Hotărârea nr. 554/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA


coNSTANfy ROMÂNIA

£ Jffv £ JUDEȚUL CONSTANȚA


MUNICIPIUL CONSTANȚA


V w    ri vn*v*r   wn»d

.tl 01 C ONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE


privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de n _________2019.


Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistra^: sub nr. 242306/13.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr.5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției patrimoniu și cadastru [înregistrat sub nr. 242315/13.12.2019;

Văzând H.C.L. nr. 109/2005 privind centralizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța cu completările și modificările ulterioare ;

Văzârid procesul verbal nr. 238879/10.12.2019 întocmit de Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanț!:i, constituită în baza Dispoziției primarului nr. 3659 / 21.08.2019;

în teri’ieiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 357 și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Arii. 1 - Se aprobă completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța, aprobat prin H.C.L. nr.109/2005, cu următoarele imobile (terenuri si clădiri) și mijloace fixe, conform anexelor nr. 1-6 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari:. 2 - Se aprobă completarea anexei nr.6 la H.C.L. nr.376/2019 poziția privind imobilul jiituat în Bd. Tomis nr.69, cu apartament nr.3bis - cota de 1/6 din. suprafața utilă dej'50,86 mp, cu valoarea de inventar 26.507 lei (conform Certificatului de moșteniri? vacantă nr.61/02.04.2018);

Arie. 3 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din anexa nr.10 la H.C.L.nr.j463/2019 poziția privind imobilul situat în str. Dacia nr.l2bis în sensul că în loc de suprafața de teren 161 mp, CI parter - suprafața utilă totală 52,58 mp, C2 garaj -suprafațer utilă totală - 21,27 mp se va citi doar suprafața de teren de 161 mp (construcția constituie proprietate particulară);

Arjlt. 4 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezentai hotărâre Direcției patrimoniu și cadastru, Direcției autorizare și sprijin operatori economici, Direcției financiare, RAEDPP Constanța și S.P.I.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

| Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:         pentru, •— î împotrivă,        abțineri.

! La data adoptării swntTn funcție              consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,yO \                      CONTRASEMNEAZĂ

/toxici Ptfftuty


SECRETAR GENERAL, MARCELA ENAefÎE

CONSTANȚA,

NR.$5'^ //3^2,2019

; Plan de amplasament si delimitare a imobilului

i                      Scara 1:200

Nr. cadastral ;


Suprafața măsurată (mp)


Adresa imobilului:


Cartea Funciara nr.Constanta, Str. Dacia, Nr. 12 Bis


UAT: Constanta


co o o> co m

l,

79161

3.111miopului constanța

CIUL CADASTRU

—RE


3


ANEXA LA

hclm nr.££Z /<^ț>


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

E/ I


C O N T R A S t iVi NE A Z A SECRETAR,

MARCFI A


A. Date referitoare la teren

>r.

TJSrcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

.161

Imobilul este imprejmuit cu gard tabla intre pct. 1-2; construcție intre pct.

Total

161

z-d-4-b-b; gard de zidărie intre pct. 6-1.

B. Date referitoare la construcții

Destinația

Mențiuni

Inventar de coordonate ale imobilului

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp)Executant: BIZIRU CRISTIAN ȘTEFAN

Confirm executarea măsurătorilor la te documentației cadastrale si corespo i i


10.12.2019
DE

AUTORIZA

LA tâB Nr.

C&tegoria

B/c BIZIRU ÎTIAN-Ș7


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

304518.818

791652.959

8.274

2

304513.269

791646.822

6.637

3

304518.215

791642.396

12.990

4

304527.904

791633.744

7.926

5

304533.406

791639.449

6.664

6

304528.585

791644.050

13.220

S=161.01 mpROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA MIR. 1 LA H.C.L. NR.


Elemente identificare ilt>un

Suprafață

Observații

Imob Intrarea C

il situat în :âmpinei nr.14

teren = 16 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.152942/22.11.2019


ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA |\ R. 2 LA H.C.L. NR.

Elemente

identificare bun

Suprafață

Observații

Imob str.Jus

1 situat în tiției nr.20

teren = 169 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 222 mp din care suprafața de 53 mp = proprietate particulară) Identificare imobil

nr.219^40/28.11.2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

WO R_ -MM»


HCLM nr:


încadrare in.zono


A.<iA MUNICIPIULUI CONSTANȚA SERVICIUL CADASTRU

. T SPRE NESCHIMqARE \r.

• Nr. Pct.

Coordonate pcf.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

' Y[m]

1

302765.145

739639.092

0.557

2

302765.314

7B9638.561

11.317

3

302776.056

789642.122

9.536

4

302774.172

789651.470

3.196

5

302777.195

789652.508

7.340

6

302775.029

789659.521

15.263

7

302760.690

789654.290

2.634

8

302761.220

789651.710

4.935

9

302762.642

789646.984

8.279

S=222mpROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 65^

Elemente identificare hun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Răsciritului nr.7

i.

teren = 34 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ (Suprafața totală = 234 mp din care 200 mp sunt inventariați prin HCL 109/2005, pag.36) Identificare imobil nr.139635/13.11.2019

ROMAN IA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA MR. 4 LA H.C.L. NR.

Elemente: identificare Ibun

Suprafață

Observații

Imobil situat în str.Mărășești nr.13

teren = 104 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Teren în indiviziune (Suprafața totală 154 mp din care suprafața de 50 mp - face obiectul Legii nr.18/1991) Identificare imobil nr.238396/10.12.2019

IPREȘEDINTE ȘEDINȚĂ


SCARA 1:200


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

234

Constanta, str. Răsăritului nr.7

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA

secretar,

MARCSLA ENAp^-if:

Inventar de coordonate teren

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y[m]

1 1

305709.568

790296.509

6.495

2

305711.271

790290.241

2.836

3

305712.161

790287.548

19.D02

4

305694.428

790280.720

21.556

5

305674.438

790272.654

2.461

6

305673.621

790274.975

21.359

7

305693.401

790283.035

4.388

8

305691.623

790287.047

1.968

9

305693.437

790287.811

2.627

| 10

305692.346

790290.201

18.341

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

234

Imobilul este impreimuit intre punctele: 1-3 gard tabla, 3-5 nard-placi, ’

Total

234

5-6 gard tabla, 6-7 nematerializat, 7-10-1 gard plasa

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sotfmp)

Mențiuni

CI

CL

18

Anexa

Total

18

Suprafața masurata a imobilului = 234 mp Suprafața din act = - mp

fxșciitalitOprisan Vasile

’C. CREWHXT S.RiL,r:^/;S'.-.v ’ CERTIFICAT %

Co^rm^e^’aregmăliraț^oțjlafțeippjAȚ corectitudinea'mțpomirjjjaocurneijtatiei cadastrale si1® \ coresponderfta-ă'de's'teia cu‘re^itaWlfflFi6fdnîE «I S.C.                  SeriaRO-B-FNr. 1065 Ș

^■- §Wa^âWam^ .   % '7

Inspector '

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data............................

Data: 08.07.2019


Stampila BCPI

PLAN DE SITUAȚIE


r

I ANEX•J

Nr. Cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului

154

Mun. Constanta, str. Marasesti nr. 13, jud. Constanta,

Nr. Carte fundam 1

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

CONSTANTA
CONTRASEMNEAZĂ StCRE i AR,

A. Date eferitoare la teren

Număr parcela

Categoria c'e folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

154

Imobil imprejmuit 1-2-3 gard beton; 3-4-S-6-7 llm. construcție; 7-8 gard beton; 8-1 lim. construcție;

TOTAL

154

te


Cod

Destinația

Suprafața construita ia sol(mp)

Mențiuni

C1

CL

89

Locuința parter edificata in anul 1971 si extinsa in anul 1977.

C2

CA

8

Anexa - magazie edificata in anul 1977

TOTAL

97

Suprafața totala construita la sol S=97 mp.

Suprafața totala măsurată a imobilului = 154 mp Suprafața totala din acte a imobilujijl = 50 mp-in folosinla-


Invente r de Coordonate -STEREO 70-


i

'i

Nr. Pct'

5

•5

7

I)

Coordonate pdda contur

Lunari laturi D(iH)

EstfmJ

Ncrd[m]

791226272

306125.483

6.194

791221.074

306122115

8.587

791225.588

306114.810

6.919

791229.377

306109.021

5.683

791232400

306104.209

3.950

791234.528

306100.881

2.644

791236.756

306102305

3.318

791239.509

306104.157

25.100q, Executant: PFA Grosu Ion

Coflfipn executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea Oirifțiocumentatiei cadastrale si corespondenta Acesteia cu realitatea din teren

Semnătură si stampila,

ț


â'dMip


Data: 09.11.2018


qONSTANFx;ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


ANEXA NR. 5 LA H.C.L. NR.Elemente identificare bun

Suprafață

Observații

Imobil situat în zona Aleea Scafandrilor, Poarta 4-5 Port

teren = 478 mp

Art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ Identificare imobil nr.235937/10.12.2019


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

qONSTA/Vf^

® a

I!ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCALCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA EN^CHEANEXA NR. 6 LA H.C.L. NR._ 95^   &0-/5


Nr. Crt.

Denumire mijloc fix

Data PIF

Cod

Clasificare

Valoare

1

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F6-F13

12/31/1970

1.9.2.1.

19,959.65

2

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F13-F20

6/30/1970

1.9.2.1.

4,405.47

3

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA F20-C2

1/31/1971

1.9.2.1.

12,355.60

4

CONDUCTE DE TERMOFICARE MAGISTRALA ST.TRAIAN

1/31/1971

1.9.2.1.

5,917.68

5

CONDUCTE DE TERMOFICARE RAMIF. ZONA ABATOR

1/31/1971

1.9.2.1.

9,931.88

6

CONDUCTE DE TERMOFICARE F7-PT CHIMPEX

6/30/1970

1.9.2.1.

977.28

7

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE FIL.SIRBU

10/26/1971

1.9.2.1.

12,675.24

8

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CA-CI CI-CI

4/1/1971

1.9.2.1.

10,622.95

9

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE CII-CIII

4/1/1971

1.9,2.1.

5,400.27

10

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE RAC.IPMC

4/1/1971

1.9.2.1.

6,008.88

11

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.PORT

10/26/1971

1.9.2,1.

7,299.84

12

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.LAPUSN.

10/26/1971

1.9.2.1.

8,158.45

13

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.30 DEC.

10/26/1971

1.9.2.1.

5,384.23

14

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.TOMIS II

10/26/1971

1.9.2.1.

1,760.21

15

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MAG.CELULOZ

10/26/1971

1.9.2.1.

1,163.67

16

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MG.ENERGIA

12/23/1971

1.9.2.1.

1,320.20

17

CONDUCTE DE TERMOFICARE IN CANALE MG.A.VL.AICU

12/23/1971

1.9.2.1.

3.668.11


18

REȚELE TERMICE IN CANALE OB.23

4/28/1972

1.9.2.1.

3,304.63

19

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C8-C9

10/1/1972

1.9.2.1.

5,229.91

20

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C9-C12

10/1/1972

1.9.2.1.

5,487.82

21

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C12-C15

10/1/1972

1.9.2.1.

3,056.39

22

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C15-C IV C II-C VII

10/1/1972

1.9.2.1.

13,172.34

23

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE CIV-CV CV-CVII

10/1/1972

1.9.2.1.

3,042.06

24

CONDUCT E TERMOF.IN CANALE C12-C12A

10/1/1972

1.9.2.1.

2,355.39

25

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C2B-CC21 OB 30

10/1/1972

1.9,2.1.

8,939.90

26

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE CIO PT 116 OB 36

10/1/1972

1.9.2.1.

8,478.09

27

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE C7 C7A PT 127 OB 15

3/13/1973

1.9.2.1.

30,960.66

28

CONDUCT E TERMOF.IN CANALE PT 147 146 OB 37

3/13/1973

1.9.2.1.

4,304.07

29

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE PT 211 OB 28

11/15/1973

1.9.2.1.

951.54

30

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 32

11/15/1973

1.9.2.1.

7,706.55

31

CONDUCT E TERMOF.IN CANALE OB 33

11/15/1973

1.9.2.1.

4,436.34

32

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 34

11/15/1973

1.9.2.1.

1,495.27

33

CONDUCT E TERMOF.IN CANALE OB 39

11/15/1973

1.9.2.1.

6,576.30

34

CONDUCT E TERMOF.IN CANALE OB 40

11/15/1973

1.9.2.1.

1,050.40

35

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 41

11/15/1973

1.9.2.1.

4,550.96

36

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 42

11/15/1973

1.9.2.1.

4,175.12

37

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 38 SC.NR.22

2/1/1974

1.9.2.1.

2,064.41

38

CONDUCT E TERMOF.IN CANALE OB 4A ZONA CENTRU

11/21/1974

1.9.2.1.

10,471.95

39

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 6

12/27/1974

1.9.2.1.

5,970.60

40

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 26

4/1/1973

1.9.2.1.

10,184.72

41

CONDUCTE TERMOF.IN CANALE OB 7

12/27/1974

1.9.2.1.

3,074.03

42

TRONSON 1-A MG.II INTRE CI SI Fl-2

12/20/1975

1.9.2.1.

6,931.71

43

TRONSON 1-B MG.Fl-2 RAMIF.FIL.SIRBU

12/20/1976

1.9.2.1.

7,910.45

44

TRONSON 2-A MG.II F1J-C1A C1A-CD4

12/20/1974

1.9.2.1.

4,061.59

45

TRONSON 3-A RAMIF.SI RACORD LA GRUP SC.DNM

12/20/1975

1.9.2.1.

1,469.23

46

TRONSON 5-A RAMIF.SI RACORD LA PT.68 POL CFR

12/20/1975

1.9.2.1.

616.13

47

TRONSON 8-A RAMIF.SI RACORD LA PT.UM KM 4-5

12/20/1975

1.9.2.1.

8,029.49

48

TRONSON 9-A RAMIF.SI RACORD LA PT.75 Z.OBOR

12/20/1975

1.9.2.1.

3,896.26

49

TRONSON' 11-A RAMIF.SI RACORD LA APA CANAL A.V

12/20/1975

1.9.2.1.

5,713.78

50

TRONSON 12-A MAG.II CĂMIN C15C-RAMIF L

12/20/1975

1.9.2.1.

3,608.58

51

RAMIF.TEiRMOF. IN MICRO F6 SI RACORD PT 47+49

8/1/1976

1.9.2.1.

1,559.12

52

RACORD:TERMOF PT 59 OB.ll

8/1/1976

1.9.2.1.

1,506.70

53

RACORD iTERMOF PT 17 OB.5B

8/1/1976

1.9.2.1.

2,133.85

54

RACORD TERMOF PT 158 SI 90 OB.14

8/1/1976

1.9.2.1.

2,842.56

55

RACORD iTERMOF PT 50SI PT 51 OB 4

11/1/1976

1.9.2.1.

2,218.71

56

RACORD iTERMOF PT 6 IN ZONA CENTRU OB.9

11/1/1976

1.9.2.1.

4,434.13

57

RACORD ÎDE TERMOFICARE IM NAVALA

12/1/1977

1.9.2.1.

966.98

58

RACORD iDE TERMOFICARE PT 49 OB 3

12/1/1977

1.9.2.1.

2,019.44

59

RACORD Ide TERMOFICARE PT 107 OB.6

12/1/1977

1.9.2.1.

501.50

60

RACORDÎDE TERMOFICARE PT 66 OB.8

12/1/1977

1.9.2.1.

2,216.51

61

MAGISTRALA II INTRE CĂMINUL CIA SI CI5 OB.l

9/1/1978

1.9.2.1.

26,623.52

62

MAGISTRALA II INTRE CĂMINUL CI5 SI Cil OB.2

12/31/1978

1.9.2.1.

30,734.71

63

RACORD'TERMOFICARE LA PT 101 OB.5

4/1/1979

1.9.2.1.

554.40

64

RACORD TERMOFICARE LA PT 76 OB.12D

4/1/1979

1.9.2.1.

1,095.58

65

RACORD TERMOFICARE LA PT 131-132 OB.6

3/1/1979

1.9.2.1.

1,341.38

66

RACORD TERMOFICARE LA PT 46 OB.8

3/1/1979

1.9.2.1.

2,138.26

67

RACORD,TERMOFICARE LA PT 48 OB.9

3/1/1979

1.9.2.1.

3,075.13

68

RACORD _A PT 72-73 OB 10 OBOR

12/1/1979

1.9.1.

1,672.03

69

RACORDi LA PT 176-178-53

1/1/1981

1.9.2.1.

3,346.26

70

RACORD LA PT 183 - 185

1/1/1981

1.9.2.1.

6,519.48

71

RACORD LA PT 33

1/1/1981

1.9.2.1.

70,775.24

72

RACORD' LA PT 14 - 15

1/1/1981

1.9.2.1.

30,542.92

73

RACORD, LA PT 13

1/1/1981

1.9.2.1.

6,146.94

74

RACORD LA PT 86

1/1/1981

1.9.2.1.

94,751.29

75

RACORD1 LA PT 54 - 55

1/1/1981

1.9.2.1.

7,016.57

76

RACORD, LA PT 126

1/1/1981

1.9.2.1.

2,095.27

77

RACORD TERMOFICARE PT.102

7/29/1981

1.9.2.1.

6,045.54

78

RACORD TERMOFICARE PT.103

7/29/1981

1.9.2.1.

6,792.83

79

RACORD TERMOFICARE PT.130

6/30/1981

1.9.2.1.

3,011.20

80

RACORD TERMOFICARE PT.177

12/1/1981

1.9.2.1.

6,705.76

81

RACORD TERMOFICARE PT.187

12/1/1981

1.9.2.1.

11,080.37

82

RACORD TERMOFICARE PT.12

12/1/1981

1.9.2.1.

21,314.24

83

RACORD PT 96

12/1/1982

1.9.2.1.

25,200.59

84

RACORD ?T 104

12/1/1982

1.9.2.1.

5,404.06

85

RACORD ,’T 186

12/1/1982

1.9.2.1.

558.81

86

RACORD PT 35

12/1/1982

1.9.2.1.

2,592.36

87

RACORD i’T 37

12/1/1982

1.9.2.1.

32,399.02

88

RACORD PT 38

12/1/1982

1.9.2.1.

25,919.21

89

RACORD '3T 215

12/1/1982

1.9.2.1.

7,309.76

90

RACORD PT 1 OB 4

9/1/1983

1.9.2.1.

270.03

91

RACORD PT 63 OB 5

9/1/1983

1.9.2.1.

309.71

92

RACORD PT 40  5      .

11/1/1983

1.9.2,1.

8,134.19

93

RACORD.LA PT 108

11/1/1983

1.9.2.1.

8,265.36

94

RACORD IA PT 20

10/1/1983

1.9.2.1.

8,633.49

95

RACORD l_A PT 189

10/1/1983

1.9.2.1.

8,546.42

96

RACORD l_A PT 56-108,189,20

11/1/1984

1.9.2.1.

12,605.80

97

RACORD LA PT 57,100

11/1/1984

1.9.2.1.

5,302.66

98

RACORD 'LA PT 29

11/1/1984

1.9.2.1.

4,322.81

99

RACORD LA PT 23

11/1/1984

1.9.2.1.

957.81

100

RACORD LA PT 141

11/1/1984

1,9.2.1.

12,071.32

101

RACORD LA PT 19

1/1/1984

1.9.2.1.

5,019.25

102

RACORD LA PT 22

1/1/1984

1.9.2.1.

4,693.15

103

RACORD LA PT 195

2/1/1985

1.9.2.1.

25,538.96

104

RACORD LA PT 30

6/1/1985

1.9.2.1.

7,859.75

105

RACORD LA PT 188

9/1/1985

1.9.2.1.

7,030.90

106

RACORD LA PT 21

9/1/1985

1.9.2.1.

10,661.52

107

RACORD LA PT 31

9/1/1985

1.9.2.1.

33,915.64

108

RACORD IA PT 67 PALAS

3/25/1986

1.9.2.1.

4,139.85

109

RACORD IA PT 172PALAS

3/25/1986

1.9.2.1.

2,516.31

110

RACORD LA PT 74 PALAS

5/1/1986

1.9.2.1.

3,927.12

111

RACORD IA PT 115

5/1/1986

1,9.2.1.

2,940.66

112

RACORD IA PT 124

5/15/1986

1.9.2.1.

998.59

113

RACORD IA PT 24

12/25/1986

1,9.2.1.

1,389.87

114

RACORD IA PT 182 OBIECTUL 1

2/15/1987

1.9.2.1.

8,434.00

115

RACORD IA PT 181 OBIECTUL 2

2/15/1987

1.9.2.1.

9,859.13

116

RACORD IA PT 247

2/15/1987

1.9.2.1.

2,860.20

117

RACORD IA PT 163

11/27/1987

1.9.2.1.

12,461.41

118

RACORD IA PT 65

11/27/1987

1.9.2.1.

10,118.15

119

RACORD IA PT 170

11/27/1987

1.9.2.1.

14,274.53

120

RACORD IA PT 25-42

3/1/1988

1.9.2.1.

2,867.91

121

RACORD IA PT 40

3/1/1988

1.9.2.1.

8,017.36

122

RACORD IA PT 18

7/1/1988

1.9.2.1.

21,089.40

123

RACORD TERMOFICARE PT 60

3/1/1989

1.9.2.1.

48,697.18

124

RACORD TERMOFICARE PT 161

3/1/1989

1.9.2.1.

18,317.38

125

RACORD TERMOFICARE PT 175

3/1/1989

1.9.2.1.

9,542.81

126

RACORD TERMOFICARE PT 174

3/1/1989

1.9.2.1.

11,633.67

127

RACORD IA PT. 215B

7/15/1991

1.9.2.1.

47,891.48

128

RACORD IA PT. 186-187

7/4/1991

1.9.2.1.

115,253.22

129

DUBLARE RACORDTOMIS III III

7/9/1991

1.9.2.1.

102,002.63

130

RACORD TERMOF. PT. 169

6/1/1992

1.9.2.1.

9,310.24

131

RACORD TERMOF. PT. 45

6/1/1992

1.9.2.1.

18,037.42

132

DUBLARE RACORD TERMOF. TOMIS V

6/1/1992

1.9.2.1.

69,407.42

133

DUBLARE RACORD ZONA TOMIS NORD PT.140,141,142

6/1/1992

1.9.2.1.

59,625.44

134

RACORD TERMOF. PT. 70

6/1/1992

1.9.2.1.

23,081.06

135

RACORD TERMOFICARE PT.97 KM 4-5

6/1/1992

1.9.2.1.

31,786.20

136

CONDUCEA LA PT ANTERIOR TOMIS NORD

6/1/1992

1.9.2.1.

3.31

137

dublare: RACORD PT. 18 SI 60

6/1/1992

1.9.2.1.

1,388.77

138

DUBLARE: RACORD FALEZA SUD OBORTOMIS V

6/1/1992

1.9.2.1.

1,157.31

139

DUBLARE: RACORD PT. 161 SI 175

6/1/1992

1.9.2.1.

1,079.05

140

RACORD LA PT 39

6/30/1993

1.9.2.1.

57,080.48

141

dublare; RACORD CENTRU OBOR 3 (PT 59)

6/30/1993

1.9.2.1.

39,341.75

142

DUBLARE; RACORD CENTRU OBOR 2 (CC2-N1)

6/30/1993

1.9.2.1.

55,866.96

143

DUBLARE; RACORD CENTRU OBOR 5 (PT 16-66)

6/30/1993

1.9.2.1.

59,951.69

144

RACORD LA PT 44

6/30/1993

1.9.2.1.

2,925.23

145

RACORD PT 171

6/30/1993

1.9.2.1.

8,956.44

146

RACORD LA PT 26

6/30/1993

1.9.2.1.

7,734.11

147

RACORD LA PT PT 19 BIS

6/30/1993

1.9.2.1.

6,937.22

148

CONDUCTE TERMOFICARE (RACORD) PT 89

1/1/1995

1.9.2.2.

16,562.69

149

RACORD TERMOFICARE PT 106 (ZONA STADION)

1/1/1995

1.9.2.2,

39,051.87

150

CONDUCTE TERMOFICARE MCT ZONA ABATOR F14-C14

1/1/1995

1.9.2.2.

14,754.97

151

RACORD TERMIC DIN ADUCTIUNEA LA PT 44 CTA

1/1/1995

1.9.2.2.

35,935.90

152

RACORD TERMOFICARE LA PT 162

12/31/1996

1.9.2.2.

24,192.07

153

RACORD l_A PT 136

7/12/1991

1.9.2.1.

65,852.84

154

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

4/27/2001

2.2.4.2.

241.39

155

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

4/27/2001

2.2,4.2.

241.39

156

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

4/26/2001

2.2,4.2.

241.39

157

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

158

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

159

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

160

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

161

ANSAMBI.U DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

162

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

163

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

164

ANSAMBLU DE MĂSURĂ A ENERGIEI TERMICE pt. APA FIERBINTE

5/16/2001

2.2.4.2.

297.59

165

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

166

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

167

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

168

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

169

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

170

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

171

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

172

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

173

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

174

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2,2.4.2.

1,144.08

175

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU ACCESORII

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

176

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2,4.2.

1,144.08

177

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

178

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

179

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

180

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

181

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

182

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

183

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

184

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

185

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

186

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERMICA CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

187

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

188

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

189

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2,4.2.

1,144.08

190

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

191

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2,4.2.

1,144.08

192

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

193

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

194

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

195

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

196

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

197

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2,2.4.2.

1,144.08

198

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

199

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

200

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

201

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

202

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

203

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

204

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

205

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

206

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

207

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN. TERM. CU COMPONENTE

9/14/1998

2.2.4.2.

1,144.08

208

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

209

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

210

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

211

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

212

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

213

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

214

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

215

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

216

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

217

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

218

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

219

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

220

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

221

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

222

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

223

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

224

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

225

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

226

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

227

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

228

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

229

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

230

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

231

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

232

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

233

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

234

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

235

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2,2.4.2.

1,665.41

236

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

237

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

238

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM, CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

239

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

240

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

241

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

242

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

243

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

244

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

245

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

246

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

247

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

248

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

249

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM. CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

250

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

251

ANSAMBI.U DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

252

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2,2.4.2.

1,665.41

253

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

254

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

255

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

256

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

257

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

258

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

259

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

260

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

261

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

262

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

263

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

264

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

265

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

266

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

267

ANSAMBI.U DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

268

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

269

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

270

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

271

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

272

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

273

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

274

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4,2.

1,665.41

275

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

276

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

277

ANSAMBI.U DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

278

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

279

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

280

ANSAMBi.U DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4,2.

1,665.41

281

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

282

ANSAMB.U DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

283

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

284

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

285

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

286

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

287

ANSAMBLU DE MĂSURĂ EN.TERM.CU COMPONENTE

12/31/1997

2.2.4.2.

1,665.41

Total

2,232,373.64

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

ANE

HCLM NRJINVENTAR DE COORDONATE IMOBIL SISTEM DE PROIECȚIE STEREOGRAFIC 1970


302292.341

302291.339

302173.127

302173.548


IViurBÎcfpful Constanța

Propunere poziționare parcare in zona Aleei Scafandrilor - SUPRAFAȚA 478mp


D:\00 DRAGOS IORDACHE\PÂRCARE ALEEA SCAFANDRILORWPARCARE ALEEA SCAFANPRILOR.dwg