Hotărârea nr. 557/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND EXTINDEREA VALABILITĂȚII PLANULUI URBANISTIC ZONAL APROBAT PRIN HCL NR. 352/2016 PÂNĂ LA DATA DE 29.11.2022


constant ROMÂNIA

JkJiLÂ JUDEȚUL CONSTANȚA municipiul constanța CONSILIUL LOCAL c<,*n7niMi*'

HOTĂRÂRE

privind extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022

- Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data 2019.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 191352/04.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediujui înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și raportul Direcției urbanism nr. 198446 / 15.10.2019

Având în vedere prevederile art. 56, alin. 5, lit a) din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, republicată, cu toate modificările ulterioare și ale art. 30, alin.. 1 din Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței;

Văzând cererea formulată de SC Geomarco Construct SRL sub nr. 176270/12.09.2019, completată cu adresa nr. 189432/01.10.2019 și nr. 215676/06.11.2019 '

i‘[n temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă extinderea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin Hi::L nr. 352/2016 până la data de 29.11.2022.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 352/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției urbanism, în vederea aducerii la îndeplinire, spre știință Instituției prefectului județului Constanța, iar către SC Geomarco Construct SRL, Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Constanța, Inspectoratul de stat în construcții Constanța, Consiliul județean Constanța, Ministerul dezvoltării regionale și administrației publice, hotărârea va fi comunicată de Direcția urbanism.

Prezenta hotărâre a fost votată de^onsilierii locali astfel:  16 pentru,       împotrivă.


< abțineri, ție consilieri din 27 membri.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR^