Hotărârea nr. 559/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND DETALIEREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 286/2006


coNsrA/v-^ RomÂNIA

JUDETUL CONSTANȚA ffiiyffl MUNICIPIUL CONSTANȚA.

CONSILIUL LOCAL. -

r r</im .


H O T A R Â R E

privind detalierea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent

Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 286/2006


» .Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data ___(l-T, yC 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 229784/27.11,2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediujui înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 240389/11.12.2019.

Având în vedere prevederile art. 27^1 lit. a) și d), art. 32 alin. (5) lit. b), art. 48 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare;

;în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 - Se aprobă unele precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 286/2006, în sensul că autorizarea investițiilor nu va fi condiționată de elaborarea prealabilă a unei documentații de urbanism PUD pentru:

i- terenuri aflate în zona de protecție a sursei de apă,

  • - terenuri care au rezultat din comasarea sau reparcelarea loturilor,

  • - reconfigurarea tramei stradale;

  • - terenuri aflate în zona de protecție sanitară față de cimitir,

cu condiția încadrării în reglementările urbanistice aprobate , precum și a obținerii avizelor favorabile de la deținătorii de utilități, ori de la instituțiile care impun restricțiile.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 286/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată:de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost vot

5) pentru,______

La data adoptării sunt în f yjiicjție ij - co nsi I ieri din TI membri.
CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


nW /S.fcLyW