Hotărârea nr. 558/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU - SUPRAETAJARE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER, STR. NĂVALNICULUI NR. 13, INVESTITOR PELCEA CRISTIAN CONSTANTINHOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu -supraetajare locuință individuală parter, str. Năvalnicului nr. 13, investitor Pelcea Cristian Constantin

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de (9 > IX) 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 236509/05.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Direcției urbanism nr. 241504/12.12.2019, precum și avizul nr. 236503/05.12.2019 al arhitectului șef;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu toate modificările ulterioare, ale art. 27A1 lit. c) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 19 al Ordinului nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;

Văzând solicitarea domnului Pelcea Cristian Constantin înregistrată sub nr. 172775/09.09.2019;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art,, 1 - Se aprobă Planul urbanistic de detaliu pentru terenul situate în str. Năvalnicului nr. 13, conform documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu mențiunea că aceasta se aplică exclusiv în vederea autorizării lucrărilor de supraetajare locuință individuală parter, care respectă cumulativ toate reglementările aprobate prin prezenta.

Terenul care a inițiat PUD-ul, situat în str. Năvalnicului nr. 13, în suprafață de 159 mp (potrivit actelor de proprietate) și 145 mp (potrivit măsurătorilor cadastrale), identificat cu nr. cadastral 230463, înscris în cartea funciară a UAT Constanța, este proprietate Pelcea Cristian Constantin conform contractului de vânzare, autentificat sub nr. 4019/09.11.2017 la Biroul individual notarial Alexandrescu Ciprian.

Art,, 2 - Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la art. 1 este de doi ani de la data aprobării prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă doi ani la solicitarea investitorului.

Ari:. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către domnul Pelcea Cristian'. Constantin, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

__pentru,        împotrivă, l abțineri.

La data adoptării sunt în funcție cX£ consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARCONSTANȚA

NR.       / (0 JX> 2019


tel. 0241698 008 secretariat@allarhitectura.ro Unirii 19A 900532 Constanța

jînr^Arrr^i

cod unic ROI 4556786         S.R.L.

MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Introducere

 • 1.1. L'țate de recunoaștere a documentației

denumirea proiectului: Plan Urbanistic de Detaliu în vederea reglementării retragerilor față de limitele laterale și posterioare ale lotului, conform Legii 350/2001 și Normelor de aplicare a Legii 350/2001, pentru construire imobil locuință unifamilială inițiator (beneficiar): Pelcea Cristian Constantin        _________________________

amplasament: str. Năvalnicului 13, Constanța, nr. cad. 2^0463 _ JUDEȚUL CONSTANȚA suprafața terenului studiat: 159 mp elaborator: s.c. AII Arhitectura s.r.l., arh. Narcis Gelal data elaborării: iunie 2019

:fO463^7wEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNiCIHULUI COMSTANȚA DIRECȚIA UR8AMSM VJZAT fcPUE «SCHIOARE

Anexă ’a avizul nr. / . /__________

ARHITECT ȘEF '__________


1.2. Obiectul lucrării                                  ______________

Obiectul lucrării, specificat încă din titlul său, este de stabilire a amplasamentului supraetajării unei locuințe existente pe parcelă, prin reglementarea distanțelor ță de limitele laterale și poster ioare ale acesteia.

Documentația asigură condițiile de amplasare, dimensionare^j^mf' a obiectivului pe parcelă, în corelare cu funcțiunea predominantă fi

Prezentul P.U.D. are caracter de reglementare specifică și se elași servire edilitară ediate.

rează în scopul modificării prevederilor din P.U.D. aprobat prin H.C.L.M. 51/2004, corelate cu condiționările din certificatul de urbanism. Scopul lui este de a pune la dispoziția autorităților publice locale reguli de amplasare a obiectivului pe terenul identificat, utilizarea rațională a acestuia, corelarea intereselor generale cu cele particulare ale inițiatorului P.U.D. în valorificarea terenului, facilitarea elaborării proiectelor ulterioare de investiții.

*

2. încadrarea în zonă

 • 2.1.   Concluzii din documentații deja elaborate

Conform, documentației de urbanism aprobate, terenul se află în zona de locuințe și funcțiuni complementare.

Nu sunt specificate utilizări admise cu condiționări și utilizări interzise.

Procentul aprobat de ocupare a terenului este de 35%, iar coeficientul de utilizare al terenului este 1,0. Se admite o creștere a P.O.T. cu 10% în condițiile în care în interiorul clădirii se află o funcțiune complementară admisă, și o creștere corespunzătoare a C.U.T. în aceleași condiții.

 • 2.2. Concluzii din documentații elaborate concomitent cu P. U.D.

Au fost elaborate următoarele studii de fundamentare:

 • a) studiu de însorire

Din studiul de însorire rezultă că amplasarea construcției pe parcelă este făcută astfel încât să beneficieze de însorire corespunzătoare. De asemenea, supraetajarea propusă nu afectează însorirea construcției învecinate existente și nici o eventuală extindere a acesteia.

 • b) studiu geotehnic

Studiul geotehnic permite supraetajarea, fără lucrări suplimentare deosebite de consolidare a terenului de fundare.

 • c) studiu topografic

Ridicarea topografică indică un teren aproximativ orizontal. Se pot asigura pante de scurgere a apelor pluviale în incinta proprietății, care se vor canaliza și dirija spre rețeaua publică, fără afectarea vecinătăților sau domeniului public.

 • d) studiul volumetric

Amplasarea construcției distanțat față de limitele laterale și posterioară permite o volumetrie care oferă vederii patru fațade tratate arhitectural, cu amplasarea ferestrelor.. camer@.lor de locuit astfel încât să poată beneficia de iluminare și însorire coiijf^tjgijTS&iiDOterANȚA          I

I PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA 1

3. Situația existentă


DIRECȚIA URBANISM 7JZAT fcPBE MESCJWBÂKE nexS la avizul nr. —j—-/ —-———


3.1. Accesibilitatea la căile dellc

Accesurile pietonal și au terenul este aliniat. Strada Năva'fm în bd. Alexandru Lapușneanu, arterț/deimportanță municipală care leagă zona gării de stațiunea Mamaia, traversând mai multe zone rezidențiale și comerciale ale orașului.


l^tj/da             Stradă de categoria a

Il-a, la care ă^hrstrâdâ^opofulm, care la~rândul ei debușează


 • 3.2. Suprafața ocupată, limite și vecinătăți - :    ;  .    ■

In prezent, terenul are o construcție parter, cu funcțiunea de locuință individuală. Spre est se află o locuință, individuală parter, iar spre celelalte laturi sunt terenuri ce aparțin domeniului public, destinate circulațiilor carosabile și parcărilor pentru locuințele colective P+10 aliniate la bd. Al. Lăpușneanu.

Suprafața parcelei este de 159 mp, având formă neregulată, aproximativ dreptunghiulară, și dimensiunile în plan de 8,00 metri la stradă, îngustat până la 6,45 metri în spate, și cca. 22,00 metri în adâncime.

Parcela se învecinează astfel:

 • - la nord - strada Năvalnicului

 • - la sud - domeniu public

 • - Ia est - proprietate privată, locuință

 • - la vest - domeniu public

Coordonatele parcelei studiate prin P.U.Z. sunt:

Nr. punct

1

X

305357.873

Y

790667.584

2

305357.524

790668.413

3

305355.694

790672.757

4

305354.785

790674.963

5

305348.324

790672.245

6

305344.741

790669.773

7

305334.267

790665.459

8

305337.167

790659.696

9

305343.689

790662.691

10

305343.927

790662.086

 • 3.3. Suprafețe de teren construite și suprafețe libere In prezei.lt, parcela este liberă de construcții.

S construită = 62 mp              P.O.T. = 38.99%

S desfășurată = 62 mp              C.U.T. = 0.39

 • 3.4. Caracterul zonei, aspectul arhitectural și urbanistic. Destinația clădirilor

. Parcela face parte din zona centrală a municipiului Constanța, zona Trocadero, cartierul Tomis III, cu funcțiunea principală de locuire și funcțiuni complementare acesteia. Funcțiunile complementare întâlnite sunt: garaje și anexe gospodărești.

 • 3.5. Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafețelor ocupate

Terenul aflat în studiu este integral proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice. în prezent aparține familiei Pelcea, conform actelor de proprietate.


3.6. Concluziile studiului geotehnic privind condițiile de fundare. Accidente de^ teren, adâncimea apei subterane.

Geologic, amplasamentul face parte din podișul Dobrogei caracteristice formațiunile cuaternare reprezentate prin loessuri macro prafuri argiloase loessoide și argile prăfoase loessoide. Sub acestea urmeazș/complexul argilos -argilă prăfoasă + argilă. Se anexează studiul geotehnic.

Pe parcelă s-au executat două foraje, în urma cărora.ș-a st^bH&iStAșțij

 • - 0-0.80m — umplutură de pământ cenușiu

 • - 0.80-3.80m - Ioess galben, praf argilor loessoid

 • - 3.80-4.90m - argilă prăfoasă cafenie gălbuie

Nu a fost interceptat până la adâncimea forată nivelul hidi ostatiARHlTECT^ȘEF

Terenul este relativ plat, orizontal.                    L————bnă fiind ne eoliană,
DIRECȚIA URBANISM

V5ZAÎ SPRE NESCH1833ARE ' Ansxă la avizul nr. / _________

'.-CT <5EE '


 • 3.7. Parametri seismici caracteristici zonei

Zona seismica de calcul în termeni de perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns este pentru Tc = 0,7 s, iar zona de calcul în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului este pentru ag = 0,16 g.

 • 3.8.   Analiza fondului construit existent

Construcțiile din vecinătate au o vechime de cca. 50 de ani. Structurile sunt definitive, din zidărie portantă, aflate în general în stare bună și medie.

P.U.D.

pentru construire imobil și reglementarea retragerilor laterale și posterioare

Construcția de pe parcelă este nelocuită și necesită renovare și extindere și/sau supraetajare, în vederea asigurării confortului necesar unei familii contemporane. Este de tip tricelular, fără anexe gospodărești, alcătuită din zidărie portantă de cărămidă, cu acoperire cu șarpantă de lemn.

 • 3.9. Echiparea existentă

Asemenea celorlalte parcele din zonă, amplasamentul studiat beneficiază de posibilitatea branșării Ia toate utilitățile necesare ale căror rețele sunt prezente de-a lungul străzilor învecinate: alimentare cu apă, canalizarea apelor uzate menajere, alimentare cu gaz, alimentare cu energie electrică, telefonie și date prin cablu.

Alimentarea cu apă

Conform avizului R.A.J.A. 735/69406/31.07.2019, se va menține branșamentul existent Dnl5mm montat în cămin apometric.

Canalizarea apelor uzate

Conform avizului R.A.J.A. 735/69406/31.07.2019, evacuarea acestora se va face printr-un racord de canalizare la colectorul menajer Dn300mm Azb. existent pe stradă.

Alimentarea cu energie electrică

Conform avizului e-Distribuție Dobrogea 271010509/28.06.2019, se va solicita un aviz tehnic de racordare, în cazul în care puterea solicitată va crește.

Alimentarea cu energie termică

Locuința se va încălzi cu centrală termica proprie cu combustibil gazos. Conform avizului R.A.D.E.T. B10144/09.07.2019, în zonă nu există rețele termice.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului Distrigaz Sud Rețele 314.105.790/02.07.2019, prin certificatul de urbanism emis în vederea construirii și amenajării terenului se va solicita avizul deținătorului rețelelor. De la rețeaua de pe strada Năvalnicului se poate branșa și locuința supraetajată propusă.

Telecomunicații

Conform avizului Telekom Romania Communications s.a. 1082/04.07.2019, în zonă există cabluri Tc, iar lucrările efectuate în zona acestora se vor executa sub asistenta tehnică a Telekom.

Cu avizul Telekom, locuința se poate brar

șa la retea3MD®ȚBte©@»ISTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM V3ZAT &PRE s;:ă la avizul nr. z . /.___________

X* /•£ • cAWECT șef_________


4. Reglementări


4.1. Obiectivele noi soliei . Pe parcelă se intențioăreă -șî suprăeî^âreâ^u' uîFnîverănănei locuințe unifamiliale cu regimul de înălțime ejdstent parter. Imobilul propus va cuprinde cameră de zi, birou  ■ pentru profesii liberale, dormitoare,/bucătărie, băi și spații anexe. Acoperirea se va face cu șarpantă de lemn.

 • 4.2. Funcționalitatea, amplasarea și conformarea construcțiilor

Obiectivul propus se încadrează din punct de vedere funcțional în prevederile regulamentului de urbanism aprobat, aferent P.U.G., menținându-se utilizarea de până în prezent, cea de locuință individuală, unifamilială.

Construcția principală va cuprinde locuința, pe teren putând fi amplasate alte funcțiuni complementare: garaj, chioșc de grădină, bucătărie de vară, etc.. Pe terenul rămas liber se vor amenaja terasă în aer liber și spații verzi. Locurile de parcare se vor amenaja în măsura în care se va permite accesul carosabil pe parcelă, conform reglementărilor în vigoare.

11

 • 4.3. Capacitatea, suprafața desfășurată

Locuința ,va fi destinată unei familii cu cca. 2-4 membri.

Suprafața desfășurată se va calcula conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Aceasta nu va depăși 214,65 mp (C.U.T. = 1,35). Nu se iau în calculul suprafeței desfășurate: suprafața subsolurilor cu înălțimea liberă de până la 1,8 metri, suprafața subsolurilor cu destinație strictă'i pentru gararea autovehiculelor, spațiile tehnice sau spațiile destinate protecției civile, suprafațaj balcoanelor, logiilor, teraselor deschise și neacoperite, teraselor și copertinelor necirculabile, precum și podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil în incintă, scările exterioare:, trotuarele de protecție.

Suprafața construită nu va depăși 71,55 mp (P.O.T. = 45%). Suprafața construită este suprafața construită la nivelul solului, cu excepția teraselor descoperite ale parterului care depășesc planul fațadei, a ^platformelor, scărilor de acces. Proiecția la sol a balcoanelor a căror cota de nivel este sub 3,0 metri de la nivelul solului amenajat și a logiilor închise ale etajelor se include în suprafața construită. Nu se iau în calculul P.O.T. suprafețele subsolurilor și demisolurilor care depășesc conturul parterului și nu depășesc cota de 1,5 metri față de cota terenului amenajat, în cazul în care acoperirea lor se va trata ca o curte de incintă (circulații, grădină, etc.).

 • 4.4. Integrarea și amenajarea noilor construcții și armonizarea cu cele existente

Noua clădire și eventualele intervenții ulterioare edificării acesteia se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza cu clădirile învecinate ca volumetrie. Finisajele vor fi contemporane, cu cromatică discretă, integrată în peisajul urban. Este permisă acoperirea totală sau parțială cu acoperiș tip șarpantă, cu versanți spre fațade. Invelitorile de pe acoperișurile tip șarpantă vor fi din materiale durabile, iar cele tip terasă se recomandă a fi înverzite.

Garajele,și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principală; se recomandă integrarea acestora în corpul principal al locuinței.

Se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare, finisajelor în culori saturate, nearmonizate cu<cele ale clădirilor învecinate.

Calcanele vizibile din spațiul public se vor trata arhitectural, vor prezenta ferestre cu geam mat sau cărămidă de sticlă spre proprietățile private sau vor fi îmbrăcate în vegetație.

 • 4.5.    Modalități de organizare și rezolvare a circulației carosabile și pietonale

Se va crea cel puțin un acces pietonal dinspre strada Năvalnicului. Datorită amplasării construcției existente, din strada nu se poate crea și un accest carosabil.                  ____

Se va permite crearea unor accese pietonale și carosabile, cu dcordul muo®gțal<itățți/,djpșptî9\ domeniul public'învecinat, amenajat ca parcare și circulîhje.carosabila, P(P!!MS ^visîijWiGb'mfeMSTANȚA de Circulație 00(16085/11.07.2019.             ’           x        1         DIRECȚIA URBANISM


:                                                 VSZAT SPAK NIcSCHiSÎBÂRE

a avizul nr.. , l____________

 • 4.6.   Soluții pentru reabilitarea ecologică și diminuardăp               3

Activitățile propuse a se desfășura nu sunt pro                         ȚfiȚȚhit&EIBeșr/ijrilese

vor depozita pd platformă special amenajată, impermeabilj/ată, cîi“T^'^iTfăreâ^nm'Tpâțiir_de"'''' ” scurgere a apelor spre canalizare și prevăzută cu sistede spălare, la care pot avea acces autoutilitarele de colectare a deșeurilor. Se va respecta legislația în vigoare privind regimul deșeurilor și protecția mediului. Dacă nu se poate asigura distanța de 10 metri până la ferestrele camerelor de locuit, platforma se va separa cu o împrejmuire opacă sau din gard viu de cca. 1,50 metri înălțime. •

 • 4.7.   Soluții pentru reabilitarea și dezvoltarea spațiilor verzi

Terenul rămas neconstruit se va amenaja ca spațiu verde, cu plantații joase, înalte și medii, decorative. Speciile de arbori se vor amplasa astfel încât să nu afecteze însorirea spațiilor de locuit ale construcțiilor propuse și existente pe timpul iernii și să umbrească fațadele pe timpul verii, astfel:

 • - spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 10% din total suprafeței terenului și de minim 5 mp de locuitor. Pentru calcul, se va considera un număr de locuitori egal cu numărul de camere de locuit ale imobilului;

 • -  pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției, este interzisă impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru alei și accesuri.

Se pot folosi gazon decorativ, plante floricole de vara (petunia, dalia, echinops, verbena), salcami (robinia), arini (alnus glutinosa), tei, arbuști: liliac (syringa), cătina roșie (tamarix), gard viu (evonimus, buxus), etc..

De asemenea, terasele circulabile.și necirculabile se pot amenaja ca terase verzi, pentru a putea asigura necesarul suprafeței verzi conform normelor în vigoare.

 • 4.8. Lucrări necesare de sistematizare verticală

Deși diferențele de nivel ale terenului natural din perimetrul zonei studiate nu sunt semnificative, se vor lua totuși o serie de măsuri și lucrări care să asigure:

 • -  declivități acceptabile pentru accesuri locale la construcțiile propuse;

 • -  scurgerea apelor de suprafață în mod continuu, fără zone depresionale intermediare;

 • -  realizarea unor volumetrii de construcție echilibrate, având perspectiva pe ansamblu și individuale, convenabile sub aspect plastic și adaptate la teren - terase succesive;

 • -  să asigure un ansamblu coerent de alei carosabile, trotuare, alei pietonale, parcaje, etc., rezolvate în plan și pe verticala în condiții de eficiență estetică și economică.

 • 4.9. Regimul de construire (alinierea și înălțimea construcțiilor, procentul de ocupare a terenurilor

Limita suprafeței edificabile de pe percela studiată este marcată pe planșa de reglementări propuse și dată de următoarele distanțe minime:

JUDEȚUL CONSTANȚA

PR1MĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VEAT SPRE NESCHi&BAt'E Anexă la avizul nr. ______/__________

ARHITECT ȘEF____________


 • -  N - strada Năvalnicului - 0,00 metri;

 • -  S - minimum 5,00 metri;

 • -  E - minimum 1,00 metru;


 • -  V - minimum 0,00 metri.


Pe înălțime, construcți                 astfel, în varianta maximă de construire:

subsol cu cota superio       aximu +1 metru față de cota terenului natural;

parter cu cota pardoselii fj/iite la maxim 1 metru față de cota terenului natural și înălțimea nivelului de maxim 3,50 etaj cu înălțimea de maxim 3,50 metri;


eventual eventual mansardă sau pod, cu înălțimea medie mai mică sau egală cu a etajului.

-~~Se-ad.mit abateri de^până-la-O^O-metri-^

Se va respecta codul civil și legislația referitoare la amplasarea construcțiilor față de vecinătăți.

Sunt permise console peste limita edificabilului, care nu pot depăși limitele laterale ale proprietății, precum și depășirea acestuia cu trepte, platforme și amenajări exterioare în aer liber (ex. pergole, parcări, terase, streașină, jardiniere, copertine, elemente decorative, jgheaburi și burlane).

 • 4.10. Asigurarea utilităților

Utilitățile vor fi asigurate prin branșamente la rețelele edilitare din zonă, pe baza proiectelor de specialitate autorizate și avizate de deținătorii rețelelor, conform avizelor deținătorilor de rețele solicitate în acest scop.

 • 4.11. Bilanț teritorial, în limita amplasamentului studiat

Suprafața terenului, menținută =159 mp

Suprafața construită maximă = 71,55 mp

Suprafața desfășurată maximă = 214,65 mp

Suprafața de spațiu verde minimă = 16 mp

Suprafața de alei carosabile și pietonale = cca. 60 mp, în funcție de planimetria imobilului și soluțiile de amenajare exterioară, din care 23 mp sunt destinați amenajării a două locuri de parcare. P.O.T. maxim = 45%

C.U.T. maxim = 1,35.

 • 5. Concluzii

  • 5.1. Consecințele realizării obiectivelor propuse

Construcțiile propuse se vor încadra în zonă, păstrând specificul acesteia, atât din punct de vedere funcțional, cât și al aspectului clădirilor.

 • 5.2. Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției

Autorizarea lucrărilor de construire se poate face direct, pe baza P.U.D. de față, respectând limitele suprafeței edificabile stabilite și pe baza unui studiu de însorire anexat documentației de autorizare, care să demonstreze respectarea normelor în vigoare referitoare la aceasta - O.M.S. 119/2013, Legea locuinței 114/1996 actualizată în' 2017 și NP057/2002 - Normativ pentru proiectarea clădirilor de locuințe.                                 r

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA DIRECȚIA URBANISM VISAT SPRE JiESGHiaaSARE

Anexă la avizul nr... I-----------

3^-r/?. <


 • 6. Anexe

6.1. Tema-program

Imobilul propus va avea următoarele caracteristici;


ÂRHITECT ȘEF

- 1.

orespunzător specificațiilor din

.C.L. 113/2017;


 • - se va realiza o locuință prin supraetajarea celei‘existente,

 • - pe teren se vor amplasa un număr de locuri Regulamentul pentru asigurarea locurilor de parcare acrobat cu

  xibilitatea funcțiunilor, astfel încât eventualele


 • - locuința se va realiza astfel încât să se asigure modificări ulterioare autorizării ale funcțiunilor (încadrate în cele.permise prin regulamentul de urbanism) și ale spațiilor (recompartimentări, amenajări, etc.) să se poată realiza cu respectarea legislației;

 • - se vor respecta distanțele minime prevăzute față de limitele parcelei;

 • - se va urmări amplasarea spațiului verde pe cât posibil la sol;

 • - funcțiunile propuse vor respecta legislația specifică.

 • 6.2. Materiale grafice, în format redus, pentru susținerea unor propuneri Nu este cazul, datorită detalierilor din partea desenată a P.U.D..


  6.3.


Regulam

Se anexează regulamentul local de urbanism aprobat, actualizat cu specificațiile prezentului

P.U.D..


JUDEȚE CONSTANȚA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI UONSlANȚA dirfcția URBANISM VSZAT &PRK ^ESCHIKBARE

Anexă m arhitect șef _!
Anexa 6.3.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

- actualizat pentru parcela din str. Năvalnicului 13, Constanța -

Parcela face parte din ZRL 2a - Subzona locuințelor individuale și colective jnici   maxim

P+2 niveluri situate în afara perimetrelor de protecție.


SECȚIUNEA 1 UTILIZARE FUNCȚIONALĂâț Ignis NejJa O


DE


ART: 1 - UTILIZĂRI ADMISE

locuințe individuale'cu maxim P+2 niveluri în regi

; - funcțiuni complementare locuirii: paracare /garare, comeț/cu amănuntul, depozitare produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale                                   etc.Țîn

limita a maxim' 2.5% din aria construită.                      PRnMĂRiA MUNICIPIULufcONSTANTA

!                                                               DircuLȚIA IJRfcJ-V io»

VIZAT S.PRE NESC.-Hi&BARE Anexă ia avizul nr. . I__________

ARHiTECT ȘEF____________
ART.2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

- se admite mansardarea clădirilor, cu luarea în calculul coefici^ralnrde~utfl'îzărFaTefenuluUa unei suprafețe desfășurate pentru nivelul mansardei de maxim 60% din aria unui nivel curent;


- autorizarea locuințelor și a altor funcțiuni complementare în ariile de extindere este condiționată de existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii;

ART.3 - UTILIZĂRI INTERZISE

 • - funcțiuni complementare locuirii, dacă depășesc 25% din AC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, și /sau produc poluare;

 • - activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat (peste 5 autovehicule mici pe zi sau transport greu), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate;

 • - anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;

 • - depozitare en gros;

 • - depozitări de materiale refolosibile și platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

 • - depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

 • - activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

 • - autobaze, stații de întreținere și spălătorii auto;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

^Lcq^ormare a


SECȚIUNEA 2 - CONDIȚII DE

CT ĂniPH OR                   ’      I .........DiREGȚIA URBANISM

LLAUlKlbUK                         | ViLZAT £PRE NESCHIKÎBAtf’E


xă ia avizul nr. ,     /___

. 41 QVi^LlI llt.             / __________________ J

|.UȚ.gQT■E.EFi? \i>a rr? TATA4F'

vând frontul la stradă mai mare de 8,Q


ART. 4 - CARACTERISTI

- parcela este considerată constrdibilă, terenului mai mare de 150 mp.


ART. 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

 • - clădirile se pot dispune pe aliniament, având în vedere că aceasta este tipol vecinătate;

 • - în cazul amplasării construcțiilor pe aliniament, se admit console, balcoane sau bovindouri către domeniul public dacă nu depășesc 0,90 metri de la alinierea spre stradă și asigură o distanță de 4,00 metri pe verticală de la cota terenului amenajat; cornișele pot ieși din alinierea străzii cu maximum 1/10 din distanța dintre aliniamente, dar nu mai mult de 1,20 metri.

ART. 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE ȘI POSTERIOARE

ALE PARCELELOR

 • - limita suprafeței edificabile de pe percela studiată este dată de următoarele distanțe minime:

 • -     S - minimum 5,00 metri;

 • -     E - minimum 1,00 metru;

 • -     V - minimum 0,00 metri.

ART. 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ - pe parcelă', cădirile se vor retrage unele față de celelalte astfel încât să se asigure însorirea spațiilor conform normelor, corespunzător funcțiunilor adăpostite.

ART. 8 - CIRCULAȚII ȘI ACCESURI

 • - parcela va avea asigurat un acces carosabil și pietonal dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept.de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate, de minim 3,0 metri lățime;

 • - în cazul în care liid..eșțe disponibil accesul carosabil pe parcelă din cauza construcției existente sau

7 ’t'               ■ , *- 11 ’              "A 4                                                                                                                                                                                                                               x

din .cauza amenajărilor-.exterioare parcelei, se va permite construirea locuinței și a împrejmuirii astfel încât-teretiul să fie pregătit pentru situația în care cauzele imposibilității accesului carosabil ne

F       JUDEȚUL CGfciSTANȚA

’ PRiMĂRIAMUNîCIPiULUi CONSTANȚA DIRECȚIA URB-UISM VIZAT V3RE NESCHJKBARE :ul nr._______J ____----_,

\ cu modificările ulterioare;


parcela sunt înlăturate,ART. 9 STAȚION AREA AUTOVEHICULELOR

 • - numărul de locuri de parcare minim necesar

  pentnu


asigurarea locurilor de parcare aprobat cu H.C.L. 113/20

 • - se vor rezerva locurile de parcare în incintă, până la asigurarea accesibilității carosabile pe parcelă.


ART. 10- ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

 • - înălțimea maximă a clădirilor va fi P+2 (Hmaxim = 10,0 metri);

 • - se admite mansa!rdarea clădirilor în condițiile Art. 2;

 • - se admit depășiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornișa clă regimului de construire înșiruit sau cuplat;

-i

 • - înălțimea acoperișului nu va depăși gabaritul unui cerc cu raza de 4,0 metri cu centrul pe linia

i

comisei sau stresinei;

i

 • - înălțimea anexelor lipite de limitele laterale și posterioare ale proprietății nu va depăși înălțimea împrejmuirii.

ART. 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

 • - clădirile noi sau, modificările se vor integra în caracterul general al zonei și se vor armoniza din punct de vedere; formal cu clădiriule învecinate, iar pentru finisaje se vor utiliza materiale contemporane; !

 • - garajele și anexele vizibile din circulațiile publice se vor armoniza ca finisaje și arhitectură cu clădirea principalii;

 • - se interzice folosirea azbocimentului și a tablei strălucitoare de aluminiu pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor;

 • - se interzice folosirea în exces a culorilor saturate si strălucitoare;

 • - se interzic fațadele fără goluri orientate spre spațiul public;

Precizări referitoare la iluminatul arhitectural:

 • - la faza P.A.C., documentația care stă la baza solicitării autorizației de construire va cuprinde proie^f111 iluminat arViitAr.tnral va r.imrîndp*,îngropătă/ascurisă?ș.i nu va traversajS emeriteidarhitecturale__________________________________________________1

O pentru fațadele clădirilor expuse luminii artificiale, respectiv iluminatului nocturn, se va face un studiu.de iluminare cu prezentarea culorii alese, fiind prioritară culoarea albă sau galbenă

O în cazul firmelor iluminate amplasate pe fațadă, reflectoarele se vor monta astfel încât să asigure o iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea și care să nu deranjeze traficul auto și pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcției sau firmei

O firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 metri de la nivelul solului

O firmele luminoase amplasate la mai puțin de 50 metri de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora și nici lumină intermitentă;

 • - proiectul de iluminat arhitectural va fi supus avizării Comisiei tehnice de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei municipiului Constanța.

ART. 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

 • - toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare publice necesare;

 • - la clădirile dispuse pe aliniament, racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub trotuare, pentru a se evita producerea gheții;

 • - se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • - toate noile branșamente pentru electricitate și telefonie vor fi realizate îngropat;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV.

ART. 14 - SPAȚII LIBERE ȘI SPAȚII PLANTATE

- spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de fațadă;

 • - pe fiecare parcelă este obligatorie amenajarea unor spații plantate cu rol decorativ și de protecție de minim 10% din totalul suprafeței terenului (ST);

 • - spațiile neconstruiteșineocupate de accesuri și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la'fiecare ] 00 mp; ;

 • - se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construc


impermeabilizarea terenului peste minilnum nece'si


ART. 14 - ÎMPREJMUIRI


'sărtpBdtîîfălSir.âbă^cesur i.

■ MUNÎCIPIULUI CONSTANȚA IM-2CȚIA URBANISM VVSi t i -ti® NESCHiaSBARE Afi&n'ț-i B iir. / I________________


Șl


4            --5            az-v

unitarei d'a; nivelul circulațiilor • - se va asigura realizarea unei imagina unitairejlanivelul circulațiilor publice

J                                                                                        -----------v-m—■

împrejmuiri din materiale durabile și de calitate, care se încadrează în tipul dominant la nivelai zonei după material, culoare, rezistentă, transparențăfefc.;

 • - gardurile spre stradă vor avea înălți                ^0 metri și minim 1,80 metri, din care un

soclu opac de 0,50 metri și o parte tra arentă din metal sau lemn dublată de gard viu; împrejmuirile laterale și posterioare pot avea maxim 2,50 metri înălțime.
SECȚIUNEA 3 - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

ART. 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (P.O.T. = mp AC/mp teren x 100)

 • - P.O.T. maxim = 35%

 • - terasele acoperite și decsoperite, garajele și alte spații anexe alipite corpurilor principale de clădiri se iau în considerare în calcului AC;

 • - se admit creșteri de 10% dacă solicitantul CU a realizat în interiorul clădirii o funcțiune complementară admisă conform Art. 2.

ART. 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT = mp ADC/mp teren x 100)

 • - C.U.T. maxim = 1,0;

 • - suprafețele alocate unor funcțiuni complementare admise, din subsolul sau mansarda clădirii, se
iau în calculul ADC;

- se admit creșteri corespunz e/eșterii P.O.T. dacă solicitantul CU a realizat în interiorul clădirii o funcțiune complementară aamisă conform Art. 2.

JUDEȚUL CONSTANȚA

PRIMĂRIA wlUwCIPIULUI CONSTANȚA

DIRECȚIA urbanism

VSZAT     NESCHHSBARE

Anexă la avizul nr.              -----

j??,               /j?.

ARHITECT ȘEF------------

Elaborat, arh. Ignis Duvagi

LIMITA ZONEI STUCHATE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENT fMJTE

SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ EXTINDERE PROPUSA

LIMITA TERITORIULUI AFERENT CONSTRUCTILOR

CONTUR INOICATIVAL SUPRAFEȚEI EDlRCABlLE(S+)P+2(+M)

CONTUR INDICATIV AL SUPRAFEȚEI EDIFIC ABILE PARTER, AMENAJĂRI EXTERIOARE

Z\

ACCESE PIETONALE PRINCIPALE IN CONSTRICȚII

ACCESE AUTO IN PARCAJE. GARAJE

PLANTAȚII ALINIAMENT SPAffTVERZi AMENAJATE PROPUSE

CIRCULAȚII PIETONALE

PARCAJE

CIRCULAȚII CAROSABILE

556171

22K

COTE DE NIVEL

REGIM DE ÎNĂLȚIME maxim

POT. maxim

P*4    1.35

C.U.T. maxim

a

LOCUINȚE CU COMERȚ LA PARTER


Nr. cri

Teritoriul aferent

mp

%

1.

Suprafața edificata maximă

71.55

45.00

2.

Suprafață parcare

23.00

14.46 i

3.

Suprafață estimaă terase, trotuare

40.00

25.16

4.

Suprafața verde minimă .

J      /?

16,00

10,06

159.00

100,00

a

t»« 0241M3 seftta. itțș

ill arhitectura

P.U.D.