Hotărârea nr. 56/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 203/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANȚA”

ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE pentru aprobarea modificării art.l și art.2 din HCL nr.203/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de ........$£..../.02.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.34468/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 33388/18.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD/1;

Ținând cont de dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.38, Dimitrie Cantemir, Constanța", în sensul modificării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a Devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de investiții, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea estimativă a investiției:

Total general: 4.265.394,90 lei, fără TVA, adică 5.069.515,53 lei (cu TVA), din care C+M: 2.885.309,63 lei fără TVA, adică 3.433.518,46 lei (cu TVA),

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru,     *— împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție c#5 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ                         CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENAG


CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA Nr.        /...............

ANEXA nr. 1 la H.C.L.


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: 1980;

Număr de niveluri: P+2E;

Sistem structural: pereți de zidărie din cărămidă presata, cu plansee din beton armat monolit si acoperiș tip terasa necirculabila;

Capacitate, funcțiune: 846 de elevi, 55 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția are destinația de școala gimnaziala.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni:

Scenariul 1:


 • -  desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

 • -  decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

 • -  acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertare);

 • -   decopertarea, aplicarea stratului termoizolant si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

 • -  refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apelor pluviale in mod corespunzător;

 • -   decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare (reparații locale), acolo unde se vor executa lucrări de instalații;

 • -  decopertarea tencuielii si refacerea peretelui ce prezintă fisuri, in zona corpului C, respectiv peretele interior situat intre casa scării si sala de sport (ultima sala). Daca se constata la decopertare ca acestea se regăsesc si in zidărie se vor repara prin injectare cu lapte de ciment;

 • -  in canalul tehnic, se impune protejarea barelor existente de armatura expuse; amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter, dotarea rampei existente cu balustrada de siguranța si aplicarea unui strat antiderapant peste stratul suport existent, care sa permită utilizarea rampei pe toata perioada anului;

construirea unei rampe noi langa intrarea profesorilor pentru accesul persoanelor cu handicap in clădire;

 • -  tennoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • -  tennoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

 • -  protecție fațada dinspre teren cu plase;

 • -   reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente ale acesteia pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoenergetic (PVC), cu geam tripan (R=0.77 m2kW) si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare, fante hidroreglabile si solbanc;

refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece Ia interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

refacerea hidroizolatiei perimetrale; deoarece pentru intervențiile pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate pe interiorul clădirii;

înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii si pana la căminul de branșament.

Scenariul 2:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune închiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertare);

decopertarea, aplicarea stratului termoizolant si refacerea totala a hidroizolatiei de la nivelul acoperișului de tip terasa necirculabila;

refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apelor pluviale in mod corespunzător;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare (reparații locale), acolo unde se vor executa lucrări de instalații;

decopertarea tencuielii si refacerea peretelui ce prezintă fisuri, in zona corpului C, respectiv peretele interior situat intre casa scării si sala de sport (ultima sala). Daca se constata la decopertare ca acestea se regăsesc si in zidărie se vor repara prin injectare cu lapte de ciment;

in canalul tehnic, se impune protejarea barelor existente de armatura expuse;

amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de Ia parter, dotarea rampei existente cu balustrada de siguranța si aplicarea unui strat antiderapant peste stratul suport existent, care sa permită utilizarea rampei pe toata perioada anului;

construirea unei rampe noi langa intrarea profesorilor pentru accesul persoanelor cu handicap in clădire;

termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montata pe fata exterioara a pereților;

protecție fațada dinspre teren cu plase;

reabilitarea terasei prin decopertarea tuturor straturilor existente ale acesteia pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoenergetic (PVC), cu geam tripan (R=0.77 m2kW) si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare, fante hidroreglabile si solbanc;

 • -   reabilitarea instalației de iluminat interior;

 • -   reabilitarea instalației electrice pentru prize;

 • -  montarea panourilor fotovoltaice;

lucrări de creștere a performantei energetice, aferente instalațiilor termice, sanitare, iluminat artificial si implementarea unui sistem de management energetic integrat, pentru urmărirea, înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice;

 • -  montarea panourilor solare pentru producerea apei calde de consum;

 • -  implementarea unui sistem de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru întreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efectuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul terasei;

 • -  demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • -  crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -  refacerea hidroizolatiei perimetrele; deoarece pentru intervențiile pe zona canalului tehnic nu pot fi efectuate la exteriorul clădirii, se recomanda ca aceste lucrări sa fie executate pe interiorul clădirii;

 • -   înlocuirea sistemului electric: conductori, prize si întrerupătoare;

 • -  repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din canalul tehnic al clădirii si pana Ia căminul de branșament.

Analizând cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, întrucât:

 • -  clasa energetica a imobilului Scolii Gimnazile nr. 38 din Constanta va fi “B”;

 • -  va scadea volumul de gaze cu efect de sera cu 70.63%;

 • -  va scadea consumul anual de energie primara cu 51.60%;

 • -  va scadea consumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile cu 69.30%;

 • -  va scadea consumul anual de energie finala din surse neregenerebile cu 70.48%;

 • -  se va implementa sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice;

se va implementa sistemul cu panouri solare pentru asigurarea apei calde de consum.

Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) Indicatori valorici:

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

5.069.515,53 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

4.265.394,90 Iei

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M)*

Anul I (INV/C+M): 423.700,00 lei fara TVA, respectiv 504.203,00 lei cu TVA / din care C+M: 0.00 lei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 2.221.321,83 lei fara TVA, respectiv 2.643.372,97 lei cu TVA / din care C+M: 1.713.672,90 Iei fara TVA, respectiv 2.039.270,75 lei cu TVA;

Anul III (INV/C+M): 1.620.373,08 lei fara TVA, respectiv 1.928.243,96 lei cu TVA / din care C+M: 1.171.636,73 lei fara TVA, respectiv 1.394.247,71 lei cu TVA.

b) Indicatori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

 • c) Capacitati:

Situația existenta:

 • -   suprafața teren: suprafața construita:

 • -   suprafața desfasurata:

 • -  P.O.T.:

 • -  C.U.T.:

7580.00 mp;

1069.00 mp;

3181.00 mp;

14.10%;

0.42.

Situația propusa:

suprafața teren:

7580.00 mp;

suprafața construita:

1075.28 mp;

suprafața desfasurata:

3214.30 mp;

-  P.O.T.:

14.19%;

-  C.U.T.:

0.42.

Proiectant,

S.C. HIGH CONSTRUCT PROIECT S.R.L.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,


MARCELA ENACIJE


ANEXĂ LA

PROIECTANT: SC HIGH CONSTRUCT PROJECT SRL, J13/1290/2010, RO27195079


HCLM NR. iQo/Q

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului

“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANTA" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”

Nr. ort

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

ELIGIBILE

NEELIGIOILE

CHELTUIELI TOTA LE

Valoare Iară TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare Tară TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI .

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1                                   .                                        :                         ...         .              .        .        ........ '

Cheltuieli pentru obținerea ți amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

-

12

Amenajare teren

-

.......'

-

-

13

Amenajări pt. protecția mediului

-

-

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

-

TOTAL CAPITOL I

-

-

CAPITOLUL 2                           '            .

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1. [Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

- .

. ..

-

-

-

CAPITOLUL 3...... ' ’    ”                                                         .                                                                                              .....

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5.950.00

5,000.00

950.00

5,950.00

3.I.I

Studii de teren

5,000.00

950.00

-5,950.00

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

.......- .

-

-

-

3.13

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

-

32

Documenlații-suport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1.000.00

190.00

1.190.00

-

-

1,000.00

190.00

1,190.00

33

Expertizare tehnică

36,700.00

6,973.00

43,673.00

36.700.00

6.973.00

43,673.00

34

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

11.000.00

2,090.00

13,090.00

11,000.00

2.090.00

13,090.00

33

Proiectare

53.800.00

10.222.00

64,022.00

282,200.00

53,618.00-

335,818.00

336,000.00

63,840.00

399.840.00

33.1

Temă de proiectare

-

-

-

-

332

Studiu de prefetabiiitate

-

-

-

-

333

Studiu defezabilitate/documentafie de mirare a lucrărilor de intervertfii și deviz general

26,800.00'

5.092.00

31,892.00

26,800.00

5.092.00

31.892.00

33.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,000.00

.    ..       950.00

5,950.00

..........■■

. ... .. . . -

5.000.00

950.00

5.950.00

333

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2,380.00

10,200.00

1.938.00

12,138.00

12.200.00

2318.00

14318.00

33.6

Proiect tehnic și detalii de execufie

20.000.00'

3.800.00

23.800.00

272,000.00

51.680.00

323.680.00

292.000.00

55.480.00

347,480.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

-

-

3.7

Consultanță

87,450.00

16,615.50

104,06530

87.450.00

16.61530

104,06530

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

41250.00.

7.837.50

49,08730

41.250.00

7,83730

49,08730

3.72

Auditul financiar

46.200.00

8,778,00

54.978.00

46.200.00

8,778.00

54.978.00

33

Asistență tehnică

51,000.00

9.690.00

60,690.00

51.000.00

9.690.00

60,690.00

3.8.1

Asistent tehnică din partea proiectantului

23,000.00

4.370.00

27,370.00

■-

23.000.00

4.370.00

27370.00

3.8.1.1

- pe perioada de execufie a lucrărilor

22,000.00

4;180.00

26,180.00

22,000.00

4,180.00

26,180.00

3.8.12

- pentru participarea proiectantului ia fazele incluse în programul de control a! lucrărilor de execufie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

-

1,000.00

190.00

1.190.00

3.82

Dirigenfie de șantier

28,000.00

5,320.00

33,320.00

-

28.000.00

5.320.00

33320.00

3.83

Asigurarea supravegherii arheologice la lucrări de săpătură

-

-

TOTAL CAPITOL 3

245,950.00

46,73030

292,68030

282300.00

53,618.00

335318.0(1

528,150.00

10034830

62849830

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAfiHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂANEXA LA

HCLM NR.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CAPITOLUL 4          .......

Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1

Construcții $1 instalații

2,664,745.13

50630137

3,171,046.70

112,61331

21396.62

134,010.43

2,777358.94

527,69820

3305,057.14

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

2.179,347.31

.414,075.99

-  .  2593,423.30

.

2,179.347.31

414,075.99

2593.423.30

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

485.397.82

92.22559

577.623.41

-

-

-

485,397.82

92.22559

577,623.41

4.1.3

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare * NEELIGIBIL

-

-

112,613.81

21,396.62

134,010,43

112,613.81

21.396.62

134,010.43

4.2

Montaj utilaj tehnologic

91352.70

17395.01

108.947,71

-

91352.70

17395.01

108347.71

4.2.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

91552.70

17395.01

108,947.71

91.552,70

17,395.01

108,947.71

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

43.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesiți! montaj

..   .  55233239

104,98125

657314.14

552532.89

104381.25

657314.14

4.3.1

OBIECT 1 -Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

552532.89

104,981.25

.657.514.14

552532.89

104.981.25

657,514.14

4.3.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care nu necesita montaj și echip de transp.

-

-

-

-

-

-

45.

Dotări

8.797.50

1,67133

10.469.03

-

8.79750

1.67153

10.469.03

4.5.1

OBIECT 1 - Masuride creștere aeficîentel energetice in clădirile publice

-

-

-

-

452

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

8.79750

1.671.53

10.469.03

-

8.79750

1.67153

10,469.03

4.6.

Active nccorporale

-

-

-

-

. -

TOTAL CAPITOL 4

3317,62822

63034936

3,947,97738

112,61331

2139632

134310.43

3.430242.03

651.745.99

4.081,988.02

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

80,09639

1521831

9531420

-

80,09639

1521831

95314.70

5.1.1

Lucrări de construcții

.16.397.99

3,115.62

19,513.61

-

16,397,99

3.115.62

19513.61

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

63.698.40

. 12.102.70

75,801.10

-

63,698.40

12.102.70

75,801.10

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33,181.06

33.181.06

-

-

33.181.06

33,181.06

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% C+M -cap.( 1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.L1)

14,42655

14,42655

-

14.42655

14,42655

52.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărOordeconstrucții 0,1% C+M-cap.(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,88531.

2.885.31

-

-

2,885.31

2,88531

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitectilor(0.05% din C+M)

1.442.65

1,442.65.

1,442.65

1,442.65

5.2.5

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 05% C+M -cap,( 12+1.3+1.4+2+4.1+42+5.1.1)

14,42655

14,42655-

14.42655

14,426.55

5.25

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construirefdesființare

-

-

-

-

53.

Cheltuieli diverse ți neprevăzute

171312.10

3238730

204,099.40

171312.10

3238730

204,099,40

5.3.1

Cheltuieli diverse ți neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2+cap 4)

171.512.10

32587.30

204,099.40

171.512.10

32.S87.30

204,099.40

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8,400.00

1396.00

9,996.00

8,400.00

1396.00

9,996,00

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8.400.00

1596.00

9,996.00

8.400.00

1.596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

293,18935

49.401.61

342391.17

293.189.55

49,401.61

342391.17

CAPITOLUL 6                                                                              .

Cheltuieli pentru probe tehnologice fi teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

' ........- "

-

-

62

Probe tehnologice ți teste

-■

-

13.813.32

2.62453

..    .   16.437.85

13.813.32

2.624.53

16,437.85

TOTAL CAPITOL 6

-

-

- '

1331332

2.624.53

16.437.85

1331332

2.62433

16,437.85

TOTAL GENERAL

3356,767.77

726,481.48

458324925

408327.13

77,639.16

48626629

4265394.90

804,120.63

5,06931533

Din care C + M (12 +13 + 1.4 + 2 +4.1 + 42 + 5.1.1)

2,772.695.82

52631221

3,299308-03

11231331

2139632

134,010.43

2385309.63

54820833

3.433318.46

11.02,20 IR

19%

In preturi la data de; TVA:

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACW£

ANEXĂ LA

HCLM NR. 55 lolOl9

PROIECT : “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 38, DIMITRIE CANTEMIR, CONSTANTA" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică


NR. CRT.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

3.1.

STUDII

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.

STUDII DE TEREN

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.1.

STUDIU TOPOGRAFIC

2,500.00

475.00

2,975.00

3.1.1.2.

STUDIU GEOTEHNIC

2,500.00

475.00

2,975.00

3.1.2.

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0.00

0.00

0.00

3.1.3;

ALTE STUDII SPECIFICE

0.00

0.00

0.00

3.2.

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3.

EXPERTIZA TEHNICA

36,700.00

6,973.00

43,673.00

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.4.1

AUDITUL ENERGETIC

9,000.00

1,710.00

10,710.00

3.4.2

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.

PROIECTARE

336,000.00

63,840.00

399,840.00

3.5.1.

TEMA DE PROIECTARE

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

STUDIU DE PREFEZABILITATE

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

STUDIU DE FEZABILITATE/D.A.L.I. SI D.G.

26,800.00

5,092.00

31,892.00

3.5.4.

DOCUMENTATE TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERE AVIZELOR/ACORDURIIJ3R/AUTOR1ZATI1LOR

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A P.T. SI D.E.

12,200.00

2,318.00

14,518.00

3.5.6

P.T.SID.E.

292,000.00

55,480.00

347,480.00

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0.00

0.00

3.7.

CONSULTANTA

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1.

MANAGEMENTUL DE PROIECT

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2.

AUDITUL FINANCIAR

46,200.00

8,778.00

54,978.00

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

51,000.00

9,690.00

60,690.00

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

23,000.00

4,370.00

27,370.00

3.8.1.1.

PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

22,000.00

4,180.00

26,180.00

3.8.1.2.

PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, AVIZAT DE I.S.C.

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2.

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

28,000.00

5,320.00

33,320.00

TOTAL CAPITOL 3

528,150.00

100,348.50

628,498.50

In preturi la data de: 11.02.2018

TVA:

19%


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA EN EANEXĂ LA *1

HCLM NR-51S Z<SQ$


ACKftfATt

A.

ANA

fVUX

NVCCb

noi

M

u

LI

LA

LA

LA

Lf

L|

Lt

LI»

LII

LU .

LI

M

LA

Li

LA

Li

LT

L0

Lt

Llt

LII

LU

LI

u

LJ

L*

Li

LV

La

Lt

LDM^TYAJ

ru» rmomutCMU bouukntaiui nftttcwun

9JSO.DO

Mm»

MM— rni<lnT*iHiM »)

... Jț.ftB'BP

MNO»

«MdW

94KXU0

B*—inii

JMWfl)

ftWOO

PKXECtUUSi rtOCIDtkJ MACEOlTUt

/taMM      QÎJkt, rx 9 EUXL

»M — ELtAC. <*.L dCUUL tiw J>

. iota#

ItW»

jmxm

m* »*•            r»f J»

WM

l*Ad»

■j~~—   bUa    ****

* MM*

ItaU-fț                fc"'*              MB 'f

*Ma mMzM A w>» Mai 9t—

.b1

M     țnf J.J

4JC0V

4400.40

. 4JOO.M

*.*»«

• 4,3090®

4JMDQ

d '4JMO0

4JOOD0

Mja*aa

IJX.oa

lJJt«

14X1*

1JWM

MMM

IJM*

14500»

’ l-M«

■ Mftft

4430. M

M»ao

limb»

14304)0

IW»

- MMM

, . LU0.M

io»»

14SLQ0

1J30.M

i.ix.uo

- 1419.00

lOBfl

MM«

■ IXWm

• I.1WM

'' ■ l,l».0d

MWtD

-MMM

- IJ3990

-. i.lfto»

' 14X1.00

ijMkOO

4I.2JM0

?■>*__ J

a.tnij

' ’ L

WX«

14JMJ

IXliX

wu>

/Lin»

MUU

UIMI

LUMI

LUAJj

LUX»

:  Lt».»

14JWJ

' 1C3L3J

MJXM

LUMI

J4H»

IWJJ

J1400M

EXLCUȚIX WC*ĂM

-

' - •

■ -• *

-•• • -.

•••• -,

-■

.•

C* , ■-    ■       l«    1 ■ !■ 1 Mț

.. L*W7W

itm.w

J|| t    i       • 1 iilfri»-» ■ «Mm <o* *7

. ..IU»*

liH*’

XULM

11 u*

- AJ.U

- lin*

)J3*W

UsLB

., uaid

-. MM*

LUUt

; JJJtJO

LSiMO

- ajjuo

X5JLM

Ulii

Ua*

UMM

MM9

i —**11 i »m.»**—  f-^. jj

raiifit

vroi tio

- rrjitM

V74IM»

tMilw

: rtiîLit

roiLoo

• V7JTS0V

. ffWlM

V7JIU9

- . T74J1**

- TMJLOt

rjiw»

F- vijitM

fUjIM

fUIlM

r 971JLM

tTJILBV

MaajzMi

■    4j        , UBlR Irt^

- M471M

. 3UWJ3

9M7MJ

J4.IÎW

- 3M71A3

-3L479O

'.. 3M7TA1

M.4VM)

- .vMnu

5U»Ă]

'. smmm

SMnAi

. M4MJ3

M.m.u

JMNU

M4W4J

IMAU4I

kt-Mf '[Ml,    {Af4)

U MAU

" S3MLC0

■ iumii

Huni

«I4IM0

30«J40

' ÎBJ6LN

MIJJOJI

3JÎL4J

- MM

0JÎL41

♦ja.41

•JJMI

-:. WiM

■ .. 9J1UJ

«4SMI

p IJîW

0.1JH43

• 91341

. - 9.521,43

•JM43

■  9J4341

Ij34>

•JM4»

vn.«

.  1.57143

ITIJ11I0

. 144LM

. tLilM

IWJ

(WM

IJ4XM

,. iXlMl

MUM

1**U»

l*4M|

luk»

14049

IA45JI

IjWJ»

IHJ-M

iAU»

14UJ4

UJIIJ*

j w

- Lftnca

tMOjt*

- ■ -

1   V

DTMTrtu muCTlAM

InM

LBAM

-• IUIM1

IM1M3

IrtATiL

MIAU (tai ta»TV4l

}?,«*■

MMM

IJJM

UMS

MMM

iwjiur

mjiu?

MtJlăM

U1M

MM*

UM«

UM>

mmw

MMM

UUM

Itî^lUf

mui»

iwjn»

ITM9LM

run*

rtu»t*

rrjovMv

«xumm

A3MMM

*wu*

IMJMS

ovniJ

)<nw

BUTW

1714M4

IVMAU

UM

MM*

UUMV

njMM

M440U0

U1U2LW

UMiUM

LHMMM

t+M

1.7U4TM9

Mir LOM»


PREȘEDINTE ședință.

0^(£C,contrasemnează

MAnc'glS-gN^lg1^