Hotărârea nr. 552/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR DOAMNEI ȘTEFAN ZOIȚAROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ștefan Zoița

ConsiH^loca^al^u^cipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 237915/09.12.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul Direcției generale de asistență socială Constanța nr. 69382/11.12.2019 cu privire la situația socio-economică deosebită a familiei doamnei Ștefan Zoița;

Ayând în vedere prevederile Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, H.C.L. nr. 73/2017 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul local, Legii nr. 292/201.1 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilit/ați" 2016-2020 și a Planului operațional privind implementarea Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități" 2016-2020;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Ajrt.1 Se aprobă acordarea unui ajutor financiar doamnei Ștefan Zoița, în cuantum de 20.269,11 lei, în vederea achiziționării unui display Braille și a unei licențe <::ititor ecran JAWS.

Art.2 Direcția generală de asistență socială Constanța va vira suma de 20.269,11 lei în contul R095BTRL01401201T84660XX deschis la Banca Transilvania, al cărui titular este doamna Ștefan Zoița.

Art.3 Prezentarea documentelor în vederea justificării modului de cheltuire a sumei.de 20.269,11 lei se va face până la data de 28.02.2020. în cazul în care nu a fost cheltuită toată .suma pusă la dispoziție, doamna Ștefan Zoița va depune diferența la casieria instituției. Nerespectarea acestei obligații va duce la recuperarea sumei încasate.

Art.4 Se împuternicește Direcția generală de asistență socială Constanța, la recuperarea sumelor încasate și nejustificate de către doamna Ștefan Zoița, conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre doamnei Ștefan Zoița, cu domiciliul în

Direcției

și Direcției beneficii sociale, din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

pentru


_______ împotrivă,__________ abțineri.


La data adoptării sunt în funcție