăria Mun. Constantă; organele competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate


si


Costurile vor fi suportate de Primăria Mun. Constanta prin forme de finanțare disponibile (buget local, fonduri europene).'iFT'JL constanța wJciPVJLUlCONSiWA r'=cț:a urbanism         1Jbr fi suportate de liun. Constanta prin forijne de finanțare disponibile (b ~local, fonduri

europene).
TUDIC:i____

www.masstjdlo.ro


ARHITECTURA |oESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAI LI officC0maSStudiO.ro


dezvoltarea acesteia (sistematizare, asfaltare, etc.).


6. Proiect inserare elementelor signalectică nivelul


de a de la


străzii


Pescarilor astfel incat sa devină zona 30km/h, de tip sharedspace, pe lungimea zonei studiate, odata cu modernizarea/ dezvoltarea acesteia (sistematizare, asfaltare, etc.).


7. Proiect amenajare peisagistica vegetației


de


a in


zona VC-zona vegetație coasta, i situează creasta ' si proprietăților private ale persoanelor fizice/ juridice din       zona

studiata.


i de ce se intre falezei limita


8. Proiect de consolidare/ amenajare taluzului.


implicate in elaborarea si implementa rea proiectelor.Primăria

Costurile vor fi suportate de

Mun.

Primăria Mun. Constanta prin

Constanta,

forme de finanțare disponibile

organele

(buget      local,      fonduri

competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementa

europene).

rea

proiectelor.

Primăria Mun. Constanta, organele competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de ! specialitate1 ‘ implicate in elaborarea..,, si         !

implementa rea   L__

proiectelor.


Costurile vor fi suportate de Primăria Mun. Constanta prin forme de finanțare disponibile (buget local, fonduri europene).


JUDEȚUL CONSTANȚA

'4ĂRIA MUNICiP’ULU' CONSTANȚA

DIRECȚIA URBAi.ISM

VIZAT        35. H‘h»3ARE


competente privind gestionarea serviciilor


fi suportate de itjlăria Muih. Constanta prin e de finanțare disponibile (buget local, fonduri europene).


MASSTUDID 5.R.L.

J 1 3/24BB/1 1 .07.201 7| OUI: RQ 37943B 1 9

SEDIUL SOCIAL: STR. THEODOR BURADA, NR. 3BA, ETAJ 2( JUD. CONSTANTA

TEL: 0723.171.1 68 mail: officcfimasstudio.roIUJQ1Q__

WWW.maSStUdiO.f’O   ARHITECTURA I OESIBn) PEISAGISTI^A^URB^NIS


specialitate implicate in elaborarea si implementa rea proiectelor.

P.U.Z. - ZONĂ FALEZA NORD DELIMITATĂ DE STR. PESCARILOR, ALEE, IE 227571, IE 227574, IE 282198 Șl TEREN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA


Legenda:


Imobil ce generează PUZ


ay


Construcții


7574


<D ©


Cămin telefonie

Canalizări L4


G

SH

.45.43


Gaze

Hidrant


Cota teren


X Copagț

□=33 Gaiger

Ț Indicator rutier


ZRB3


ZRL4


ZRL4


ZRL4


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție Stereografic 1970 Plan de referința Marea Neagra 1975

- Limita suprafața studiu PUZ -


Nr Pct.


Coordonate pct.de contur


Nord [m]


Est (m)


Lungimi laturi D(i,i+1)


P+6E 215934


20722

604mp


ZRB3


220508


LEGENDĂ LIMITE

I M Limita zonei studiate în cadrul documentației actuale de tip P.U.Z.

S=15.722,30 mp. conform ridicării topografice

|.....H Limita terenului ce a generat prezenta documentație de tip P.U.Z.

S=464,00 mp. (conform acte) și 465,00 mp. (conform măsurători) |»iininn| Limita terenului ce a generat prezenta documentație de tip P.U.Z.

S=604,00 mp. majorat conform P.U.Z. actual

>■■■■< Limită UTR conform P.U.G. Municipiul Constanța

Limită UTR propusă, conform P.U.Z. actual


CADRU NATURAL

Taluz amenajat (cartier Santa Maria Bay)

Taluz neamenajat

Zonă de plajăZONFICARE FUNCȚIONALĂ EXISTENTĂ

I I ZRB3 - Subzonă de plajă (Se menține conform P.U.G.M.C.)

I I ZRL4 - Subzonă locuințe colective (P+3-4E) (Se menține conform P.U.G.M.C.)

I "| Construcții existente

ZONFICARE FUNCȚIONALĂ PROPUSĂ

I      I ZLM - Subzonă locuire și funcțiuni mixte complementare locuirii

I      I VC - Subzonă aferentă vegetației de coastă

Edificabil maxim propus

11111111 Teren I.E. 206490, neconstruibil până la alipirea cu terenul N.C. 1077873, conform ridicării topografice


CIRCULAȚII
Circulații carosabile

Circulații pietonale

Parcare amenajată

Circulație de tip shared-space - str. Pescarilor

Circulație pietonală - gang acces către mare reglementat în Modalități de amplasare a construcțiilor pe teren, teren N.C. 1077873

Sens circulație carosabilă

Demarcație benzi

Acces pe lot din circulații publice


ZONE DE PROTECȚIE

\//A Fâșie de protecție cu interdicție de construire, 10 metri de la creasta taluzului, spre uscat

I---H Direcție de coborâre a taluzului

Propunere coridor rezervat realizării circulației carosabile

Terenul ce a demarat prezenta documentație este situat în intravilanul mun. Constanța, pe strada Pescarilor, nr. 35A, zona Faleza Nord, identificat prin număr cadastral 207233 (număr cadastral vechi 9467), reprezintă proprietatea privată a lui Pufleanu Dumitru, conform contract de vânzare-cumpărare încheiat prin autentificarea nr. 244 din 13.03.2018 ia Biroul Individual Notarial GHICA LIVIA.


Terenul anterior menționat, are o suprafață de 464,00 mp. (conform acte) și 465,00 mp. (conform măsurătorilor actualizate). Amplasamentul se află în categoria de folosință „curtl-construcțll” și este neîmprejmuit.

Vecinătăți teren (conform plan de amplasament):

 • - La Nord: Teren C.L. Constanța;

 • - La Est: Teren C.L. Constanța - taluz;

 • - La Sud: Proprietate privată (identificată prin N.C. 225363);

 • - La Vest: Strada Pescarilor.


Vecinătăți zonă propusă pentru studiu:

 • - La Nord: Alee, IE 227571, IE 227574;

 • - La Est: IE 227574, IE 282198;

 • - La Sud: Teren Primăria Mun.Constanța;

 • - La Vest: Strada Pescarilor.


U.T.R. - uri Șl INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI

U.T.R.

S. (mp.)

P.O.T.

C.U.T.

R.H. (m.)

ZRB3

SE MENȚINE

4.178.04 mp.

SE MENȚINE CF.

P.U.G.M.C. aprobat

SE MENȚINE conf.

P.U.GM.C. aprobat

SE MENȚINE CF.

P.U.G.M.C. aprobat

ZRL4

SE MENȚINE

352,36 mp.

SE MENȚINE CF.

P.U.G.M.C. aprobat

SE MENȚINE conf. P.U.G.M.C. aprobat

SE MENȚINE CF.

P.U.G.M.C. aprobat

ZLM

6.454,20 mp.

40,00%

1.8

P+4E+5/6Eretras (24,00 m)

VC

2.230,60 mp.

10,00%

0,25

după caz

H.C.L/

45/2011

SE MENȚINE

109,01 mp.

se menține

se menține

se menține

* Suprafața reglementată conform H.C.L. 45/2011 este parte a cartierului Santa Maria Bay cuprinsă în zona de studiu și nu face parte din obiectivele prezentei documentații - se menține ca atare.


307627 686 307634.849 307640.107 307648.590 307659.990 307665 360 307662.900 307562.160 307521 660 307466.743 307457.286 307452.284 307447.281 307444.415 307472.500 307520.116 307541.293


791730 923 791744 824 791748.506 791767.730 791760.270 791786 910 791826.620 791836.420 791846.570 791852.971 791821.894 791806.094 791790 294 791782.139 791782.239 791756.253 791787.051


15 638

6.419

21.012

13.624

27.176

39 786 101.216

41 753

55 289

32.484

16.573

16.573

8 644

28.085

54 245

37.376 103.025


S-15722mp


Executant.

S.C. Geocad Llmits S.R.L

Dr.lng. Dosplnescu Daniela Ramona

Data: 09.10.2018


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i.i+1)

Nord [m]

Est [m]

A

307553.560

791791.500

25.481

B

307553.760

791816.980

17.020

C

307536.780

791818.140

21.499

D

307531.230

791797.370

23.089

|| S=465mp

Executant,

S.C. Geocad Llmlts S.R.L

Dr.lng. Dosplnescu Daniela Ramona

Data: 09 10.2018


iQQ.


circulație de ti| cu limitare de


tip sharedspace ie viteza 30km/hIn cadrul prezentei documentații, se mențin zonele de reglementare conform P.U.G. Municipiul Constanta aprobat prin H.C.L. nr.653/1999 a cărui valabilitate a fost prelungita prin H.C.L. 429/2018, cu excepția zonei de reglementare ZRL4 - SUBZONĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE MEDII (P+3-4E) SITUATE ÎN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENȚIALE prezenta pe cvartalul din care face parte terenul ce a generat P.U.Z., ce va fi impartit in următoarele doua zone de reglementare, după cum urmează:

 • • ZLM - SUBZONĂ LOCUIRE Șl FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

 • • VC - SUBZONĂ AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTA

ZLM - SUBZONĂ LOCUIRE Șl FUNCȚIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII

Utilizări admise:

locuințe individuale în proprietate privată de standard mediu și ridicat;

locuințe colective în proprietate privată de standard mediu și ridicat;

funcțiuni complementare locuirii precum servicii, alimentație publică, comerț cu amănuntul, birouri;

funcțiuni turistice (aparthotel, vila turistica, hotel etc.);

construcții aferente echipării tehnico-edilitare;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport pentru tineret, împrejmuiri.

 • • P.O.T.maxim admis = 40%;

 • • C.U.T. maxim admis = 1.8 mp.A.D.C./ mp. teren;

 • • R.H. maxim admis = P+2E (12,00 metri) - pentru locuințe individuale, unități turistice ce mai puțin de 4 unități de cazare;

P+4E+5/6Eretras (24,00 metri) - etajele superioare vor fi construite 75% din suprafața etajului anterior (etaj 5 - 75% din etaj 4; etaj 6 - 75% din etaj 5) - pentru locuințe colective, unități turistice și de cazare de capacitate ridicată și unități comerciale și de servicii realizate în/ la parterul construcțiilor;

VC - SUBZONĂ AFERENTA VEGETAȚIEI DE COASTA

Subzonă este reprezentată de suprafețele cuprinse între limita de proprietata a terenurilor cuprinse în zona de studiu și creasta taluzului.

Utilizări admise:


plantații, vegetație potrivită climatului Mării Negre; circulații pietonale, alei de acces către plajă.

• P.O.T.maxim admis = 10%;


• C.U.T. maxim admis = 0.25;


• R.H. maxim admis = conform studiilor de specialitate in baza normelor legislative in vigoare.Modalități de amplasare a construcțiilor pe teren pentru imobilele neconstruite la momentul elaborării prezentei documentații:

Cele 4 imobile neconstruite din zona studiată în cadrul prezentului P.U.Z. vor respecta prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.Z. și se vor înscrie în edificabilul maxim ilustrat, conform planului alăturai, la care se adaugă următoarele mențiuni specifice, după cum urmează:

Pentru terenul identificat prin N.C. 1077873, conform ridicării topografice, viitoarea construcție va acoperi calcanul construcției P+6E, cu care aceasta se învecinează pe latura de sud (teren I.E. 215934).

în cazul construirii pe limita de proprietate, prin prezenta documentație, se admite pentru terenul N.C. 1077873, realizarea unui nivel complet suplimentar, peste C.U.T.maxim admis prin prezenta documentație, o singură dată, în cazul necesității acestuia pentru închiderea calcanului.

Alipirea pe limita de proprietate sudică și implicit realizarea unui etaj suplimentar sunt condiționate de realizarea circulației pietonale publice către zona de plajă pe terenul anterior menționat. Circulația pietonală se va realiza sub forma unui pasaj comercial: gang cu o deschidere de minim 3,00 m lățime și 4,50 m înălțime, cu spații comerciale și de servicii cu acces din interiorul acestuia.

în cazul în care structura, fundațiile, piloții, palplanșele, pereții mulați etc. vor fi realizați la o distanță de minim 2,00 m față de limita de proprietate, construcția va putea fî rea/izată avâ/rd etayete superioare, peste parter, în consolă, în vederea închiderii calcanului vizibil, necondiționată de obținerea acordului vecinului.

NOTĂ: Din suprafața de teren a N.C. 1077873 va fi cedată către domeniul public o suprafață de 107,74 de metri pătrați, dinspre limita de proprietate din sud, în vederea realizării circulației pietonale către plajă, printr-un gang de acces. Ca urmare a acestei cedări, se va permite ca etajele superioare parterului construcției viitoare pe acest teren să depășească limita de proprietate din sud cu 3,00 metri, în vederea acoperirii calcanului construcției de pe terenul I.E.215934.

Reglementările anterior menționate rămân valabile și în cazul alipirii terenului cu imobilele I.E. 206490 (est) și I.E. 228653 (nord), în vederea modificării acestora în imobile construibile si a realizării unei dezvoltări coerente, ce vor pune în valoare elementele cadrului natural, valorificând înălțimea taluzului și amplasamentul în raport cu zona de plajă și de acces către aceasta.

Terenul identificat prin I.E. 228653 este străbătut de fâșia de protecție cu interdicție de construire de 10 metri, dar, conform planului anexat, edificabilul se poate extinde peste această zonă, pe fâșia ce se întoarce către uscat (pe direcția V-E) datorită reducerii declivității pantei, astfel putând a fi redat caracterul cadrului natural prin arhitectura viitoarei clădiri, totodată, putând a fi conectată aleea carosabilă din zona Santa Maria Bay cu zona de studiu. Pentru creșterea gradului de atractivitate a zonei și a funcțiunilor turistice, pentru edificarea unei construcții și/sau a unui complex de acest tip, imobilul mai sus menționat se poate alipi cu imobilul identificat prin N.C. 1077873.

Terenul identificat prin I.E. 206490 este neconstruibil în momentul actual, acesta nu dispune de acces dintr-o circulație publică si este stăbătut în proporție de 49% de Fâșie de protecție cu interdicție de construire, 10 metri de la creasta taluzului spre uscat. Din suprafața de 288 mp. a terenului, 142 mp. sunt parte a fâșiei de protecție, iar 26 mp. sunt situați în spatele fâșiei de protecție, către mare, pe panta taluzului, rămânând aproximativ 120 mp. construibili. De asemenea, din suprafața totală a acestuia se vor ceda aproximativ 21,15 metri pătrați către domeniul public, în vederea realizării realizării circulației pietonale către plajă, printr-un gang de acces, menționat mai sus, în cazul terenului N.C. 1077873. Pentru a putea fi construibil terenul trebuie alipit unui alt imobil cu posibilitate de asigurare a accesului carosabil și a suprafeței minime construibile, astfel se recomandă alipirea imobilului de față identificat prin I.E. 206490 cu imobilul cu care acesta se învecinează pe latura de S-V, identificat prin N.C 1077873, conform ridicării topografice.

Terenul identificat prin I.E. 207233, teren ce a generat prezenta documentație de urbanism, își va majora suprafața prin prezenta documentație, prin operațiuni de modificare a proprietății asupra terenului (din proprietatea Mun. Constanța în proprietatea privată a beneficiarului Pufleanu Dumitru). Astfel, suprafața terenului ce a generat prezenta documentație va fi majorată de la 465 mp., conform măsurători cadastrale, la 604 mp., prin alipirea cu terenurile învecinate în suprafață cumulată de 139 mp. (70 mp. vest, 69 mp. nord).


Conform avizului nr.3 din 25.03.2019, emis de Ministerul Turismului: „Fâșia de teren definită conform art. 16 (1) din OUG nr. 202/2002 cu modificări și completări ulterioare prevede că se delimitează pe toată lungimea litoralului o fâșie de teren lată de 50-150 m măsurați de la linia cea mai înaintată a mării, în funcție de lățimea zonei costiere, în care sunt interzise orice fel de construcții definitive, interdicție care se aplică, de asemenea, construcțiilor provizorii sau transportabile, cu excepția celor pescărești, precum și caravanelor sau structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare, a fost delimitată după cum urmează:

 • - la est - limita coincide cu linia cea mai înaintată a mării - conform art. 4 al HG nr. 749/2004 reprezintă distanța maximă de înaintare pe țărm a valorilor de furtună, stabilită pe baza studiilor de specialitate privind regimul valurilor, vânturilor, nivelul mării și modificările geomorfologice costiere efectuate în condiții spațio-temporale semnificative;

 • - la vest - limita coincide parțial cu baza falezei - situată la 146,84 m de linia cea mai înaintată a mării și parțial cu linia imaginară paralelă cu linia cea mai înaintată a mâni situată fa 150 m de aceasta.

Fâșia de teren din intravilan 50-150 m de la linia cea mai înaintată a mării precum și elementele menționate la art. 5, alin (1) al Legii nr. 597/2001, respectiv: linia de coastă, linia de țărm, țărmul și zona tampon sunt figurate grafic în planșa Reglementări urbanistice , a planului urbanistic zonal propus, care face parte integrantă din prezentul aviz”.


BILANȚ TERITORIAL ZONĂ STUDIU P.U.Z. PROPUS

ZONIFICARE EXISTENTĂ

SUPRAFAȚA

mp.

%

H.C.L.45/2011 se menține

109,01 mp.

0,69%

ZRB3

se menține cf. P.U.G.M.C

4.178,04 mp.

26,57%

ZRL4

se menține cf. P.U.G.M.C

352,36 mp.

2,24%

VC

Subzonă aferentă vegetației de coastă

2.230,60 mp.

14,18%

ZLM

Subzonă aferentă vegetației de coastă

6.454,20mp.

41,05%

Parcare amenajată

649,50 mp.

4,13%

Circulație de tip shared-space

794,20 mp.

4,76%

Circulație carosabilă (și amenajări aferente)

804,49 mp.

5,43%

Circulație pietonală

149,90 mp.

0,95%

TOTAL

15.722,30 mp.

100,00%


Având in vedere faptul ca zona de studiu a prezentei documentata se afla doar in proximitatea zona de plaja si a Marii Negre, dar dispune de un fond construit existent si reglementat anterior prin P.U.G., in baza caruia s-au realizat intervenții si documentata urbanistice după anii 2000 ce au produs efecte in ceea ce privește fondul construit. Documentația prezenta ilustrează grafic zonele si liniile specificate in legislația actuala cu privire la zona de coasta si a Marii Negre.

Astfel se poate afirma faptul ca documentația prezenta nu aduce prejudicii zonei de coasta si a Marii Negre, ba mai mult vine cu reglementari pentru a controla modul de construire in zona, pentru un peisaj al cadrului antropic si natural specific zonei de coasta si cu reecomandari pentru imbunatatirea mobilității si a accesibilității zonei de plaja din punct de vedere al circulației pietonale.


 • •  Este admisă realizarea de subsoluri, conform studiului geotehnic realizat de S.C. MotortraDE Class S.R.L. Constanța, inginer MOGA DRAGOȘ: "Pentru fazele următoare de proiectare se vor face lucrări amănunțite de teren pentru a stabili soluția optimă de fundare."

 • •  Numărul de subsoluri nu este normat, atât timp cât studiul geotehnic permite realizarea acestora.

 • •  Se recomanda ca în partea de Nord și în partea de Sud a zonei studiate, sa fie realizate accesuri pietonale către plaja si de asemenea o parcare în partea de Nord (existând precedent pentru aceasta funcțiune), ce vor fi detaliate ulterior aprobării prezentei documentații.

 • •  Se recomandă ca pe zona aferentă taluzului, ce va rămâne liberă de construcții si nu se afla in proprietatea privata a persoanelor fizice si/sau juridice, să fie amenajată cu vegetație potrivită climatului Mării Negre.