Hotărârea nr. 560/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA DELIMITATĂ DE STR. VÂRFUL CU DOR, INCINTA SERE ȘI LIMITA INTRAVILANULUI, INIȚIATOR SC ELEMO SRL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic zonal

pentru zona delimitată de str. Vârful cu Dor, incinta sere și limita intravilanului, I                         inițiator SC Elemo SRL


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ffi./c2>2019.


(Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgălău înregistrat sub nr. 236510/05.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 241511/12.12.2019, precum și avizul 236505/05.12.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile. Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 18 din Ordinul nr. 233/2016 pentrȘu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/200, emis de Ministerul dezvoltării regionale si administrației publice;

Văzând avizul de oportunitate nr. 78518/28.06.2017 al Direcției urbanism;

, En temeiul prevederilor art..129 alin- (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. :1


gazând avizul de oportunitate nr. 78518/28.06.2017 al Direcției urbanism;


96 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


nr.


(                      H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 - Se aproba Planul urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vârfu| cu Dor, incinta sere și limită intravilanului, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

1033/15/2/1, măști

funciară a UAT Constanța, este proprietate SC Elemo SRL conform contractului de vânzare autentificat sub nr. 3430/14.12.2015 la Biroul individual notarial Șerban Mihaela Lavinia.

^Xrt. 2 - Valabilitatea planului urbanistic zonal precizat la art. 1 este de 3 ani de la [data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 3 ani la solicitarea investitorului.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre (știință Instituției prefectului Județului Constanța, iar către SC Elemo SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în

i

i


Terenul care a inițiat PUZ-ul, situat în str. Vârful cu Dor parcela A , în suprafață de 2000 mp (potrivit actelor de proprietate și rătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 244202, înscris în cartea


construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și ad ministrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru, " împotrivă,__abțineri.

I

|l_a data adoptării sunt în funcție

: consilieri din 27 membri.PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

750&&/


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,/*


CONSTANȚA

NR. 5GlO /      /JL'2019

Z\Z\/*S

IsTUDIO

www.masstuditure


S.C. MAS PUBLISHJNG & PARTNERS S.R.L. d I 3/644/20 I 3 | CUI RD2632O75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL: 0723.1 7 1.160

ARHITECTURA | DE5IGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ offkc@maS5tudio.ro


 • 1.1.1. Denumirea obiectului de investiții

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

“SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, I.E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827)”

 • 1.1.2. Amplasamentul pentru care se inițiază P.U.Z.-ul

CONSTANTA, STRADA VÂRFUL CU DOR, FN-SOLA 107_PARCELA A1033/ 15/2/1

(număr cadastral 244202)

 • 1.1.3. Titularul investiției

S.C. ELEMO S.R.L., prin reprezentant, asociat și administrator, Gârdea Pavei

 • 1.1.4. Elaboratorul documentației___________________________________________

S.C. MAS PU13LISHING & PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________I______________________________________________________

 • 1.1.5. Proiectant de

Urb. Alexandnu Băjeriaru

 • 1.1.6. Faza proiect

P.U.Z.

 • 1.1.7. Număr proiect

84/2016      .tel: 0723.171.168


'I


 • 1.2.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, d construcțiilor și a amenajărilor aferente acestora pe întreaga suprafață a zpriei studiate, situată  în partea de sud-vest a intravilanului municipiului Constanța, delimitată d^Strada Vârful cu Dor (S-E), Drum acces; (N-V), Drum de acces (S-V), Drum acces (N-E).

 • 1.2.2. Regulamentul local de urbanism aferent documentației “SUPRAFAȚA INTRAVILAN -STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, I.E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827)”, avizată și aprobată de către Consiliul local ai municipiului Constanța conform prevederilor legale în vigoare, va deveni instrumentul de reglementare urbanistică al Primăriei Municipiului Constanța în activitatea de gestionare a spațiului construit: identificarea și încadrarea solicitărilor de construire în reglementările aprobate în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, conform legii.

Z\/\AS

IsTUDIO

www.masstudio.ro


Analiza situației existente și formularea propunerilor și a reglementărilor au avut la bază următoarele acte normative, legislative și documentații de urbanism:

 • -  PLANUL URBANISTIC GENERAL al Municipiului Constanța, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 653 din 24.11.1999, a cărui valabilitate a fost prelungită prin H.C.L. nr.327din 18.12.2015;

 • -  Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, precum și Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 - Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism;

 • -  Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;

 • -   Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările ulterioare;

 • -   Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, actualizată;

 • -   Legea nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea imobiliară, actualizată;

 • -  Ordinul Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat si completat prin Ord. 994/2018;

 • -  ORDIN M.L.P.A.T. 176/N/2000 - Reglementare tehnică “Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”;

 • -  ORDIN M.L.P.A.T. 10/N/1993 - Normativ pentru proiectarea parcajelor de auturisme în localități urbane;

 • -   Legea nr. 43/27.12.1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor;

 • -  O.U.G. 7/2010 pentru modificarea și completarea O.U.G. 43/1997 privind regimul drumurilor;

 • -   H.C.L.M. nr. 43/2008 privind aprobarea Studiului general de circulație la nivelul Municipiului Constanța;

 • -  H.C.L 113/2017 - Regulament privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța,

, actualizat 2018;

-, H.C.L.M. nr. 260/11:11.2010 privind aprobarea Regulamentului de„ signalistică și publicitate la nivelul minicipiului Constanța;

 • -   H.C.J.C. nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor ijiinim minim de, arbuști, arbori, plante decorative și flori teritoriul administrativ al județului Constanța;

 • -   Legea nr. 137/1995 privind protecția mediului.


  MWJJ’awior-i MstuReJzRift.iPft DIRECȚIA URBAHSM

  •• r V^HE :i't SC       & i- ȘȘ

  Anexă !s avizul          Oii/ttâ'. ZPt

  §^233/2016 pentru

  ^2Q0.1_privi^^m^naMea._j


Documentația s-a elaborat cu respectarea preved îrilopQr aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legiî-nr,.350j teritoriului și urbanismul sijl orare și actualizare a documentațiilor de urbanism, cu modificăriile și cpțnpH ..Jî^Julterioare și corespunzător Ghidului privind metodologia și conțjftufulr ^^Ir^^l P.U.Z. aprobat de M.L.P.A.T. cu Ordinul NR.176/N/16 August ^OjOO:IsTUPig___

www.masstudltxro


 • 2.1.1. Prevederile prezentului Regulament local de urbanism stabilesc reguli obligatorii aplicabile în limitele P.U.Z., până la nivelul parcelei cadastrale, contribuind la stabilirea condițiilor și limitelor de recunoaștere a dreptului de construire. La eliberarea certificatelor de urbanism se vor avea în vedere și vor fi aplicate prevederile prezentului regulament lobai de urbanism, asigurându-se impunerea cerințelor necesare pentru realizarea prezentelor prevederi.

 • 2.1.2. Prezentul regulament local de urbanism, aferent Planului Urbanistic Zonal, conține norme obligatorii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Autorizațiile de construire se vor emite cu observarea și respectarea prevederilor prezentului regulament. La emiterea autorizațiilor de construire se vor avea în vedere și se va asigura respectarea, atât a prevederilor documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale, cât și a tuturor actelor normative aplicabile care stabilesc cerințe, sarcini ori condiții speciale de utilizare a terenurilor și/sau un regim special pentru anumite categorii de terenuri ori construcții. La emiterea autorizațiilor do construire se vor lua măsurile pentru asigurarea securității și sănătății oamenilor și pentru asigurarea respectării cerințelor de protecție a mediului.

 • 2.1.3, Se introduc interdicții definitive de construire în zonele afectate de lărgirea amprizei străzilor ori în 2:onele în care se prevede realizarea de artere noi de circulație și în zonele în care se prevăd spații verzi de interes public, cu excepția instalațiilor aferente echipării edilitare care se vor realiza îngropat. în spațiile verzi publice sunt admise și construcții pentru reclamă și promovare, precum și amenajări pentru întreținerea spațiilor verzi ori pază.

 • 2.1.4. Se ir troduc interdicții temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operațiunilor de construire) până la întocmirea proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a respectivelor terenuri.


  2.1.5. Prezentul regulament produce efecte și devine obli
  ,j                                                 |     ARHITECT Ș

  2.2.1. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚÎTNÎEDÎUEUr $1 PROTEJAREA PATRIMONIULUL NATURAL Șl CONSTRUIT


Autorizarea executări (construcțiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări specifice localităților, cu respectarea condițiilor impuse de legea și normele în vigoare și de prezentul regulament, precum și cu respectarea condițiilor stabilite’ pentru ocuparea rațională a terenurilor, valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețiîle tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

2.2.2. REG ULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR SI APĂRA INTERESULUI PUBLIC
 • a) Autoriza*ea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonel^* riscuri naturale, probate prin studii geotehnice, cu excepția acelora scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.WWW.maSStUdiO.ro    arhitectura |design| peisagistica| urbanism    mail: officețmasstudio.ro

 • b) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, a căilor de comunicație și altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă, cu excepția construcțiilor și amenajărilor care au drept scop prevenirea riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora.

 • c) Asigurarea echipării edilitare. Autorizarea executării construcțiilor care, prin dimensiunile și destinația lor, presupun capacități de echipare edilitară ce depășesc posibilitățile tehnice existente poate fi condiționată de stabilirea, în prealabil, a obligației efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesați.

 • d) Asigurarea compatibilității funcțiunilor. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea zonei, stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • e) Procentul de ocupare al terenului. Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția ca procentul de ocupare a terenului să nu depășească limita superioară stabilită prin prezenta documentație de urbanism.

 • f)  Amplasarea panourilor de afișaj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe        I

proprietăți private sau pe fațadele ori calcanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de signalistică aprobat prin H.C.L.M. nr. 260/11.11.2010.


2.2.3. REGULI DE AMPLASARE Șl RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectar Ja recomâridărilor^e^orierităre față de punctele cardinale specificate în anexa 3 la aprobat prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare.              L ' ri4


_Fd^1 UrbăriîW^TA ;

V'ZAiNE'SOJL’WBARe ’ ’ „                             ț              . Anexă avizul nr.         /__:

a) Amplasarea față de drumuri publice. In zona drumului public se pot autoijzay cu avizul conform al organelor de specialitate ale administrației publicâ^HiTECT șef              / Q. f 5

 • ■ construcții și instalații aferente drumurilor publice, d ervire;deîntreținere*șt-tie— exploatare;

: ■. parcaje, stații pentru transportul în comun sau în regi^ complementare - aparate de taxare pentru p stațiilor de transport în comun;

 • ■ conducte de alimentare cu apă și de canalizare, Sisteme de transport gaze, țiței sau alte produse petrplipre, rețele de termoficare, electrice, de telecomunicații.
în sensul prezentului regulament, prin zona drumului public se înțelege ampriza, fâșiile de siguranță si fâșiile de protecție.


în scopul asigurării calității spațiului public, a protecției mediului și siguranței și sănătății utilizatorilor, precum și pentru creșterea gradului de securitate a rețelelor edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităților, lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor tehnico-edilitare, inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.


b) Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. Clădirile aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează:

■ retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă coerența și caracterul fronturilor stradale ori asigurarea unei zone de protecție la alte construcțjjȘ^ "<


vor fi amplasate la limita
S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. J 1 3/644/20 I 3 | CUI RD2G32O7BO

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL: 0723.171.160


WWW'VnaSStUdfovFO arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officejlniasstudio.ro

 • ■ retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări.

I

c) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se irespectă:

 • ■ distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, confor n prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/20'14 , modificat si completat prin Ordinul nr.994/2018 sau cu acordul


proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

distanțiile minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului1 unității teritoriale de pompieri.


Orice derogare de la prevederile prezentului regulament privind amplasarea clădirilor unele față de altele în interiorul aceleiași parcele se stabilește în baza unor studii suplimentare solicitate de autoritatea publică locală, după caz (studiu de însorire, Plan Urbanistic de Detaliu - se va solicita numai în condițiile în care se prevăd derogări cu privire la stabilirea accesurilor auto și pietonale, a retragerii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, modul de ocupare al terenurilor etc.).


a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform anexei nr. 4 la Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora;b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării c°nstrQCțiitorș1

fel este permisă numai dacă se asigură acces pietonal pent u^.pi^^fl^|^pyiț^p!orf3pțejqȚA


și destinației construcției.


3.1.1. RACORDAREA


! ARHITECTSEF        /Rf-W

LA REȚELELE PUBLICE DE ECHIPAREEDIL-ITARĂEXISTENT&>--->

a) Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noii consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electricei. De la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul organelor administrației publice locale, dacă beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor publice existente, fie să construiască noi rețele.


b) Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizare, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cu materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte învelitori impermeabile) lei1 strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul


natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sul? trotuar pentru a se evita producerea gheții.

c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea JseleetTM t

I                                                          A®


[nătă colectării

_______refeseurilor și AltRmipțjjw ~ VțA


“irWW.W»R135StUdiD»r© ARHITECTURA | DE5IGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OffiCCȘmaSStudio.rO accesibile dintr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de dimensiuni și de funcțiune.

d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza D.T.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

3.1.2. REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE:

a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legii. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică.’ în vederea păstrării caracterului specific al spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor / construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea.


i JUDEȚUL CONSTANTA PRJMĂEUA MUNICIPIULUI COÎ<; -AM anteribr pe'stâlpitde îîrii&rrien^ pă efdhiefiteto is avizul            —

% ,                                                            . ARHITECT ȘEF

c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelo£_edilitare„se.£xecum7—-anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ muttianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiilelegii. Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în.mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.


 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de acea

;........ ................. .. ..... _ ......

3.2.1. FORMA Șl DIMENSIUNILE TERENULUI:

a) Executarea de noi parcelări, fata de cele propuse prin prezentul P.U.Z., se va realiza conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

b) înălțimea construcțiilor - Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxime admise și a modalității de calcul conform prezentului regulament. în condițiile în care caracteristicile geotehnice o permit, este admisă realizarea^d^șubșoluri. Numărul ci ihcrJl irilnr nil acfo nnrmaf ol wn fi             în fimn+io Ha                         fi mofionolo


subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesi^i^^mî^si funcționale ale construcțiilor.                                              «TrK’ xĂ

----—

(SI

--------------------------------------------------


S.D. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. <J I 3/6 44/201 3 I CUI RD2632O75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1 , CONSTANTA TEL: O723.1 71.1 60 www»masstudllkro arhitectura I design I peisagistica I urbanism mail: officc@masstudio.ro

METODĂ DE: CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament:

Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise:

I

Peste regimu de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona clasei scării și liftului;

 • -  pentru echipamente, dotări tehnice;

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minim egală cu înălțimea etajului curent;

 • -  retragerea față de atic a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • -  Demisol D = ripxim 1,60 metri față de cota trotuarului;

 • -   Parter P (finit-iinit) = maxim 5,00 metri;

 • -   Etaj curent E (finit-finit) = maxim 3,00 metri;

 • -   Atic/ Cornișă =:, maxim 1,00 metri.

'I i

*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

‘Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a CĂIT .-ului maxim propus prin prezenta documentație.

NOTĂ: înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției, astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al constucției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realizarea construcției.

c) Aspectul exterior al construcțiilor. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale umanismului și arhitecturii, este interzisă.

i


[‘■TA

C’-’STANȚA

* S M

zarea parcajelor ăruluiminim-de—--—.


3.3.1. PARCAJEa) Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asi necesare corform destinației Regulamentului privind asiguf locuri de parcare pentru lucrările de construcții și ame/ajări autorizate, pe raza municipiului Constanta, conform H.C.L. 113/27.04.2017, Actualizat.

3.3.2. SPAȚII VE-RZI Șl PLANTATE:

I

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minime de spații verzi și a construcțiilor realizate-nsteritoriul administrative al județului Constanța.


AA/G

IsTUDID

www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! officeflmaSStudiO.ro

3.3.3. ÎMPREJMUIRI:

în condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

 • ■  împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

 • ■  împrejmuiri transparente, decorative sau din gard viu, cu soclu opac de maximum 50 cm înălțime, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

înălțimea împrejmuirilor va fi de 1,80 - 2,20 metri.


Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide spre interiorul parcelei sau paralel cu aliniamentul, fără a incomoda circulația publică. Panta de scurgere se va orienta spre parcela proprietarului împrejmuirii, fundația nu va depăși limita lotului, aspectul exterior se va integra în tipul dominat de împrejmuire al zonei, respectând aceleași exigențe ca și aspectul exterior al clădirii. Se interzice utilizarea de elemente prefabricate din beton „decorativ” în componența împrejmuirilor orientate spre spațiul public (garduri prefabricate din beton).4.1.1. Definirea unei anumite zone de reglementare este detei

 • ■  funcțiunile dominante admise cu sau fără condiționări;

 • ■  regimul de construire discontinuu;

 • ■  înălțimea maximă admisă.


slnții^We&i ipaStfi: constanța ; ni'PEC ȚIA UrTtiAV ISM


ViZA't      NESC


j ARHITECT ȘEF---

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce„Ja.modificarea-prevederi regulamentului și, deci, este necesară încadrarea terenului în altă zonă de reglementare.*** Glosar

 • -  Regim de construire: modul de amplasare al construcțiilor pe parcelă definitoriu pentru

imaginea stradală;                                        J /'

 • -  Regim de construire discontinuu - amplasarea construqțjTîoiy^^tefe sau izolate) se

face ocupând doar parțial lățimea parcelei, imaginea straShra ofera o succesiune de volume construite și spații deschise.                    /4.1.2. Pentru toate zonele de reglementare se mai adaugă două criterii de diferențiere a prevederilor regulamentului:


situarea în interiorul , sau .în exteriorul unei zone protejate din considerente istorice și arhitectural - urbanistice;

■ situarea într-o condiție particulară de zonă protejată - definită conform legii sau studiilor de specialitate.


Conform certificatului de urbanism nr. 1271 din 15.05.2017 și a avizului de oportunitate nr. 78518 din 28.06.2017, zona studiată prin P.U.Z. nu face parte din categoriile: monument, ansamblu, sit urban, zona de protecție a unui monument


Teritoriul studiat prin prezenta documentație de urbanisn^ mp. (2,56 ha.), conform ridicării topografice, se propune a sejjra reglementare:

M
ISTUDiD

www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESICN | PEISAGISTICA | URBANISM MAU.: office^TTiaSStudio.rO


ZRAM- Zona activități industrial nepoluante și funcțiuni mixte (echipamente publice, servi'cii diverse, locuințe de serviciu).


ZRAM - ZONA ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI FUNCȚIUNI MIXTE (ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DIVERSE, LOCUINȚE DE SERVICIU)

Zona si;i regăsește in proximitatea unităților de sere din sud-vestul cartierului "Viile Noi", în cadrul municipiului Constanța, în intravilan.

Zona se compune din terenuri reglementate anterior de activități productive și depozitare. Suprafețele terenurilor care alcătuiesc zona studiată sunt libere de construcții, cu excepția terenului identificat prin nr. cadastral 237827, din sud-estul zonei.

întreaga zonă din vecinătatea zonei studiate este în plin proces de dezvoltare, ținând cont de tipologia vecinătăților și de specula imobiliară ce a reieșit din lotizările realizate în ultima perioadăjde timp.

Zona se caracterizează atât prin unități cu profiluri industriale diferite nepoluante cât și .prin unități cu plrofiluri de servicii diverse (medicale, specializate de intervenție, învățământ -cu precădere profesional, și echipamente cu caracter social), distribuție și comercializare.

5.1.2. UTILIZARE FUNCȚIONALĂ U.T.R. PROPUS

9

UTILIZĂRI ADMISE

-activități industriale productive și de servicii, IMM cu profil nepoluant desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii;

 • - distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;

-cercetarea’industrială care necesită suprafețe mici și medii de teren;

 • - locuințe de serviciu;

 • - showroom c.uto cu funcțiuni coroborate: service auto, spălătorie auto;

 • - cabinete medicale;

 • - servicii de intervenție în caz de accidentare;


  î       JUDEȚUL CONSTANȚA

  PR!?.ÎĂR!A MUrilC-IF'UL / :/>^.-«’ANȚA I         DIRECȚIAAi

  5 ,a 3ViIui

  arhitect șef--------

  ițiadiminuărtrcucet'puțhl

  ILU;


-învățământ (pu precădere profesional);

-echipamente cu caracter social (cantină, creșă etc.)

 • - birouri; I


 • - comerț și alimentare publică.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-activitățile actuale sunt permise în conți

poluării actuale în termen de 5 ani de la a

-extinderea s-iu conversia activităților actuăle va fi autorizată, cu condiția să nu agraveze poluarea fad ecologizare.

torilor de mediu și a prezentării unui program de retehnologizare și


UTILIZĂRI INTE

-se interzice amplasarea unităților de învățământ și orice alte servicii de interes general în interiorul limitelor în care poluarea depășește CMA;

-se interzice amplasarea de unități militare cu excepția celppa^aro impusă de specificul activității industriale;                 /£/   ~

/«?/’ S

+l


3ZISE

sționare este


B.


litt


S.D. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

U13/644/2OI3 | CUI RD2633O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

ISTUDID www.masstudio.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA j URBANISM MAU.: officefhnasstudio.ro

-se interzice amplasarea altor servicii de interes general nespecificate la secțiunea Utilizări admise cu condiționări;

-orice altă funcțiune ce nu este menționată în articolele Utilizări admise și Utilizări admise cu condiționări’.

 • 5.1.3. CONDIȚII DE AMPLASARE, CONFIGURARE SI ECHIPARE A CLĂDIRILOR

5.1.3.1 CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Executarea de noi parcelări, fata de cele propuse prin prezentul P.U.Z., se va realiza conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta documentație de urbanism are ca obiect (re)parcelarea terenurilor, prin operațiunea de dezmembrare, a terenului în suprafața de 18259,00 metri pătrati, identificat cu N.C. 244039, în 5 loturi. Se recomandă ca parcelarea (prin operațiunea de dezmembrare) în 5 loturi a terenului identificat cu N.C. 244039, să se realizeze după cum urmează:

 • -  lot 1 - suprafața 5800,00 metri patrati;

 • -  lot 2 - suprafața 4800,00 metri patrati;


  JUDEȚUL COWST& N TA _ PRIMĂRIA MUWIFIULU COMP,«AM •

  V‘ȚA"’ E ,'?L'îl            ■-

  Anexă îa -hvîj..uI nr.                  ---

  nen?jMcȚșEF_L_____   |


 • -  lot 3 - suprafața 3500,00 metri patrati;

 • -  lot 4 - suprafața 2230,00 metri patrati;

 • -  lot 5 - suprafața 1928,97 metri patrati;

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafețe, forme,
 • -  pentru activități productive nepoluante dimensiunea minimă a parcelei va fi de 1000 mp, iar frontul la stradă de minim 15,00 metri;

 • -  se interzice construirea pe suprafațele de teren rezervate pentru extinderea drumurilor.

5.1.3.2 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Amplasarea față de aliniament. în sensul prezentului regulam^fcCTpWiiament se înțelege limita dintre domeniul privat si domeniul public. ClădiBte^wraraplasate la limita aliniamentului sau retrase față de acesta, după cum urmează: p '

 • ■ retragerea construcțiilor față de aliniament este permisă -numai dacă se respectă coerența și caracterul fronturilor stradale ori dacă retragerea este impusă de asigurarea unei zone de protecție la alte construcții sau instalații;

 • ■ retragerea de la aliniament se va evita dacă se lasă aparent calcanul unei construcții în stare bună sau cu valoare urbanistică, dacă nu există alte condiționări.

La care se adaugă următoarele prevederi:

 • se vor avea în vedere distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri:

 • retragerea de la aliniament se va realiza de minimum 5,00 metri.

5.1.3.3 AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

te permisă


d) Amplasarea în interiorul parcelei. Autorizarea executgrj numai dacă se respectă:

Z\Z\A!S

ISTLIDIO__

www.masstudii^ro


ARHITECTURA |dE5IGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAILI offîccgmasstudio.ro

 • ■ distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform prezentului regulament și cu respectarea prevederilor O.M.S. nr. 119/2(114 , modificat si completat prin Ordinul nr.994/2018 sau cu acordul proprietarilor, referitoare la asigurarea condițiilor de însorire a construcțiilor:

 • distantele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri.

La care se adaugă următoarele prevederi:

retragerea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor se va realiza de minimum 3,00 metri fata de limita de proprietate.

5.1.3.4 AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ
 • -   clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu jumătate din înălțimea celei mai înalte;

 • -  distanța se poate reduce în cazul în care fațadele prezintă calcane sau ferestre care nu asigură luminarea unor încăperi fie de locuit, fie pentru alte activități permanente;

 • -   distanța dintre clădiri se poate reduce conform specificațiilor studiului de insorire favorabil pentru toate tipurile de funcțiuni admise sau admise cu condiționări;

 • -  în toate cazurile se va ține seama de condițiile de protectie-față-xle,incendiLșLalte_

norme'tehnice specifice;                                 j jule-țul constanța

 • -   se vori asigura în interiorul parcelei fluxurile adecvate carosabilă.

5.1.3.5 CIRCUIlAȚII Șl ACCESURI

a) Accesurile carosabile. Autorizarea executării construcțiilo         nMsă’ ribrhai dacă_______

există posibilități de acces la drumurile publice, dir destinației construcției. Caracteristicile accesurilor la dr/murile publice trebuie să  permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor. Numărul și configurația accesurilor se determină conform H.C.L. 113/2017 privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrări de construcții și amenajări autorizate pe raza Municipiului Constanța;


servîtuteȚconform


Accesurile carosabile pentru fiecare lot din cadrul zonei studiate a prezentului P.U.Z., se vor stabili ulterior P.U.Z., la fazele D.T.A.C., etc., conform normelor în vigoare, a destinației construcțiilor și necesităților acestora, și specificațiilor prezentului R.L.U..

b) Accesurile pietonale. Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă .numai dacă se asigură acces pietonal pentru construcție, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru circulația pietonală se vor asigura accesuri corespunzătoare din spațiul public pietonal, dimensionate conform fluxurilor specifice activităților desfășurate.

5.1.3.6 STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

Autorizarea executării construcțiilor se emite numai dacă se asigură realizarea parcajelor necesare conform destinației Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate, pe raza municipiului Constanța, conform H.C.L. 113/27.04.2017, actualizat.

5.1.3.7 ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Autorizare a executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii maxima a modalității de calcul conform prezentului regulament. în condițiile în geotehnice o peimit, este admisă realizarea de subsoluri. Numărul sub^âk-țutc normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice si funcționa

a

admise și £t§rișticil’e


www.masstudlo.ro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OfflCCgmaSStudiO.rO

METODĂ DE CALCUL a regimului de înălțime propus prin prezentul regulament: Condiții generale în ceea ce privește depășirea înălțimii maxime admise'.

Peste regimul de înălțime maxim admis prin prezenta documentație, se acceptă realizarea unui etaj tehnic în următoarele condiții:

 • -   pentru zona casei scării și liftului;

 • -  pentru echipamente, dotări tehnice;

 • -  înălțimea maximă a etajului tehnic va fi minim egală cu înălțimea etajului curent;

 • -  retragerea față de atic a etajului tehnic va fi minimum egală cu înălțimea acestuia.

Condiții generale în ceea ce privește modul de calcul al înălțimii maxime admise:

 • -  Demisol D = maxim 1,60 metri față de cota trotuarului;

 • -   Parter P (finit-finit) = maxim 5,00 metri;

 • -   Etaj curent E (finit-finit) = maxim 3,00 metri;

 • -  Atic/ Cornișă = maxim 1,00 metri.

» * 4

*Se permite realizarea de subsol/ demisol; numărul subsolurilor nu este normat, el va fi determinat în funcție de necesitățile tehnice și funcționale ale construcțiilor.

‘Realizarea de supante sau mezanin se va face cu încadrarea în regimul de înălțime maxim propus și a C.U.T.-ului maxim propus prin prezenta documentație.

NOTĂ: înălțimea etajului curent se va stabili la faza D.T.A.C. în funcție de destinația construcției, astfel încât să fie respectate toate normele în vigoare în coroborare cu prezentul regulament. Astfel, pentru funcțiuni a căror înălțime de nivel depășește condițiile generale al modului de calcul a înălțimii maxime admise anterior menționat, se va adapta numărul de niveluri al construcției încât să nu se depășească regimul maxim de înălțime al U.T.R.-ului în care se încadrează terenul pe care se propune realiz

ârea           constanța

. PRIMĂRIA MUhlICIFIULUl_C.ONSIANȚA-DIRECȚIA URBANISM


H maxim ~ D+P+5E (22,00 metri)

5.1.3.8 ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

ectul lor exterior nu zonei. Autorizarea aspect exterior, intră în


Autorizarea executării construcțiilor este permisă numaj contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

 • ■  Arhitectura clădirilor va exprima caracterul zonei și a funcțiunilor adăpostite;

 • ■  Se vor utiliza exclusiv materiale contemporane de calitate superioară (sticlă, placări ceramice, finisaje metalice, pereți verzi de fațadă, tencuieli decorative etc.);

 • ■  Mobilierul urban va fi integrat proiectului arch’itectural, subordonându-se unui concept coerent pentru imaginea urbană a spațiilor publice din zonă;

 • ■  Se interzice dispunerea vizibilă a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit, la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente și instalații vor fi mascate în planul fațadei. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu repectarea prevederilor legale în vigoare;

 • ■  Amplasarea d^p^dU®î^fi.saj publicitar, atât pe domeniul public, cât și pe proprietăți private sau pe^fătadfî§^^(Eanele clădirilor se va autoriza conform Regulamentului local de siqiBlsticlWoW pWlCLM nr. 260 /11.11.2010.


II


vyww.mssstudiuro


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL1 OffiCC$maSStudiO.rO


La faza D.T.Ă.C., documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proiectul de iluminat arhitectural, ce va cuprinde:

o


piese scrise: memoriu tehnic arhitectura și celelate specialități implicate în proiect (instalații electrice, structură, etc.), care’ va urmări în funcție de complexitatea proiectului:

 • -  exploatarea și întreținerea instalațiilor de iluminat arhitectural;

 • - descrierea modului de implementare a soluției tehnice. piese desenate: • -  planuri și fațade, secțiuni caracteristici și detalii care să ofere informații necesare resilizării acestui proiect în concordanță cu realizarea unui climat luminos confortabil, cu un consum minim de energie, cu utilizarea cât mai intensă de surse și cprpuri de iluminat performante și fiabile și cu o investiție minimă, reprezintă un criteriul de apreciere a unui sistem’de iluminat arhitectural modern și eficient;

 • -  simulări 3D (pe zi și pe noapte).

rețeaua! electrică necesară funcționării sistemului de iluminat arhitectural va fi îngropață/ascunsă și nu va traversa elementele arhitecturale;

pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un [studiu de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă;

în cazul ifirmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei;

firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului;


firmele luminoase amplasate la mai puțin d^"50"melrr;d,e''s^mțializărtle-rutiefe“nti-vi folosi cdilorile specifice acestora și nici lumina                                       j


DIRECȚIA URBA u

VEjiț &.PRE NESCț^ Anexă is avizul nr.

RACORDARE^ LA REȚELELE PUBLICE DE EcHlPAI^|p|^A|A EJOSTENT

I                                                              * V— --1


5.1.3.9 CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

or


i

a)Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalățîlTe
Bibilitatealfiâcor canalizare și d electrică. De' la aceste dispoziții se poate deroga, cu avizul olanelor administrație locale, dacă [beneficiarul se obligă să prelungească rețeaua existentă, atunci când a are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea rețelelor pubîi existente, fie să construiască noi rețele;

b)Se va urmări limitarea la maximum a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică de canalizai [b, la nivel de parcelă. în acest sens, trebuie limitată acoperirea suprafețelor exterioare cil materiale impermeabile (asfalt, beton sau alte învelitori impermeabile) la


strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în terenul natural. La clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se realizează pe sub trotuar pentru a se evita producerea gheții;

 • c) Parcelele vor dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinată colectării deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor și accesibile diîitr-un drum public. Platformele vor putea deservi una sau mai multe clădiri, în funcție de [dimensiuni și de funcțiune;

 • d) Se interzice dispunerea vizibilă pe fațadele construcțiilor, a aparatelor de aer condiționat, cablurilor și antenelor TV sau de satelit la nivel pietonal. La construcțiile noi aceste echipamente: și instalații vor fi mascate în planul fațadei prin elemente propuse la faza


RiWWW.ma5StUlliO.ro arhitectura | design | peisagistica | urbanism mail: officeflimasstudio.ro

D.T.A.C. Este permisă amplasarea antenelor de telecomunicații, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului regulament.

REALIZAREA DE REȚELE EDILITARE
 • a) Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile legji. Lucrările efectuate, indiferent de modul de finanțare, intră în proprietatea publică. în vederea păstrării caracterului specific ai spațiului urban din intravilanul localităților se interzice montarea supraterană, pe domeniul public, a echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apă, energie electrică, termoficare, telecomunicații, transport în comun. Montarea acestora se execută în varianta de amplasare subterană ori, după caz, în incinte sau în nișele construcțiilor, cu acordul în prealabil al proprietarilor incintelor/ construcțiilor și fără afectarea circulației publice, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile și a condițiilor tehnice standardizate în vigoare privind amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane. Pe traseele rețelelor tehnico-edilitare amplasate subteran se prevăd obligatoriu sisteme de identificare nedistructive, respectiv markeri, pentru repararea operativă a poziției rețelelor edilitare în plan orizontal și vertical, în scopul executării lucrărilor de intervenție la acestea;

 • b) Se interzice amplasarea rețelelor edilitare prevăzute la paragraful anterior pe stâlpi de iluminat public și de distribuție a curentului electric, pe plantații de aliniament, pe elementele de fațadă ale imobilelor ori pe alte elemente/ structuri de această natură.

 • c) Lucrările de construcții pentru realizarea/ extinderea rețelelor edilitare se execută, anterior sau concomitent cu lucrările de realizare/ extindere/ modernizare/ reabilitare a rețelei stradale, în conformitate cu programele anuale/ multianuale ale autorităților administrației publice, aprobate în condițiile legii și a Planului de acțiuni (anexă la prezenta documentație de urbanism). Documentațiile tehnice elaborate pentru obiective de investiții privind realizarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea rețelei stradale vor prevedea în mod obligatoriu realizarea de canale subterane în vederea amplasării rețelelor edilitare.

în cadrul documentației urbanistice d precoordonare rețele tehnico-edilitare, ținân obținute și se recomandă următoarele:


ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

NECESARUL DE APA POTABILA pentru obiectivele propuse a se realiza in ace standardele in vigoare

ta zdfiăj’EsS.R. 1343 -1 -95 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor/Oe apâ potabila pentru localitati. STAS 1478 - 90 Alimentarea cu apa in construcțiile civile si'industriale.S.C. MAS PUBLISHINB & PARTNERS S.R.L. <J I 3/644/20 I 3 | CUI RO263207S0

SEDIU SOCIALI STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL! 0723.1 7 1.160

WWW«IH1SSStUdillh?0 arhitectura I design I peisagistica| urbanism mail: officcgmasstudio.ro

Pe strada S/arful cu Dor exista conductele de apa magistrale Dn 500mmPEHD, Dn 750mm Pafsin si conductele de distribuție cu apa Dn 110mm PEHD si Dn 250mm azbociment.

Alimentarea cu apa a viitoarelor construcții din zona studiata se va putea face din conductele existente.

Rețeaua este întinsă pe zone ocupate cu imobile (locuințe, spatii comerciale etc.).

Gestionarea volumelor de apă distribuite se evidențiază prin aparatele de măsură montate pe branșamentele consumatorilor.

CANALIZAREA MENAJERA Șl PLUVIALĂ

în concordanță cu dezvoltarea urbanistică, din punct de vedere al dezvoltării rețelelor tehnico-edilitaie de canalizare, se recomandă în principal următoarele:

 • •  extinderea rețelelor de canalizare pe străzile deja existentein prezentul PUZ conform planșei anexate prezentului studiu;

 • •  înlocuirea colectorului de canalizare Dn300mm existent cu un colector dimensionat sa preia debitele de apa uzata si pluviala;

 • •  prescripțiile noului standard - 1846-2/2007- recomandă proiectarea combinată, respectiv amenajarea teritoriului, prin bazine de retenție a apelor din precipitații în zonele de spațiu verde sau neamenajat constructiv, pentru a prelua atât vârfurile precipitațiilor cu caracter torențial înregistrate în ultimul deceniu, cât și pentru funcționarea optimă și eliminarea intrării în presiune a colectoarelor de canalizare existente. Acest standard reglementează în mod complex calculul debitelor din precipitații, cu determinarea lor atât în funcție de situația constructivă existentă în municipiul Constanta, respectiv de suprafețele construite (clădiri civile, industriașe și social culturale, drumuri, alei, platforme betonate etc.) pe fiecare bazin de calcul, cât și materialul acestora;

 • •  asigurarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

 • •  căminele, existentesi proiectate pe rețelele de apa-canalizare, vor fi ridicate la cota sistematizata ajtramei stradale, iar acolo unde se impune, acestea vor fi consolidate sau refăcute după caz.

 • •  in paralel cu execuția rețelelor, trebuie realizată operațiunea,decartografiere.a-lor,—. . pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanților, remedierea aconsumatori, extinderea rețelelor, reechilibrarea lor etc.

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Se propune ca fiecare dintre aceste noi conșțru aiba propria sursa de energie termica ținând seama de urmă

 • •      independenta in funcționare a fiecărui consumator ataf di'npuhcf'd'e veclereaT  etapizarii de realizare a construcțiilor, cat mai ales a conforizarii si facturării consumului de energie termica,,

 • •       programul zilnic si anual diferit de funcționare a incalzirii pentru fiecare consumator, cal si necesitatea alimentarii continue cu apa calda de consum menajer, indiferent de perioada de revizie a termoficarii,

 • •     cerințele diferite de confort termic specifice fiecărui consumato^^^®»?^

 • •      caracteristicile termo-higro-energetice ale materialelor de cd^tmefecallj^or folosi in special pentru clădirile reprezentative, monumentale,


  ;a ,de.cartografiere.a-lor,—-----

  ivariilor, brartșBFel’h6iî6f?TftA A

  3                    GONSTANȚA

  VRx •• . Mt. ><.               __

  .u'izui nr.

  i acelea existente, sa ■^<'9 considerente 'principale:---------
  Zv'xZ^E

  ISTUDIG


S.C. MAS PUBLISHINE & PARTNERS S.R.L. J13/644/2OI3 | Cili RD2632O75O SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

TEL: 0723, 171.160

WWW*iTi3SStUdlO>rO arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: officcQmasstudio.ro

 • •      modul diferit, la fiecare dintre consumatorii importanți, de cuplare a sistemului de incalzire cu cel de ventilare si, de asemenea, a acestuia din urma cu instalația de climatizare pentru răcirea aerului in perioada calda a anului,

 • •      automatizarea echipamentelor actuale permite funcționarea fara supraveghere permanenta din partea unui fochist autorizat, ceea ce conduce la economii importante in exploatare,

Realizarea propriilor surse de alimentare cu căldură la fiecare consumator este facilitata de introducerea alimentarii cu gaze naturale in Municipiul Constanta prin intermediul inelului de repartiție DN 600 mm din care sunt alimentate stafiile de reglare de sector (SRS).

Folosirea materialelor moderne, cu proprietăți termoizolante sporite, dar cu greutate specifica si inerție termica reduse, creșterea proporției suprafețelor vitrate pe ansamblul anvelopei clădirilor, utilizarea încălzirii cu aer cald, creșterea proporției consumului de căldură pentru prepararea apei calde menajere pe totalul necesarului de energie termica si, de asemenea, volumul mic de apa din instalațiile termice, care scade inerția termica a acestor instalații conduc la necesitatea utilizării unor utilaje si echipamente cu caracteristici         .

performante, randamente ridicate de schimb de căldură si grad redus de poluare.                  1

Funcționarea automatizata a instalațiilor de producere a energiei termice, de incalzire, ventilare si climatizare va sigura siguranța in exploatare, condițiile de microclimat pentru utilizatorii permanenti si ocazionali, precum si exploatarea economica a acestor instalații cu un consum optim realizabil la ora actuala de combustibili si energie electrica.

Centralele termice ale consumatorilor vor putea fi cuplate cu centrale de apa răcită, realizandu-se astfel alimentarea agregatelor de ventilație si a ventiloconvectoarelor ce vor fi utilizate pentru incalzirea / racirea spatiilor reprezentative: săli de spectacole, săli de repetiție, foaiere, spatii multifuncționale, spatii de vanzare, restaurante etc.

Celelalte spatii vor fi încălzite cu corpuri statice (radiatoare, registre).

ZONAZRAM PROPUSĂ PRIN DOCUMENTAȚIA URBANISTICĂ PREZENTĂ:


- industrie nepoluantă și funcțiuni mixte            f ~ JucSTUL CONSTANȚA

Suprafața totală este St= 24.399,4961 mp.           pruzăria MUN WHULUI ,rNTA

P.O.T. - 50%                                     |                   țjCHJ&’SAt'E

Suprafața de calcul va fi S.c.= 12.199,75 mp.          Anexă laavinii           "7^-----

înălțimea maximă a clădirilor va fi h= 22,00 metri         arhitect șef___

Volumul de calcul rezultă: Vc = Sc*h= 12.199,75x22=^268:394;50Tn3—”

268.394,50 m3 x 25W/ m3 = 6.709.862,50 W = 6.709 kW


6.709 kW x0,1 m3N/h/kW = 670,9 m3N/h

Calculul debitului necesar instalat de gaze s-afăc

și puterea calorifică superioară a gazelor naturale Pci = 10,5

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

 • •      înființarea unei linii electrice subterane de joasa tensiune LES 0,4kV

care se va amplasa, pe căile publice în zonele destinate circulației pietonale, la adâncimi cuprinse între 0,8-1,00m, cu unele excepții în cazul unor intersectări cu alte rețele sau obstacole. Subtraversările străzilor, aleilor și trotuarelor vor fi realizate în tuburi de protecție îngropate de regula la -1,4m, astfel încât înlocuirea cablurilor în caz de defect să s          efără spargerea carosabilului.


■ -

 • • jgv ii|^^i^a Wseelor electrice LEA daca prezintă defecte de izolație.

  ~ Ril

  15


Itl

kA

brujQiQ__

www.masstudhKra


TEL: 0723.1 71.1 6D


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILÎ officegmaSStudiO.ro

I • întrucât sunt zone care necesită o configurare a lotizării și trasarea unor artere pe acces la imobile propuse pe loturi, se propune extinderea rețelelor electrice de tip .'subteran si înființarea unor noi posturi de transformarepentru preluarea noilor consumatorii;

'i

1

Pe termen mediu și lung este de dorit o modernizare in intregime a infrastructurii rețelelor electrice de distribuție, prin promovarea tehnologiilor informaționale. Aceasta operațiune se va desfasura etapizat. In paralel cu execuția rețelelor electrice trebuie realizată operațiunea de leartografiere a lor, inclusiv in format electronic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitajnților, remedierea avariilor, branșarea noilor consumatori, extinderea rețelelor, reechilibrarea Ier etc.

Este necesar ca pozarea rețelelor electrice noi și, pe cât posibil, a branșamentelor, ca și a celorlalte rețele, să se realizeze înainte de executarea carosabilului ținând seama de circulațiile și lotizările propuse.

La executarea rețelelor electrice se va ține seama obligatoriu de faptul că în spațiul disponibil urmează a se monta și alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizație telefonică etc. și de aceea trebuie lăsate spațiile necesare pentru montarea acestora, precum și distanțele de siguranță între aceste rețele, cu respectarea distanțelor de securitate prevăzute de SR 8591 - 1997 „Amplasarea în localități a rețelelor edilitare subterane executate în săpătură”, precum și distanțele prevăyute în Normativul NTE007- 2008.

BREVIAR DE CALCUL ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ZONAZRAM PROPUSĂ PRIN DOCUMENTAȚIA URBANISTICĂ PREZENTĂ:

i                                                                                                            9

Suprafața total.ă St= 24.399,4961 mp.

POT= 50%   ■

Suprafața de calcul va fi: 24.399,4961 xlj),5 x 6 nivele = 73.198,4883mp.

Pi1= 73.198,4883 mp. x 50W/mp = 3.660 kW

ILUMINAT PUBLIC

Pi2 = 50 corpuri iluminat x 100W/buc = 5kW

Puterea maximla simultan absorbita:

Pmsa = 0,8 x (Pi1 +Pi2)= 0,8 x 3802 = 3041,6 kW Puterea maximă simultan absorbită din rețea va fi: PmsaT=ks1 x Rmsa=0,5 x 3041,6 =1520,8 kW ks1=coeficient de simultaneitate între consumatorii racor Puterea apareri’tă necesară va fi:

lJxPw/sar

Su= cos^ != (1,1x1520,8)/0,92 =1 818,347 kVA

Unde: 1,1- factor ce ține seama de căderile de tensiune pe linii cos0 - factorul de putere


Necesarul de energie electrica pentru noii consumatori va fi asigurat din rețelele electrice de joasa tensiune de 0,4kV existente in vecinătate sau prin înființarea unui post de transformare de 1600kVA in cabina de zidărie care va fi racordat dintr-o linie electrica de medie tensiune |6kV din vecinătate.

Soluția r.Je alimentare cu energie electrica se stabilește in faza de execyii in studiu de soluție, de către distribuitorul de energie electrica ENEL DISTRIBUIE Q


S.D. MAS PUBLISHINB St PARTNERS S.R.L. 613'644/2013 | CUI R026320750

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VDDA NR.21, CDNSTANTA

TEL: 0723.171.160

WWW*IYia5Studi6.rO arhitectura|design| peisagistica] urbanism mail; officcjBmasstudio.ro

ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ

In zona studiata alimentarea cu energie termica a consumatorilor este realizata prin surse proprii sau prin cooperare cu alti consumatori de profil din zona si, mai puțin prin alimentarea centralizata de la termoficare.

Conform avizului nr. B8721/31.05.2018, R.A.D.E.T Constanta nu dispune de rețele de termoficare pe amplasamentul studiat.

TELECOMUNICAȚII

Se propune extinderea rețelelor de telecomunicații pe străzile cuprinse in prezentul PUZ.


AAAS ISTUDIO


5.1.3.10 SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spatii verzi si plantate, în funcție de destinația si de capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulamentul General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996, cu modificările ulterioare, cât și conform H.C.J.C. 152/ 2013, privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de spații verzi și a construcțiilor realizate pe teritoriul administrative al județului Constanța.
5.1.3.11 ÎMPREJMUIRI
 • - împrejmuirile spre stradă vor fi trarîsp bu înălțimi de maxim 2,20 metri din care

un soclu de 0,50 metri, și vor f            Jard viu; între parcelele industriale se vor

realiza împrejmuiri opace din material^ durabile;

 • - porțile de intrare vor fi retrase față' de aliniament pentru a permite staționarea

vehiculelor tehnice înainte de admiterea lor înri                       “ ' ” ~

pe drumurile publice.


5.1.3.12 INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI


POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZAR

circulația

PRi?J)ĂR!A MUN’.CîPIULU CONSTANȚA I Dih'SCȚlA             ~

V17AT

AnK;S

atSOEiE^PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O. T. = mp AC/mp teren * 100)

• P.O.T. maxim = 50 %COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (C.U.T. = mc/mp teren)

 • •  C.U.T. maxim = conform funcțiunilor: 10.00 mc/ mp. teren;

3.0 mp./ A.D.C. REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME

 • •  D+P+5E (H. maxim = 22,00 metri)


întocmit, Verificat,

S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

J» 3.'«4/51O: 3 | CUI RD3632O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2I, CONSTANTA

TEL! 0723.1 71.1 60


www.miissstudlo.ifo


ARHITECTURA | DESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! OfficegmaSStudiO.ro


PLAN DE ACȚIUNE

în vederea implementării investițiilor propuse prin

PLANUL URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

"SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039,1.E. 244202,1.E. 247755,

I.E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827)"


în baza Certificatului de urbanism nr. 1271/ 15.05.2017


Avizului de Oportunitate nr. 78518/ 28.06.2017j.


Date de recunoaștere a documentației

Terenul lidentificat prin număr cadastral 244202 are cu o suprafață de 2.000,00 mp. (conform măsurători) și este situat în iontravilanul Muncipiului Constanța, str. Vârful cu Dor FN-SOLA 1O7_PAF1CELA A1033/15/2/1, iar zona studiată în cadrul P.U.Z. are o suprafață de 25.611,75 mp. (conform^ ridicării topografice)

Denumii ;a lucrării ■

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

«<

247756, I.E. 246982, I.E. 237827)"

Beneficiar


SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 24403j7iT14^^,l^247ZȘ^rJ(;|T^ | PRiXSĂRlA i4UN:ClF'i*. d U CC'T

!             ’                    : > -■                ->>y

----------..------------------:;----------------------------------------p_____V-ZAT

S.C. ELEMO S.R.L., prin reprezentant, asociat și administrator, Gârdea PayeL1; ;3 av, ,_ui nf           i

Proiecta t general

S.C. MAS PUBLISHING 8i PARTNERS S.R.L. - CONSTANTA

I                                  tel: 0723.171.168


’ANȚA


Sub proie ctant/colaborator DOCUMENTAȚIE DE URBANISM - URB. ALEXANDRU BĂJENARUData elaborării

AUGUST2O19

I


I

PreJenta documentație de urbanism își propune modificarea prevederilor urbanistice pentru teritoriul în suprafață de 25.611,75 mp., aproximativ 2,56 hectare, conform ridicării topografice, situat în intravilanul municipiului Constanța, de pe str. Vârful cu Dor.

Documentația de urbanism «ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "SUPRAFAȚA

INTRAVILÂ" --------*--------------------------------------------• “

246982,1. corelare c:


:N - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039,1.E. 244202,1.E. 247755, I.E. 247756,1.E. E. 237827)"» aprofundează prevederile planurilor urbanistice anterior aprobate, în j funcțiunile existente, cu vecinătățile imediate și cu solicitările populației.


WWWJfthSStUtH&rO arhitectura |oesign| peisagistica | urbanism mail: office@masstudio.ro

Conținutul documentației de urbanism «ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "SUPRAFjATA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755,

 • I.E. 247756,1.E. 246982,1.E. 237827)"» răspunde cerințelor din Ordinul 176/N/2000al MLPAT, precum și ale art. 47, alin. (2) din Legea nr.350/2001 și tratează următoarele categorii de probleme:

 • - zc'inificarea funcțională a terenurilor;

 • - oiganizarea urbanistic-arhitecturală în funcție de caracteristicile zonei urbane;

 • - in'dici și indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de înălțime, P.O.T., C.U.T. etc.);

 • - dezvoltarea infrastructurii edilitare;

 • - statutul juridic și circulația terenurilor;

 • - zone protejate și servituți, permisiuni, restricții - reglementări specifice detaliate, incluse îrț regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.;

 • - actualizarea planurilor topografice cu menționarea obiectivelor de utilitate publică.


  Obiectivele operaționale fac parte dintr-o strategie de dezvoltare. Acestea servesc scopului !;i sunt alcătuite din programe și proiecte.

  Obiectivele operaționale ale investițiilor propuse prin «ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, LE. 247756,1.E. 246982, I.E. 237827)"», sunt după cum urmează:

  .Calitatea spațiului public crescută prin îmbunătățirea fodului construit, prin 'reglementarea condițiilor de construire, și prin modernizarea spațiului public;

  ^Calitatea spațiului public crescută prin îmbunătățirea condițiilor accesibilității, prin lextinderea infrastructurii rutiere în zonă;

  iModernizarea spațiului public și creșterea gradului de siguranță în zoiya,/cu Ș0%, prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona studiată, din pu         d/re al

  circulațiilor carosabile și pietonale;                                           7

  Proporția crescută atât a funcțiunilor, cât și a dotărilor de proximitate cu 20%-30% în cadrul zonei studiate;

  Creșterea numărului de locuri de munca în zona studiată și proximitate, prin diversificarea activităților cu cca. 25%.

  Pentru atingerea obiectivelor operaționale propuse se vor identifica și stabili programe și proiecte ce vor deservi scopului propus prin ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755,


  1.


  2.


  3.


  4.
  E. 247756,1.E. 246982,1.E. 237827)".


  toc


  Pro; și anume;


  gramele vizează 3 paliere distincte ce prezintă o relație de interdependență între ele


  Infrastructură rutieră și pietonală; Funcțiuni;

  Spațiu public;

  Fond construit.


  f       JUDEȚUL C'-

  PRIMĂRIA MUNK ’

  DIRECȚ1' l VIZAT SPR?--Anexă la avizul pr. _


  civ;j.ul       ----— r ----?

  !%.

  ARHITECT ȘL r /________S.C. MAS PUBLISHINB & PARTNERS S.R.L.

J I 3/6AA/2O l 3 | CUI RD2632D7SO SEDIU SDCIAL: STR.LAIC VODĂ NR.2 1. CDNSTANTA

T6LI 0723.171.160

arhitectura |design| peisagistica (urbanism mail: officc@masstudio.ro

Programele sunt subordonate obiectivelor operaționale, iar aplicarea lor implică acțiune concretă direcționată spre îmbunătățirea situației din zona țintă.

Programele aferente investițiilor propuse prin ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "SUPRAFjATA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, I.E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827)", sunt după cum urmează:

 • 1. ! Program de îmbunătățire a calității spațiului din punct de vedere funcțional, prin I diversificarea activităților și dotărilor de proximitate conexe locuirii.

 • 2. ! Program de îmbunătățire a infrastructurii tehnico-edilitare.

 • 3. | Program de îmbunătățire a calității infrastructurii rutiere și pietonale.


  Proiectele ce conduc la îndeplinirea scopului viziunii ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL "SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, I .E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827)" sunt după cum urmează:

  1.


  2.


  I — •' ■ — — r ■ — - — —       ------- — — . z                p. „ _.

  Proiect de implementare a reglementărilor urbanistice ce vizează dezvoltarea fondului construit, în vederea creșterii atâta calității din punct de vedere funcțional, jcât și a imaginii stradale unitare/coerente, în concordanță cu zona din care face parte amplasamentul studiat.

  i Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a rețelelor edilitc rd^x’istehte-fTn^zbnâ1l*LU

  1 <-+i                                                                                                                                                                    l, >        ; (î


  JUGF’TUlCftWW'.TA

  mXbax-c <j CONSTANȚA


  3.


  i studiată.

  Proiect de modernizare a îmbrăcăminții asfaltice în v^d^^;.îml^uj]^țqp’riî


  Mi


  4.


  5.


  6.

  7.


  ]infrastructurii rutiere în zona studiată.

  Proiect de dezvoltare a infrastructurii rutiere în zona studiată, pri proprietății asupra terenurilor din punctul de vedere a suprafețe Iextiderii pe str. Vârful cu Dor.

  iProiect de modificare a aleii de acces din sud - sud-vestul zonei studiate, din prorietate private în proprietate publică în vederea extinderii și modernizării profilului transversal.

  Proiect de modernizare/dezvoltare a suprafețelor destinate circulației pedestre.

  Proiect de îmbunătățire și completare a mobilierului stradal urban (stâlpi de iluminat, coșuri de gunoi etc.).

  Proiect de modernizare a elementelor de signalistică la nivelul zonei studiate.

  Proiect de completare a vegetației de aliniament în cadrul zonei studiate și toaletare periodică a acesteia.Momentele de control se recomandă a se considera la finalul etapei I, la mijlocul etapei a ll-a/ jumătatea perioadei de investiție și la jumătatea și finalul etapei III.

în prima etapă - etapă prioritară - sunt demarate proiectele cu impact major și anume, reorganizarea din punct de vedere al modului de construire și amplasare a construcțiilor peS.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. <J 1 3/640/201 3 | OUI RO2632D7SO SEDIU SOCIAL; STR.LA1C VODĂ NR.2 1. CONSTANTA

TEL; 0723.171.160 WWWtRb'^SStUdlO.fO ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL! 0ffice@maSStudi0.r0 parcelă, creșterea gradului de funcționalitate a zonei, ce se va continua atât pe parcursul celor trei etapijî, cât și în viitor, pe toată perioada de valabilitate a H.C.L. prin care documentația actuală își va produce efectele. Tot în prima etapă vor fi demarate lucrările pe terenul ce a generat documentația actuală de tip P.U.Z..

în cea de-a doua etapă vor fi implementate proiectele de infrastructură rutieră și pietonala, în paralel cu începerea proiectului de introducere și completare a vegetației de aliniament din zona studiată. Tot în această etapă se va încheia proiectul pe terenul ce a generat documentația actuală de tip P.U.Z..

Cea de-a treia etapă încheie proiectele de extindere a infrastructurii ruti a vegetației de aliniament din zona studiată și a celor de mobilare urbarîăr:

Pe jîntreaga durată a valabilității H.C.L. prin care documentația actuâlă își va produce efectele |se vor dezvolta/implementa, după caz, modificări/ modernizări/ îmbunătățiri ale rețelelortehnico-edilitare si a fondului construit.             _____~~~~ '

• • ........
|       JUDEȚUL CGWST*K| A

MUNSC-^xr

DiWEGT-'

VIZAT        1i£

Anexă Îs

|_ ARHITECT ȘLF _


C V;


;r;y?.TAHȚA |

■ ci A!: 5         *

/ ______S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. JI3/644/2OI3 | CUI RD263ZO75O

SEDIU SOCIAL; STR.LAIC VODĂ NR.Z1. CONSTANTACOSTUL IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR


PROIECTE

I


OBSERVAȚII


SCĂZUT


1. Proiect implementare reglementărilor urbanistice ;


vizează dezvoltarea

I

fondului construit, în vederea creșterii atât a calității din punct de vedere funcțional, cât și a ' imaginii stradale unitare/coer'ente, în concordanță' cu zona din care faCe parte amplasamentul studiat.
2. Proiect de modernizare și/sau dezvoltare a [rețeleIor edilitare existente în

I

zona studiata.Proprietari

Costul suportat exclusiv

persoane

de fiecare proprietar al

fizice/juridice

terenurilor din zona

si persoanele

studiată.

de specialitate

implicate in

elaborarea si

implementare

a proiectelor.


PRiMÂF


Proprietari persoane fizice/ juridice, instituțiile deținătoare de rețele și Primăria Mun. Constanța si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementare a proiectelor.exclusiv de țfeXâre proprietar al trenurilor din zona studiată atâta vreme cât modernizarea/ dezvoltarea rețelelor a fost solicitată de aceștia prin investișiile propuse ce depășesc capacitatea reț. existente/ pentru orice alte lucrări de modernizare a rețelelor edilitare majore, de interes local/municipal atribuțiiloe revin P.M.C. și/sau deținătorilor de rețele.www.masstudio.ro


ARHITECTURA | OESIGN | PEISAGISTICA | URBANISM MAILI 0ffice(BmaSStudi0.r0


asfaltice în vederea


îmbunătății- i infrastructurii rutiere în zona studiată.


4. Proiect de dezvoltare j a infrastructurii rutiere în zona stuc! ată, prin modificarea; proprietății i asupra terenurilor din punctul de yedere a suprafețelor! necesare extiderii pe str. Vârful cij Dor.
5. Proiect de modificare a aleii de


d - sud-


acces din ser

vestul zonei studiate, din prorietatJ; private în        re

publică în extinderii


proprietate vederea Șiprivind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementare a proiectelor.


Proprietari persoane fizice/juridice, Primăria Mun.

Constanta, organele competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementare a proiectelor.


(buget local, fonduri europene etc.)riiXie terenuri da către dome'niul public uprafetele de terenuri destinate reglementarii profilului străzii Vârful cu Dor după cum a fost figurat in prezentul P.U.Z., iar cotatia finaciara a acestor suprafețe de terenuri o reprezintă participatia finaciara a personalor fizice/juridice in acest proiect.

Documentațiile de specialitate si procedura de realizare a schimburilor de terenuri reprezintă costuri suportate de primăria municipiului Constanta. Suprafețele exacte ce necesita a fi supuse schimbului intre domeniul privat si public vor fi estimate odata cu sistematizarea străzii Vârful cu Dor de către o persoana atestata de specialitate.


Proprietari persoane fizice/ juridice, Primăria Mun.

Constanta, organele competente privind gestionarea serviciilor publice si


Proprietarii de terenuri vor ceda către domeniul public suprafețele de terenuri destinate reglementarii profilului noii artere după cum a fost figurat in prezentul P.U.Z., iar cotatia finaciara a acestor suprafețe de terenuri o reprezintă


WWW.RllBSStUdiO.ro arhitectura |design| peisagistica | urbanism mail: office@masstuclio.ro

modernizări profilului tra

nsversal.

1

persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementare a proiectelor.

participatia finaciara a personalor fizice/ juridice in acest proiect. Documentațiile de specialitate si procedura de realizare a schimburilor de terenuri reprezintă costuri suportate de primăria municipiului Constanta. Suprafețele exacte ce necesita a fi supuse schimbului intre domeniul privat si public vor fi estimate odata cu sistematizarea aleii carosabile, de către o persoana atestata de specialitate.

6.       Proii

modernizare are a sup destinate c pedestre.

îct de /dezvolt rafețelor ’rculației

Pi

A

~ JUDî

’iMĂR’A M

D’.P

nonă la ay

ARHiTiE

;ruu cohs jH’.CiPI'.’t șrȚIA URt

VS-

;t șef __

, *

1 »      • r'

1

.MȚA |

Proprietari persoane fizice/juridice, Primăria Mun.

Constanta, organele competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementare a proiectelor.

Costurile vor fi suportate de Primăria Municipiului Constanța prin diverse forme de finanțare (buget local, fonduri europene etc.)

7.       Proii

îmbunătățire completare <-mobilierului urban (stâlpi iluminat, coș gunoi etc.).

>ct de

.

Șl

i

stradal de uri de

Proprietari _ persoane fizice/juridice, Primăria Mun. ‘

Constanta, organele competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si

-Cggj^rjfe^/fi suportate derrrrraria Municipiului /Constanța prin diverse forme de finanțare (buget local, fonduri europene etc.)


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L.

UI 3/644/20! 3 | CUI RO2G32O75O

SEDIU SOCIAL: STR.LAIC VDDA NR.2I, CONSTANTA

TEL! 0723.1 71.1 6E3


ARHITECTURA |dESIGn| PEISAGISTICA | URBANISM MAIL'. Office@maSStudiO.rO

___________________________lj_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


implementare a proiectelor.
completare vegetației aliniament în cadrul zonei studiate și toaletare periodică a acesteia.

1


Proprietari persoane fizice/juridice, Primăria Mun.

Constanta, organele competente privind gestionarea ăerVtEfflSf— pensoaneie ae . specialit^țș^ T'MÎs elaborarea si implementez a proiectelor—,


Costurile vor fi suportate de Primăria Municipiului Constanța prin diverse forme de finanțare (buget local, fonduri europene etc.)
Proprietari persoa fizice/juridice,^, Primăria Mun/

Constanta, organele competente privind gestionarea serviciilor publice si persoanele de specialitate implicate in elaborarea si implementare a proiectelor.#dr fi suportate ria Municipiului Constanța prin diverse forme de finanțare (buget local, fonduri europene etc.)S.C. MAS PUBLISHING & PA

U


Elaborat NERSS.R.L. ian/a Nedea

1
P.U.Z. " SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR


(I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, I.E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827) "


UATCdnr


LEGENDA

Limite si parcelar


ÎNCADRARE LA NIVELUL ZONEI - GOOGLE EARTH


12 1311785,


93


49.95


./


’2


t

10

16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

21

09

 • 23

 • 24

 • 25

 • 26

30

S 31

8 32


77/

• irUyrZ j

< / T'


’ul

7


Coordonate pd.de contur


S Mm]

301109.714

 • 301131.310 301163.280 301174 700 301182,160 301183.270

 • 301183.310 301181.140 301123400 301082.070 301041 700 301038.323 301015.138 300998920 300997.590

 • 300985.980 300968 916

 • 300951.980 300944.642 300926.929 300942 798 300952 Q4G 300972 466 300959.889 300976.428 301026.556 301045.291 301046 930 301050.400 301064410 301082.500 301098.370


787810.204 | 787820,680

79/847.500 787863.780 .787875.660 •787883.710 787888 000 787991.380 788065.990 788139400 ’33145.357 788186260 788214.970 788217.180 788209 840

W99.126 788138 490 788197.638 788183.918 788166 048 788155.806 788132 177 788129 996 78812.430 788064 776 788080 392 788078990 783064 270 788004 740 787926 280 787858.850 i


Lur^i-n; laturf


J 24.003

35.516

17 908 '12,131 ^.850 3 4.808 '§18 412 d 86 293

;83.778 6 848 t 47017 32^74 2579 J113.736 20147 20 001

11 766

j 23.899

13.799 31.230

3 376

10.000

76.397

24.712 2511

15 123

61.156 80 518

272

49.951


U.T.R. 17


ZRA2b

P.O.T.max.» 50%

C.U.T.max.» 10.00 mc./ mp. teren R.h. max.» 20,00 m.


ZRA2b


/777.

ZRAM


P.O.T.max.» 50%

C.U.T.max.» 10.00 mc./ mp. teren ■ 3.0 mpJ A.D.C.

R.h. max.» D+P+5E (22.00m)


§9.27


KQO


P.O.T.max.» 50%

C.U.T.max.» 10.00 mc./ mp. teren » 3.0 mpJ A.D.C. R.h. max.» D+P+6E (22.00m.)


7/77

' 7 7 7


77/


ti


Stilp


7;


</

/


53:1


£5.T2i


/)*


g/


■N.C.246982


’1C^


■■ ■


>7 05


Fa


N.C.244202


X56.S3


Z.


ZRL1bfi


Denumire UTR propus conform PUZ

Limita amplasament în urma schimbului de terenuri, în vederea extinderii infrastructurii rutiere (privat -> public)

Funcțiuni existente - zonificareTerenuri amenajate aferente locuințelor individuale de tip rural si anexe gospodărești cu regim izolat de construire, avand Rh. max = P+M

Construcții existente


Spațiu verde neamenjatat

Parcare neamenajataCirculație carosabila


□ Circulație pietonalaSERE


Al


VECINĂTĂȚI PARCELA CE A GENERAT P.U.Z.:

 • - LA NORD-EST: Mun Constanta - Drum Acces;

 • - LA SUD-EST: I.E. 247755,1.E. 247756;

 • - LA SUD-VEST: I.E. 237827 si S.C. Prosper S.A.;

 • - LA NORD-VEST: I.E. 244039.


VECINĂTĂȚI ZONA STUDIU P.U.Z.:

 • - LA NORD-EST: Drum Acces;

 • - LA SUD-EST: Str. Vârful cu Dor;

 • - LA SUD-VEST: Drum acces;

 • - LA NORD-VEST: Drum acces.


Parcelarea propusa pentru terenul identificat cu numărul cadastral 244039, ce face parte din zona de studiu P.U.Z., a fost realizata cu acordul proprietarului unic de teren, Simona Stroe.


PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS - DRUM

k !> ACCES LA PARCELA CE A GENERAT P.U.Z.(categoria III)

_____ 10.70

3.50 J


1—1.85


FMtLE JUJTC€LCCAhTe-------

>: w m«i»~

JOiKo- atro CJ/ii xxno- «no. cww------


.   2.50


3.50


1.85-1


(2 PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS - STR, VÂRFUL CU DOR (categoria III)

18.80 ^50- J


3.50


3.50


ujr>:<wni

TeA 080

2.50-r


7-2.50-,


PROPUNERE

|„ . I Zona activitati industriale si de depozitare nepoluanta,

*--------’ si funcțiuni mixte complementare

Terenuri propuse spre a fi cedate domeniului public, vederea extinderii infrastructurii rutiere

S.=  *1.212 mp. din zona studiuată


xour


—*.rcm.ccaNTe


N.C.247755


PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS - STR. VÂRFUL CU DOR (categoria III)

22.60 -

?50  •


o? / . •V / ■ / // f*// >// A


B ZRA1


v 65.73 -


N.C.247756


//// Edificabil propus


5.20


3.50


3.50


P.O.T.max.» 50% C.U.T.max.» 10.00 mcJ mp. teren R.h. max.» 20,00 m.


Aliniere minima a construcțiilor


Conform adresei n».   R58856 din

direcția Generală Poliția Locala Serviciul Control Disciplina in Construcții și Afișajul Stradal, in urma vizitei pe ......       Control, in zona studiata „am constatat construcții ilegale ia nnobtiui din str. Virlui cu Dor ni. 26 (fost 13), teren identificat cu " IST8ZT. pentru care, invesoforui i’ucranitor construcții. SC Levi Lux SRL, a fost r.' •    1           uonlom,           Legiifâ

nr. 50)1991 ropublicata”

doeumenuțK- d< up P.U.Î. m. are ca scop intrarea m legalitate a construcției idenltltcate pe terenul N.C 237827, sau „a unor construcții odificate fără autorizație de construire sau caro nu respocta prevedortlv automațioi de construire" (extras din Legea nr 350/2001). Pentru orice viitoare intervenție realizată pe terenul identificat prin N.C. 237827 se vor respecta reglementările prezentei a» Hn d ii 7


-.................

20.05 2019, eliberata de Oii

Construcții Șl Afi teren a Corp C constatat constn

(VC Z//oZ de constr, sancționat


se vor respecta reglementările p / documentații de Up P.U.Z. avizate


I

1 RcV

Coordonat» pct.do contur

Lungimi

DțLH- i )

Xlmj

Y(m!

301005.544

788126 /4»|

37

12

301038.323

788145 357

13

301015138

788188 260

J 47 277

300974 028

788162.912

27 257 8

1 3

J0C388.592

768146 082

7.210

4

300993 310

708140.630 I

2.788 H

300995.154

5788130:537 |

15.719 ||

I_

||

•Suntafețeto ;ner,|ionate ’.n cadru', prezen'.e tțocurneniațll au fo#t ca


In urma ședinței comisiei tehnice in cadrul Primăriei Mun. Constanta pe baza careia s-a eliberat avizul de oportunitate nr. 78518/ 28.06.2017 ce menționează la punctul 1, faptul ca: "Teritoriul delimitat prin P.U.Z. in suprafața de cca. 2 ha., va fi delimitat de str. Vârful cu Dor, fiind incluse terenurile: I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 244203, I.E. 246982, I.E. 237827."

Se precieaza faptul ca in planurile anexa a certificatului de urbanism nr. 1271/ 15.05.2017, pentru elaborare P.U.Z., se propusese zona de studiu delimitată de str. Vârful cu Dor fiind incluse terenurile: I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 244203 (ce a fost ulterior dezmembrat).

Astfel in urma obținerii avizului de oportunitate (etapa ulterioara obținerii certificatului de urbanism, in cadrul elaborării P.U.Z. prin care se definitivează si limita zonei studiate prin documentația urbanistica), zona de studiu pentru care s-a solicitat ridicarea topografica către S.C. GEOCAD LIMITS S.R.L. este delimitată de str. Vârful cu Dor si cuprinde terenurile: I.E. 244039, I.E. 244202, I.E. 247755, I.E. 247756, I.E. 246982, LE. 237827._________________________________________________________________________________________

Prezenta documentație nu are ca scop intrarea in legalitate a unor construcții edificate fara autorizație de construire sau care nu respecta prevederile autorizației de construire.

Inițiator P.U.Z.: S.C. ELEMO S.R.L., pentru a accentua faptul ca inițiatorul documentației de urbanism nu solicita intrarea in legalitate pentru terenul aferent (I.E.244202):

 • •     C.U.T.- ul propus este mai mic sau egal decât patru.

 • •     C.U.T.- ul propus este mal mic sau egal decât C.U.T. aprobat plus 20%.

PREZENTA DOCUMENTAȚIE RESPECTA LEGISLAȚIA APLICABILA.


BILANȚ TERITORIAL - ZONA STUDIATA SITUAȚIE PROPUSA

ZONIFICARE EXISTENTA

SUPRAFAȚA

mp.

%

ZRAM

24.399.4961

95,27%

CIRCULAȚIE RUTIERA (si construcții aferente)

1.212,2566

4,73%

TOTAL

25.611,7527

100%


Terenurile care prezintă construcții realizate anterior prezentului P.U.Z., se vor păstră si vor funcționa pe toata perioada de exploatare a acestora până la desființarea/ demolarea lor, urmând ca noile construcții să se încadreze în prevederile prezentului regulament.


61.4


N.C.237827


Țif/ w/.


Aliniament


conform hdicM.^


F*


ZRL1b


ii


P.O.T.max.» 40%

C.U.T.max.» pt. construcții parter - 0.40 mp./A.D.C. 7 pt. construcții P+M • 0.65 mp./A.D.C. I Inaltlmea max. la cornișa » 4.5 m. (P-P+M)


ZRL1b


P.O.T.max.» 40%

C.U.T.max.» pt. construcții parter - 0.40 mpJA.O.C. pt. construcții P+M - 0.65 mp./A.D.C. inaltlmea max. la cornișa » 4.5 m. (P-P+M)


|________| Locuri de parcare amenajate propuse

I        } Vegetație de aliniament propusa

Legenda ridicare topografica:


MMT JM»

■—

nv&x MTOkOCJMȚț-----

if tv ms »-------


•Ave.® avr:tp:4Mt

CM 1TSA7 llTBi tl


58.34


T

<D

©


Construcții

Eterre

Imobil ce generează PUZ

Aliniamentul cvartal PUZ Cota teren

Drum

Stâlp electncitate

Cămin telefonie

Canalizare

Gaze

Gaiger

Arbore

Post TRAFO


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:


P.O.T.max = 50%;

C.U.T.max (în funcție de destinația construcțiilor): = 10.00 mc/ mp. teren;

= 3.0 mp. A.D.C./mp. teren;

R.H.max = D+P+5E (22.00 m.);


(4) PROFIL STRADAL TRANSVERSAL - STR.

VÂRFUL CU DOR (categoria III) - SE MENȚINE

15.20 -----------------------

’      A _________o cn4.00


4.35


PROFIL STRADAL TRANSVERSAL - STR. MARGARETEI (categoria III) - SE MENȚINE


.TCe.OUrtTÎGENERALITĂȚI - CARACTERUL ZONEI PROPUSE

ZRAM - ZONA ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI FUNCȚIUNI MIXTE (ECHIPAMENTE PUBLICE, SERVICII DIVERSE, LOCUINȚE DE SERVICIU)

Zona se regăsește in proximitatea unităților de sere din sud-vestul cartierului "Viile Noi", în cadrul municipiului Constanța, în intravilan.

Zona se compune din terenuri reglementate anterior de activități productive și depozitare. Suprafețele terenurilor care alcătuiesc zona studiată sunt libere de construcții, cu excepția terenului identificat prin nr. cadastral 237827, din sud-estul zonei.

întreaga zonă din vecinătatea zonei studiate este în plin proces de dezvoltare, ținând cont de tipologia vecinătăților și de specula imobiliară ce a reieșit din lotizările realizate în ultima perioadă de timp. Zona se caracterizează atât prin unități cu profiluri industriale diferite nepoluante cât și prin unități cu profiluri de servicii diverse (medicale, specializate de intervenție, învățământ - cu precădere profesional, și echipamente cu caracter social), distribuție și comercializare.


în zona reglementată prin prezenta documentație - ZRAM sunt admise următoarele utilizări:

UTILIZĂRI ADMISE:

-activități industriale productive și de servicii, IMM cu profil nepoluant desfășurate în construcții industriale mici și mijlocii;

-distribuția și depozitarea bunurilor și materialelor produse;

-cercetarea industrială care necesită suprafețe mici și medii de teren;

-locuințe de serviciu și/ sau sociale;

-showroom auto cu funcțiuni coroborate: service auto, spălătorie auto;

-cabinete medicale;

-servicii de intervenție în caz de accidentare;

-învățământ (cu precădere profesional);

-echipamente cu caracter social (cantină, creșă, etc.)

-birouri;

-comerț și alimentare publică.


PROCENTUL DE OCUPARE minim pt. SPATII VERZI pe lot

DENUMIRE U.T.R.

U.T.R.

S. (mp.)

Procent min. spatii verzi cf. H.CJ.C. 162/ 22.05.2013

ZONA      ACTIVITATI      INDUSTRIE

NEPOLUANTA SI FUNCȚIUNI MIXTE (ECHIPAMENTE    PUBLICE,    SERVICII

DIVERSE, LOCUINȚE DE SERVICIU, ETC.)

ZRAM

24.399,4961

 • - construcții Industriale: mln 50%;

 • - construcții comerciale min. 50%;

 • • construcții de Invatamant: min.30%:

 • - blocun de locuințe: min.30%;

 • • construcții de sanatate. min. 15 mp./pers;

TOTAL

24.399,4961

°roceritele minimale ment onate, reprMlMS raportul dintre Mpr«fata aferenta spatiilor vertl li suprafața terenulu detlruta de investitor/ oencfeiar, cu mențiunea ca investitorul/ □anat clarul poate repartiu suprafața de spațiu verde pe

• suprafața de teren ramasa liber» după reallurea corstrjctulor sl parcărilor aferente mentorate n aceia 5 a R.G U„ aprobat pnn H.G.R. 525/1996, rapub>cata;

 • - suprafața fațadelor constructor;

 • - suprafața te'aselo*/ awpeMului.


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI pe parcela ce a generat documentația de tip P.U.Z.

S. (mp.)

P.O.T.

C.U.T.

R.H. (m.)

S.c.(mp.)

S.d.(mp.)

2000,00

50%

10.00 mc./mp.; 3.00 mp./ADC

22,00 m.

1000,00

6000,00

U.T.R. PROPUS SI INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI in zona de studiu

U.T.R.

S. (mp.)

P.O.T.

C.U.T.

R.H. (m.)

S.c.(mp.)

S.d.(mp.)

ZRAM

24.399,4961

50%

10.00 mc./mp.

3.00 mp./ADC

22,00 m.

12.199,75

73,198.49

TOTAL

24.399,4961

12.199,75

73,198.49


Reglementari urbanistice propuse pentru terenul ce a generat P.U.Z.: S. teren - 2000,00 mp.

P.O.T.max. = 50%;

S.C.max. = 1000,00 mp.; C.U.T.max. = 3.0 mp. A.D.C./mp. teren; S.C.D. max. = 6000,OOmp. A.D.C./mp.teren; R.H.max. = D+P+5E (22.00 m.);

Funcțiuni; birouri/ sediu administrativ, depozit, locuințe de serviciu.


r- 2.65-P-8-?-


.'5*

c—


PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS - STR. VÂRFUL CU DOR (categoria III)

17.85  -

3To___’


3.50


3.50


?8^rjs4dinte sedi^ .


trauir


PROFIL STRADAL TRANSVERSAL PROPUS - DRUM


CONTRASEMNEAZÂ SECRETAR,

MARC' !. A

rM-eie «roțowjHTț


coo


PLAN TOPOGRAFIC VERIFICATOR


s.c.^

^rTrij


ACCES ZONĂ SERE

__________ 9.00

---3.50 J


3.50


-i.


Ji j ' -'^STANȚA !AR!      GiPlULUl CONSTANȚA

F • -'<;T* 3 Urii?ANiSM

CZA . a 5CMK3ARE :â ’s           nr, . . I__

IRHITlCTSlF ______


MS S.R.L cu Daniela Ramona


SC. 1:150/^

Pi


S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. /      CONSTANTA

4/2013 fANTA • ROMĂNIA


113/1


SPECIFICAȚIE

NUME

/Z

Ssf proiect

UR6.BÂJENARU, ALEXANC

fa

Proiectau

Desenat

URB. M*NCĂ RĂLL’C*h€DEJ

ARH WIKAJ_STEBWG*R

u

U«B.uO«D*N*-:CAeLA.PÂVALlK:

scara

1/1000

tci-mar

U-V 08/2^19


ELEMO S.R.L.

ACĂtS»; ST*A0* V*Ă*UL CU DOR. FS - SOL* ?5


Titlu proiect:         P.U.Z.

"SUPRAFAȚA INTRAVILAN - STRADA VÂRFUL CU DOR (I.E. 244039, I.E. 244202, I.E.24775S,

________I.E. 247756, I.E. 246982, I.E. 237827)" Titlu planșa:

REGLEMENTARI URBANISTICE PROPUSE


Pr. nr.

84/2016


Faza:


P.U.Z.


Planșa nr.

U-03.1


Conform legii dreptului de autor, acest proiect eStepropnetatea intelectuala a S.C. MAS PUBLISHING & PARTNERS S.R.L. Constanta, iar reproducerea, refoloslrea sau prezentarea sa publica fara acordul scris al proiectantului este strict interzisa si se pedepsește conform legii.