Hotărârea nr. 550/2019

HOTARARE DE CONSILIU PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR CONSTĂNȚENI ȘI A ANTRENORULUI PRINCIPAL CONSTĂNȚEAN DIN CADRUL ASOCIAȚIEI CLUB SPORTIV MARINA CONSTANȚA CARE AU OBȚINUT PERFORMANȚE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE INTERNAȚIONALE OFICIALE DIN PERIOADA MAI – OCTOMBRIE 2019HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorului principal constânțean din cadrul Asociației Club Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada mai - octombrie 2019

Consiliul local al municipiului Constanta, întrunit în ședința ordinară din data de __

I

Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub numărul 235327/04.12.2019 al domnului primar Decebal Făgădău, avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială, precum și raportul Compartimentului organizare evenimente înregistrat sub numărul 238018/09.12.2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 228/13.10.2015 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru premierea, în condițiile legii, a sportivilor constănțeni care au obținut performanțe deosebite internaționale oficiale și a antrenorilor principali constănțeni care au contribuit la realizarea acestor performanțe;

în temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.g) și art.196 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

Art.l - Se aprobă alocarea sumei de 22.600 lei, în valoare brută, din bugetul local, peritru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorului principal constânțean din cadn.il Asociației Club Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite, la competițiile internaționale oficiale în perioada mai - octombrie 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art:.2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta ; hotărâre Compartimentului organizare evenimente, Direcției financiare și Serviciului juridic, în vederea aducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:        pentru, ~

împotrivă,   *— ' abțineri.

La data adoptării sunt îfi funcție          consilieri din 27 membri.


CONSTANTA       „

Nr. 55.;^/CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENAGflE

c0HSTAA/7>ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL nr.

Premierea sportivilor constănțeni și a antrenorului principal constănțean din cadrul Clubului Sportiv "Marina" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale în perioada 01.05.2019 - 31.10.2019

' I

Nr. crt.

Numele ișli prenumele

ii

Rezultat obtinut

Suma conform HCL 228/2015 (LEI)

Total (LEI)

CAMPIONATELE EUROPENE

3E JUNIORI (U21) -JU-JITSU - HERAKLION (GRECIA) ■ 25-27.10.2019

1

TATAOANĂ MARIUS-VLĂDUT

11( 1

sportiv - locul 1 - proba sportivă „Fighting”

2.750

2.750

2

BUCUR EMIL SORIN

antrenor principal al sportivului TATAOANĂ MARIUS - VLĂDUȚ

2.750

2.750

CAMPIONATELE MONDIALE DE JUNIORI 2(CADEȚI)/JUNIORI1 ■ JU-JITSU - BUCUREȘTI (ROMÂNIA) ■ 13-15.09.2

319

1

KRAUS DARIA-ELENA

sportiv - locul II

1.850

1.850

2

RIZU DAVID-ALE:XANDRU

sportiv - locul III

1.400

1.400

3

CARABINERU TI-iODOR-BOGDAN

sportiv - locul III

1.400

1.400

4

IUGA MIRUNA-DANIELA

sportiv - locul V

650

650

5

DORNEANU DAVID-ȘTEFAN

sportiv - locul V -

650

650

6

ROTARIU MATEI iRĂZVAN

sportiv - locul V

650

650

7

TOBĂ DANIEL-CRISTIAN

sportiv - locul V

650

650

8

TÂRZIU MIHAI-ANDREI

sportiv - locul V (tineret - juniori I)

1.000

1.000

9

BUCUR EMIL SOlklN

j

antrenor principal al sportivilor: KRAUS DARIA-ELENA, RIZU DAVID-ALEXANDRU, CARABINERU TEODOR-BOGDAN, IUGA MIRUNA-DANIELA, DORNEANU DAVID ȘTEFAN, ROTARIU MATEI RĂZVAN, TOBĂ DANIEL-CRISTIAN, TÂRZIU MIHAI-ANDREI

1.850

1.850

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI 2(CADEȚI) - JU-JITSU ■ AMERSFOORT (OLANDA) -11-12.05.2019

1

KRAUS DARIA-ELENA

i.

sportiv - locul I

1.450

1.900

sportiv - locul V

450

2

RIZU DAVID-ALEXANDRU

sportiv - locul I

1.450

2.100

sportiv - locul III

650

3

i,

DORNEANUDAVID-ȘTEFAN

sportiv - locul V - proba sportivă „Fighting”

450

900

sportiv - locul V - proba sportivă „Newaza”

450

4

BUCUR EMIL SORIN

antrenor principal al sportivilor: KRAUS DARIA-ELENA, RIZU DAVID-ALEXANDRU, DORNEANU DAVID ȘTEFAN,

2.100

2.100

TOTAL

22.600

22.600

PREȘED I NTE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE