Hotărârea nr. 556/2019

HOTARARE DE CONSILIU HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 384 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA, BD. TOMIS NR. 1, ÎN FAVOAREA SOCIETĂȚII DORIS TRADING SRLHOTĂRÂRE

privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 384 mp situat în municipiul Constanța, Bd. Tomis nr. 1, în favoarea societății Doris Trading S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de H ! U-»         2019.

Luâhd în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat;sub nr. 242293 /13.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.l - de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului -Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru, Serviciul patrimoniu nr.242326^'13.12.2019.

i

Luârd în considerare adresa societății Doris Trading S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.200465/17:i0.2019.

Avâiid în vedere prevederile H.C.L. nr. 19/2018 privind aprobarea regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor aflate în domeniul hbrivat al municipiului Constanța și dispozițiile H.C.L. nr.225/2006, anexa nr.13, corrjpletată prin anexa nr. 25 la H.C.L. nr.338/2012 și actualizată prin art. 3 la H.C.L. nrJ.99/2013 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.

Văziând dispozițiile art. 693-702 și art. 555 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 Cod civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.;

în ;t:emeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art. 196 alin. (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Ârt.l. Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 384 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situat în municipiul Constanța, Bd. Tomis nr.l, având numărul cadastral 233897, înscris în cartea funciară nr.233897 în favoarea societății Doris Trading S.R.L. |

Art.2. Conform certificatului de urbanism nr.3941/29.10.2019 și extrasului de carte fîlnciară 233897-C1/11.10.2019, terenul descris la art.l are folosința actuală de imobil |l’+2E-locuințe cu spațiu comercial la parter edificată în anul 2018 la stadiul fizic de 55%.

/Art.3. Pe terenul prevăzut la art. 1 este edificată construcția notată cu Cl-înscrisă în; CF 233897-C1, proprietatea societății Doris Trading S.R.L..

Art.4. Dreptul de superficie, prevăzut în art. 1 se instituie pentru o perioadă de 5 ani djiî la data semnării contractului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros1 de către părți în forma autentică.

Ă                             ■ ■          ;        "              ■ ■               ■ ■ -.....

va urmări derularea contractului de superficie cu titlu oneros, în conformitate cu preverile c facturarea Constanța,

i Art.6. Se însușește valoarea chiriei în cuantum de 17,47 RON/mp/lună stabilită prji|n raportul de evaluare nr.241736/13.12.2019 întocmit de către evaluator autorizat ANEVAR Management Consulting Solutions S.R.L., întocmit pentru folosința existentă la data prezentei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

i Art.7. Odată cu finalizarea construcției și semnarea procesului verbal de recepție finală, valoarea chiriei contractuale va fi actualizată printr-un raport de evaluare c<:ire va fi supus aprobării Consiliului local.

Ș krt.8. Cesionarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului este posibilă doar cu înstrăinarea construcțiilor edificate pe acesta, cu notificarea prealabilă a municipiului Constanța, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte.

^krt.9. Primarul municipiului Constanța va împuternici prin dispoziție un salariat ditpi cadrul Serviciului juridic în vederea perfectării contractului de superficie cu titlu oneros.

Art. 10 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege, vor fi suportate de beneficiarul dreptului de superficie cu titlu oneros.

Art. 11. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției urbanism, Direcției S.R.L. și


brt.5. Direcția autorizare și sprijin operatori economici, Serviciul contracte


auzelor contractuale și a legislației în vigoare, asigurând și răspunzând de și încasarea sumelor contractuale cuvenite bugetului local al municipiului .în cuantumul și la scadențele contractuale convenite.


Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, administrație publică locală, S.P.I.T. Constanța, societății Doris Trading Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

<___înpjpotrivă,              —!


pentru,


,_______abțineri.

ata adoptării sunt în funcție          consilieri din 27 membri.PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,\


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

MARCELA ENAeHE 4^

P LAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

scara 1:200


Nr. cadastral


Suprafața masurata

384 mp


Adresa imobilului


Mun. Constanta, B-dul Tomis, nr. 1, Jud. Constanta


fțlr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Constanta


M-303829 in co to CM 0) b-RJ.^^UNiCfp|ULtWr

SERvicnjL Cadastru


N-303829


E-792598


VIZAT SPRE iNESCHIMBARF

Ar 9 40^.027:


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

r Ce

384

Imobilul este împrejmuit de zidurile construcțiilor vecine intre pct. 13-14-15-16-1, restul cu qard metalic

l

384

Total

I                             B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

i

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

C1

I CL

211

Imobil P+2E- Locuințe cu spațiu comercial la parter, edificata in anul 2018 la stadiul fizic de 55%.Suprafata construita desfasurata S= 677 mp

I

Totali

211

Suprafața totala masurata a imobilului = 384 mp Suprafața din act = 384 mp

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata siExccuten^Jn^N

Conii rra^bcuS^i corectitutffașa intocmlruji rnmcn1/rfîri <anla jâncLctoh


Valentina Carmen la teren, i cadastrale si lin terenFuncția: CONSILIA GR