Hotărârea nr. 553/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND INTERZICEREA UTILIZĂRII PRODUSELOR DIN PLASTIC DE UNICĂ FOLOSINȚĂ ÎN CADRUL ACȚIUNILOR DE PROTOCOL ȘI EVENIMENTELOR ORGANIZATE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, PRECUM ȘI DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA!                     HOTĂRÂRE

/' /


privind interzicerea utilizării produselor din plastic de unică folosință în cadrul acțiunilor de protocol și evenimentelor organizate de Primăria municipiului Constanța, precum și de către instituțiile publice din

subordinea Consiliului local al municipiului Constanța


Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de__5^19)_______,

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 236345/05.12.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 2 - de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice;, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și raportul Direcției! gestionare servicii publice înregistrat sub nr. 238278/09.12.2019;

Țirplând cont de prevederile:

  • - Hotărârii Camerei Deputaților nr. 27/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O

: strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară -. COM(2018) 28;

  • - Strategiei europene privind materialele plastice, adoptată de Comisia . Europeană la data de 16.01.2018;

-art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 31 alin. (1) lit a) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - HG nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a ; deșeurilor;

  • - Directivei nr. 904/2019 privind reducerea impactului anumitor produse din  plastic asupra mediului (nr. celex 32019L0904);

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. i) și art. 196 alin.

  • (1) lit. fii) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Arjlc. 1 - (1) Se interzice utilizarea produselor din plastic de unică folosință în cadrul dicțiunilor de protocol și evenimentelor organizate de Primăria municipiului Constanța, precum și de către instituțiile publice din subordinea Consiliului local al municipliului Constanța.

  • (2) în .sensul prezentei hotărâri, prin „produs din plastic de unică folosință" se înțelegi? un produs care este fabricat în întregime sau parțial din plastic și care nu este coinceput, proiectat sau introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viața, mai multe cicluri sau rotații prin returnare la producător pentru a fi reumpll.it sau reutilizat în același scop în care a fost conceput.

Alt. 2 în cadrul acțiunilor de protocol și evenimentelor organizate de către Primăria municipiului Constanța, precum și de către instituțiile publice din subordinea consiliului local, se utilizează doar produse confecționate din materiale reutilizabile și/sau biodegradabile.

Arpt. 3 - (1) Pentru monitorizarea măsurilor prevăzute la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre, Direcția organizare evenimente culturale, sportive și sociale din cadrul Primăriei municipiului Constanța și instituțiile publice din subordinea consiliu ui local prezintă o informare consiliului cu privire la evenimentele organizate.

  • (2) Informarea prevăzută la alin. (1) cuprinde evenimentele organizate, cu precizări referitoare la produsele utilizate, cu evidențierea cantității și a materialului din care au fost -confecționate acestea.

  • (3) Infirmarea se prezintă consiliului local în luna ianuarie a anului următor celui pentru care se întocmește.

Ari:. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției gestionare servicii publice, Direcției organizare evenimente culturale, sportive și sociale din cadrul Primăriei municipiului Constanța, instituțiilor publice din subordinea consiliului local, în vederea aducerii la îndeplinire, precum

și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.


Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:c£ y pentru, ZI împotrivă.         abțineri.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

MARCELA ENACHE