Hotărârea nr. 555/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 63/2013 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT DE INTERES LOCAL DIN MUNICIPIUL CONSTANȚA


ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr.240458/11.12,2019, avizele Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și Comisiei de specialitate nr,5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertățilorj cetățea n ului;

Luârpd în considerare raportul Direcției patrimoniu și cadastru nr. 240930/12.12.2019;

Având în vedere extrasele de carte funciară nr, 12858/2012, nr. 12782/2012 și nr. 12862/2012;

Văzând HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor i publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit. m și art. 196 alin 1, lit. a din 0‘rdonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă completarea anexei nr. 3 - Inventar drumuri publice, din H.C.L. nr. 63/2013 în sensul transmiterii în gestiunea delegată a SC Confort Urban a unor drumuri publice, conform anexei ce face parte ingrantă din prezenta hotărâre.

ArtJ 2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.63/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art; 3 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica |prezenta hotărâre, Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției financiare, Direcției gestionare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: I pentru, împotrivă,    abțineri.

La data adoptării sunt în^uncție       consilieri din 27 membri.


PREȘEDINTE ȘED


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, MARCELA ENACJ4E


Constanța,


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


Modificarea anexei nr. 4 - Inventar drumuri publice transmitere în gestiunea delegată


PREȘEDINTE ȘEDINȚA


NR. CRT

DENUMIRE BUN / ELEMENTE DE IDENTIFICARE

SUPRAF mp

OBSERVAȚII

1

S

(I

t'rada CLAUDIUS

:>E 925)

i

1.631

Domeniu   public al   municipiului

Constanța

nr. cadastral 231141

carte funciară 231141

2

S (

tirada Septimius Severus

:»E 903/115)

3.088

(Tr. 1 - 2.688

Tr. 2 - 400)

Domeniu   public al   municipiului

Constanța

Tronson 1 - nr. cadastral 231150

carte funciară 231150

Tronson 2 - nr. cadastral 231084

carte funciară 231084

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,