Hotărârea nr. 55/2019

HOTARARE DE CONSILIU PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII ART. 1 ȘI ART. 2 DIN HCL NR. 205/2018 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8, CONSTANȚA”;


ROMÂNIA

L JUDEȚUL CONSTANȚA ( MUNICIPIUL CONSTANȚA ' CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării art.l și art. 2 din HCL nr.205/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța"

Consiliul local al municipiului Constanta întrunit în ședința ordinară din data de .......&&..../.02.2019,

Luând în dezbatere expunerea de motive nr.34477/19.02.2019 a domnului primar Decebal Făgădău, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare și fonduri europene înregistrat sub nr. 33390/18.02.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Având în vedere prevederile Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 3, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice, SUERD/1;

Ținând cont de dispozițiile art. 44, alin (1), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind adminstrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART.l Se aprobă modificarea art.l și art. 2 din HCL nr.205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.8, Constanța", în sensul modificării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a Devizului generai privind cheltuielile necesare realizării lucrărilor de investiții, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Valoarea investiției:

Total general: 3.840.500,03 lei, fără TVA, adică 4.564.501,45 lei (cu TVA), din care C+M: 2.605.759,43 lei fără TVA, adică 3.100.853,72 lei (cu TVA).

ART.2 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției achiziții și investiții publice, Direcției dezvoltare și fonduri europene și Direcției financiare, în vederea clucerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali, astfel: pentru,          împotrivă,         abțineri.

La data adoptării sunt în funcție            consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂCONSTANȚA

nr.

PROIECTANT: SC HIGH CONSTRUCT PROJECTSRL, J13/1290/2010, KO27195079


DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivuluiANEXĂ LA

HCLM NR.


“CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 8. CONSTANTA" (studii de teren, expertiza tehnica, nudit energetic, DALII”

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,Nr.crt.

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor de cheltuieli

ELIGIBILE

NEELIGIBILE

CHELTUIELI TOTALE

Valoare Tară TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare Tară TVA

TVA

Valoare cu TVA

Valoare Tară TVA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea amenajarea terenului

LI

Obținere teren

1.2

Amenajare teren

13

Amenajări pt. protecția mediului

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utili taților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli cu utilitățile

-

-

-

-

-

- ■

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

5,000.00

950.00

5.950.00

-

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1

Studii de teren

5.000.00

950.00

5.950.00

-

-

-

5,000.00

950.00

5.950.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

■ -

-

-

3.13

Alte studii specifice

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

Documentațil-supoit 5' cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1,000.00

190.00

1.190.00

1,000,00

190.00

1,190.00

33

Expertizare tehnică

2S.700.00

5,453.00

34,153.00

-

28.700.00

5.453.00

34.153.00

34

Certificarea performanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

7,000.00

1330.00

8330.00

-

-

■-

7,000,00

1330.00

8330.00

33

Proiectare

56,800.00

10,792.00

67392.00

203300.00

38.665.00

242,165.00

260300.00

49,457.00

309,757.00

33.1

Temă de proiectare

-

-

-

-

-

333

Studiu de prefezobilirate

-

-

-

' -

...... -

-

-

333

Studiu de fezabilitate/documentafe de avizare a lucrărilor de intervenții fi deviz generat

18300.00

3.572.00

22372.00

-

-

18.800.00

3372.00

22372.00

334

Documentațiile tehnice necesare tn vederea obținerii avizelor/acordurilor/autoriza fiilor

5.000.00

950.00

5.950.00

5.000.00

950.00

5.950,00

333

Verificarea telurică de calitate a proiectului tehnic fi a detaliilor de execuție

2,000.00

380.00

2380.00

7300.00

1.425.00

8,925.00

9300.00

1,805.00

11305.00

33.6

Proiect tehnic fi detalii de execufie

31.000.00

5.890.00

36,890.00

196,000.00

37,240.00

233,240.00

227.000.00

43,130.00

270.130.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

-

-

-

-

3.7

Consultanță

87.450,00

16.615.50

104,065.50

87.450.00

16.61530

104,06530

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

41350.00

7,83730

49.08730

41.250.00

7.83730

49,087.50

3.73

Auditulfinanciar

46300.00

8,778.00

54,978.00

46.200.00

8,778.00

54,978.00

33

Asistență tehnică

46.000.00

8,740.00

54.740.00

46.000.00

8.740.00

54,740.00

33.1

Asistenfă tehnică din partea proiectantului

19,000.00

3.610.00

22.610.00

19.000.00

3.610.00

22.610.00

33.1.1

- pe perioada de execufie a lucrărilor

18,000.00

3.420.00

21.420.00

18.000.00

3.420.00

21,420.00

33.13

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control ai lucrărilor de execufie. avizat de către Inspectoratul de Stat fn Construcții

1.000.00

190.00

1,190.00

1.000.00

190.00

1.190.00

333

Dirigenfie de șantier

27,000.00

5.130.00

32,130.00

-

27,000.00

5,130.00

32,130.00

TOTAL CAPITOL 3

231,950.00

44,07030

276,02030

203300-00

38,665,00

242,165.00

435450.00

82,73530

518,185.50

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, MARCELA ENACHE

ANEXĂ LA

HCLM NR. /A?/'

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru Investiția de bnză

4.1

Construcții ți Instalații

2,498328.07

474,72033

2.97334840

14.043.75

2,66831

16,712.06

231237132

47738845

2,989,96047

4.1.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

2,039,258.05

387,459.03

2.426,717.08

-

-

2.039,258.05

387.459.03

2,426,717.08

4.1.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

459,270.02

87,26130

54633132

-

-

-

459,270.02

87,26130

54653132

4.13

OBIECT 3 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare -NEELIGIBIL

-

-

14,043.75

2.66831

16.712.06

14.043.75

2,66831

16.71X06

4.2

Montaj utilaj tehnologic

85365.18

1630038

10146536

85365.18

1630038

10146536

4.2.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

85.265.18

16.20038

10146536

85.265.18

16.20038

101.46536

4.2.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

43.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

522.024.06

99,18437

621308.63

52X024.06

99,18437

621308.63

43.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

522.024.06

99.184.57

621308.63

522,024.06

99.184.57

621,208.63

4.3.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie Ia implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

-

-

-

-

-

44.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesită montaj ți echip de transp.

-

-

-

-

-

43.

Dotări

5465.00

1,11435

6,97935

5365.00

1,11435

6,97935

45.1

OBIECT 1 - Masuri de creștere a eficientei energetice in clădirile publice

-

-

43.2

OBIECT 2 - Masuri conexe care contribuie la implementarea proiectului pentru care se solicita finanțare

5,865.00

1.11435

6.97935

5365.00

1,11435

6,97935

4.6.

Active nccorporale

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

3.111,68231

591319.64

3.702,901.95

14.043.75

236831

16,71106

3.125.726.06

593387.95

3,719414.01

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7132033

13.607.96

85328.79

-

71,62033

13,607.96

85328.79

5.1.1

Lucrări de construcții

7.922.43

1305.26

9427.69

-

7.922.43

1305.26

9427.69

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șanț ierului

63,698.40

12,102.70

75,801.10

-

-

63,698.40

12,102.70

75,801.10

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

29,966.23

29,96633

-

-

29366.23

-

29,96633

5.2.1

Comisioanele ți dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 05%C+M -cap.( 13+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1)

13328.80

13.028.80

-

-

13.028.80

-

13,028.80

5.23

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism ți pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0.1% C+M-cap413+13+l.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2,605.76

2.605.76

-

-

2.605.76

-

2.605.76

5.2.4

Cota pentru timbrul arhitectilor (0,05% din C+M)

1302.88

130238

1302.88

-

1302.88

535

Cota aferentă Casei SocialeaConstructorilor-CSC03%C+M-cap.(1.2+13+l .4+2+4. I +4.2+5.1.1)

13,028.80

13,02830

13.028.80

-

13,028.80

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize conforme ți autorizația de construire/desfiînțare

-

-

-

-

53.

Cheltuieli diverse țl neprevăzute

15638630

29,69440

185.980.70

15638630

2949440

185,980.70

53.1

Cheltuieli diverse ți neprevăzute -1 = 5% (cap 1 + cap 2 + cap 4)

156,28630

29.69440

185,980.70

156.28630

29,694.40

185.980.70

54

Cheltuieli pentru informare st publicitate

8400.00

1396.00

9,996.00

8400.00

1396.00

9.996.00

54.J

Cheltuieli pentru informare si publicitate

8400.00

1396.00

9,996.00

8400.00

1,596.00

9,996.00

TOTAL CAPITOL 5

26637337

4439836

311.171.72

26637337

4439836

311.171,72

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice ți teste ți predare Ia beneficiar

6.1

Pregătire personal exploatare

-

-

-

-

-

-

-

-

63

Probe tehnologice ți teste

-

-

13.050.60

2.479.61

1533032

13.050.60

2479.61

15330.22

TOTAL CAPITOL 6

-

13,050.60

2.479.61

1533032

13.050.60

247941

1533032

TOTAL GENERAL

3,609,905.68

.   680,188.49

4390.094.17

23039435

4331X93

274.40738

3340300.03

724.001,42

436430145

Din care C +M (13+13+14 + 2 + 4.1 + 43+ 5.1.1)

2391,715.68

492425.98

3,084,141.66

14.043.75

2,66831

16,712.06

1605.75943

495,09439

3,100353.72

In preturi la data de:       11.02.2019

TVA:            19%

S.C. H1G1I CONSTRUCT PROJECT S.R.L

CONTRASEMNEAZĂ secretar, mar^^che


PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

<2)7anexă la

HCLM NR.

PROIECT : “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GIMANZIALA NR. 8, CONSTANTA" (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)”

DEVIZ FINANCIAR CAP. 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

NR. CRT.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

VALOARE TOTALĂ

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

Iei

lei

3.1.

STUDII

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.

STUDII DE TEREN

5,000.00

950.00

5,950.00

3.1.1.1.

STUDIU TOPOGRAFIC

2300.00

475.00

2,975.00

3.1.1.2.

STUDIU GEOTEHNIC

2300.00

475.00

2,975.00

3.1.2.

RAPORT PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

0.00

0.00

0.00

3.1.3.

ALTE STUDII SPECIFICE

0.00

0.00

0.00

‘ 3.2.

DOCUMENTAȚII SUPORT SI CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA DE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZAȚII

1,000.00

190.00

1,190.00

33.

EXPERTIZA TEHNICA

28,700.00

5,453.00

34,153.00

3.4.

CERTIFICAREA PERFORMANTEI ENERGETICE SI AUDITUL ENERGETIC AL CLĂDIRILOR

7,000.00

1,330.00

8330.00

3.4.1

AUDITUL ENERGETIC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.2

CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.

PROIECTARE

260300.00

49,457.00

309,757.00

3.5.1.

TEMA DE PROIECTARE

0.00

0.00

0.00

3.5.2.

STUDIU DE PREFEZABILTTATE

0.00

0.00

0.00

3.5.3.

STUDIU DE FEZABIL1TATF7D.A.L.I. SI D.G.

18,800.00

3,572.00

22372.00

3.5.4.

DOCUMENTAȚII TEHNICE NECESARE IN VEDEREA OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZATI1LOR

5,000.00

950.00

5,950.00

3.5.5

VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A P.T. SI D.E.

9300.00

1,805.00

11305.00

3.5.6

P.T.S1D.E.

227,000.00

43,130.00

270,130.00

3.6.

ORGANIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE

0.00

0.00

0.00

3.7.

CONSULTANTA

87,450.00

16,615.50

104,065.50

3.7.1.

MANAGEMENTUL DE PROIECT

41,250.00

7,837.50

49,087.50

3.7.2.

AUDITUL FINANCIAR

46300.00

8,778.00

54,978.00

3.8.

ASISTENTA TEHNICA

46,000.00

8,740.00

54,740.00

3.8.1

ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

19,000.00

3,610.00

22,610.00

3.8.1.1.

PE PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.8.1.2.

PT. PARTICIPAREA PROIECTANTULUI LA FAZELE INCLUSE IN PROGRAMUL DE CONTROL AL LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE, AVIZAT DE I.S.C.

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2.

DIRIGENTIE DE ȘANTIER

27,000.00

5,130.00

32,130.00

TOTAL CAPITOL 3

435,450.00

82,735.50

518,185.50

In preturi la data de: 11.02,2019

TVA:        19%


S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

ing. CONSTANTIN Marius Tudorel


PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ.


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR,MARCELA E£J£OHE


CONSILIUL LOCAL CONSTANTA Nr.        /...............


Descrierea investiției si prezentarea Indicatorilor tehnico-economici “CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A IMOBILULUI ȘCOALA GJMANZIALA NR. 8, CONSTANTA” (studii de teren, expertiza tehnica, audit energetic, DALI)

Situația existenta a obiectivului de investiții

Anul construirii: in anul 1964 a fost construit corpul A - Școala Veche. In anul 1972 a fost construit corpul C - Școala Noua si corpul B;

Număr de niveluri: P+1E;

Sistem structural: pereți de zidărie din cărămidă presata, cu plansee din beton armat monolit si acoperiș tip șarpanta;

Capacitate, funcțiune: 792 de elevi, 61 de angajați (profesori si personal auxiliar). Construcția are destinația de școala gimnaziala.

Pentru realizarea investiției s-au propus doua opțiuni:

Scenariul 1:


 • -  desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

 • -  decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune inchiderea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

 • -  refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

 • -  decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

 • -  amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter;

construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap;

termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

 • -  termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a pereților;

 • -  termoizolarea intradosului planseului peste parter corp de legătură cu vata bazaltica de 15 cm asigurata cu 6 dibluri/mp si protejata de o tencuiala subțire armata cu plasa din fibre de sticla avand ca finisaj o tencuiala decorativa silicatica;

 • -   reabilitarea terasei corpului de legătura; se vor decoperta toate straturile existente ale terasei pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

 • -  inlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termoenergetic (PVC), cu geam termopan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

termoizolarea planseului peste etajul 1: se vor indeparta straturile vechi pana la placa din beton. Termoizolarea se va face cu placi din vata minerala bazaltica;

 • -  izolarea șarpantei podului: se propune izolarea șarpantei acoperișului cu placi din vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm, așezate intre căpriorii acoperișului; refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efctuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitorii tip șarpanta;

refacere/inlocuire șarpanta si invelitoare la acoperișul clădirii in vederea susținerii echipamentelor de tip panouri fotovoltaice si panouri solare;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

refacerea hidroizolatiei perimetrele;

repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială.

Scenariul 2:

desfacerea trotuarelor, hidroizolarea soclului cu membrana din PVC si refacerea trotuarelor de garda de minim l.OOm;

decopertarea locala a tencuielilor neaderente de pe fațada clădirii si refacerea lor, astfel incat sa se refaca stratul suport necesar pentru aplicarea sistemului termoizolant;

acolo unde sunt pătrunse fisurile in zidărie se impune includerea fisurilor prin injectarea acestora cu lapte de ciment (daca se constata la decopertari);

refacerea jgheaburilor si a burlanelor de scurgere astfel incat sa se asigure preluarea apei pluviale;

decopertarea si refacerea finisajelor interioare si exterioare, acolo unde se vor executa lucrări impuse de implementarea obiectivului;

amenajarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati, in una din băile existente de la parter;

construirea a doua rampe de acces pentru persoanele cu handicap;

termoizolarea soclului cu polistiren extrudat cu grosimea de 8 cm care se va prelungi 60 cm sub cota trotuarului;

termoizolarea pereților exteriori cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime montat pe fata exterioara a pereților;

termoizolarea intradosului planseului peste parter corp de legătura cu vata bazaltica de 15 cm asigurata cu 6 dibluri/mp si protejata de o tencuiala subțire armata cu plasa din fibre de sticla avand ca finisaj o tencuiala decorativa silicatica;

reabilitarea terasei corpului de legătura; se vor decoperta toate straturile existente ale terasei pana la betonul de panta, se va monta o membrana tip Tefond cu bulbii in jos, cu rol de bariera de vapori si strat de difuzie;

Înlocuirea tamplariei exterioare existente cu una performanta din punct de vedere termo energetic (PVC), cu geam termopan si acoperire selectiva, avand 3 garnituri de etansare;

termoizolarea planseului peste etajul 1: se vor indeparta straturile vechi pana la placa din beton. Termoizolarea se va face cu placi din vata minerala bazaltica;

izolarea șarpantei podului: se propune izolarea șarpantei acoperișului cu placi din vata minerala bazaltica in grosime de 10 cm, așezate intre căpriorii acoperișului;

montarea panourilor fotovoltaice;

lucrări de creștere a performantei energetice, aferente instalațiilor termice, sanitare, montare debitmetre si implementarea unui sistem de management energetic integrat, pentru urmărirea, înregistrarea si eficientizarea consumurilor energetice;

montarea panourilor solare pentru producerea apei calde de consum;

 • -  implementarea unui sistem de ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior;

 • -   refacerea finisajelor interioare pentru intreaga clădire, deoarece la interiorul clădirii se impune efctuarea de lucrări de intervenție cu caracter generalizat, atat in ceea ce privește construcțiile, cat si instalațiile;

 • -  repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;

 • -  repararea sistemului de colectare a apelor meteorice, respectiv a sistemului de colectare si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitorii tip șarpanta;

 • -   refacere/inlocuire șarpanta si invelitoare la acoperișul clădirii in vederea susținerii echipamentelor de tip panouri fotovoltaice si panouri solare;

demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/terasa clădirii, precum și montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

 • -  crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati (rampe de acces) si alte masuri suplimentare de dezvoltare durabila;

 • -   refacerea hîdroizolatiei perimetrele;

 • -   repararea/înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială.

Analizând cele doua scenarii de investiție fezabile, proiectantul considera Scenariul 2 ca fiind optim din punct de vedere tehnic, al costurilor, al eficacității si sustenabilitatii in timp, intrucat:

 • -  clasa energetica a imobilului Scolii Gimnazile nr. 8 din Constanta va fi “C”;

 • -  va scadea volumul de gaze cu efect de sera cu 62.81%;

 • -  va scadea consumul anual de energie primara cu 59.33%;

 • -  va scadea consumul anual specific de energie primara pentru incalzire din surse neregenerabile cu 75.56%;

 • -  va scadea consumul anual de energie finala din surse neregenerabile cu 65.05%;

se va implementa sistemul de generare energie electrica din surse nepoluante folosind panouri fotovoltaice;

se va implementa sistemul cu panouri solare pentru asigurarea apei calde de consum.

Principalii indicatori tehnico-economici

 • a) Indicatori valorici:

 • 1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:

4.564.501,45 lei

Valoarea totala (INV), exclusiv TVA:

3.840.500,03 lei

2. Eșalonarea investiției (INV/C+M):

Anul I (INV/C+M): 336.000,00 lei fara TVA, respectiv 399.840,00 lei cu TVA / din care C+M: 0.00 lei fara TVA, respectiv 0.00 lei cu TVA;

Anul II (INV/C+M): 2.019.986,42 lei fara TVA, respectiv 2.403.783,84 lei cu TVA / din care C+M: 1.543.382,99 lei fara TVA, respectiv 1.836.625,75 lei cu TVA;

Anul III (INV/C+M): 1.484.513,61 lei fara TVA, respectiv 1.766.571,19 lei cu TVA / din care C+M: 1.062.376,44 lei fara TVA, respectiv 1.264.227,97 lei cu TVA.

b) Indicatori fizici:

Durata de realizare si etapele principale a lucrărilor de intervenție (luni): 18 luni.

 • c) Cap a citat i:

Situația existenta:

suprafața teren:

7427.00 mp;

suprafața construita:

1248.00 mp;

- suprafața desfasurata:

2496.00 mp;

-  P.O.T.:

16.80 %;

-  C.U.T.:

0.336.

Situația propusa: suprafața teren:

7427.00 mp;

- suprafața construita:

1269.50 mp;

suprafața desfasurata:

2539.00 mp;

-   P.O.T.:

17.09 %;

-  C.U.T.:

0.341.

Proiectant,

S.C. HIGH CONSTRUCT PROJECT S.R.L.

președinte ședință,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR, MARCELA ENACHE' 4^


rRcntcTAim sc mqa construct marccr fujUHOvtaii uwiwi?»


GW1CCL M EȘALONAU A CDOTUBOOl SI RtAUZAU A tWVUUHU -ClEmCMA KFtCUXra KNntCITICt AIMO11LCUJÎ SCDALA CGWQULA    COhtrTANTA’ (M3                   »Mpffc, WJf


ANEXĂ LA

HCLM NR,jS5L/jgyACTttTTAnt

ANI

Ni

AN»

Toi al

LI

u

Li

L4

LU

LII

LQ

LJ

u

LI

LI

LJ

ca

Ltt

LI

u

• LJ

14

LI

LV

LDfhnTTAJ

STATA PtmMGATCMU DlHAWlTAUl nmSCTUM

*»» * an ftap Jj

SJW.00

Jmuo

Mwt Emaila Tstetti [ap

.. ^i wiiw

IMuaatOALJ.«a»»

UTMda

1

raonfiTAfti S Htocmiu DKAOnzmi

jMMOta ^aoM*OlXA£vT,,T. ■ DJUL

1MMV ATACAM. ri DJU. tea *J

W.ftXlM

Mtraoo

iU4WJ»

UUMJQ»

tw ta* udiRlMrtt pap J|

IttAOk

A^*«a pM ■** 6«aa fcaJrtaf

itonAaaaaM * aMWad

coaa

«J09«H

4.NMB

4JM*

*>■

«2a si

1 I2»B

IAU

L23U»

i -t*u»

UMO>

ILBOAB

I1SW

lA*«O

>4*n?

IJjUD

- 14*4»

14»*

li»«

>2*9

■4A«

I2JDOO

1499

|J*9

*49 eo

•■ l.ya*

u*i»

IJA9

*4«a

i4Ma*

2Ss=ssr“*

UJAU

1MJJL

*J5J*

iîiJJ*

24UN

WJA

2JSS.SL

Z.11ȘS4

111LM

LS.1LM

UJ1J*

U1W»

24DJL

L55.LM

1

IIfcClT1MHC*A*|

. -Ci'-.

r -■- r.

r •<    '

•-U •■  -.

.

X

' ' •<•

a**i’B**n* OjfcbO.rwtf^ S)

TJ3X»

imU>

MMO

.-, XL*»

. • jAiua

-93AJ0

: . JiJi*

■' M'M»

sjjOo

uun

IJJUÎ

• M-TM

-'.n Mjaa

- jjjam

JApM

:'. 3JJLV

AJA«a

JUJVJ»

JlMW-BO

lliww

HMM.d

«llslk

tiunw

llțltl*

- ItJJIlKi

; HMil-ao

ILJJ9J10

■ Hernia

itijvsn

H1JÎJI0

. IIJJUJO

ILJ9L9

jJlAMAo

IIIAMAD

îaMm»

. UMI-M

15AU$1

U.M1.H

.•:2SJbU3

M Ji|>)

U4Vl5J

.. UM»

ujWi.Ji

. : AJ 41Ui

. SLMIJJ

iiwiii

jijwiJj

' UjWIJ^

*>4*7A>

,

3i4l^.H

ilJliL»

r JUlfJA

ELUL1<

îM.'mSj

. JâJAM J.l

,MAa t» J «pc^ta lap h

*<M1S7

ia*:j7

IMUI

■AU$7

LttUJ

r. IRtm

■ 4AM H

•«W

LHJ.57

- aMiir

LAUJi

U*U4

.: JAL1*/

LWDJ

■AU$7

■»*ur

WAJ-1T

[U»U*

Ata» UnfcWi« «M’faaaa, iml m« fctfk, Măaitttal m* St

I4M.T*

IA»*.»

IM*. VI

1 iMi.M

- lAu.n

IAU*

1AM.»

«AM*

r IML*

LML*

iMlJI

|M*-T»

IMl*

IMIȚI

IAM.9

*A«*

IAU*

IM*W

n.*AU

tofeaw4pwAOfi II

4J0M»

.1. 4JO0ev

MX»

■ ^tawwfcr

4

ccoiimrwxw

1

-

ChmMcM ao|d»«a* »

LB1M

J1MU«

rtAtî URAM (H hn nr*J

P»M

MMM

UM

Mua

urna

tijiua

UTMM

«URI»

MJMB

|1*R

■tm»

• Ltm

MdL»L4?

L4M7U1

irrjvu

ttuna

UM7U*

. LTLÎTUJ

irun*

KMTLM

L$7Jt*M

IHJTM*

fHJllCT

tMJtLM

JUJiLM

înmM

mmu

MM*a

«VLORM

1JMW

MMa

lutan

rUfl &NUUA 04 tea T¥â»

PlMA

UIMH4

IMMtXH

1MMU

>N

114JJCUV

IM1J7US

IM7JW


'‘RBSBDINTE bedintă
CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,